Komunitní plánování pokračuje i v tomto roce

Tisková zpráva 05. 10. 2009

Komunitní plánování intenzivně v Jablonci pracuje už druhý rok. S počátkem toho letošního se nejprve aktualizoval Katalog poskytovatelů sociálních služeb a jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na Akčním plánu pro tento rok, v němž si stanovily hlavní priority.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl zveřejněn nejprve v elektronické podobě na webu města. V těchto dnech se dokončuje také v podobě tištěné a zájemci jej pak naleznou na vnitřním informačním středisku v přízemí jablonecké radnice.

„Akční plán pro rok 2009 obsahuje vybrané části z komunitního plánu, které jsou pro tento rok prioritní, “ řekla koordinátorka pro komunitní plánování Pavla Chalupová. „Za zmínku určitě stojí fakt, že všechny pracovní skupiny se shodly na výběru priorit velmi rychle a že došlo i ke shodám mezi skupinami - například v pracovní skupině pro osoby zdravotně znevýhodněné jsou stejné priority jako ve skupině pro seniory,“ konstatovala na počátku tohoto roku Chalupová, podle jejíchž slov jsou takovými společnými prioritami osobní asistence a pečovatelská služba. „Je tedy zřejmé, že tyto sociální služby jsou nezbytné pro naše občany,“ dodala.

Jaké priority či cíle akčního plánu se tedy po desíti měsících podařilo splnit? Pavla Chalupová jich vyjmenovala hned sedm.

  1. Podařilo se změnit způsob financování sociálních služeb z rozpočtu města(u registrovaných poskytovatelů dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) tak, aby mohli čerpat finanční prostředky po sepsání smlouvy, tj. na počátku poskytování služby a ne zpětně, jak bylo doposud.
  2. Nízkoprahové denní zařízení pro děti a mládež - Kruháč - na něj byly získány finanční prostředky z projektu Libereckého kraje IP 1 Služby sociální prevence, které pokryjí náklady po dobu tří let.
  3. Naděje - i tady organizace získala finanční prostředky na poskytované služby z projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, které opět pokryjí zajištění služby na tři roky: azylový dům,terénní program.
  4. Vznik organizace COMPITUM, její činnost naplnila společný cíl: zajištění organizované spolupráce s dobrovolníkyna území města Jablonce nad Nisou.
  5. Podařilo se naplnit cíl: zmapování zájmu o službu pro zajištění péče o děti mladší 4 let(tedy zařízení typu jeslí)a výsledek šetření bude realizován.
  6. Je zajištěna služba osobní asistence - společný cíl pro 2 skupiny (senioři, osoby se zdravotním znevýhodněním). Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje disponuje finančními prostředky i proškoleným personálem, jsou schopni zajistit tuto službu v potřebném rozsahu.
  7. Došlo k posílení kapacity terénní pečovatelské služby - v současné době ji na území města poskytují dva subjekty a to v dostatečné míře.

Další informace

Vytvořeno 6.10.2009 8:26:43 | přečteno 2158x | Petr Vitvar
load