Zápis 28.04.2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 28. dubna 2011 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Taťjana Nováková, Mgr. František Špoták, Mgr. Pavel Žur
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Kraus, MUDr. Marek Řehoř
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl, zahájil 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 21 členů zastupitelstva a další postupně přicházeli.

Starosta omluvil Mgr. Špotáka, Mgr. Žura a paní Novákovou a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám, kteří v měsíci dubnu oslavili narozeniny.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek a tázal se přítomných zastupitelů, zda mají nějaké doplnění.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Ing. Krause a MUDr. Řehoře.

Starosta upozornil na materiály na stůl a přečetl program dnešního jednání:

1. Dodatek k materiálu č. 6) Dopisy občanů

2. Informativní materiál k žádosti o nadační příspěvek k projektu Revitalizace Tyršovy sady

3. Návrh usnesení

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta města

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta města

6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta města

7) Podněty výborů „Info P"

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta města

8) Prodej bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta města

9) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta města

10) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta města

11) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta města

12) Komunitní plánování - informativní zpráva

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

13) Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

14) Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za r. 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

15) Zpráva o přestěhování ZUŠ

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

16) Transformace MŠ Uhelná čas.10,30

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

17) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

18) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

19) Vydání 47. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

20) Návrh změny č. 40e Územního plánu města Jablonce n.N. „Info P"

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

21) Schválení podnětu na pořízení 60. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

22) Schválení podnětu na pořízení 61. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

23) Valná hromada DPMLJ, a.s.

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta města

24) Valná hromada SVS, a.s.

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta města

25) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník MěÚ

26) Nové interpelace

27) Diskuze

Starosta upozornil na časování bodu 16) a tázal se přítomné senátorky a poslanců Parlamentu ČR, zda chtějí vystoupit před jednáním ZM.

Nikdo neměl žádné doplnění programu a ten byl schválen 21-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl Mgr. Petra Karáska jako předsedu návrhové komise a členy Ing. Jaroslava Krause a MUDr. Marka Řehoře.

Nikdo neměl námitky a návrhová komise byla schválena 23-0-0-0

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

Zpráva starosty - starosta neměl doplnění.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal, zda bude finančně podpořena cyklistická akce, která je každoročně pořádána partnerskými městy Jablonec nad Nisou, Budyšín (Německo), Jelení Hora (Polsko). Letos je pořadatelským městem Jablonec nad Nisou.

Ing. Beitl řekl, že podpora bude, ale příští rok nikoli. Podpora půjde z rozpočtu (cca 50 tis. Kč, je připravovaná rozpočtová změna).

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s npor.Šípkem.

Ing. Beitl řekl, že p. Bartel (člen Výboru pro hospodaření s majetkem města {dále jen VHMM} - kauza p. Nauma) podal trestní oznámení a npor.Šípek přišel vyšetřovat a informovat o dalším postupu.

Pan Vostřák se tázal na jednání regionální rady ČEZu - ohledně trafostanice.

Ing. Beitl odpověděl, že šlo o první jednání na rozhodovací úrovni, jednalo se o přístup. komunikací, zahájení provozu 1.7.2012

Ing. Kypta se tázal, proč byl zrušen seminář ke koncepci MP.

Ing. Beitl řekl, že nebyla shoda s ředitelem MP na definitivní koncepci, jsou variantní řešení. Do příštího ZM bude vyřešeno.

Zpráva Mgr. Petra Tulpy - nebyly dotazy.

Zpráva p. Petra Vobořila

Ing. Pešek se tázal na pokračování výstavby fy ASTRA MONT nové mateřské školy v areálu nemocnice.

Pan Vobořil řekl, že dle stavebního deníku stavebního dozoru p. Fialy byla stavba přerušena z klimatických důvodů, posun je o 103 dní, ale stavba budovy bude předána do 13. července 2011, pak budou předány interiéry a stavba bude dokončena do 12.8. 2011 vč. zahrady.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal na přípravu jednání s veřejností v Kokoníně .

Pan Vobořil uvedl, že setkání s občany v Kokoníně k vybudování čističky odpadních vod se bude konat 4.5.2011 v 17 hod..

PhDr. Fojtíková se tázala na přemístění soch ze zahrady Scheybalových.

Pan Vobořil řekl, že sochy byly přemístěny do suterénu radnice.

