Komunitní plánování v prevenci proti kriminalitě

Tisková zpráva 11. 12. 2008

Po většinu tohoto roku pracovaly v Jablonci čtyři pracovní skupiny, které intenzivně vytvářely podobu I. komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Jablonec nad Nisou, který byl na listopadovém jednání městského zastupitelstva schválen. Dvě z nich došly ve své práci k podobným závěrům a cílům, jaké se objevují také v oblasti prevence kriminality.

Pracovní skupina nazvaná Osoby ohrožené sociálním vyloučením si stanovila jako cíle zejména:

  • rozšíření a rozvoj terénních programů, tj. rozvoj:
    1. terénní práce ve městě v sociálně vyloučených lokalitách ;
    2. rozšíření terénních služeb pro uživatele návykových látek a podpora navazujících služeb.
  • zajištění potřebných služeb pro občany v krizi a po zadlužené.

Skupina během své práce navrhla možná řešení a jejich předpokládané dopady včetně termínů realizací. Zabývala se také rozpočty i předpokládanými zdroji financování, jež by mělo být vícezdrojové.

Opatření, které by mělo vést k zajištění potřebných služeb pro občany v krizi či pro ty zadlužené, vidí pracovní skupina v rozvoji poradenství. To v současné době provozuje občanské sdružení „D“, které se snaží vést klienty k odpovědnému, samostatnému jednání a k nezávislosti.

Prevencí kriminality se však taktéž zabývala pracovní skupina Pro rodinu, děti a mládež. Ta spatřuje řešení mnohých problémů v rozvoji volnočasových aktivit pro celé rodiny, ale i neorganizované děti a mládež.

Cestou ke splnění tohoto cíle jsou:

  • nízkoprahová zařízení / klub pro děti a mládež;
  • zpřístupnění hřišť a sportovišť veřejnosti.

Další informace:

Vytvořeno 11.12.2008 10:20:47 | přečteno 2212x | Petr Vitvar
load