Zápis 26.05.2011

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 26. května 2011 od 9:00 hodin.

 • Přítomno: 26 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
 • Omluveni: Ing. Petr Beitl, Václav Vostřák, JUDr. Ivana Weberová, Mgr. Pavel Žur
 • Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Procházková, Ing. Otakar Kypta
 • Zapsala: Eva Vanerová

Místostarosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 5. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 16 členů zastupitelstva.

Místostarosta omluvil Ing. Petra Beitla (účast na jednání Svazu měst a obcí), Mgr. Pavla Žura (služební cesta), p.Václava Vostřáka (dovolená), JUDr. Ivanu Weberovou (pracovní zaneprázdnění), Mgr. Pavla Svobodu a manžele Jörgovi - příchod později. Zároveň pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále místostarosta konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek a nikdo neměl žádné doplnění.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Ing. Martu Procházkovou a Ing. Otakara Kyptu.

Schválení programu

Mgr. Tulpa seznámil přítomné s materiály, které byly zastupitelům připraveny do desek na stůl:

1. dodatek k materiálu č. 6) Podněty výborů

2. materiál č. 25) VH JTR a.s.

3. materiál č. 26) VH DPMLJ, a.s.

4. Návrh usnesení

5. Výroční zpráva Nemocnice Jablonec nad Nisou

6. Informativní zpráva o MP

7. Informativní zpráva tajemníka MěÚ - elektronizace jednání ZM

8. Folklorní festival v Eurocentru - letáky

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta, Ing. Miloš Vele, Místostarosta,

Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta, Petr Vobořil, Místostarosta

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

6) Podněty výborů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

7) Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I.čtvrtletí roku 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

8) I. rozpočtové změny

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

9) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

10) Darování a výkup nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

11) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

12) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

13) Prodej objektů a bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

14) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - kontokorentní úvěr 2011-12

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

15) Dodatek zřizovací listiny MŠ Uhelná a navýšení kapacity školní jídelny

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

16) Vydání Změny č. 40f Územního plánu města Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

17) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 62 Územního plánu města Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

18) Informace o projednání konceptu Územního plánu Jablonec n.N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

19) Rozdělení státní dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

20) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

21) Změna ve složení výboru

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

22) Termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 2. pololetí 2011

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

23) Svěření pravomoci místostarostovi města při podepisování majetkoprávních úkonů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

24) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

25) Valná hromada JTR a.s. - na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

26) Valná hromada DPMLJ, a.s. - na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

27) Nové interpelace

28) Diskuze

Mgr. Tulpa se tázal přítomných poslanců a senátorky, zda chtějí vystoupit před jednáním ZM.

Mgr. Paukrtová řekla, že vystoupí později v rámci programu v bodu diskuse.

Paní Caklová informovala, že má doplňující zprávu o zápisu dětí do mateřských škol pro rok 2011-2012, žádala zařazení do programu k bodu č. 15

Nikdo neměl námitky k programu a ten byl schválen všemi přítomnými zastupiteli 20-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Předsedající navrhl za předsedu návrhové komise Bc. Janu Hamplovou a za členy Ing. Martu Procházkovou a Ing. Otakara Kyptu.

Návrhová komise byla zvolena 19-0-0-1

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá:Ing. Petr Beitl, starosta, Ing. Miloš Vele, Místostarosta, Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta, Petr Vobořil, Místostarosta

Mgr. Tulpa řekl, že pokud má dotazy někdo ke zprávě starosty, bude odpovězeno písemně.

PhDr. Fojtíková se tázala ke zprávě p. Vobořila na jednání s představiteli SBD LIAZ a plynová kotelna JTR v Rýnovicích.

Pan Vobořil řekl, že v Rýnovicích by měla být JTRkou vybudována plynová kotelna (EC3). V této chvíli je vyvedena přípojka plynu (pod ZŠ) a vydán souhlas vlastníka příslušných pozemků. Zástupci SBD informovali o připraveném úvěru na zateplení bytových domů kolem přehrady. Problém je v tom, že některé domy jsou ve sdružení vlastníků a někteří vůbec zateplovat nechtějí.

Ing. Kypta se tázal na reakci občanů Kokonína, kde se bude budovat čistička a jednání s občany na Šumavě. Dále se tázal na komunikaci U Staré Lípy - manželé Syrovátkovi.

Pan Vobořil odpověděl, že v Kokoníně informovali zástupci SčVK o konečné představě čističky a způsoby zamezení úniku pachu a případnému prosakování. Zúčastnění občané nebyli v zásadě proti. Setkání s občany na Šumavě proběhlo bez zásadních slibů. Ke komunikaci U Staré Lípy řekl, že jde o plánované vybudování infrastruktury pro nové domy. Zatím je domluvena jakási provizorní varianta obslužné komunikace pro jaro-léto 2012. Bude předloženo zastupitelstvu.

Ing. Pešek se tázal Ing. Veleho na průběžnou situaci v jednání s pí Musilovou a záměr placeného parkoviště u přehrady.

Ing. Vele řekl, že minulý týden proběhlo jednání s pí Musilovou, ale JUDr. Belda nestihl informovat, takže průběh nezná, ale ví, že bude nařízeno další soudní jednání. K parkovištím kolem přehrady řekl, že dojde k zpoplatnění pěti volných ploch kolem přehrady. TSJ připravilo ocenění 5 parkovacích automatů (cca 800 tis.Kč). Tři parkovací automaty jsou ve městě nevyužity, takže by se přemístily na tyto plochy a ušetřily by se náklady (3x150 tis.Kč).