Pan Vostřák se tázal na jednání 16.3. ohledně mostu v Kamenné ulici.

Pan Vobořil řekl, že jednání bylo v souvislosti s úpravou plochy autobusového nádraží. Po dokončení stavby (začátek června) bude uzavřen most a proběhne výběrové řízení, projekt mostu je připraven, stavba by měla být zahájena do 8.6. t.r. V září by se měly vysadit keře a ostatní zeleň. Plánek má k dispozici.

Pan Pelta podal informaci o problémech s elektrickým proudem a vydáním stavebního povolení pro výstavbu Kauflandu na Žižkově vrchu v bývalém areálu jatek. Kaufland chce od záměru odstoupit, pokud nebude zajištěna nová trafostanice. Pan Pelta uvedl, že nabídl po dobu 1 roku část nevyužívané kapacity stadionu Střelnice, než se nová trafostanice vyřeší. Je to ale složitá záležitost - téměř neřešitelná. Jednání pokračují. Jakákoliv investice v Jablonci je závislá na této trafostanici.

Pan Vobořil řekl, že o trafostanici se hovořilo i na setkání s občany v Kokoníně, v souvislosti s výstavbou nového obchodu potravin na Žižkově vrchu. Všeobecně se očekává nějaké řešení.

Ing. Kypta se tázal na realizaci zateplení ZŠ Liberecká.

Pan Vobořil řekl, že zateplení odkládá na rok 2012-13, stavba by proběhla o prázdninách. Dotace je slíbená od státního fondu.

Ing. Kypta požádal o podrobnější informaci ohledně jednání s občany v Kokoníně.

Pan Vobořil informoval o projednávání některých otázek: přístupová cesta, její navedení k trafostanici, zatím tam je jen obslužná komunikace, výsledek by měl být v souladu s požadavky občanů.

Ing. Beitl ještě doplnil o informaci k problematice elektrické energie ve městě - aby mohla být dokončena stavba mateřské školy v areálu nemocnice, dojde k zapůjčení nevyužívané kapacity elektrické energie na dva roky od soukromé firmy. Sochy ze zahrady Scheybalových jsou v majetku obce Rádlo - ještě budou probíhat další jednání.

Pan Vobořil řekl, že tato informace je nová, spolu s Muzeem Českého ráje se mělo za to, že sochy jsou v majetku muzea. Nyní je sepsána nájemní smlouva s obcí Rádlo.

Pan Vostřák dodal, že sochy z obce Rádlo byly původně převezeny do zahrady Scheybalových, aby byly uchráněny před poškození.

Zpráva Ing. Veleho

Ing. Pešek se tázal na další postup v kauze Musilových.

Ing. Vele zrekapituloval stávající stav: Jsou vytipovány 3 objekty, které jsou nabídnuty pí Musilové, aby si z nich vybrala jeden, který smění za její objekt. V této fázi jsou objednány znalecké posudky na tyto objekty. V polovině května má proběhnout další soudní líčení.

Pan Pelta informoval v této souvislosti o jednání s ředitelem Ing. Jeníčkem o dokončení bulváru 5.května, kdy by Ředitelství silnic a dálnic odkoupilo od města objekt Musilových a dokončilo by celý bulvár.

Ing. Beitl řekl, že finální varianta kauzy Musilových bude předložena zastupitelstvu k projednání.

JUDr. Weberová se tázala, v jakém stádiu je soudní rozhodnutí k Musilovým, požádala o shrnutí.

Ing. Vele řekl, že to je těžká odpověď, neboť celé jednání je velmi složité, jednání vede JUDr. Belda a celou složku může poskytnout.

Mgr. Paukrtová navrhla, aby se při předložení řešení na některém příštím zastupitelstvu sepsala krátká rekapitulace celého případu, neboť někteří noví zastupitelé neznají celou kauzu.

Ing. Vele řekl, že s rekapitulací celého případu v připravovaném materiálu počítá.

Pan Vostřák připomněl, že pí Musilová ve svém objektu provozovala obchod a do dnes městu dluží peníze.

Ing. Vele řekl, že o dluhu město ví a je to součást sporu, i když dle JUDr. Beldy není dluh jednoznačný.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/70/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta města

Ing. Beitl řekl, že pod body A - B bylo písemně odpovězeno Mgr. Žurovi, který se do dnešního dne nevyjádřil, zda je s odpovědí spokojen.

