Druhá žádost o dotaci na cyklopruhy v Palackého

Tisková zpráva 17.09.2010

Již jednou podal Jablonec nad Nisou žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na cyklopruhy v ulici Palackého a tehdy nebyl úspěšný. V současné době vyhlásil kraj výzvu na Podporu rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje znovu.

Pro grant kraj schválil jeden milion korun a dotace z něj může být poskytnuta maximálně do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů. Žádosti o dotace je třeba podat nejdéle do 20. září a výsledek bude znám do konce tohoto roku.

Realizací jabloneckého projektu vzniknou v ulici Palackého, konkrétně v části od okružní křižovatky U Kapličky po křižovatku Palackého - Mozartova - U Kostela, vyhrazené pruhy pro cyklisty. Jde o pilotní projekt cyklostezek v ulicích města, dle poznatků získaných tady se pak bude rozvíjet síť cyklostezek i dále. V případě kladného hodnocení bude projekt pokračovat ulicí Palackého k centru města nebo k Ostrému rohu.

„Ulice Palackého byla vybrána jako zkušební pro svou nekonfliktnost s okolím. Komunikace je široká 9,5 m, neparkují zde žádná vozidla a provoz cyklistů je poměrně hustý. Úsek je součástí Generelu cyklotras Jablonce n. N., který vznikl v roce 1998, a v něm je cyklotrasa vedena společně s pěšími trasami po chodnících,“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. Dodává, že generel byl aktualizován v loňském roce a při té příležitosti bylo doplněno pouhé rekreační pojetí cyklotras o alternativu dopravní funkce cyklistiky. „Je to v souladu se současnými světovými trendy, kde je cyklistika chápána jako zdravá alternativa k motorové dopravě,“ říká Habadová.

Projekt cyklotras v ulici Palackého

Ulice Palackého je v tomto úseku součástí krajské silnice III/29024. Navržená část je cca 500 m dlouhá a cca 80% délky vyhrazených pruhů pro cyklisty lze vyznačit „typově“, tj. pomocí vodorovného značení a piktogramu jízdního kola. V atypických úsecích - podél zálivů zastávek pro autobusy a v bezprostředním sousedství křižovatek - jsou vyhrazené pruhy pro cyklisty celoplošně podbarveny červenou barvou.

Zvláštní pozornost si vyžádalo řešení na severním konci úseku. Přechod pro chodce před křižovatkou s ul. U Kostela je po předběžném projednání s dopravní policií předělený středním ostrůvkem ze citybloků, protože se konečná podoba křižovatky může měnit v souvislosti s uvažovanou humanizací Palackého ulice. Toto řešení zajistí bezpečnější přecházení chodců a nezamezí budoucí stavební úpravu pro kolmé křížení s „chráněnou“ okružní cyklotrasou v úseku Bílá Nisa - Rybářská Bašta. Pro celkovou pohodu vedení vyhrazených pruhů pro cyklisty je třeba o 90° obrátit 17 uličních vpustí (dešťové kanalizace u obrub) a vyspravit drobné výtluky v živičném povrchu vozovky.

Realizace projektu: květen - červen 2011 (s ohledem na klimatické podmínky)

  • Celkové náklady akce: 903 tis. Kč
  • Dotace žádaná z programu: 271 tis. Kč
  • Vlastní spolufinancování: 632 tis. Kč
Vytvořeno 17.9.2010 10:55:48 | přečteno 1975x | Petr Vitvar
load