Zápis 27.01.2011

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 27. ledna 2011 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 28 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Ing. Petr Beitl, Ing. Petr Roubíček
  • Ověřovatelé zápisu: Radoslav Topol, Bc. Jana Hamplová
  • Zapsala: Eva Vanerová

Místostarosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 22 členů zastupitelstva.

Místostarosta omluvil starostu Ing. Beitla, který měl jednání Krajského sdružení obcí v Liberci a pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám.

Dále konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil pana Radoslava Topola a Bc. Janu Hamplovou.

Mgr. Tulpa přivítal pana Borise Pospíšila, kandidáta na nového člena dozorčí rady JTR a.s., který se krátce představil.

Pan Vostřák se tázal, jaké bude nové organizační uspořádání JTR a.s., slyšel, že JTR a.s. má mít pouze dozorčí radu.

Ing. Vele řekl, že město si nechalo udělat právní analýzu na nový model, který JTR a.s. předkládá. Po prostudování se vedení města rozhodne, zda na návrh přistoupí.

Materiály na stůl:

a) Zápis Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále jen OV Proseč)

b) písemný diskusní příspěvek p. Polánka k výstavbě obytného domu v Pobřežní ul.

c) propagační materiály z Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s.

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

5) Podněty výborů "Info P"

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

6) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

7) Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZM "Info P"

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

8) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

9) Dodatek zřizovací listiny ZUŠ Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

10) Schválení určeného zastupitele

předkládá: Petr Vobořil, MS2

11) Schválení upraveného návrhu zadání 58. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, MS2

12) Kupní smlouvy kanalizačních přípojek Jindřichovská, Pod Lesem

předkládá: Petr Vobořil, MS2

13) Kupní smlouvy kanalizačních přípojek Želivského, Ivana Olbrachta

předkládá: Petr Vobořil, MS2

14) Převody pozemků Info P

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

15) Výkup, darování a bezúplatný převod nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

16) Prodej a přeřazení objektů

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

17) VIII. rozpočtové změny

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

18) Kontokorentní úvěr

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

19) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2010

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

20) Plán hlavních úkolů Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2011

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

21) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Ing. Petr Beitl, S

22) Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na r. 2011

předkládá: Ing. Petr Beitl, S

23) Mimořádná valná hromada společnosti DPMLJ, a.s.

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

24) Informativní zpráva o odborném zaměření a úkolech výborů ZM

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

25) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

26) Nové interpelace

27) Diskuze

Program byl schválen bez připomínek 22-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Mgr. Tulpa navrhl jako předsedu návrhové komise Ing. Františka Peška a členy p. Radoslava Topola a Bc. Janu Hamplovou.

Návrhová komise byla schválena 22-0-0-1

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

K minulým interpelacím nebyly žádné připomínky.

USNESENÍ ZM/1/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 41. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 16. prosince 2010.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-1-0

5) Podněty výborů "Info P"

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Pešek dal hlasovat o bodech 4) a 5) současně, neboť ani k jednomu bodu nebyly připomínky a návrhy usnesení byly schváleny 22-0-1-0

USNESENÍ ZM/2/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

vyjádření odboru správy majetku k podnětu Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se dodržování plánu zimní údržby, konkrétně údržba chodníku v ul. Prosečská.

6) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ke zprávě starosty města:

Ing. Pešek požádal o informaci ohledně optimalizace střeních škol v Jablonci n.N.

Mgr. Tulpa informoval o problému Gymnázia U Balvanu. V úterý bude seminář na Krajském úřadu v Liberci k optimalizaci škol. Město zastává své stanovisko z prosince 2010 a je proti zrušení gymnázia. Je shromážděno 11 300 podpisů na podporu gymnázia a sdružení rodičů hodlá uspořádat happening a tiskovou konferenci. Řekl, že si nechal zpracovat informace o škole v číslech, která nesouhlasí s čísly, které vydal krajský úřad.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s p. Motlem ohledně výstavby Dolina, jednání s p. Gojdičem - Tajvan a jednání s Mgr. Musilem ohledně nesvéprávnosti některých občanů.

Mgr. Tulpa přečetl stanovisko starosty - jednání s p. Gojdičem, který má zájem stavět a hledá partnera. Město bude výstavbu podporovat, ale vzhledem ke stávajícímu rozpočtu žádné spolufinancování neslíbil.

Mgr. Rýžaková zareagovala na dotaz ohledně nesvéprávných občanů. Zpracovává se materiál, jde o 24 hod. službu - Způsobilost k právním úkonům, vč. spolupráce s MP.

Mgr. Paukrtová řekla, že na podporu gymnázia U Balvanu se přidávají i rodiče a žáci z okolních měst, kteří dojíždí do této školy.

Mgr. Karásek hovořil k odkanalizování Tajvanu - k vybudování čerpací stanice je možné využít prostor WC, které provozují TSJ a odkud by mohlo být napojení na koncovou šachtu mezi 1. a 2. hrází. Šlo by o gravitační kanalizaci do 1 mil. Kč. Bylo již koncepčně zpracováno v minulých letech.

Mgr. Tulpa reagoval, že snad není problém s kanalizací, ale co chce p. Gojdič na Tajvanu vybudovat.

Ke zprávě Ing. Veleho a p. Vobořila:

Ing. Pešek - dotaz na jednání s p. Wejnarem - výhled MHD Jablonec a jednání s Krajskou správou silnic.

Pan Vobořil hovořil o jednání s firmou PROCTUS, při kterém se řešil i přestupní terminál, kde podmínkou převod pozemku v Lipanské ul. od UZSVM. Jde o podmínku banky - všechny pozemky musí být smluvně ošetřeny. Město bude financovat rekonstrukci mostu v Kamenné ul.

Jednání s p. Wejnarem - podobná tématika - řešení dopravy v ul. Kamenná a na stávající ploše autobusového nádraží (vybudování nástupního ostrůvku).

