Zápis 24.11.2011

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. listopadu 2011 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: MUDr. Vít Němeček, Mgr. Soňa Paukrtová, Ing. Marta Procházková, Mgr. Pavel Žur
  • Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslava Fojtíková, Václav Vostřák
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl zahájil 9. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Přítomno bylo 19 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil MUDr.V. Němečka, Mgr.S. Paukrtovou (oba Parlament ČR), Ing. M. Procházkovou (nemoc) a Mgr. P. Žura. Pak pogratuloval zastupiteli k jeho narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou a pana Václava Vostřáka.

Starosta přečetl materiály, které šly na stůl,atázal se zastupitelů, zda mají připomínky k předloženému programu, který mají všichni na stole.

JUDr.Ing. Pleticha omluvil Ing. Kyptu (příchod později) a navrhl stažení bodu č. 18) z důvodu objemu materiálu. Dále bod č.20) kde žádá doplnění.

Ing. Beitl odpověděl, že k tomuto tématu (bod 18) byl minulé pondělí seminář, kde se tento materiál podrobně projednával a veškeré dotazy mohly být vzneseny tam.

Pan Vobořil, jako předkladatel materiálu č. 20) řekl, že nevidí důvod k jeho stažení.

Pan Louda řekl, že na semináři byly zastoupeny všechny politické strany krom ČSSD.

Starosta dal hlasovat o protinávrhu JUDr.Ing.Pletichy, který nebyl přijat 4-13-1-2

Dále se hlasovalo o původním návrhu programu

17-0-2-1

Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

7) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

8) V.rozpočtové změny 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

9) Darování a výkup nemovitostí "info K"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

10) Převody pozemků „info K"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

11) Přeřazení objektů „info K"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

12) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

13) Změna zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

14) Projekt „Jablonec nad Nisou 2012“ - rozpracování

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

15) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

16) Schválení finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

17) Dodatek zřizovací listiny MŠ Jbc - Kokonín „info K",

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

18) 2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012-2015 čas. 11hod. "info P","info K"

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

19) Změna hranice katastrálního území Kokonín a Rychnov u Jablonce n. N.
předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta "info K"

20) Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

21) Informativní zpráva o termínu schvalování pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou "info P“,"info K"

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

22) Kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s. - odkanalizování vnitrobloku Řetízková

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

23) Uzavření darovací smlouvy o převodu kanalizace, která bude umístěna v p.p.č. 956 v k.ú. Kokonín "info K"

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

24) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM
předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta "info P"

25) Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

26) Návrh termínů jednání Zastupitelstva a Rady města Jablonec nad Nisou na 1.pol.2012 "info P“,“info K"

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

27) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

28) Nové interpelace

29) Diskuze

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl na předsedu návrhové komise pana Radoslava Topola a na členy PhDr. Fojtíkovou a pana Vostřáka.

Nikdo neměl připomínky a návrhová komise byla schválena 18-0-1-1

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Zpráva starosty města

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Gojdičem o budoucnosti Tajvanu, upozornil na chybu v materiálu - p. Wejnar je ředitel DPMLJ nikoli BusLine. Jednání s pí Bartoňovou (LK) - reforma školství, dále se tázal, zda šlo o vyhodnocení nejlepších strážníků MP či PČR. Na hodnocení MP dostávali v minulých letech zastupitelé pozvánky.

Ing. Beitl odpověděl: p. Gojdič by rád pokračoval v projektu (Tajvan), naráží se komplikace s přívodem vody a plynu, podal návrh na spolufinancování - to není ještě projednáno, bude informovat včas ZM. Jednání s pí Bartoňovou ke středním školám - optimalizace školství v LK, dopady na krajské financování budou vážné, bude se dále jednat. Hodnocení bylo nejlepšího policisty PČR - na vyhodnocení nejlepšího strážníka MP bude pozvánka pro zastupitele začátkem roku.

PhDr. Fojtíková řekla, že předpokládá, že při projednávání další fáze projektu kolem Tajvanu budou zastupitelé včas informováni. Dále se ptala na projekt onkologické ambulance - v jaké to je fázi.