Ing. Kraus se tázal na realizaci plynové kotelny v Rýnovicích - investice - je již odsouhlasena.

Ing. Vele řekl, že zatím není nic odsouhlaseno, JTR to bude předkládat v rámci koncepce vytápění ve městě na podzim t.r. Zatím je požádáno o souhlas MěÚ s přechodem přes jeho pozemek - souhlas se zřízením věcného břemene. Bude to muset být předloženo valné hromadě, pokud k této realizaci dojde, bude to mít zásadní vliv na topení v Jablonci.

Ing. Kraus řekl, že se mu jeví nelogické, když JTR nyní dělá realizaci věcí, které nemá ještě schválené.

PhDr. Fojtíková se tázala, čeho se týká dodatek smlouvy, uzavřené s Okresní hospodářskou komorou (dále OHK) a která parkoviště kolem přehrady budou placená.

Ing. Vele odpověděl, že parkoviště budou zpoplatněna všechna kolem hráze, kromě parkoviště u bývalého Jablonexu. Dodatek ke smlouvě se týkal věcné spolupráce s OHK a zhodnocení akcí, které proběhly.

MUDr. Jörgová se tázala na jednání s nájemníky v domech s pečovatelskou službou a beseda s občany na téma komunální odpad.

Ing. Čechová odpověděla za Bc. Lochovskou, že šlo o odbornou besedu „u kulatého stolu“ s domovními správci bytových domů, které se zúčastnilo cca 25 lidí a jednalo se o možnostech a formách úhrad a vyúčtování za komunální odpad. Besedu s pečovatelskou službou organizovala ředitelka Centra sociálních služeb, pracovníci MěÚ byli přizváni na případné problémy - žádné nebyly, ale byly dotazy ohledně vyúčtování.

Ing. Kypta se tázal na výsledek jednání s p. Babkou z ČEZu ohledně trafostanice jih.

Ing. Vele řekl, že jednání se vyvíjejí dobře, ale pozemky, které město chtělo vykoupit k tomuto účelu, byly z nějakých důvodů zablokovány. Ale je domluva s firmou BaK, který vydá souhlas se zřízením věcného břemene a město pozemky odkoupí s břemenem. Termín realizace je pololetí příštího roku.

MUDr. Jörgová se tázala na výsledek auditu města.

Ing. Vele řekl, že zpráva auditu byla předána a nebyly shledány žádné závady.

Nebyly další dotazy Mgr. Tulpa udělil slovo tajemníkovi MěÚ, který představil nové vedoucí odborů.

JUDr. Řeháček zhodnotil celý průběh procesu optimalizace úřadu a výběrových řízení a vyzval Ing. Vítovou, Mgr. Rýžakovou, JUDr. Karlovského, Ing. Čechovou, Mgr.Ing. Řimnáčovou a Ing. Beneše, aby se postupně představili členům zastupitelstva. Optimalizace úřadu by měla být dokončena během prázdnin a od září by měl MěÚ být po optimalizaci i reorganizaci.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/92/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Mgr. Tulpa se tázal PhDr. Fojtíkové, zda má připomínky k odpovědi na svou interpelaci - neměla.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/93/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. dubna 2011

6) Podněty výborů

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta

Nikdo neměl připomínky a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/94/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. podnět Kontrolního výboru, kterým je požadováno doplnění materiálu k prodeji městského majetku o počet neplatičů v objektu, o obsazenost objektu, o počet volných bytových jednotek a o dobu nabízení objektu s tím, že doplněný materiál byl Ing. Milošem Velem, místostarostou města, předán předsedovi kontrolního výboru.

2. podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se drogové problematiky v oblasti „dolní Proseče“ vč. vyjádření Městské policie Jablonec nad Nisou

7) Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I.čtvrtletí roku 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele neměl doplnění, materiál byl projednán ve finančním výboru 17.5.2011

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/95/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2011

8) I. rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Pešek se tázal na snížení příspěvku na sociální péči o 10 mil.Kč.

Ing. Vítová vysvětlila, že jde o sociální dávky, na které dostáváme příspěvek ze státního rozpočtu, který byl celkově ponížen - částka se projevuje v příjmové i výdajové části rozpočtu.

PhDr. Fojtíková komentovala některé nákladové položky - optimalizace městských organizací (550 tis.Kč), u bytového hospodářství navýšení energií za r. 2010 (315 tis.Kč), slavnost u pomníku v Rýnovicích (200 tis.Kč), výměna oken v Bezručově ul.54 - proč se okna nevymění v domě v Liberecké ul., kde si občané též stěžují. Dále opravy v plaveckém bazénu za 608 tis. Kč, což ani nebylo projednáno v ZM.

Ing. Vítová vysvětlila, že částka 200 tis. zahrnuje i navýšení reprefondu starosty, místostarostů a vedoucích odborů.

Ing. Vele objasnil navýšení částky na opravy plaveckého bazénu - jednalo se o urgentní opravy, které se musely provést za provozu.