Jednání s Krajskou správou silnic - nemají finance na dokončení ul . Želivského.

Ing. Kypta se tázal na rekonstrukci ZŠ Liberecká.

Pan Vobořil řekl, že problematika zateplení školy v Liberecké ul. je složitější, neboť člověk, který město zastupoval, nedodal v termínu podklady a celá akce se bude muset přesunout na r. 2012.

Ing. Vele hovořil o jednání s firmou ISI - vybudování dvou obytných domů na pozemku mezi ulicemi Pivovarská - V Aleji - Střelecká - Květinová. Studie byla předložena před 3 lety, ale narazilo se na podzemní bunkry a město provede na jaře geologický průzkum.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal na opravu střechy objektu v ul. Skelná 12.

Ing. Vele odpověděl, že proběhlo výběrové řízení, byla vybrána firma, která provede na jaře tuto opravu.

Ing. Pešek se tázal na termín zprovoznění rekonstruovaného objektu staré hasičárny a přestěhování MP.

Mgr. Tulpa řekl, že oficielní zahájení provozu je 3.3.2011 a budou rozeslány pozvánky.

Pan Vobořil informoval o veřejném projednání akce Dolina. Bude žádat o nový termín k tomuto projednávání s předsedy klubů a zastupiteli. Další postup bude předložen ZM.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

USNESENÍ ZM/3/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

7) Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZM

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Vele měl připomínku k součtům v tabulce - nesouhlasí.

JUDr. Řeháček se omluvil za numerickou chybu a vysvětlil postup ohodnocení a komentoval tabulky.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-1-0

USNESENÍ ZM/4/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

„Zásady pro odměňování neuvolněných zastupitelů“ ve znění dle důvodové zprávy

Příchod p. Pelta v 9.45 a manželé Jörgovi v 9,50 hod.

8) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/5/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

o p ě t o v n ě v o l í

paní J. P. nar. 1945, bytem Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

9) Dodatek zřizovací listiny ZUŠ Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek požádal o informativní zprávu k přestěhování ZUŠ, k výhodnosti změny budovy, úspory energií atd. a uložit místostarostovi v tomto znění úkol.

Upravený návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

USNESENÍ ZM/6/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

B. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi města, vyhodnotit efekt přestěhování školy a předložit v měsíci dubnu 2011 zastupitelstvu města zprávu.

10) Schválení určeného zastupitele

Předkládá: Petr Vobořil, MS2

Nebyla diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/7/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

u r č u j e

po projednání předloženého materiálu k problematice pořizování územně plánovací dokumentace města místostarostu města p. Petra Vobořila pro kontakt s Úřadem územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou

11) Schválení upraveného návrhu zadání 58. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, MS2

Mgr. Paukrtová informovala , že výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města projednal materiál bez připomínek.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

USNESENÍ ZM/8/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání 58. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

12) Kupní smlouvy kanalizačních přípojek Jindřichovská, Pod Lesem

Předkládá: Petr Vobořil, MS2

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

USNESENÍ ZM/9/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,6 m uložené v p.p.č. 1721/1a stpč. 653 v k.ú. Jablonecké Paseky panu K. H. bytem . Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,57 m uložené v p.p.č. 1721/51, 1767 v k.ú. Mšeno Jablonec nad Nisou manželům J. a M. S. bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,4 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu J. a paní V. V. oba bytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou, panu S. V., bytem . Schwäbisch Gmünd a paní I. H.., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,0 m uložené v p.p.č. 1767 a 1769 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům P. a H. Č. oba bytem . Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. Prodej kanalizační dešťové přípojky DN 150 délky 2,7 m uložené v p.p.č. 1767 a stpč. 1771 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům M. a MuDr. M. H. oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,0 m uložené v p.p.č. 1767 a 1784 v k.ú. Mšeno nad Nisou, manželům V. a Ing. M. V. bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 10,8 m uložené v p.p.č. 1767 a stpč. 1787 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům J. a D. K. bytem .., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,1 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu J. M. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,9 m uložené v p.p.č. 1788 a 1782 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům J. S. a S. P. oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,2 m uložené v p.p.č. 1776,1777 a 1779 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní I. N. bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,3 m uložené v p.p.č. 1767 a 1789 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní V. J. bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,3 m uložené v p.p.č. 1767, a stpč. 1759 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní V. H. bytem . za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,0 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Ing. J. a Z.R. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,9 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu M. a paní V. B. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

15. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,7 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu B. a paní J. F. oba bytem . Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

16. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,9 m uložené v p.p.č. 1797 a stpč. 1796/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Ing. M. L., ., 142 00 Praha 4 - Krč a Mgr. P. L., ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

17. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,8 m uložené v p.p.č. 1797 a 1798/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu V. W. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

18. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,0 m uložené v p.p.č. 1797,1800/3 a 1800/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Mgr.Pe. a Mgr.P. K. oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

19. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,9 m uložené v p.p.č. 1797 a 1812 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům S. aj. Ř. oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

20. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,6 m uložené v p.p.č. 1797 a 1814/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu P. D. bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

21. Prodej dvou kanalizačních přípojek DN 150 celkové délky 7,0 m uložené v p.p.č. 1797 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu J. Jo. bytem . Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč za jednu kanalizační přípojku s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

22. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 1,7m uložené v p.p.č. 1797 v k.ú. Mšeno nad Nisou, panu M. B. bytem ., Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

23. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 26,9 m uložené v p.p.č. 1797 v k.ú. Mšeno nad Nisou, manželům Ing.V. a L. Š. bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

24. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,9 m uložené v p.p.č.1827 a 1820/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům P. a O. J. oba bytem .., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

25. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,6 m uložené v p.p.č. 1827 a 1823/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní J. Š. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

26. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,7 m uložené v p.p.č. 1827 a 1839 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou panu V. Š. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

27. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,0 m uložené v p.p.č. 1827 a 1837 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou panu V. Š. bytem . za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

28. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,6 m uložené v p.p.č. 1827 a stpč. 1824 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu F. a paní N. N. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

29. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,3 m uložené v p.p.č. 1827 a 1829/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Jo. a A. Bu. bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

30. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,8 m uložené v p.p.č. 1827 a 1828 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu S. Ř. bytem . Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13) Kupní smlouvy kanalizačních přípojek Želivského, Ivana Olbrachta

Předkládá: Petr Vobořil, MS2

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/10/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,5 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice panu P. M. bytem ., Jablonec n. N. -Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,7 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice panu J. Po., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,6 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice panu F. L., bytem . za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,5 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům M. a H. B., oba bytem . Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. Prodej kanalizační dešťové přípojky DN 150 délky 3,4 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům M. a Haně B., oba bytem ., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice , V. F. a M. D., obě bytem . Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 6,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní J. B., bytem ., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,5 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní P. J., bytem . Opatovice nad Labem, panu J. Š., bytem .., Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, panu P. H., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,2 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům M. a A. N., oba bytem ., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

10. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům M. a A. N., oba bytem ., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 11,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní J. Š., bytem ., Jablonec n. N. - Mšeno nad Nisou, panu M. Š., bytem . a paní L. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou - Rýnovice za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě ELIPROM s.r.o. se sídlem v ulici Legií 318/19, Liberec XII - Staré Pavlovice zastoupené panem Pavlem Zapadlem - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,1 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě ARTWELD s.r.o. se sídlem ulice Nádražní 120, Liberec VI - Rochlice, zastoupené panem Radoslavem Markem - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě ARTWELD s.r.o. se sídlem ulice Nádražní 120, Liberec VI - Rochlice, zastoupené panem Radoslavem Markem - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

15. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 6,9 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Z. aj. Š., oba bytem . Jablonec n. N. - Vrkoslavice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

16. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 8,8 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům J. a P. S., oba bytem ., Jablonec n. N. - Mšeno nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

17. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 7,4 m uložené v p.p.č. 448/5, 496, 450/1 vše v k.ú. Rýnovice panu J. P., bytem ., Praha - Vinohrady za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

18. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,5 m uložené v p.p.č. 495, 453 v k.ú. Rýnovice manželům Ing. J. a Ing. I. K., oba bytem .., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

19. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 3,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům K. a M. S. a paní M. S., všichni bytem . Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

20. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 8,4 m uložené v p.p.č. 179/5, 460/13 v k.ú. Rýnovice manželům H. a J. F., manželům A. a L. K., panu I. M., všichni bytem . Jablonec n. N. - Rýnovice a Ing. D. S., bytem .2 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

21. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní I. H., bytem ulice ., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

22. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,0 m uložené v p.p.č. 179/5, 461/1 v k.ú. Rýnovice Ing. M.K., bytem ., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

23. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 11,1 m uložené v p.p.č. 445/1 v k.ú. Rýnovice paní M.K., bytem ., Jablonec n.N. a paní V. K., bytem ulice .., Jablonec n.N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

24. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,5 m uložené v p.p.č. 179/5, 442/2 v k.ú. Rýnovice manželům Jarmile a Vladislavovi Losmanovým, oba bytem B. Němcové 3699/26, Jablonec n. N. - Mšeno n.N. a Ing. M. H., bytem ., Jablonec nad Nisou - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

25. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě Jablonecká nástrojárna s.r.o. se sídlem v ulici Želivského 3528/11, Jablonec n. N. - Rýnovice , zastoupené Ing. Tomášem Párou - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

26. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 14,7 m uložené v p.p.č. 179/5, 165/2, 658/1 a revizní šachty DN 400 uložené v p.p.č. 658/1 vše v k.ú. Rýnovice firmě S a D v.o.s. se sídlem v ulici Želivského 4603/14a, Jablonec n. N. - Rýnovice, zastoupené Ing. Janem Damborským a Ing. Vladimírem Šebestou - jednateli společnosti za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

27. Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 10,1 m uložené v p.p.č. 179/5, 431, 165/2 vše v k.ú. Rýnovice paní I. H., bytem ., Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

28. Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5, 439 v k.ú. Rýnovice Stavebnímu bytovému družstvu LIAZ, se sídlem Želivského 3993/13, Jablonec n. N. - Rýnovice zastoupenému panem Jaromírem Horčičkou - předsedou představenstva za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel informoval, že materiál byl projednán ve Výboru pro hospodaření s majetkem města (dále VHMM).

PhDr. Fojtíková řekla, že původní podmínky prodeje pozemku se změnily, neboť objekt změnil majitele. Cena za pozemek je neadekvátní a město se nechová tržně. Není dodržena předkupní smlouva.

Ing. Vele řekl, že cena 100 Kč/m2 byla již ZM odsouhlasena.

PhDr. Fojtíková reagovala, že tato cena byla vázána na předkupní smlouvu, ale tato se mění na kupní smlouvu ve chvíli, kdy je požádáno o kolaudační rozhodnutí. V tuto chvíli chce majitel nejprve odkoupit pozemek.

Ing. Pavízová upřesnila, že v uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí je podmínka zkolaudování do konce r. 2012, pak bude odprodej pozemku za 100 Kč/m2. Nyní se musí uzavřít nová kupní smlouva a musí se tedy odsouhlasit znovu navržená částka. Nový majitel budovy potřebuje být vlastníkem i pozemku pod objektem, aby mu banka půjčila potřebné prostředky.

Mgr. Tulpa řekl, že souhlasí s argumenty, ale bohužel se mění podmínky, které město před časem dalo.

PhDr. Fojtíková oponovala, že podmínky mění hlavně kupující, který nechce čekat na kolaudaci objektu. Je to precedens pro každého dalšího. Navrhuje hlasovat o tomto bodě zvlášť.