Ing. Beitl řekl, že ohledně Tajvanu budou zastupitelé informování, navíc jde o pozemky p. Gojdiče - je to záležitost jeho a stavebního úřadu. Projekt kanalizace je finančně náročný a na penězích to v současné době stojí.

p. Vobořil doplnil informaci k onkologické ordinaci - je schváleno stavební povolení k přístavbě v areálu nemocnice, momentálně se zvažuje, kterým směrem podat žádost o příspěvek (o dotaci) na přístavbu onkologického odd. Vedle toho se zvažuje parkování u stávající ambulance, aby se problém parkování pro lékaře i pacienty zlepšil.

Ing. Beitl dodal, že je snaha, aby projekt onkologické ordinace byl začleněn do systému onkologické péče v celém kraji. MUDr. Němečkovi se podařilo dosáhnout shody s Libereckou nemocnicí. Další věc je financování ze zdrojů LK - v jednání.

Mgr. Špoták chtěl konkretizovat, zda má ještě p. Gojdič zájem o prodej městských pozemků - nedojde k oplocení pozemků? Dále chtěl vědět, zda p. Gojdič chce stavět penzion nebo rodinný dům.

Ing. Beitl řekl, že stavební povolení je vydáno pouze na kanalizaci. Dále existuje jakýsi projekt rodinného domu v souběhu s pensionem. Ale pro p. Gojdiče je limitní kanalizace, ale město nebude schopné zahrnout tyto náklady do rozpočtu příštího roku.

Mgr. Svoboda se tázal na jednání s pí Puzrlovou.

Ing. Beitl řekl, že šlo o nabídku luxusního čaje pro potřeby úřadu.

Zpráva místostarosty Tulpy

Ing. Pešek se tázal na jednání ohledně pobytu bezdomovců v areálu nemocnice.

Mgr. Tulpa odpověděl, že šlo o jednání ve dvou termínech - v 1. termínu bylo široké spektrum zainteresovaných, kde se ujasnil celý problém a 2. termín bylo užší a detailní jednání. Dohodly se zásadní věci - apelovat na LK na zřízení záchytky, dále kompetence bezpečnostních služeb v nemocnici, a jak zajistit odchod bezdomovců z nemocnice k azylovému domu Naděje. Dále se řešila problematika výkonu práce lékařů při ošetření opilého bezdomovce, který je agresivní.

Mgr. Špoták se tázal na jednání s členy volejbalového svazu a SPORTu s.r.o.

Mgr. Tulpa řekl, že je snaha navázat na dotační akce pro mládež, zahájilo se jednání s Českým volejbalovým svazem, který přijede do Jablonce na soustředění reprezentačních týmů.

Mgr. Svoboda se tázal na účast KÚ LK na jednání k Síti mateřských center o.s. a účast Mateřského centra Jablíčko a zda zůstane v centru města.

Mgr. Tulpa řekl, že MC Jablíčko je pevně zakotveno v Centru sociální služeb a v rozpočtu je počítáno s jejich základní příjmovou podporou. K setkání mateřských center obecně řekl, že šlo o setkání vedoucích s celé republiky, kde se dobrá praxe předkládala jako vzor pro další města. Naráží to na finance.

p. Berounský se tázal na jednání SR divadla v souvislosti ke stávajícímu řediteli.

Mgr. Tulpa řekl, že problém personálního obsazení divadla se momentálně neřeší, probíraly se standardní záležitosti.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal na smysl reorganizace humanitního odboru a podotkl, že někteří pracovníci jsou letos již podruhé odvoláni.

Mgr. Tulpa řekl, že to je dopad toho, co se děje ve státní správě, nové sociální reformy na celostátní úrovni. Celá záležitost se přesunuje v souvislosti s Úřadem práce do jiného rozsahu. Je nezbytné vrátit se k přerozdělení humanitního odboru na dva odbory. Je nutné přijmout vedoucího odboru sociálních věcí, aby se plnohodnotně věnoval této oblasti. Změna by měla být od 1.1.2012. Znovu došlo k odvolání všech vedoucích pracovníků, aby se dodržela čistota výběrových řízení.

Zpráva místostarosty Vobořila

p.Vobořil informoval v úvodu o pokračující rekonstrukci fary a povrchového stavu Kostelní ul. Vícepráce byly vyčísleny na 280 tis. Kč a správní radou schváleny. Vyřešilo se nasvícení fary, které nebylo v projektu (37 tis. Kč), bude řešeno v rámci elektroinstalace objektu.