Pan Vobořil zdůvodnil výměnu oken v domech s pečovatelskou službou v Bezručově a Opletalově ul. Jedná se též o snížení nákladů na teplo pro tyto byty. Opravu objektu na Liberecké ul. se pokusí začlenit do příštího rozpočtu.

Mgr. Tulpa doplnil, že byty v Opletalově ul. zůstanou v majetku města a budou sloužit jako mezi stupeň sociálních bytů mezi domy s pečovatelkou službou (dále DPS) a normálními byty.

JUDr. Pleticha se tázal na částku 300 tis. na projektovou dokumentaci.

MUDr. Jörgová se tázala na částku 0,5 mil. Kč - pořízení projektové dokumentace na projekt západní tangenty. Pokládala tento projekt za uzavřený.

Pan Vobořil řekl, že jde o nové úpravy dle nového územního plánu. Občanům bylo slíbeno, že budou vypracovány dílčí projekty, týkající se jejich územních celků, aby s tím byli seznámeni.

Dále se MUDr. Jörgová tázala na optické propojení Tyršovy sady a radnice za 1 mil. Kč.

Ing. Vele vysvětlil, že se právě realizuje propojení optickým kabelem mezi radnicí a budovou Komenského ul. a budovou v Anenské ul. Vzhledem k tomu, že na konečné tramvaje (Tyršovy sady) je k dispozici optický kabel pro internet, využije se toho pro naši konektivitu s vnějškem. K dotazu JUDr. Pletichy řekl, že jde o částku na projektové dokumentace k výběrovým řízením na komunikace.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/96/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 79 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.126.315 tis. Kč.

9) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Pešek se tázal, zda by šlo otestovat u správců našich financí likviditu některých špatných úvěrů.

Ing. Vítová řekla, že je možno zaslat dotaz nebo je pozvat na příští ZM.

MUDr. Jörg se tázal, zda je správné uvádět výnos v absolutních %, jeví se mu to jako zavádějící číslo (0,60%).

Ing. Vítová odpověděla, že jde o absolutní výnos za Q. a x4 je vyjádření výnosu v p.a. V minulých ZM byl požadavek, tento údaj uvádět.

Ing. Kraus řekl, že na finančním výboru se průběžně sledují investice a nyní se řeší výměna jednoho ztrátového fondu, který je prodělečný.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-1-0

USNESENÍ ZM/97/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2011

(odchod Mgr. Špoták v 10,05 hod.)

10) Darování a výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele krátce okomentoval bod 2) výkup objektu v Bezručově ul. a jeho další využití pro byty zvláštního určení nebo byty DPS. Jde o lukrativní objekt vč. velkého pozemku. Bude nutné sehnat další finance na rekonstrukci objektu a přebudování vnitřků na 27 bytových jednotek.

Ing. Pešek řekl, že souhlasí se záměrem a využití pro sociální oblast. Konstatoval, že to je poučení pro příště při zřizování předkupního práva opatřit doložkou o odkupní ceně v případě vrácení objektu.

Ing. Vele souhlasil, ale jiné řešení v tomto případě není.

Mgr. Tulpa doplnil, že toto řešení je ve shodě se záměrem zřízení bytů se zvláštním určením a sociálních bytů.

JUDr. Pleticha chtěl jasně stanovit, zda jde o předkupní právo nebo o odstoupení od smlouvy.

Ing. Vele reagoval, že po poradě s právníkem se shodli na realizaci předkupního práva - bude se vykupovat.

Ing. Kypta řekl, že tato transakce není pro město nijak výhodná, hodnota objektu již dávno klesla pod 8 mil. Kč. Upozornil na to, že jestli město nedostane na vnitřní rekonstrukci dotaci, bude to velmi drahá investice.

Ing. Vele řekl, že v úvodu zdůraznil nutnost dotačního titulu, ale objekt má určité vnitřní dispozice pro účely, ke kterým by měl být využit. Zdůraznil výhodu velkého pozemku kolem a další možnosti úprav.

Ing. Kypta navrhl hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť.

Bc. Hamplová dala hlasovat o bodě č. 1) - darování 22-0-0-0

Hlasování o bodě č. 2) - výkup 20-1-1-0

USNESENÍ ZM/98/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. darování p.p.č. 1468/43 o výměře 590 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, Liberec - Perštýn, IČ 708 915 08.

2. výkup budovy č.p. 3000 a st.p.č. 3050 a p.p.č. 964/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou od vlastníka společnosti Jardin Property, a.s., IČ 27395308, se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 10.700.000,-Kč.

11) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

PhDr. Fojtíková se tázala, proč se v bodě B3. navrhuje, že se neschvaluje prodej, když ostatní v „kolečku“ souhlasí. Navrhuje hlasovat o bodě A11. (uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP - Luxembourg Invest a.s.) samostatně.

Ing. Vele vysvětlil nesouhlas s prodejem v bodě B3 - jde o sousední pozemek s pozemkem u objektu Bezručova. Navrhuje se neschválit prodej pro případ potřeby nějakého metru při rekonstrukci, byl by pro, dát jen do pronájmu.

Ing. Pešek řekl, že by bylo vhodné předložit předem návrh kupní smlouvy s firmou Luxembourg Invest a.s., neboť důvěra k této firmě silně utrpěla.

Mgr. Paukrtová navrhla též hlasovat zvlášť o bodě A11.