Pan Pelta apeloval na zachování ceny, neboť po všech problémech v minulosti se konečně objekt na pěší zóně opravuje. Sám to bere jako nepřímou podporu města investorovi a rozumí jeho požadavku pro refinancování bankou.

Pan Louda řekl, že podporuje pí Fojtíkovou.

Mgr. Paukrtová také upozornila, že se mění pravidla uprostřed hry a podmínky mění vlastník objektu. Město již pomáhalo se získáním dotace a tímto krokem se vystavuje možnosti dalších žádostí o změnu podmínek smlouvy. Doporučila vrátit tento bod do projednání VHMM, aby zvážil cenu za prodej pozemku.

JUDr.Ing. Pleticha uvedl, že město nepomáhalo financovat opravu objektu, byl to soukromý projekt. Podporuje návrh tak, jak je předložen.

Mgr. Karásek řekl, že nemůže jít o žádný precedens, neboť město nemá na svém pozemku žádné takovéto stavby. Byl to pozůstatek z minulosti.

JUDr.Ing. Pleticha upřesnil, že to je pozůstatek z minulého režimu a důsledek privatizace objektů. Pozemky města pod objekty se vypořádávají dodnes. Hotel je památka, která tam zůstane a účel, který všichni podporovali, je splněn.

Pan Vostřák se vrátil do historie, kdy byly rozprodávány pozemky ve městě a jaký byl postup.

Bc. Hamplová se tázala, zda se neznemožní další činnost investora, pokud se tento bod vrátí do projednávání na VHMM.

Ing. Vele odpověděl, že i toto bylo již prodiskutováno a VHMM dospěl k předloženému návrhu.

Ing. Pešek doporučil hlasovat o jednotlivých návrzích a přečetl dva protinávrhy:

a) hlasovat po bodech - PhDr. Fojtíková 17-3-4-4

b) vrátit do projednání VHMM - Mgr. Paukrtová 4-13-9-2

Hlasování o bodu A4) v původním znění 21-2-3-2

Hlasování o původním návrhu A. (bez bodu A4), B. a C. 25-0-0-3

USNESENÍ ZM/11/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 414/16, geometrickým plánem nově označené jako díl „b“ o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 272 324 25 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.073,- Kč.

2. prodej st.p.č. 5036 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu A. S.i, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100,- Kč.

3. prodej části p.p.č. 1797, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1797/2 o výměře 60 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání oplocení pro manžele S. aj. Ř., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.000,- Kč.

4. prodej st.p.č. 92 o výměře 1358 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod hotelem Praha a zázemí společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o., IČ 27340007, se sídlem Komenského 446/6, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 135.800,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 960/10 geometrickým plánem nově označenou jako díl „b“ o výměře 22 m2 a části p.p.č. 800/2 geometrickým plánem nově označenou jako díl „a“ o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem majetkoprávního vypořádání zálivu autobusové zastávky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05, Praha 4 - Nusle za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.860,-Kč.

B. n e s c h v a l u j e

směnu p.p.č. 1542 o výměře 1832 m2 a p.p.č. 1553/3 o výměře 190 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. (celková výměra 2022 m2) ve vlastnictví Šárky Benešové za p.p.č. 568/3 o výměře 5774 m2 a p.p.č. 568/1 o výměře 2926 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. (celková výměra 8700 m2) ve vlastnictví města.

C. r u š í

1. usnesení č. 552/2009/A/9 ze dne 23.4.2009

2. usnesení č. 838/2010/A/5 ze dne 27.5.2010 a usnesení č. 902/2010/D ze dne 30.9.2010.

3. usnesení č. 123/2007/A/2 ze dne 13. 9. 2007

15) Výkup, darování a bezúplatný převod nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-3

USNESENÍ ZM/12/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. výkup p.p.č. 1226/6 o výměře 310 m2 a p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. od RNDr. M. V., ., Praha - Veleslavín za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 82.170,- Kč

2a) darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6821 do vlastnictví manželům W. a H. B., bytem ., Jablonec n.N. s tím, že výše uvedené nemovitostí nabudou do spoluvlastnictví, a to každý ideální 1/2.

b) darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6822 do vlastnictví manželům O. a M. Sc., bytem ., Jablonec n.N. s tím, že výše uvedené nemovitostí nabudou do spoluvlastnictví, a to každý ideální 1/2.

c) darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6823 do vlastnictví panu J. M.i, bytem ., Jablonec n.N.

d) darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6824 do vlastnictví paní V. R., bytem ., Jablonec n.N. a paní J. P., bytem Svijanský Újezd, ., Pěnčín U Liberce s tím, že výše uvedené nemovitostí nabudou do spoluvlastnictví, a to každá ideální 1/2.

3. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III, č. Rp U/JN/2010/5656, kterou se převádí pozemky p.p.č. 882/17, p.p.č. 882/23, p.p.č. 882/31 ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec n.N., z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

4. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 10/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 700/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

5. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 11/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 1107/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území, v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

6. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 14/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 1162/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

16) Prodej a přeřazení objektů

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel upravil usnesení na SCHVALUJE (původně - bere na vědomí).

PhDr. Fojtíková se tázala, zda prodej objektu Lipanská 10 nějak neovlivní rozvoj autobusového nádraží. Město se zbaví možnosti využití tohoto území.

Ing. Vele řekl, že dle informací, které má, se může objekt prodat samostatně, žádné připravované projekty do toho nezasahují.

JUDr.Ing. Pleticha - podporuje předložený návrh.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-3

USNESENÍ ZM/13/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej objektu č.p. 125 (Želivského 3) na st.p.č. 459/1 včetně st.p.č. 459/1 o výměře 474 m2 a p.p.č. 458 o výměře 487 m2 vše v k.ú. Rýnovice (včetně příslušenství) společnosti THANO s.r.o, se sídlem Liberec IV, Perštýn, Moskevská 658/41, PSČ 460 01, IČ 273 26 128, za celkovou kupní cenu ve výši 2.000.000,-Kč s tím, že 1.000.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.000.000,-Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

2. přeřazení objektu č.p. 1879 (Mánesova 6) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek).