Ing. Pešek se tázal na jednání o podzemních kontejnerových stáních a jednání s CRESTYLem.

p. Vobořil řekl, že firma EBM přišla představit svou nabídku kontejnerových stání, umístěných pod povrchem (nádrže, ze kterých vidí uživatel jen vrchní poklop). Cena je dost vysoká, ale musí se ocenit komfort celkového úklidu. Pokud bude projekt zařazen do rozpočtu, zastupitelé budou informováni. K jednání s CRESTYLem informoval, že bude zařazen bod na prosincové jednání ZM - oficiální sdělení ČEZu o způsobu připojení budoucího obchodního domu s žádostí o Dodatek ke smlouvě. V týdnu před jednáním ZM by byl uspořádán seminář, kde by firma CRESTYL představila projekt vč. připojení elektrické energie. Firma CRESTYL zatím všechny závazky ve smlouvě plní a probíhá řízení ke stavebnímu povolení.

p. Berounský se tázal na jednání s arch. Reslerem ohledně radnice.

p. Vobořil řekl, že toto jednání se týkalo vzduchotechniky v budově radnice a možnosti využití stávajících průduchů v tomto sále.

Zpráva místostarosty Veleho

Ing. Vele na úvod doplnil informaci o dalším jednání s firmou EBM ohledně kontejnerových stání - nabídka se pohybuje kolem 1,2 - 2 mil. Kč dle náročnosti terénu. Nabídka bude zpracována do formy nájmu. Pokud to bude vyhodnoceno kladně, bude ZM informováno.

JUDr.Ing. Pleticha navázal, že podobná kontejnerová stání viděl v Písku a řekl, že to má význam tam, kde je mimořádně pěkné estetické území. Jde o drahé zařízení. Dále se tázal na jednání MSN - společenství vlastníků.

Ing. Vele řekl, že se dodatečně zjistilo, že MSN spravovala dvěma vlastníkům objekty, ale nebylo to v předávacím protokole při předání funkce jednatele. Bylo jednáno se společenstvím vlastníků, že si najmou jiného správce - již je vyřízeno.

Ing. Pešek se tázal na jednání s JUDr. Beldou ohledně kauzy Musilových.

Ing. Vele řekl, že soud již proběhl, byl přizván jako svědek a otázky soudkyně byly směřovány k tomu, zda město vyvíjí nějaké aktivity a snaží se s pí Musilovou domluvit. Soudkyni byl předán elektronický diář, kde bylo 6-7 schůzek s pí Musilovou, vč. učiněných nabídek, které odmítla. Závěr jednání soudu - další odročení na začátek února 2012.

Ing. Pešek pochválil oddělení správy komunikací za přebírání správcovství komunikačních sítí ve městě.

Ing. Vele to kvitoval s povděkem, celý projekt je tvořen ve spolupráci s Bc.Kozákem. Největší problém jsou již provedené zásahy do komunikací, které nebyly opraveny dle správných postupů.

Mgr. Svoboda se tázal na znalecké posudky v kauze Musilových - zda je řízení odročeno kvůli nějakému doplnění.

Ing. Vele řekl, že soudkyně nechce nic doplnit, ale dala ještě šanci se domluvit a řekla, že v únoru již rozhodne.

Mgr. Svoboda se tázal na odstoupení od smlouvy s firmou ISS.

Ing. Vele řekl, že firma nedodržovala uzavřenou smlouvu a její podmínky. Bylo mnoho reklamací, město chce odstoupit od smlouvy.

PhDr. Fojtíková se tázala na vysoké náklady při rekonstrukci kanceláře starosty a na opravu střechy v MŠ V.Nezvala - proč to není reklamace, když školka byla nedávno opravena.

Ing. Vele odpověděl na opravu střechy v MŠ - byla zrekonstruována školka ale nikoli střecha. Střecha se musela zabezpečit - 650 tis. Kč - bude celá nová střecha.

JUDr. Řeháček řekl, že nejen kancelář starosty je v této budově v dezolátním stavu, dožívají veškeré instalace a jsou zastaralé datové sítě. Připravuje se plán postupné obnovy infrastruktury v celém objektu radnice. Uváděné náklady na rekonstrukci kanceláře starosty se týkají celého křídla.

p. Louda poděkoval též správě komunikací. Poukázal na zásahy do povrchu Vzdušné ul., která byla před 10-ti lety nově opravena a za tu dobu je v ní vidět každý zásah, nikdy se to nedalo do původního stavu. Firmy by si měly zodpovídat za kvalitní opravu.