Pan Louda upozornil, že bydlí vedle firmy Luxembourg Invest a.s. a může potvrdit, že se tam nic neděje, a proto bude hlasovat proti.

Bc. Hamplová dala

hlasovat o bodech A1. - A10. 22-0-0-0

Hlasování o bodě A11. 2-5-13-4

Hlasování o bodech B1.-3. 23-0-0-1

Bod A11. nebyl přijat a Mgr. Tulpa vyhlásil dohodovací řízení a 5 min. přestávku.

Ing. Vele oznámil shodu klubů, že návrh nepodpoří a v platnosti zůstává původní smlouva s investorem. Následovalo další hlasování o bodě A11., které bylo upraveno nově na B4. neschvaluje uzavření dodatku…viz usnesení

Hlasování 22-0-0-2

USNESENÍ ZM/99/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej st.p.č. 3628 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže manželům J. a S. B., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.300,- Kč.

2. prodej st.p.č. 3668 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže manželům J. a B. H., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.400,- Kč.

3. prodej st.p.č. 3672 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže paní L. V., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.800,- Kč.

4. směnu částí p.p.č. 727 a p.p.č. 715/1, dle geometrického plánu nově označené p.p.č. 727/2 o výměře 229 m2 vše k.ú. Vrkoslavice od vlastníků R. M., bytem ., Jablonec nad Nisou, T. M., bytem Pěnčín-., Ing. O. R., bytem Pěnčín-. a Ing. M. Z., bytem ., Jablonec nad Nisou za p.p.č. 714 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města Jablonec n.N., do podílového spoluvlastnictví R. M., bytem ., Jablonec nad Nisou, T. M., bytem Pěnčín-., Ing. O. R., bytem Pěnčín-. a Ing. M. Z., bytem ., Jablonec nad Nisou, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4, s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch města ve výši 1.304.100,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 1978/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1978/14 o výměře 143 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu J. P., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 28.886,- Kč.

6. prodej části p.p.č. 1978/4 o nové výměře 291 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům M. a H. V., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 58.782,- Kč.

7. prodej části p.p.č. 2717, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2717/2 o výměře 31 m2 a p.p.č. 2969 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. panu D. P., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 23.217,- Kč.

8. prodej části p.p.č. 2717, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2717/3 o výměře 29 m2 a p.p.č. 2970 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. panu Hv. L., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 22.017,- Kč.

9. prodej části p.p.č. 2717, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2717/4 o výměře 6 m2 v k.ú. Jablonec n.N. paní D. V., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.217,- Kč.

10. prodej části p.p.č. 918/12, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 918/56 o výměře 320 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům Z. a V. J., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 96.960,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 824/1 v k.ú. Rýnovice za účelem podnikání

2. prodej části p.p.č. 964/13 o výměře 1071 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

3. prodej části p.p.č. 964/12 o výměře 1326 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP ze dne 19.10. 2006 s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude zažádáno do 31.10.2012 s tím, že společnost Luxembourg Invest a.s. je povinna dodržovat termíny stavebních prací uvedené v harmonogramu stavebních prací projednaného výborem pro hospodaření s majetkem města dne 10.5.2011. Postup stavebních prací bude společnost Luxembourg Invest a.s. dokládat písemně, např. protokoly o provedení práce, stavebním deníkem apod. a fotodokumentací, pravidelně měsíčně, a to vždy do 5. dne měsíce následujícího. V případě nedodržení byť jediného termínu uvedeného v harmonogramu stavebních prací nebo nesplněním výše uvedené podmínky doložení postupu stavebních prací, smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP zanikne. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

12) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-1-1-1

USNESENÍ ZM/100/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 981 (Revoluční 17) na st.p.č. 807 včetně st.p.č. 807 a p.p.č. 2232/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou panu M. D., bytem ., Liberec 10, dle kupní smlouvy č. 324-2009-FaM/OMP.

13) Prodej objektů a bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele doplnil, že materiál byl projednáván ve finančním výboru také 1.3.2011.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 21-1-1-1

USNESENÍ ZM/101/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej volné bytové jednotky č. 3316/2 v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J. D., trvale bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 462.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej objektu č.p. 1486 (Pražská 21a) na st.p.č. 590/2 včetně st.p.č. 590/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu M. R., bytem ., Liberec 19 za celkovou kupní cenu ve výši 1.350.000,-Kč s tím, že 750.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 600.000,-Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

3. prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 5/6, a to: objektu č.p. 2260 (Na Roli 19) na st.p.č. 2125, st.p.č. 2125, p.p.č. 979/3 a p.p.č. 979/6, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) výherci výběrového řízení panu J. J., bytem ., Liberec 1 za kupní cenu ve výši 591.667,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

14) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - kontokorentní úvěr 2011-12

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele doplnil, že materiál byl projednán na finančním výboru bez připomínek.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

USNESENÍ ZM/102/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 15 000 tis. Kč u České spořitelny, a.s., dle důvodové zprávy

2. Zajištění úvěru "Smlouvou o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou" k zajištění pohledávek mezi městem Jablonec nad Nisou a Českou spořitelnou, a.s., dle důvodové zprávy

15) Dodatek zřizovací listiny MŠ Uhelná a navýšení kapacity školní jídelny

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

JUDr. Pleticha se tázal na kvalitu zpracování právních dokumentů (změna pracovních smluv), zda někdo tyto pracovní smlouvy právně zpracuje.