3. přeřazení objektu č.p. 617 (Pražská 48) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek) do skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví).

4. přeřazení objektu č.p. 2112 (Lipanská 10) v k. ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek).

17) VIII. rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel neměl doplnění a vyzval zpracovatelku o krátký komentář.

Ing. Vítová okomentoval materiál, jde o poslední rozpočtové změny loňského roku. Upozornila, že rozpočet pro r. 2011 bude projednán VHMM 1.2.2011 a seminář pro zastupitele bude 7.2.2011 od 17 hod.

Ing. Kraus požádal o průběžné umístění změn rozpočtu na webových stránkách města.

Ing. Vítová upřesnila, že tabulky pro veřejnost jsou na webu k dispozici. Pro finanční výbor jsou komplexní materiály k dispozici.

Ing. Vele navrhl domluvu na finančním výboru a výstupy na web města se upřesní. Jde o velké množství dat, bude přizván odborný pracovník.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/14/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 6. - 15. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.384.344 tis. Kč

18) Kontokorentní úvěr

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel krátce okomentoval materiál - nejlepší podmínky dala Komerční banka a.s.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/15/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000.000,-- Kč od Komerční banky, a.s..

19) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Zpracovatel krátce okomentoval materiál, který je rozdělen do 3 částí. Upozornil na tabulky v příloze důvodové zprávy a zprávu Mgr. Šípka z PČR. Zmínil nejdůležitější činnosti MP, které vnímá veřejnost (přechody, odtahy, pěší zóna a bezdomovci). Dále jmenoval preventivní práci s dětmi. Upozornil též na osobní ochranu strážníků, kteří jsou někdy fyzicky napadání a musí se pro ně zajistit některé bezpečnostní prvky. Oznámil stěhování městské služebny MP do rekonstruované budovy staré hasičárny a následný přechod na nový kamerový systém.

Pan Louda se tázal na odtah vozidel v souladu se zákonem - v létě je aktivita větší než v zimě. Uvedl konkrétní případy.

Ing. Rulc přiznal, že v létě je manipulace s vozidly jednoduší, ale auto nesmí překážet ostatnímu provozu. Ve městě je problém v zimě s parkováním a MP se snaží řešit přestupek domluvou, odtah je jako poslední řešení.

Ing. Pešek vyzdvihl ranní přítomnost strážníků na přechodech. Upozornil na častější napadání seniorů a jejich ochranu navrhl jako hlavní úkol pro příští období. Zásadní připomínku měl ke značkám zákaz stání s dodatkem „ZA SNÉHU“. Uvedl konkrétní případ v ul. U Kostela ve Mšeně, kde dlouhodobě stojí osobní auto, které znemožňuje čištění ulice a neprůjezdnost sídlištěm (sanitky nebo hasiči). Dále upozornil, že koncepce MP byla zpracována na několik let dopředu a vzhledem ke změnám v rozpočtu je třeba tuto upravit. Navrhl jako úkol pro starostu - srovnat koncepci s aktuálním stavem.

Mgr. Tulpa řekl, že přehodnocení celé koncepce je připraveno, bude redukce rozpočtu a bude předloženo v březnu 2011.

Ing. Rulc doplnil informaci o práci se seniory. Prevence je prováděna ve spolupráci se státní policií ČR a bude se v ní pokračovat.

Pan Vostřák se tázal na vrak v Mozartově ul., na který upozornil na minulém ZM. Strážníci prodloužili odstranění vraku do konce března, tázal se, jak dlouho se bude termín odstranění posunovat.

Ing. Rulc vysvětlil právní postup odtahu aut a vraků - není práce MP ale DSÚ.

Pan Vostřák se tázal na postup stěhování většího spotřebiče z prodejny elektra v pěší zóně, a tázal se na parkování u baru Modrá laguna v Lidické ul.

Ing. Rulc řekl, že v této zóně je zákaz vjezdu, musí být povolení.

Nastala delší diskuse mezi p. Vostřákem a Ing. Rulcem, jaké možnosti parkování jsou na pěší zóně, kterou ukončil předsedající Mgr. Tulpa.

Ing. Pešek se tázal na odložený nákup minikamer pro strážníky.

Ing. Rulc řekl, že položka na zakoupení 6 osobních kamer se pohybuje kolem 20 tis. Kč. Budou sloužit jako důkazní prostředek, přestupce bude upozorněn, že je spuštěn záznam.

Ing. Pešek dal hlasovat o navrženém usnesení s úpravou uložení úkolu pro starostu města, které bylo schváleno 23-0-2-2

USNESENÍ ZM/16/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za druhé pololetí 2010

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, přehodnotit stávající koncepci městské policie a předložit ji zastupitelstvu města

20) Plán hlavních úkolů Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2011

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Předkladatel řekl, že jde o standardní materiál a krátce okomentoval.

Ing. Vele se tázal na stávající stav počtu zaměstnanců - 56 pracovníků - tento stav byl ke konci roku 2010, tudíž se nesnižuje.

Ing. Rulc řekl, že to je snížení oproti koncepci, kde bylo plánováno 63 zaměstnanců.

Ing. Kraus se tázal na stav majetku, se kterým disponuje MP.

Ing. Rulc odpověděl, že MP má 5 služebních vozidel se znakem MP, 1 civilní vozidlo a 4 jízdní kola, majetkem jsou i botičky. Může vytvořit přehled.

Ing Vele poukázal na skutečnost využití finančních prostředků pro MP a myslí si, že i vzhledem ke koncepci je financování dostatečné. Žádal upravit formulaci textu v důvodové zprávě.