Nebyly další otázky a předseda návrhové komise dal hlasovat o návrhu usnesení, který byl schválen 19-0-0-2

USNESENÍ ZM/191/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Starosta se tázal jednotlivých interpelujících, zda jsou spokojeni s odpověďmi:

p. Berounský - je nespokojen, žádal jen dílčí materiál - přehled studijních záměrů. Šlo mu jen o konkrétní studie stavebních záměrů. Pan Krejčík v zářijové diskusi požadoval to samé.

p. Vobořil komentoval svou odpověď, proč se přistoupilo k tomuto komplexnímu zpracování, neboť studie jsou součástí kompletní dokumentace a nelze je vytrhávat z kontextu. Proto je to časově náročné a opakoval, že to bude předloženo v prosinci.

p. Berounský se tázal, zda se alespoň ví, kolik je studií zatím podchyceno.

p. Vobořil řekl, že materiál je rozpracován a studií jsou stovky.

p. Berounský požádal, zda by po jednání ZM mohl být alespoň seznámen s dosavadní přípravou.

JUDr.Ing. Pleticha - v bodě 2) je spokojen, v bodě 3) spokojen není - lituje, že není přítomen p. Musil. Navíc upozornil tajemníka, že p. Musil používá doporučené zásilky k vyzvednutí na poště do vlastních rukou, která město stojí 40 Kč. Normálně je k dispozici elektronická komunikace. K odpovědi č. 4) upozornil p. Beneše, že odpovídá na něco jiného, je třeba si ujasnit výraz „invariantní řešení“, stejný jev zaznamenal i při projednávání územního plánu, kde zpracovatel používal pojmy, aniž by si ujasnil, co to znamená. Na interpelaci p. Beneš tudíž neodpověděl. S odpovědí č. 5) je spokojen.

p. Vostřák - spokojen s odpovědí

p. Berounský- s odpovědí je spokojen

Ing. Pešek - děkuje za fotodokumentaci, upozornil na kruh. křižovatku na Palackého, kde je též zábradlí v hrozném stavu. Dále měl připomínku k minulé interpelaci ke konkrétnímu objektu na ul. SNP, není zpětná odezva od města - proč není dál řešeno.

Ing. Beitl řekl, že pokud nějaká interpelace nebyla zodpovězena, může trvat i nadále na odpovědi.

Návrh usnesení byl schválen 17-0-2-2

USNESENÍ ZM/192/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 20. října 2011

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Mgr. Svoboda upozornil tajemníka, že v bodě 1. je přiložené „Rozhodnutí“, které je součásti správního řízení, a které není veřejné. Je nutný souhlas majitelky ke zveřejnění.

Nikdo neměl další připomínky a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

USNESENÍ ZM/193/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. dopis paní L. D., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje paní L. ., Jablonec nad Nisou prominutí úroků z dlužných nájmů

2. dopis paní J. B., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázeka schvaluje paní J. B., bytem v . uzavření dohody o uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 1 v budově č.p. 1734 za období od dubna roku 2010 do října roku 2011.

3. dopis Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení majetkoprávní a trvá na usnesení č. 179/2011/B/1 ze dne 20. října 2011 neschválit prodej stavební parcely č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n.N

4. dopis pana B. S., ., Poděbrady a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázeka schvaluje prominutí 80% dlužného úroku z prodlení a smluvní pokuty panu B. S., IČO: 71957201, s místem podnikání v Poděbradech, v ..

7) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele jen zdůraznil, že převis příjmů nad výdaji byl ve 3. čtvrtletí 42 mil. Kč. Materiál byl doporučen finančním výborem.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-3

USNESENÍ ZM/194/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

plnění rozpočtu města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2011

8) V. rozpočtové změny 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda se propočítala úspora na externího pracovníka BOZP na měsíčním platu a zda je to prokazatelné? Dále komentovala náklady na rekonstrukci na vybavení kanceláře starosty. Dále se tázala na kapitolu 3419 - přerozpočtování nesprávně rozpočtované půjčky pro FK Jiskra Mšeno, na kapitolu 6409 - platba penále regionál. radě, a tázala se, co obnášela přístavba atletické haly za 1.180 tis. Kč.