Mgr. Rýžaková řekla, že zatím k žádným právním změnám nedochází a nic se v pracovních smlouvách nemění. Do příštího ZM půjde informace o změnách zřizovacích listin a bude popsán další postup reformace MŠ.

Ing. Pešek hovořil o stravování v nemocniční školce - proč kuchyně v nemocnici nemůže dodávat jídla i školce v areálu?

Mgr. Rýžaková řekla, že mzdy pracovníků ve školství (i pracovníků v kuchyni) jsou financovány státem, kdežto v nemocnici jsou to režijní náklady nemocnice, které by městu vyúčtovala.

Pan Berounský upozornil, že se setkal s dokumenty pro ředitelky školek, které nejsou po právní stránce v pořádku, nechává projednání na ústní jednání s Mgr. Rýžakovou.

Paní Caklová konstatovala, že proběhla na MŠ hloubková kontrola, která byla bez závad a ani od ředitelek nemá negativní informace. Dále navrhla rozšíření usnesení o seznámení ZM s informativní zprávou o přijetí dětí do MŠ pro rok 2011-2012, kterou přečetla.

Návrh usnesení doplněný o bod B. bere na vědomí informativní zprávu o zápisu dětí do MŠ byl schválen 22-0-0-3

USNESENÍ ZM/103/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. dodatek č. 1 ZL Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace,

2. zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace z 655 na 695 strávníků.

B. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o zápisu dětí do mateřských škol ve městě Jablonec nad Nisou pro školní rok 2011-2012

16) Vydání Změny č. 40f Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil jen doplnil, že materiál projednal výbor pro územní plánování a strategický rozvoj města (dále jen VpÚP) a doporučil jej ke schválení.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

USNESENÍ ZM/104/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy změnu č. 40f Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999 schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999 schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
 • Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
 • Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
 • Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010
 • Změna č. 40b vydaná usnesením č. 975 /2010 z 41. zasedání ZM dne 16. 12. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 40f ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

17) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 62 Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil krátce vysvětlil, že jde o vytvoření separačního dvora v Zeleném údolí, opět byl materiál projednán ve VpÚP a doporučen ke schválení.

Nebylo žádné doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

USNESENÍ ZM/105/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 62. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

18) Informace o projednání konceptu Územního plánu Jablonec n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil řekl, že materiál seznamuje s tím, kdy budou probíhat besedy v jednotlivých městských částech k novému územnímu plánu města (dále ÚP). Finální beseda bude v srpnu v Eurocentru.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že nesouhlasí s materiálem, neboť termíny besed jsou naplánovány na termín dovolených a účast občanů bude minimální.

Pan Vobořil řekl, že bohužel termín je spojen s dotačním titulem a musí se dodržet plánovaný harmonogram. V září by se ještě projednávaly problémové body.

Pan Berounský řekl, že zde postrádá nějaký harmonogram a zdůraznil, že již v minulosti se kritizovalo jakékoliv projednávání zásadních konceptů ÚP o prázdninách. Koncept ÚP je úplně nově nadefinován, jinak než byli občané zvyklí a je důležité, aby se s ním seznámili. Taktéž nesouhlasí s navrženými termíny projednávání.

Ing. Smrčková řekla, že může předložit harmonogram, ze kterého se vychází, ale bohužel ten nedovoluje přesouvání termínů dané zákonem. Dotační titul ve výši 4 mil. Kč je pro město velká finanční částka.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal, proč termíny nebyly posunuty do května a června. V interpelaci podá dotaz.

Mgr. Paukrtová vysvětlila, že město je bohužel v situaci, kdy si nemůže vybírat termíny. Tím, že se bude ÚP projednávat po jednotlivých městských částech, nelze s termíny hýbat. Pokud město nechce 4 mil. Kč platit ze svého rozpočtu, je nutné tyto termíny akceptovat. V radničním zpravodaji vyjde rozsáhlá informace pro občany, aby se projednávání ÚP zúčastnili. Bohužel, souběh věcí je takový, a je to vázáno dotačním titulem. Omlouvá se občanům, ale jinak neví, co udělat.

Pan Berounský řekl, že když se vědělo o harmonogramu dříve, měla se firma SAUL, s.r.o. (zpracovatel ÚP) víc urgovat, aby byl návrh dříve zpracován. Termíny projednávání v době dovolených pokládá za výsměch občanům města.

Mgr. Tulpa zdůraznil, že na všech setkáních s občany, která nedávno probíhala, pan Vobořil zdůraznil, že nový ÚP se bude, bohužel, probírat v červenci či srpnu. Nikdo z občanů nereagoval. Firma SAUL popohnat nešla, neboť přípravných prací je veliké množství a nedalo se to stihnout dříve.

Pan Louda řekl, že projektanti jsou dost dobře placeni a mohli pro to něco udělat. Projednávání v době dovolených je hodně nešťastné. Sám se zdrží hlasování.

Mgr. Paukrtová ještě dodala, že termíny projednávání v letních měsících byly mnohokrát prodiskutovávány na VpÚP a zástupce ČSSD ve výboru námitky neměl. Firma SAUL byla vybrána výběrovým řízením, a kdybychom chtěli dnes jiné projektanty, muselo by se znovu udělat výběrové řízení. Bohužel termíny jsou dané takto, sama z toho také nemá dobrý pocit, ale město je vázáno podmínkami smlouvy.