Dále se tázal p. Loudy, zda je spokojen s odpovědí.

Pan Louda řekl, že komunikovals p. Vojířem ohledně opravené cesty v ul. Raisova a Lesní. K odpovědi v Soukenné ul. nic nenamítá.

Pan Vostřák ke své interpelaci dodal, že kritizoval opravy dlažby ve městě a před restaurací Adam a Eva, zajímalo ho, zda byl udělán špatný projekt nebo to je špatným provedením.

Ing. Vele zopakoval, že je zpracována technická dokumentace k projektu „výměna žulových kostek ve města“ a v současné době by to stálo 3,2 mil. Kč. Je to zpracováno do několika úseků, které by se po částech opravily. Technická dokumentace je k nahlédnutí.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-4

USNESENÍ ZM/71/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. března 2011

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta města

PhDr. Fojtíková měla 3 připomínky: 1) dopis Karlových - pokud by se splátky schválily, tím by se vlastně legalizovalo jejich doposud neoprávněné užívání bytu.

2) dopis pí Patočkové - doporučuje schválení splátek, jinak je to pro ni neřešitelná záležitost. 3) Doporučila nezveřejňovat citlivé údaje- lékařská zpráva - jen ponechat k nahlédnutí.

Ing. Beitl požádal Mgr. Musila, aby se vyjádřil k dopisu Karlových, v případě Patočkových je shoda s navrženým postupem a JUDr. Řeháčka požádal k vyjádření k uvedené lékařské zprávě.

Mgr. Musil řekl, že v případě Karlových a jejich splátek by to nebyla legalizace bydlení, jejich dluh je tak vysoký, že se kvalifikují na neprodloužení nájemní smlouvy.

JUDr. Řeháček souhlasil s PhDr. Fojtíkovou, lékařské zprávy by se neměly objevovat v materiálech, pro příště bude v materiálech jen poznámka, že bylo předloženo a je nahlédnutí v sekretariátu starosty.

Mgr. Svoboda požádal o materiál, týkající se poplatků z prodlení a promíjení dluhů.

Ing. Vele řekl, že se zpracovává metodika obsazování obecních bytů, ale může se zabývat i touto problematikou. V současné době se s tím nepracovalo.

Ing. Beitl řekl, že v případě potřeby může k tomu příslušný místostarosta připravit seminář. Dále krátce okomentoval dopisy k objektu v ul Pobřežní, vč. petice občanů.

Kauza neobsahuje žádné nové informace a zůstává stanovisko MěÚ tak, jak je popsáno Ing. Jakoubkem.

Bc. Hamplová se zeptala na řešení dopravní situace v Pobřežní ul.

Ing. Bietl odpověděl, že potřeby objektu jsou pokryty podzemními garážemi a argumenty občanů, že budou jezdit návštěvy za těmito obyvateli, by mohl použít každý obyvatel panelového domu na sídlišti v Jablonci.

Pan Vobořil dodal, že město chce koncepčně řešit parkovací domy ve Mšeně a na Žižkově vrchu. Občané by se měli finančně podílet, pokud se to podaří, bude to alespoň částečně vyřešeno.

Pan Vostřák doplnil, že se již v minulosti dělal průzkum na parkoviště ve Mšeně. Odezva většiny lidí byla jasná, parkoviště ano, ale ne u našeho domu!

Ing. Beitl řekl, že by měla vznikat rezidenční stání. Situace se řeší koncepčně, zastupitelé dostanou na vědomí.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/72/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. dopis pana R. D., ., Jablonec nad Nisou a stanovisko pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné za byt č. 1, v budově na adrese Palackého 42

2. dopis paní H. V., . Jablonec nad Nisou za vlastníky bytů Pobřežní 7 a 9 a pracovníka pověřeného řízením odboru stavebního a životního prostředí.

3. dopis manželů J. a V. K., ., Jablonec nad Nisou a stanovisko pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje sjednání nového splátkového kalendáře pro manžele J. a V. K., . ., Jablonec nad Nisou.

