Jablonečtí schválili rozpočet pro rok 2011

18.02.2011 - Jablonečtí zastupitelé schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2011 v celkovém objemu 1 133 293 000 korun, z toho jmenovité akce činí 157 904 000 korun.

Příjmy jsou naplánovány ve výši 971 337 000 korun a výdaje včetně rezerv ve výši 1 072 970 000 korun. Schodek rozpočtu 101 633 000 Kč je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv.

„Naším cílem bylo sestavit reálný rozpočet v maximální úsporné variantě, který bude odpovídat potřebám města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků,“ konstatoval místostarosta Miloš Vele, zodpovídají za resort financí.

Hned na počátku přijali tvůrci rozpočtu východiska, která lze shrnout do devíti bodů:

  1. snížení či stagnace příspěvků městským organizacím
  2. snížení příspěvků komisím
  3. omezení příspěvků cizím subjektům na dofinancování jejich dotačních akcí
  4. zvážení realizace každé investiční akce, která bude následně vyžadovat provozní dotace
  5. rozvoj města (míněno v investičních akcích) zaznamená útlum
  6. důkladná příprava na výběrová řízení (veřejné zakázky), aby nedocházelo k prodražování akce např. nečekanými vícepracemi
  7. realizace projektů, které přispívají ke snížení běžných výdajů, např. zateplování objektů přináší úspory energií a lze spočítat návratnost investice
  8. nepouštět se do projektů, které generují provozní výdaje
  9. zvážení prodeje majetku města, který je pro město nadbytečný a zatěžuje ho neustálými výdaji na opravy

„Při sestavování rozpočtu na rok 2011 jsme vycházeli z předpokládaných příjmů. Z tohoto hlediska jsme jednotlivým správcům kapitol přidělili finanční limity na provoz a investice,“ vysvětlila ředitelka odboru financí Renata Vítová.

Pro rok 2011 přijalo město hned několik úsporných opatření. Snížilo náklady na provoz úřadu a jen na platech zaměstnanců ušetřilo 10 milionů korun. O 20 milionů se snížily rozpočty městských organizací, o 1,5 milionu korun oproti loňskému roku nižší rozpočet má i městská policie. O 3 miliony korun se snížila také investiční dotace na přístrojové vybavení pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. získají dotaci pouze na rekonstrukci veřejného osvětlení, avšak o půl milionu korun poníženou.

„V procentním vyjádření se jedná o úspory ve výši 12 % vztaženo ke skutečnosti roku 2010. Z investičních akcí budou realizovány pouze zasmluvněné nebo ty, kde bylo město úspěšné a získalo dotaci, jako je například Integrovaný plán rozvoje města lokality Žižkův Vrch a okolí, rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice. Rozpočet pamatuje investičně také 8,5 miliony korun na rekonstrukce mostu v Kamenné ulici, který je ve špatném stavu, a 5 miliony korun na přemístění terminálu MHD na autobusové nádraží,“ říká místostarosta Vele.

Rezerva města je v objemu 74 336 000 korun a tvoří ji klasické rezervy ve výši 20 milionů, rezervy na spolufinancování dotačních akcí ve výši 15 milionů. „Součástí letošního rozpočtu jsou ale i nové rezervy - téměř 34 milionů na opravy, 5 milionů na projekty a 600 000 korun pro oblast školství zejména na energie,“ uvádí Vítová s tím, že jednotlivé rezervy budou mít pod kontrolou příslušní místostarostové.

Další informace

Vytvořeno 18.2.2011 13:28:16 | přečteno 2847x | Petr Vitvar
load