Mgr. Karásek řekl, že projednávání ÚP je seriozní, je to práce odborná a dlouho připravovaná. Vše se předem projednává na VpÚP, a tam mají všechny politické strany své zástupce. Doba hrocení problému by měla být pryč.

Pan Berounský řekl, že sousední Liberec projednal koncept ÚP jiným způsobem a jiná město to zvládla lépe.

Ing. Procházková se tázala, kdy má firma SAUL termín pro předání materiálu a jaký je termín vyvěšení informace pro občany.

Ing. Smrčková řekla, že ze smlouvy s firmou SAUL vyplývá předání v polovině června a vyvěšení informace v polovině července.

Mgr. Tulpa se tázal Ing. Smrčkové, zda je možné zasílat dotazy k ÚP formou mailu. Sám je přesvědčen, že není problém.

Ing. Smrčková odpověděla kladně.

Ing. Procházková poukázala na daný termín besedy s občany v červenci a pozdní vyvěšení návrhu.

Mgr. Tulpa apeloval na vyvěšení co nejdříve, aby návrhy byly alespoň 3 týdny předem k dispozici občanům.

Ing. Smrčková slíbila vyvěšení plánů v co nejbližším termínu po odevzdání firmou SAUL.

Pan Louda navrhl udělat jedno setkání s občany začátkem června pro celé město.

Mgr. Tulpa znovu vysvětlil, že dané schůzky k projednávání ÚP jsou nadstandardní, aby byli občané podrobně seznámeni s územím, které se jich týká. Osobně si myslí, že dovolené jsou v různých termínech a nelze spoléhat, že všichni odjedou na dovolenou v červenci či srpnu.

Mgr. Paukrtová řekla, jak je přesně celé projednávání naplánováno. Všichni občané dostanou informaci do schránek o ÚP, o projednávání jednotlivých lokalit a změny konceptu. Veřejnoprávní projednávání bude za účasti odborníků a členů VpÚP. A právě proto, že jsou termíny projednávání v letních měsících, dostanou včas do schránek informaci, aby se mohli obrátit na VpÚP se svými dotazy předem. Neměl by existovat občan, který by neměl šanci se vyjádřit k ÚP.

MUDr. Jörgová požádala Ing. Smrčkovou, aby harmonogram besed rozeslala zastupitelům mailem. Dále reagovala na předřečníka, že pro občany je důležité, aby věděli, co se v jejich okolí bude měnit a byli seznámeni s ÚP svého okolí a mohli se k tomu vyjádřit. Je důležité, aby se do Jabloneckého měsíčníku uvedly lokality, ve kterých se bude něco měnit.

PhDr. Fojtíková apelovala, aby materiál k ÚP byl vyvěšen 3 týdny předem a občané dostali tuto informaci včas, aby měli možnost se před besedami seznámit se změnami. Dále uvedla, že zjišťovala, proč je na setkání s občany málo lidí. Občané uváděli, že byli málo informovaní a navrhovali dávat oznámení do obchodu v Rýnovicích apod.

Mgr. Karásek uvedl, že vzhledem k projednávání konceptu ÚP je posunut termín jednání VpÚP města na 22.6.2011 v 16 hod. a mohou se ho zájemci zúčastnit.

Pan Vobořil doplnil, že následný den 23.6. je zastupitelstvo města a bude vydána tisková zpráva, aby se informovalo obyvatelstvo, že je vyvěšen koncept ÚP.

Bc. Hamplová přečetla návrh usnesení, který byl rozšířen o úkol pro místostarostu Vobořila operativně informovat veřejnost o projednávání ÚP (viz usnesení).

Návrh usnesení byl schválen 21-3-1-1

USNESENÍ ZM/106/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci o projednání konceptu Územního plánu Jablonec n. N.

B. u k l á d á

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, operativně informovat veřejnost o projednávání územního plánu minimálně 3 týdny před veřejnými projednáváními a besedami.

19) Rozdělení státní dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel krátce doplnil o informaci, že vše bylo projednáno v komisi pro realizaci programu regenerace MPZ, která souhlasila s přesunutím části dotace na repase oken v budově radnice (místo opravy střechy na objektu v Jiráskově 7). Dotace je určena na exteriéry - zasedací místnosti ve 2. patře. Navrhl změnit usnesení a zrušit únorové usnesení na rekonstrukci střechy v Jiráskově ul.

Bc. Hamplová přečetla upravené usnesení dle návrhu p. Vobořila.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-2-2

USNESENÍ ZM/107/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. poskytnutí státní dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny ve výši 1.210 tis. Kč na rekonstrukci exteriéru budovy radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou (repase oken v budově radnice)

2. dorovnání z rozpočtu města ve výši 1.210 tis. Kč na rekonstrukci exteriéru budovy radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou (repase oken v budově radnice)

B. z r u š u j e

usnesení zastupitelstva města o Poskytnutí dotace na rekonstrukci střešního pláště objektu Jiráskova 7

20) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta

Mgr. Tulpa uvedl, že je preferována varianta I.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení ve variantě I. byl schválen 25-0-0-1

USNESENÍ ZM/108/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

dopis paní Evy Elznerové, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného funkcí vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje odklad splátek sjednaných v dohodě o uznání dluhu ze dne 2.11.2009 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a žadatelkou, paní Evou Elznerovou, nar. 23.5.1957, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici Na Vršku 3855/10.