4. dopis paní J. B., . Jablonec nad Nisou a sdělení stavebního úřadu, odboru rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou ze dne 29.3.2011

5. dopis paní L. P., ., Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu mezi městem Jabloncem nad Nisou a paní L. P., nar. .1960, bytem v Jablonci nad Nisou, ., na částku 37.616,- Kč - dluhu na nájmu za byt č. 1 o velikosti 1+4 v budově č.p. 595, na adrese Komenského 11 v Jablonci nad Nisou společně s poplatkem z prodlení z dlužné částky ke dni sepsání shora označené dohody, která bude mimo jiné obsahovat jako způsob uhrazení dluhu splátkový kalendář, jehož měsíční úložka bude nejméně 500,- Kč.

6. dopis paní V. M. a pana J. K.., ., Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného řízením odboru stavebního a životního prostředí.

7. dopis manželů Vl. a R. S., .., Jablonec nad Nisou

7) Podněty výborů - Info "P"

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta města

Nebylo žádné doplnění ani dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-4

USNESENÍ ZM/73/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou

1. týkající se nefunkční diody u osvětleného přechodu u pošty v Proseči s tím, že závada bude v průběhu dubna odstraněna

2. týkající se vpusti v ul. Nad Školkou s tím, že zábradlí již bylo pracovníky TSJ osazeno

3. týkající se využívání parcely 1168, na které je umístěna studánka vč. vyjádření odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Jablonec nad Nisou

8) Prodej bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta města

Ing. Vele jen doplnil, že šlo o poslední volnou bytovou jednotku, bylo prodáno formou výběrového řízení.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/74/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej volné bytové jednotky č. 258/3 v objektu Lesní 1a/258 o velikosti 1+1 a celkové výměře 43,2 m2 ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 432/2757 na společných částech domu a stavební parcele č. 2978, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům T. a J. Z., bytem ., Rychnov u Jablonce nad Nisou za kupní cenu ve výši 260.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

9) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta města

Ing. Pešek se tázal na bod B2) - proč se pozemek neprodá, když žadatelé chtějí zabránit nepořádku z vedlejšího pozemku. Navrhuje bod stáhnout a znovu projednat ve VHMM.

Ing. Vele řekl, že k materiálům, projednávaných v VHMM si žádají předem stanovisko Ing. Arch. Hrona, který je zpracovatelem nového územního plánu. Jeho stanovisko - neprodávat - VHMM respektoval.

Nebylo další doplnění a návrh usnesení byl schválen beze změn 24-0-2-1

USNESENÍ ZM/75/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej st.p.č. 3637 o výměře 34 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže paní E. B., bytem . Semily za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.

2. prodej části p.p.č. 666/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 666/14 o výměře 109 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti Gärtner s.r.o., se sídlem Na Roli 4927/51, Jablonec n.N. IČ 273 39645 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 55.045,- Kč.

3. směnu části p.p.č. 2550/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2550/14 o výměře 80 m2, části p.p.č. 985/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 985/14 o výměře 16 m2, ve vlastnictví města, za část p.p.č. 1004/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1004/5 o výměře 35 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N., ve vlastnictví manželů F. a E. H., bytem ., Jablonec n.N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 18.300,- Kč.

4. směnu části st.p.č. 461/1 nově označené jako p.p.č. 461/9 o výměře 33 m2 a části p.p.č. 461/4 nově označené jako p.p.č. 461/8 o výměře 54 m2 (tj. celkem 87 m2) vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Ing. M. K., bytem ., Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 462/2 nově označenou jako p.p.č. 462/7 o výměře 244 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví města Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve výši 2.162,- Kč ve prospěch města s tím, že finanční vyrovnání bude uhrazeno při podpisu směnné smlouvy.

5. směnu části p.p.č. 163/2, geometrickým plánem nově označené jako díl „a“ o výměře 54 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města, za část p.p.č. 640, geometrickým plánem nově označené jako díl „b“ o výměře 54 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví Ing. J. a Ing. Z. Š., bytem ., Jablonec n.N., bez finančního vyrovnání.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 2615 o výměře 43 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

2. prodej p.p.č. 1052/1 o výměře 1536 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.

3. prodej části p.p.č. 863/2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem přístupu.

4. prodej p.p.č. 569/15 v k.ú. Vrkoslavice.

5. prodej části p.p.č. 849/4 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem parkování.

6. prodej části p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno n.N.