Ing. Pešek navrhl, aby kromě úpravy textu důvodové zprávy znělo usnesení, že ZM schvaluje předložený Plán hlavních úkolů.

Mgr. Tulpa souhlasil a navrhl uložit přepracování koncepce MP a předložit koncem března výhled na další 2 roky.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-5-1

USNESENÍ ZM/17/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

předložený Plán hlavních úkolů Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2011 v upraveném textu podle připomínek z rozpravy při jednání

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit přepracovanou koncepci městské policie na následující dva roky.

21) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Předkládá: Ing. Petr Beitl, S

Předkladatel, Ing. Vaníček, v krátkosti uvedl materiál, upozornil na umístěnou mapu, na které jsou označeny krizové hlásiče města (46 hlásičů a 27 kamer).

Od 1.1.2011 je novela zákona krizového řízení (pro obec a kraj).

Ing. Pešek se tázal na instalaci informační tabule a k tomu je nová kamera a další tubus.

Ing. Vaníček řekl, že jde o instalaci nového systému kamer, které jsou kontrolovány dalšími kamerami (asi 5 ks). Jde o exponovaná místa.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

USNESENÍ ZM/18/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

22) Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na r. 2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, S

Mgr. Tulpa představil zpracovatele, Ing. Vaníčka a Ing. Prskavce, kteří neměli doplnění. Zároveň upozornil na novinku - Portál o bezpečnosti města.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-1-1

USNESENÍ ZM/19/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2011

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města

a) Zabezpečit zpracování Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci Programu ve smyslu ust. článku 2. písm. A. Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Městského programu prevence kriminality v roce 2011, vydaných MV ČR.

b) Zabezpečit do 11.2.2011 předložení Žádosti o poskytnutí dotace na MV ČR - odbor prevence kriminality.

23) Mimořádná valná hromada společnosti DPMLJ, a.s.

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Kraus žádal poslat mailem oprávnění, že ředitel DPMLaJ je oprávněn svolat valnou hromadu společnosti.

Mgr. Tulpa řekl, že bude dodáno písemně všem zastupitelům v nejkratší možné době.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-4-0

USNESENÍ ZM/20/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

materiál týkající se delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm.f zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., konanou dne 17. 02. 2011, Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

D. n a v r h u j e

1. 1. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Ing. Karla Dlouhého

2. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Bc. Janu Hamplovou

3. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Ing. Františka Peška

4. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pana Miroslava Peltu

2. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pana Ing. Otakara Kyptu, a to v případě, že bude zvýšen počet členů dozorčí rady této společnosti ze stávající 6 členů na 9 členů.

E. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, doložit zastupitelům plnou moc Ing. Jiřího Veselky, MBA ke svolání této valné hromady.

24) Informativní zpráva o odborném zaměření a úkolech výborů ZM

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Pešek doplnil, že tento úkol vzešel z porady vedení a všichni předsedové výborů se tím budou zabývat.

Mgr. Tulpa navrhl doplnit usnesení o úkol pro předsedy výborů - doplnit do jednacích řádů výborů.

Nebyla další diskuse a doplněný návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/21/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci o odborném zaměření a úkolech jednotlivých výborů zastupitelstva města dle důvodové zprávy

B. u k l á d á

předsedům výborů doplnit tyto úkoly do jednacích řádů výborů ZM a informovat vedení města.

25) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla žádná diskuse ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

USNESENÍ ZM/22/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

26) Nové interpelace

Mgr. Tulpa přečetl písemné interpelace, které obdržel během jednání:

1) Bc. Hamplová - z jakého důvodu byly zrušeny přechody pro chodce v ul. SNP a Mostecká - směr Tanvald, oba přechody byly občany hojně využívány.

2) P. Berounský - v r. 2010 byl dán příslib seniorům nad 70 let, že budou mít MHD zdarma. Kdy bude na jednání ZM tento problém řešen.

3) P. Berounský - vyřešení problémových kauz (objekt Musilových, uzavření Kamenné ul, záměry firem PROCTUS a LUXEMBOURG)

Ing. Vele reagoval na dotaz MHD zdarma pro seniory nad 70 let - rozpočet by to zatížilo asi o 750 tis. Kč, čeká se na schválení rozpočtu, zahájilo by se od pololetí roku. Bude odpovězeno písemně.

Pan Louda se tázal, jak se budou řešit výluky ve městě - rozbité ulice po zimě.

Pan Vobořil řekl, že odpoví písemně, bude to i součást zprávy o rozpočtu města.

Ing. Pešek se tázal na přemístění zastávek MHD - odjezdového stání Paseky - mělo se vrátit na původní místo.

Mgr. Tulpa řekl, že bude odpovězeno písemně. Dále vyhlásil všeobecnou diskusi, do které se přihlásil MUDr. Vít Němeček, ředitel nemocnice a pan Libor Polánek, který žádal o dovolení diskutovat o objektu v Pobřežní ul.

Odchod p. Pelta v 11,30 hod.

27) DISKUZE

MUDr. Němeček informoval zastupitele o průběhu akce „Děkujeme, odcházíme!“. Do dnešního dne podalo výpověď 42 lékařů z celkového počtu 103, což je 40%. Výpovědi dali lékaři z oddělení ARO, gynekologie, ORL, ortopedie a chirurgie. V protestu uvádějí 3 různé důvody, které chápe, ale nesouhlasí se zvolenou formou. Je nutná reforma zdravotnictví, je nutné zefektivnění pojišťoven atd. Stále osobně doufá, že dojde ke generální dohodě, čeká se na výsledky jednání LOKu s ministrem zdravotnictví. Předseda LOK má přijet 4. února do nemocnice, má jednat s odbory i s ředitelem. Jako opatření nemocnice uvedl, že od 28.2. budou zrušeny velké operace na ARO, dětském a gynekologickém odd. a ORL. Jedná se s jinými nemocnicemi pro urgentní přijetí nemocných. Bude-li omezení nemocniční péče delší než týden, pak budou dopady na nemocnici znatelné. Vedení nemocnice bere celou situaci velmi vážně

MUDr.Jörgová se odvolala na akci v TV - téma porody v kritickém termínu. Je dohoda s konkrétními nemocnicemi o příjmu rodiček?