21) Změna ve složení výboru

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

USNESENÍ ZM/109/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informaci o změně na místě tajemníka Výboru pro hospodaření s majetkem města - místo Lucie Horynové bude tajemnicí výboru nově Marie Jiřičková, pracovnice odboru ekonomiky.

22) Termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 2. pololetí 2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

USNESENÍ ZM/110/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 2. pololetí 2011 dle důvodové zprávy.

23) Svěření pravomoci místostarostovi města při podepisování majetkoprávních úkonů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Vele doplnil usnesení o podepisování smluv o zřízení věcného břemene.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

USNESENÍ ZM/111/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s v ě ř u j e

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, podepisování všech listin souvisejících s majetkoprávními operacemi schválenými podle § 85, písm. a) a písm. k) a dále podle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, a dále podepisování smluv o zřízení věcného břemene, jakož i dalších listin vztahujících se k formálním náležitostem správních úkonů podávaných pro správní řízení vedené u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

24) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

USNESENÍ ZM/112/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

25) Valná hromada JTR a. s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Materiál byl předložen písemně na stůl.

Ing. Pešek doporučil doplnit navržené usnesení tím, že město žádá předložení aktualizace koncepce CZT ve městě a v tomto smyslu doplnit program JTR o další bod. Město, jako minoritní akcionář, by mělo být informováno.

Ing. Kraus žádal, aby JTR sdělila podstatu výměny členů majoritního akcionáře a MVV Energie CZ a.s.

Mgr. Tulpa doporučil podat tento dotaz jako interpelaci, neboť to je otázka pro zástupce společnosti. Bude písemně odpovězeno.

Ing. Kraus vysvětlil, oč mu jde. Zdůraznil, že výměnou členů dojde k výraznému oslabení pozice zástupců města.

Ing. Vele řekl, že jde o informaci od zástupců JTR a oslabení pozice města nechce komentovat.

Mgr. Svoboda upozornil, že návrh Ing. Peška na doplnění program mimořádné schůze JTR nebude asi právně možný, požádal Mgr. Musila o ověření.

PhDr. Fojtíková řekla, že spolupráci s JTR nevnímá dobře, souvislosti spolupráce jsou hlubší a širší a informovanost z jejich strany je minimální.

Ing. Vele upozornil, že se dnes neschvaluje žádná koncepce JTR , ale delegování na mimořádnou valnou hromadu.

Mgr. Tulpa doplnil, že se schvaluje zástupce za město s tím, aby hlasoval o personálních změnách. Souhlasí s návrhem Ing. Peška, je otázka, zda to je právně možné.

Bc. Hamplová přečetla upravené navržené usnesení, které by zakomponovalo požadavek Ing. Peška.

Ing. Kraus navrhl zakomponování bodu do programu v části 7. Závěr, ale zároveň navrhl, aby zastupitelstvo hlasovalo proti navrhovanému unesení v bodě 5. a 6. - viz písemná interpelace.

Bc. Hamplová přečetla upravené usnesení 14-1-5-6

Návrh nebyl přijat a Mgr. Tulpa vyhlásil dohodovací řízení.

Po dohodovacím řízení Bc. Hamplová přečetla nově naformulované usnesení v bodech A), B), C) a D) (viz usnesení).

Tento návrh byl přijat 26-0-0-0

USNESENÍ ZM/113/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci týkající se konání mimořádné valné hromady dne 16. června 2011, společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. , IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601;

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu konanou dne 16. června 2011 společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601,Ing. Petra Beitla, starostu města

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě s výjimkou bodů 5. a 6. programu mimořádné valné hromady, kde je město Jablonec nad Nisou jako akcionář společnosti, proti navrhovanému usnesení.

D. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, požadovat na mimořádné valné hromadě aktualizaci koncepce CZT ve městě Jablonec nad Nisou v bodě 7. Závěr a následné představení této koncepce zastupitelstvu města.

26) Valná hromada DPMLJ, a. s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Materiál byl předložen písemně na stůl. Nikdo neměl připomínky ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-1-0

USNESENÍ ZM/114/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informace týkající se svolané valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, konající se dne 23. června 2011.

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním

27) Nové interpelace

JUDr. Ing. Pleticha podal písemnou interpelaci - předložení podmínek dotačního titulu ke zpracování ÚP.

Ing. Pešek se tázal na stav objektu v ul. Slovenského povstání (ve vlastnictví ÚZSVM), který byl před rokem projednáván k likvidaci - stále stojí v ještě horším stavu. Apeloval na stavební úřad, aby stav řešil.

Ing. Vele řekl, že se tím město bude zabývat a odpoví písemně.

Bc. Hamplová se odvolala na svou interpelaci z minula na stejném území - Slovenského povstání a Podhorská - kdy bude domalován přechod, odpověď žádá písemně.

MUDr. Jörgová se tázala na krajskou silnici kolem SHELL - Pražská ul., která byla celkem v pořádku a nyní je rozkopaná. Jde o reklamaci stavby?

Pan Vobořil řekl, že jde o reklamaci, ale odpoví písemně.