C. r u š í

1. usnesení č. 428/2008/A/6 ze dne 20.11. 2008

2. usnesení č. 305/2008/A/4 ze dne 29.5. 2008

D. m ě n í

usnesení č. 714/2009/A/1 ze dne 17. prosince 2009 a to tak, že schvaluje prodej části p.p.č. 83/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 83/15 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 24729035. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

10) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele,Místostarosta města

Ing. Vele neměl doplnění, jen u bodu č. 2 upozornil, že město tento pozemek kupuje od ÚZSVM za účelem výstavby polyfunkčního domu. Firma Proctus ho za stejnou částku od města odkoupí.

Pan Vobořil doplnil, že na příštím jednání ZM by měl být předložen harmonogram stavby a zástupci firmy Proctus by měli být přítomni.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že harmonogramů již bylo mnoho a jak s tím město naloží, pokud dojde ze strany Proctusu k odstoupení od smlouvy. Navrhl tuto část bodu stáhnout z projednávání.

Pan Vobořil řekl, že se domnívá, že pozemek je pro město strategický a město by ho mělo v každém případě odkoupit. Jednání s ÚZSVM jsou velmi složitá, doba schválení je velmi dlouhá.

Pan Vostřák se tázal, jak to má Proctus s prodanými byty v objektu, údajně proto nedostal úvěr od banky (byty neprodané).

Pan Vobořil řekl, že proto chce, aby se zástupci Proctusu zúčastnili příštího jednání ZM. Úvěr od banky zatím nemají. Z jejich strany je snaha o změnu projektu.

JUDr.Ing.Pleticha znovu navrhl stáhnout tento bod, neboť tam je mnoho nejasností. Je tu možnost i bezúplatného převodu od UZSVM na město.

Ing. Vele řekl, že Proctus podmínil stavbu tímto pozemkem, dříve nechtějí stavět.

Pan Vobořil podpořil předřečníka - poslední podmínka Proctusu, pak teprve mohou probíhat jednání o smlouvě budoucí kupní.

Mgr. Karásek hovořil o výhodnosti nákupu, ať už tam bude cokoli. Pokud by došlo k bezúplatnému převodu, omezuje se to na územní komunikaci.

Ing. Kypta navrhl hlasovat o tomto bodě zvlášť. Jedná se o část komunikace, na které má Proctus stavět, ale pokud chce měnit záměr, je otázkou, co tam bude stavět.

JUDr.Ing.Pleticha navrhl odložit tento bod - neboť není jisté, zda tam bude Proctus stavět.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda je daný nějaký časový limit pro vlastnické právo Proctusu. Pokud se pozemek vykoupí již nyní, pak žádá velmi neprůstřelnou smlouvu s Proctusem na předkupní právo, aby město mělo vliv na pozemek.

Ing. Vele řekl, že bod nestahuje, ale ať se hlasuje o tomto bodě zvlášť. Smlouva o smlouvě budoucí s Proctusem bude určitě sestavena obezřetně - je to strategické místo pro město.

MUDr. Jörg se tázal, zda Proctus předložil písemně, že banka má podmínku prodeje budoucích bytů v objektu.

Ing. Vele řekl, že žádnou písemnost od banky neviděl na žádném jednání.

Pan Vobořil řekl, že také žádný doklad neviděl, nicméně harmonogram je tím podmíněn. Pokud se odkup pozemku neschválí, Proctus bude čekat na nejzazší termín zahájení výstavby a budou říkat, že město nesplnilo podmínku. Takto budeme mít jasno, zda se bude stavět.

Pan Berounský se tázal, zda je písemný harmonogram stavby, potvrzený Proctusem a jaké byly uzavřené smlouvy - rekapitulace smluv.

Pan Vobořil odpověděl, že harmonogram má od firmy potvrzený, ale osobně nepřijatelný - přečetl jednotlivé body.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda podmínka o pozemku byla zmíněna již v prvních smlouvách o záměru.

Pan Vobořil odpověděl, že ano - je to podmíněno výstavbou objektu - podmínka zasmluvnění pozemků souvisejících se stavbou.

Ing. Beitl oznámil, že dostal žádost na 5 min. přestávku k jednání klubu Domova.

Po 5 minutách vyhlásil starosta koaliční jednání ODS a Domova. Po jednání předal slovo předsedovi návrhové komise.

Mgr. Karásek oznámil výsledek jednání - hlasování po bodech:

Podbod1) návrh usnesení byl schválen 25-0-1-1

Podbod 2) návrh usnesení byl schválen 18-2-6-1

USNESENÍ ZM/76/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod části p.p.č. 381/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 381/5 o výměře 4 m2v k.ú. Jablonec n.N. od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 4579072.

