Jak označovat ulice a domy

Tisková zpráva 10. 04. 2009

Radní včera schválili jednotný způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a budov čísly.

Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství podléhají schválení zastupitelstva na základě návrhu starosty, který zpravidla vychází ze žádosti občanů či organizací, v případě nově vzniklých ulic z podnětu Úřadu územního plánování nebo Dopravního a silničního úřadu v Jablonci nad Nisou. Označení zajišťuje oddělení technické obsluhy a bytů prostřednictvím Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. Číslo popisné, evidenční a orientační je objektu přidělováno v kolaudačním rozhodnutí či jiném sdělení stavebního úřadu, a to z vlastního podnětu nebo na žádost vlastníka stavby.

Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provádí město na svůj náklad jednotně. Tabulky s názvem ulic ve městě budou umístěny vždy na začátku a na konci ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

Označení ulic a ostatních veřejných prostranství je provedeno červenou, bíle olemovanou tabulkou o velikosti 50 x 30 cm s bílými tiskacími písmeny vysokými 8 cm. Popisné číslo je uvedeno na modré, bíle lemované tabulce o velikosti 20 x 16 cm s bílými arabskými číslicemi uprostřed o velikosti 7 cm bez jakýchkoliv lomítek a dodatků. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže u rodinných domků, drobné stavby, atd). Stavby určené k individuální rekreaci a garáže samostatně stojící i řadové se označují čísly evidenčními. Ta jsou na bílé, modře orámované tabulce o velikosti 20 x 16 cm s modrými arabskými číslicemi vysokými 9 cm bez lomítek a dodatků.

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Je povinností vlastníka nemovitosti na svůj náklad označit budovu na viditelném místě číslem popisným nebo evidenčním a udržovat jej v řádném stavu.

K usnadnění orientace mohou vlastníci v jednotlivých ulicích a na ostatních veřejných prostranstvích označit budovy vedle čísla popisného ještě číslem orientačním, které je na červené tabulce s bílým lemováním velké 20 x 16 cm, uprostřed s bílými arabskými číslicemi o velikosti 7 cm. Umístění čísla orientačního pod tabulku s číslem popisným je zájmem vlastníka objektu.

Jednotná čísla popisná, evidenční i orientační poskytne vlastníkům nemovitostí po předchozí objednávce za úhradu vnitřní informační středisko MěÚ v přízemí budovy radnice.

Vytvořeno 10.4.2009 14:15:14 | přečteno 3392x | Petr Vitvar
load