31.01.2011 - Správní řízení dle § 5

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

o poskytnutí informace: správního řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu (dále jen ochrany pokojného stavu) dle § 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ)

1) Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil váš Magistrát/Městský úřad v roce 2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ a v kolika případech

2) Pokud ANO uveďte stručný popis1 v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých případech), jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu.

3) Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti Rozhodnutí a s jakým výsledkem

4) Kdo je u Vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu

5) Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ právní vzdělání?

Odpověď

č.j.: OP/2011/Te/106/1999Sb.
V Jablonci nad Nisou dne: pondělí, 31. ledna 2011

Vážená paní,

dne 31. 1. 2011 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení o obnovení pokojného stavu dle ust. § 5 ObčZ. K Vašim dotazům Vám sděluji následující:

1) ANO - ve třech případech

2) případ A: Sousedský spor o průběh hranice mezi společnými pozemky - žádost zamítnuta pro souběh se správním řízením vedeným Stavebním úřadem MěÚ Jablonec nad Nisou dle ust. § 48 SŘ. - rozhodnuto ve lhůtě 30 dnů.

případ B: Sousedský spor o odstranění radioamaterské antény z důvodů bránění ve výhledu a rušení TV signálu - žádost zamítnuta pro neprokázání porušení pokojného stavu - rozhodnuto v prodloužené lhůtě 30+30 dnů, neboť bylo nařízeno místní šetření a ústní jednání (§ 71 odst. 3 písm a) SŘ)

případ C: Sousedský spor o výměnu vložky u dveří do společných prostor - řízení bylo zastaveno, neboť odpadl jeho důvod - rozhodnuto v prodloužené lhůtě 30+30 dnů, neboť bylo nařízeno místní šetření a ústní jednání (§ 71 odst. 3 písm a) SŘ)

3) ANO - v jednom případě - KÚLK potvrdil rozhodnutí

4) Právní oddělení MěÚ Jablonec nad Nisou

5) ANO

s pozdravem

Mgr. Leoš Teufl v.r.
vedoucí právního oddělení
Městský úřad Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 2.2.2011 10:16:42 | přečteno 2001x | Petr Vitvar
load