2. kupní smlouvu č. 2224/ULB/2011, kterou se úplatně převádí p.p.č. 2280/9 o výměře 751 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec n.N., který byl oddělen z pozemkové parcely č. 2280/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území v katastrálním území Jablonec nad Nisou, na základě geometrického plánu č. 4845-24/2010 ze dne 6.4.2010 vypracovaným Ing. Alenou Vítovou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.312.000,- Kč.

Dle časování na 10,30 hod. se předřadil bod 16)

16) Transformace MŠ Uhelná

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa,Místostarosta města

Mgr. Tulpa přivítal ředitelky (tj. vedoucí odloučených pracovišť) mateřských škol a krátce okomentoval materiál. Zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na této transformaci, neboť to nebylo jednoduché a právně složité. Předkladatel preferuje variantu č. 2, která je uvedena v důvodové zprávě.

Ing. Procházková se tázala na vzniklou úsporu nákladů v souvislosti s budovou Uhelná, případně náklady s tím související.

Mgr. Tulpa řekl, že přesné propočty dělala Mgr. Květová s oddělením školství, kultury a sportu. Osobně si myslí, že náklady nějaké další budou a s úsporou za objekt Uhelná bude stav 1:1.

Paní Caklová řekla, že průběh jednání byl skutečně složitý a poděkovala vedoucím odloučených pracovišť, že přišly s akceptovatelným návrhem pro všechny. Všechny právní subjekty budou mít jednotnou právní formu. Ušetří se zřejmě jen na budově, která se bude moci prodat. Požádala zastupitele o podporu návrhu, tak jak je předložen.

Pan Louda oznámil, že se zdržuje hlasování pro střet zájmů.

Návrh usnesení byl schválen dle varianty č. 2 v důvodové zprávě 24-0-0-3

USNESENÍ ZM/82/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

záměr transformovat Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k datu 1. 1. 2012 dle var. č. 2 důvodové zprávy

11) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta města

Ing. Vele doplnění neměl - jde o schválení proinvestované částky. VHMM provedl místní šetření v dané lokalitě a konstatoval proinvestování schválené částky.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

USNESENÍ ZM/77/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. proinvestování částky ve výši 1.190.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 294 (Pražského povstání 6) na st.p.č. 1253 včetně st.p.č. 1253 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Petru Chrpovi, bytem ., Jablonec nad Nisou a Ing. Zdeňku Lhotovi, bytem ., Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 568-2008-FaM/OMP.

2. proinvestování částky ve výši 890.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 2221 (Alešova 30) včetně st.p.č. 2110/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou panu Petru Chrpovi, bytem ., Jablonec nad Nisou a Ing. Zdeňku Lhotovi, bytem . Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 124-2010-FaM/OMP.

12) Komunitní plánování - informativní zpráva

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa,Místostarosta města

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

USNESENÍ ZM/78/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informaci o komunitním plánování rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou

13) Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta města

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

USNESENÍ ZM/79/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Přílohy zřizovacích listin škol a školského zařízení dle důvodové zprávy

2. Přílohu zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

B. r u š í

předchozí Přílohu č. 12 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

14) Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za r. 2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa,Místostarosta města

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

USNESENÍ ZM/80/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2010 takto:

Město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízeném městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v Dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

2. hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky za rok 2010 takto:

Město Jablonec nad Nisou nebude po dobu tří let (tj. kalendářní roky 2010-2012) požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky. V roce 2014 předloží OŠK ZM informativní materiál k této problematice.

15) Zpráva o přestěhování ZUŠ

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa,Místostarosta města

Ing. Pešek poděkoval za vypovídající materiál, zajímala ho ekonomická stránka věci a tázal se na další záměr využití starého působiště ZUŠ v Mlýnské ul.

Mgr. Tulpa řekl, že ekonomické vyhodnocení bude předloženo po ročním působení školy v jiném objektu.

Ing. Vele řekl, že objekt v Mlýnské ul. byl zveřejněn k prodeji.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

USNESENÍ ZM/81/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o přestěhování části Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

17) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa,Místostarosta města

Mgr. Tulpa jen doplnil, že jde o přerozdělení finančních příspěvků z komisí, chybí komise kriminality - bude dodáno příště. Návrhy dodržují rozpočet města a jednotliví předsedové komisí jsou v zastupitelstvu.