Mgr. Paukrtová řekla, že před půl rokem požadovala vyhodnocení realizace tepelných čerpadel v plaveckém bazénu a protože se do bazénu stále dodávají finanční prostředky na opravy, žádá na příští ZM písemné zhodnocení celé půlroční instalace a funkčnost tepelných čerpadel.

MUDr. Jörg upozornil na nedobrou situaci u řady opěrných zdí ve městě, které opravují TSJ a uvedl příklad výsadby stromů v Máchově parku blízko zdi.

Mgr. Špoták upozornil na dětské hřiště v Jitřní ul., kde občané požadují zařadit úpravu povrchu hřiště (vyasfaltovat) do plánu oprav.

28) Diskuze

Bc. Hamplová informovala, že se zúčastnila akce „Rozjeď to!“, která je ve spolupráci s celým krajem. Spolufinancování „Mládež v akci“, zástupce dětí z celého kraje - dětský parlament, který vznesl své požadavky - úprava hřišť na Šumavě (Vysoká a Podzimní), děti mohou samy dostat dotace. Dále se tázala na provoz skateparku u plaveckého bazénu, zda se připravuje nějaká rekonstrukce.

Mgr. Tulpa částečně odpověděl na oba dotazy - hřiště na Šumavě - možnost využití školního hřiště, které je otevřené. Skatepark spravuje SPORT s.r.o. - vyžádat informace.

Ing. Vele doporučil tuto otázku zařadit do interpelací a odpovědět písemně.

Ing. Pešek upozornil na opravy na komunikacích - označení značkou „Práce na silnici“. Uvedl příklad opravy za provozu v ul. U Kostela ve Mšeně, která nebyla vůbec označena. Apeloval na značení budoucích prácí na komunikacích ve městě. Dále komentoval údržbu městské veřejné zeleně - úklid ořezaných větví u Kauflandu a dozor nad lidmi, kteří práce provádějí. Občané si zvykli, že město za ně uklízí (úklid kolem popelnic atd.) Upozornil na problém úklidu tuhých odpadů a úklidu domovních odpadů, jakým způsobem se bude úklid organizovat a platit. Navrhl stanovit po prázdninách novou koncepci úklidu ve městě a stanovit jasná písemná pravidla

Ing. Vele uvedl, že připomínky Ing. Peška bere jako podněty. Řekl, že město získalo novou firmu na úklid veřejné zeleně, ale ještě se neví, co od nich čekat. K domovnímu odpadu krátce řekl, že se zpracovává jakýsi koncept, který se bude vyvíjet.

Pan Berounský se připojil ke kritice koordinace oprav na silnici. Kritizoval uzavírku silnice Pražská a řešení objížďky ulicí V Aleji, která je ve špatném stavu (tankodrom). Dále žádal o opravu laviček na zastávce v Jabloneckých Pasekách.

Ing. Vele reagoval, že ulice je prioritně vedena v seznamu celoplošných oprav silnic.

Pan Berounský informoval, že příště předloží materiál z dopravní komise. Dále hovořil o požáru dopravní budovy ve Vesci (blesk) a zpoždění vlaků směrem na Jablonec a Harrachov. Připomněl kauzu Musilových a jiné dlouhotrvající záležitosti, je třeba občanům vysvětlit, proč se to řeší tak dlouho (Proctus, Luxembourg atd.). Přimlouval se za to, aby se další objasňující fakta a informace objevily v Jabloneckém měsíčníku. Ještě dodal, že informace k termínu veřejného projednávání konceptu nového územního plánu může proběhnout v měsíci září a nic se nestane - z pohledu dotace.

Pan Louda informoval, že asi 10 aktivistů - vč. Ing. Beitla a jeho - zorganizovalo dárcovství krve a soustředili se na prvodárce. V případě zájmu předá informace. Dále poděkoval p. Peltovi za opakovaný úspěch jabloneckého fotbalu.

Ing. Procházková uvedla, že zaregistrovala požadavek občanů o vyhlášení nedělního klidu. Sama se k tomu velice přiklání, neboť v každé městské lokalitě je jakýsi „kutil“.

Ing. Vele reagoval, že krom diskusí s občany, zaznívá tento požadavek i v mailech a vyhlášení klidu v neděli požadují. Město se tím bude zabývat.

Mgr. Tulpa dodal, že hlavní problém bude v síle hluku a překročení zvukové bariéry.

Pan Louda podpořil návrh o nedělním klidu, upozornil ale i na mládež a pouštění hlasité hudby v autech.

PhDr. Fojtíková řekla, že v řadě měst tato vyhláška existuje, stačí se informovat.

MUDr. Jörg upozornil na to, že město chudne a chudnou jeho občané. Není práce a město by se mělo zabývat tím, jak vrátit lidem pracovní příležitosti a jak do města dostat nové investory. V sousedním Liberci jsou nové průmyslové zóny a v Jablonci se nic podobného neděje, nikdo se tím nezabývá a nikde se o tom nepíše.

Nebyla další diskuse a Mgr. Tulpa ukončil jednání a vyzval členy rady města k následnému jednání mimořádné rady města ve vedlejší místnosti.

(Konec jednání ve 12,30 hod.)

Mgr. Petr Tulpa
místostarosta města

ověřovatelé: Ing. Marta Procházková, Ing. Otakar Kypta

Vytvořeno 9.6.2011 9:58:46 | přečteno 1950x | Petr Vitvar
load