21.02.2011 - Nahlížení do spisu týkající se klubu WOKO

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Tímto žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o kopii spisu týkajícího se klubu Woko, jehož jsem provozovatelem. Vzhledem k tomu, že se mě práva a povinnosti z uvedeného spisu přímo dotýkají, žádám o komplexní informace včetně korespondence a to i v elektronické podobě.

L. N.

Odpověď

Dne 22.2.2011 byl telefonicky vyzván pan L. N. k jednání. Byl informován o tom, že se jedná o rozsáhlý spisový materiál. Ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona je úřad oprávněn požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů - kopie existujícího dokumentu 2,- Kč/stránka. Panu N. byla dána možnost svoji žádost upřesnit. Při celkové úhradě do 15,- Kč se náhrada odpouští.

Dne 28.2.2011 se dostavil pan N. na oddělení interního auditu, stížností a kvality MěÚ. Ze spisového materiálu č.j. ST 57/07 mu byla poskytnuta kopie následujících dvou dokumentů:

  • Sdělení starosty města Mgr. Tulpy na KHS LK, MUDr. Hájková ze dne 20.10.2010 ve věci dotazu, zda může být v Klubu WOKO provozována hudební produkce po 22.00 hodině.
  • Sdělení - odpověď KHS LK MUDr. Hájková ze dne 20.12.2010 (čj. 4365/32/10/2.5) na dotaz pana starosty Mgr. Tulpy ze dne 20.10.2010

Informace byly poskytnuty bez úhrady - 2 strany, tzn. úhrada by činila 4,- Kč.

Bc. Martin Oklamčák, vedoucí IAS MěÚ Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 28.2.2011 14:30:11 | přečteno 1902x | Petr Vitvar
load