Ing. Vele jen doplnil, že vše je v souladu se schváleným rozpočtem.

JUDr. Ing. Pleticha oznámil, že se zdržuje hlasování pro střet zájmů.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

USNESENÍ ZM/83/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 vybraným subjektům:

1. z oblasti sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 315.000 Kč, dle důvodové zprávy

2. z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 181.000 Kč, dle důvodové zprávy

3. z oblasti tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.280.000 Kč, dle důvodové zprávy

4. z oblasti kultury v celkové výši 1.110.000 Kč, dle důvodové zprávy

18) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa,Místostarosta města

Mgr. Tulpa řekl, že jde o povinný materiál, který nepřekračuje plánovaný rozpočet města.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/84/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle důvodové zprávy

19) Vydání 47. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

Předkladatel řekl, že Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města projednal a schválil materiál a doporučil ke schválení variantu č. 2.

JUDr. Ing. Pleticha se tázal, zda jsou zváženy dopady do již uzavřených investičních smluv.

Ing. Smrčková řekla, že zamítnutím této změny se neovlivní jiné smlouvy. Nový územní plán bude různé stavby (přemostění, schody atd.) řešit trochu jinak a tak nyní nejsou konkrétní záměry, které bychom museli řešit touto změnou.

Mgr. Karásek potvrdil předešlá slova, nový územní plán je zpracován do úrovně konceptu a vydání této změny je v podstatě bezpředmětné.

Pan Berounský se tázal, jaká je představa sestupu od železniční zastávky Centrum na ul. 5. května.

Mgr. Karásek řekl, že jeho představa je sestup výtahem či schodištěm v nově vzniklém parkovacím objektu za Hotelem Diana.

Pan Vobořil doplnil, že zatím není v rozpočtu ani schodiště k zastávce.

Mgr. Paukrtová podpořila návrh Mgr. Karáska, ale je to záležitost dlouhodobá. Doporučuje odhlasovat názor výboru - variantu č. 2 - zamítnutí návrhu.

Návrh usnesení byl schválen ve variantě č. 2 23-3-0-1

USNESENÍ ZM/85/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

z a m í t á

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 54 odst. 1 a 3, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona vydání změny č. 47 Územního plánu města Jablonce nad Nisou,schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného změnami č. . I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, IXa, X, XI, XII, XIII, XIV, XVa, XVb, XVIa, XVIb, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, 30, 32, XXXIII, 34, XXXVI, XXXVII, XXXVIIIa, 40a, 40b, 40c, XXXXI, 43, 44, 45, 46, 48b, 52, 53 a 56.

20) Návrh změny č. 40e Územního plánu města Jablonce n. N. Info "P"

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

Pan Vobořil doporučil respektovat doporučení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a to ve variantě č. 2.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 22-0-4-1

USNESENÍ ZM/86/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

z a m í t á

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 54 odst. 1 a 3, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákonavydání změny č. 40e Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného změnami č. . I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, IXa, X, XI, XII, XIII, XIV, XVa, XVb, XVIa, XVIb, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, 30, 32, XXXIII, 34, XXXVI, XXXVII, XXXVIIIa, 40a, 40b, 40c, XXXXI, 43, 44, 45, 46, 48b, 52, 53 a 56.

21) Schválení podnětu na pořízení 60. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

Pan Vobořil opět tlumočil stanovisko Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, schválit navržený podnět.

Mgr. Svoboda požádal o vysvětlení, proč právě byly zamítnuty dvě změny a nyní se má schválit další podnět, když se připravuje nový územní plán.

Ing. Beitl řekl, že 60. změna je záměr firmy A.RAYMOND k rozšíření výroby.

Mgr. Karásek doplnil, že tyto změny jsou koncepční a aktuelní. Nový územní bude hotov až do dvou let.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/87/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 60. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

22) Schválení podnětu na pořízení 61. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

Pan Vobořil okomentoval změnu - záměr firmy McDonald umístit prodejnu tytu McDrive. Doporučuje variantu č. 1

Mgr. Karásek vysvětlil stanovisko Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, který doporučil variantu č. 1, aby nebyl investor omezen striktním nařízením stavebního zákona. Varianta č. 1 mu dává větší možnosti.

Ing. Vele doplnil, že investor je přikloněn k dvoupodlažní budově a v současné době na to zpracovává studii.