MUDr. Němeček řekl, že jsou kontaktovány všechny nemocnice v okolí, detaily budou řešeny konkrétně. 3.2. má padnout definitivní rozhodnutí.

Ing. Kraus se tázal, zda existuje nějaký konkrétní návrh, který vedení předložilo lékařům.

MUDr. Němeček odpověděl, že nemocnice nemá možnosti splnit požadavky - zvýšení platů, změny postgraduálních studií atd.

Pan Louda se tázal na informaci LOKu, že 27 miliard Kč ročně se vyplatí na korupci - jsou na to důkazy a řeší to někdo?.

MUDr. Němeček konkretizoval směry korupce - přímá korupce a neefektivita systému. Má stejné poznatky jako laická veřejnost, ale jako člen kontrolního výboru řekl, že se jedna kauza řeší.

MUDr. Jörgová upřesnila formy korupce ve zdravotnictví - informace z internetu.

PhDr. Fojtíková - názor na VZP, zda je možné najít řešení - je to stát ve státě.

MUDr. Němeček řekl, že VZP nedostatečně řídí financování, není efektivní, dělají si to po svém, dluží peníze a podléhají různým tlakům a vlivům. Uvedl konkrétní příklady kontroly - Krajská zdravotní nemocnice - pořízení nových zařízení pro nemocnici a poukázal na úroveň kontrolních orgánů.

MUDr. Jörg reagoval na p. Loudu - celý problém ve zdravotnictví klíčí rok, jde o míru solidarity mezi lékaři - jde o velká pracoviště ve zdravotnictví. Od března hrozí absolutní kolaps celému zdravotnictví. Situace je velmi vážná, lékaři chtějí jednat s vládou a ministrem. Není v moci jednotlivých ředitelů nemocnic situaci řešit. Ke korupci řekl, že je i v investicích - předražené akce, výstavba předražených operačních sálů, registrace u nových léků atd. Lékaři sdělují: Zvyšte platy lékařům a snížíte korupční potenciál ve zdravotnictví.

Mgr. Tulpa se tázal ředitele nemocnice, jak se staví vedení ke stáhnutým výpovědím lékařů - před i po.

MUDr. Němeček řekl, že vítá každé stažení výpovědi - před i po. Uvedl případ ORL - jsou tam čtyři lékaři, pokud stáhnou dva lékaři výpověď, není nemocnice schopna zajistit provoz ani v tomto počtu, ale pokud stáhnou výpověď všichni, rád to přijme.

Mgr. Tulpa přečetl dva otevřené dopisy, které město obdrželo 26. ledna 2011:

Dopis lékařů nemocnice, kteří nepodali výpověď a Dopis MUDr. Rota, předsedy LOK v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Oba dopisy vyjadřují podporu lékařům, kteří výpověď podali.

MUDr. Jörgová řekla, že dohoda mezi vládou a lékaři je absolutně nutná k zachování funkčnosti zdravotnictví. Uvedla několik základních čísel, plat lékaře, nástupní plat, výdaje za léky, neefektivní nákupy, které dělá management nemocnic. Uvedla porovnání s jinými státy - náklady při operacích a ve zdravotnictví vůbec. Hovořila o příkladech korupce ve zdravotnictví (dohody mezi pojišťovnami). Srovnala zdravotnictví v Rakousku a u nás. Přečetla několik zásadních informací z odborného tisku a webových stránek zdravotnictví.

Pan Vostřák navrhl ukončení diskusního příspěvku.

Protože byl překročen diskuzní limit 15 min., nechal předsedající hlasovat o dalším pokračování v diskusi MUDr. Jörgové 16-3-3-4

MUDr. Jörgová dokončila svůj informující příspěvek o zdravotnictví v ČR.

Ing. Pešek upozornil na dva problémy -1. Dokončení bezbariérového přístupu do České pošty, kde je upozornění na kluzký povrch, což považuje za výsměch pro občany města. 2. Předání opravy povrchu a kanalizace v ul. Želivského, povrch není špatný vinou zimní údržby, ale došlo ke špatnému převzetí od investora. Nutno vyzvat KrÚ LK k nápravě, navrhl uložit jako úkol starostovi města. Ničí se tam auta i autobusy MHD. Dále upozornil na přítomnost zastupitelů na výběrových řízeních města - řadoví zastupitelé se nezúčastňují VŘ. V souvislosti s rozpočtem 2011 řekl, že některé investiční akce se táhnou více let a ztrácí se o tom přehled. Doporučil přijmout úkol, aby byl předložen seznam akcí, které nejsou dokončené a vyúčtování dokončených investičních akcí v r. 2010.

Pan Vobořil řekl, že již byl na Českou poštu vznesen dotaz ohledně kolaudačních závad - pošta to řeší. Ke kanalizaci v ul. Želivského bude zastupitelům podána písemná informace.

Ing. Vele upozornil, že sám se zúčastnil tří výběrových řízení a tam zastupitelé přítomni byli (Pleticha, Roubíček, Vostřák).

PhDr. Fojtíková diskutovala k převodu pozemků ve středu města. Město by mělo vytvořit podmínky, za kterých se bude obchodovat. Rozhodnutí z dneška se ji jeví jako neprofesionální a nekompetentní.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že je rozdíl v prodeji pozemku volného, nezastavěného a něco jiného je u zastavěného pozemku.

Ing. Vele doplnil, že se připravuje jakási srovnávací cenová tabulka k prodeji pozemků, která bude k dispozici ZM.

Mgr. Tulpa upozornil na akce, vztahující se k partnerství města a doporučil je.