Návrh usnesení byl schválen ve variantě č. 1 26-0-1-0

USNESENÍ ZM/88/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 61. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

23) Valná hromada DPMLJ, a.s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta města

Ing. Pešek za dozorčí radu DPMLJ potvrdil doporučení materiálu. Osobně doporučil vybavit zvoleného zástupce města pravomocí vysokého zhodnocení vozového parku ve městě. Modernizace, která v poslední době proběhla, je nejvýraznější za posledních 20 let.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/89/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informace týkající se svolané valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, konající se dne 25. května 2011.

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním

24) Valná hromada SVS, a.s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta města

Ing. Beitl okomentoval materiál - jde o nového zástupce města.

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/90/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informace týkající se připravované valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice;

B. d e l e g u j e

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. n a v r h u j e

dle § 84, odst. 2. písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. Ing. Petra Beitla, starostu města

D. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním.

25) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník MěÚ

Ing. Pešek nesouhlasil s vyjádřením k úkolům z usnesení 16/B/2011 a 17/B/2011 tj. úkol trvá. Oba úkoly z těchto usnesení se týkají koncepce MP. Původní stanovený termín byl březen, poté duben 2011, ale koncepce není ani přepracovaná stará, ani nová. Požádal o stanovisko starostu i ostatní zastupitele.

Ing. Beitl řekl, že si je vědom, že úkol vyřešen není a slíbil, že bude vyřešeno do příštího zastupitelstva.

Mgr. Tulpa požádal o vypuštění úkolu z usnesení 6/B/2011 - je splněno (zpráva o přestěhování ZUŠ).

Ing. Beitl žádal vypustit úkol z usnesení 974/D/2010 - navýšení počtu zástupců města v DR DPMLJ, návrh podal, ale byl přehlasován. Dále žádal stáhnout úkol z usnesení 961/1/2010 k optimalizaci školství v LK. V této souvislosti přečetl dopis ředitele Gymnázia U Balvanu - poděkování za podporu.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-1-4

USNESENÍ ZM/91/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

26) Nové interpelace

Ing. Beitl přečetl písemnou interpelaci od PhDr. Fojtíkové - zda proběhlo řádné výběrové řízení na vedoucího fitcentra v městské sportovní hale a zda cvičení fotbalistů a jejich další případné užívání haly má odlišné podmínky od ostatních návštěvníků - viz mail zastupitelům. Žádá o písemnou odpověď.

27) Diskuse

Ing. Pešek upozornil na opravy komunikací, prováděné dvěma způsoby. Jeden je technicky složitější a druhý je tzv. lopatový, který je absolutně neefektivní. Apeloval na zvážení harmonogramu oprav, aby bylo opravy kvalitní. Dále informoval o jednání kontrolního výboru ke stížnosti p. Nauma. Usnesením požádal kontrolní výbor místostarostu Veleho o doplnění některých údajů k výběrovým řízením. Kontrolní výbor předloží zprávu na příštím jednání ZM.

Pan Berounský informoval o obnově vozového parku DPMLJ ve městě. Zprávu k zastávce „Centrum“ podá na příštím ZM. Souhlasí s návrhem řešení sestupu od zastávky do města s Mgr. Karáskem, jen apeluje na rychlé řešení.

Pan Vostřák komentoval mapu Jablonce, konstatoval, že od r. 1882 do dnešní doby se mnoho nezměnilo. Tázal se, zda je správné, že město v nočních hodinách je „mrtvé“ a není zde žádné pobavení pro turisty, kteří jsou v Jizerských horách.

Mgr. Tulpa informoval o vzniku nové organizace pro seniory „Klub starších“, v čele je pí Eva Borchertová. Dále oponoval p. Vostřákovi, ve městě je spousta kulturních akcí pro širokou škálu občanů. Stačí si přečíst program.

JUDr. Řeháček informoval o personálních změnách na MěÚ a jmenování nových vedoucích odborů. Dále probíhají výběrová řízení na pozice vedoucích oddělení. V této chvíli zbývá dořešit asi 7 pracovních míst, aby se stabilizoval počet pracovníků do konce roku na 210.

Nebyla další diskuse a starosta města ukončil jednání ZM ve 11,40 hod.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: Ing. Jaroslav Kraus, MUDr. Marek Řehoř

Vytvořeno 18.5.2011 16:16:58 | přečteno 1756x | Petr Vitvar
load