MUDr. Jörgová požádala zastupitelstvo, aby bylo vydáno nějaké stanovisko města ke stávce lékařů jako výstup z diskuze a hlavně výstup pro rodičky v nejbližších termínech - kam se mají transportovat.

Mgr. Tulpa dal hlasovat, zda město vydá nějaké stanovisko na podporu lékařů - stanovisko se připraví pro tisk. 11-0-6-9

Zastupitelé neodsouhlasili, aby město vydávalo nějaké stanovisko a zůstává to v kompetenci ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou.

Dále dal předsedající hlasovat, zda může p. Polánek vystoupit v diskusi, neboť není občanem Jablonce n. Nisou. 25-0-0-1

Pan Polánek se představil a krátce seznámil zastupitele se záměrem objektu v ul. Pobřežní - zbourat stávající skelet a na stejném místě vystavět 8 patrový bytový dům. Předložil povolení stavebního úřadu a zdůraznil, že minulé vedení nemělo zásadní připomínky k jeho plánům. Představuje svůj projekt z důvodu žádosti o udělení výjimky odstupové vzdálenosti od stávajícího paneláku. Jde o 7 m rozdílu od stávající stěny paneláku, která nemá žádná okna.

Pan Louda řekl, že pozemek je v chráněné krajinné oblasti a lidé v nejbližším okolí podali petici proti výstavbě věžáku - již nyní je v této lokalitě problém s parkováním.

Pan Polánek řekl, že nepřekračuje žádný zákon, nabízená parkovací místa k domu překračují požadavek města (12 parkovacích stání navíc).

Pan Vobořil doplnil, že v příloze není pro zastupitele petiční listina, kterou může přečíst.

Pan Vostřák řekl, že tento problém se už řešil nesčetněkrát. Konečně je tu někdo, kdo chce problém „strašidelného“ objektu vyřešit.

Pan Polánek řekl, že výjimka musí být, protože odstup budovy se nedá vyřešit jinak, jedno patro již bylo v projektu sníženo, víc není finančně únosné.

Mgr. Paukrtová shrnula podstatu žádosti o výjimku z odstupové vzdálenosti.

Pan Topol se tázal, kdy petice občanů byla na MěÚ doručena.

Pan Vobořil řekl, že petice je na městě od 13.10.2009, občané se ale nadále zúčastňovali řízení a trvají na snížení stavby na 6 pater.

Ing. Pešek se tázal, zda je v kompetenci zastupitelstva tuto výjimku přijímat, je to věc stavebního úřadu.

Ing. Nožičková vystoupila a uvedla posloupnost věcí k celému případu. Uvedla, že pokud se neudělí výjimka k odstupové vzdálenosti, stavebník nepostaví nic, ať to jsou dvě patra nebo více. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí spojené s výjimkou. Došlo k odvolání sousedky objektu pí Bémové, která se dostala do odstupové vzdálenosti. Pan Urbanec oznámil odstranění stavby a nový stavebník snížil projekt na 8 pater. Bylo vyřešeno požadované parkování, proti kterému byla petice. Podmínky jsou splnění, ale zbývá odstupová vzdálenost - dle zákona 22m. Pan Polánek žádá město o stažení námitky města proti udělené výjimce.

Mgr. Karásek shrnul všechny náležitosti, které již byly udělány k navrhované stavbě. Tázal se, proč město dalo nyní negativní stanovisko. Konstatoval, že domluva s p. Urbancem byla v minulosti velmi těžká a sklání se před člověkem, který to dokázal.

MUDr.Jörg upozornil na přiložený dopis Ing. Nožičkové k celému případu. Na základě petice a stanoviska projektantů bylo přepracování celého projektu. Byly vynaloženy nemalé prostředky a investor se snažil se vším vyrovnat.

Pan Topol doplnil, že se sám účastnil několika schůzí občanů a v podstatě neměli ke stavbě zásadní připomínky. Názor není plošný a jednotný. Podporuje názor podpořit novou výstavbu.

Pan Vobořil řekl, že povolení výjimky bylo vyvěšeno 5.11.2010 a město využilo možnosti odvolání jako účastník stavebního řízení. Pokud zastupitelstvo uzná, že výjimka může být udělena, námitka se stáhne. Je třeba brát v úvahu další námitky občanů (parkování). Jde o další jednání s investorem.

Pan Polánek řekl, že již udělal všechny ústupky, které mohl. Tímto problémem se zabývá již 2 roky.

Mgr. Tulpa dal hlasovat o navrženém hlasování - bere na vědomí dopis p. Polánka.

RNDr. Čeřovský navrhl hlasování o udělení výjimky, aby stavebník mohl zahájit stavbu.

PhDr. Fojtíková navrhla stáhnout bod a projednat na příštím jednání ZM.

Protože se zastupitelé nemohli ujednotit na znění usnesení, vyhlásil předsedající 5 min. přestávku na jednání klubů.

Ing. Pešek, jako předseda návrhové komise, přečetl usnesení k diskuzi ohledně výstavby v Pobřežní ul. a udělení výjimky z odstupové vzdálenosti.

Návrh usnesení byl schválen 17-1-4-0

USNESENÍ ZM/23/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

diskusní příspěvek pana Libora Polánka ve věci objektu v ul. Pobřežní 3467/5 ve Mšeně nad Nisou a jeho záměru a jako účastník řízení souhlasí s udělením výjimky z odstupové vzdálenosti navrhovaného projektu.

Mgr. Tulpa poděkoval předsedovi návrhové komise a pozval zastupitele k projednávání rozpočtu 2011 na 7.2.2011. Ukončil jednání ZM ve 13,40 hod.

Mgr. Petr Tulpa
místostarosta města

ověřovatelé: Radoslav Topol, Bc. Jana Hamplová

Vytvořeno 17.2.2011 14:29:59 | přečteno 2203x | Petr Vitvar
load