p. Vobořil reagoval na dotaz k lehkoatletické hale, která v srpnu vyhořela. Po opravě zatékalo střechou, bohužel to nebyla reklamace, ale vyhodnotilo se jako pojistná událost. Bylo celkové vyhodnocení nákladů (výměna silnoproudého vedení v objektu) téměř 2 mil. Kč, ale krom 4 tis. Kč uhradí částku 1.180 tis. Kč pojišťovna

JUDr. Řeháček k externímu prac. BOZP řekl, že úspora je zhruba 1/3 nákladů, které byly předtím placeny. K nákladům na opravu KS řekl, že jde o rekonstrukci celé řady kanceláří, které spadají pod starostu (jedna celá část chodby), může vše dokladovat vč. výběrových řízení.

Ing. Vítová odpověděla na přerozpočtování půjčky pro FK Mšeno - byla použita nesprávná položka rozpočtové skladby, na objem rozpočtu to ale nemá vliv. Omluvila se za chybu.

Mgr. Habadová šířeji okomentovala vratku penále za projekt regenerace požární zbrojnice. Zjistilo se, že dodavatel fakturoval částky, které nebyly provedeny. Bylo to vyčísleno na cca 740 tis. Kč a z tohoto důvodu nemohl poskytovatel poslat platbu ve výši 15,7 mil. Kč. Jde o porušení rozpočtové kázně a byla zahájena veřejnosprávní kontrola, po které město muselo vrátit částku 740 tis. Kč. Dále bylo účtováno penále ve výši 173 tis. Kč. Město požádá o prominutí penále, ale to je možné až po jeho zaplacení. Po té nám bude částka 15,7 mil. Kč vyplacena. Jde o běžný postup, který se musí dodržet. Není důvod, proč by nebylo vráceno.

JUDr.Ing. Pleticha krátce doplnil informací o práci regionální rady a podpořil vysvětlení Mgr. Habadové.

Ing. Kraus vyzval předsedu kontrolního výboru, aby se touto informací přesto zabýval, aby se zjistilo, proč někdo fakturoval více Kč než mělo být.

Ing. Pešek potvrdil, že to zařadí na příští jednání do programu kontrolního výboru.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-1-1

USNESENÍ ZM/195/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 15. - 23. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.118.139 tis. Kč

B. b e r e n a v ě d o m í

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 3.11.2011. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 4. - 8.

9) Darování a výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele doplnil, že bylo vše projednáno ve výboru pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM) a má i souhlasné vyjádření Osadního výboru Kokonín (dále jen OV Kokonín).

PhDr. Fojtíková se tázala na bod A2, zda se pozemek daruje? K bodům A3-A4 chtěla vysvětlení k pozemku 1142/2 (není to komunikace).

Ing. Pavízová řekla, že jde o dar městu (A2), A3-4 - dlouhodobě se jedná s Krajskou správou o darování, proto je zahrnut do směny.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-0

USNESENÍ ZM/196/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. přijetí daru části p.p.č. 982/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 982/11 o výměře 5 m2 v k.ú. Rýnovice, která je ve vlastnictví PharmDr. Jiřího Sekyry, r. 1965, bytem ., Jablonec n.N. na město Jablonec n.N.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na přijetí daru části p.p.č. 937/37, části p.p.č. 936/14 pod plánovanou přístupovou komunikací, vše v k.ú. Jablonecké Paseky s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena po zaměření skutečného stavu zkolaudované komunikace a části p.p.č. 937/14, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 936/26 o výměře 9 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky (pozemek pod stávající komunikací U Staré lípy) s vlastníkem Bc. Soňou Novotnou, r. 1962, bytem Řetízková 3199/12, Jablonec n.N.

3. přijetí daru p.p.č. 944/3, 944/4, 944/5, 944/6, 944/7, 944/8, 944/9, 976/3, 976/4, 976/5, 976/6, 976/7, 941/1 vše v k.ú. Kokonín a p.p.č. 2565/50, 2565/53, 2565/54, 2565/55, 2565/56, 2565/58, 2565/59, 1348/6, 2565/27, 2565/23, 2565/20, 2565/10 vše v k.ú. Jablonec n.N. z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508 do vlastnictví města Jablonec n.N

4. darování p.p.č. 626/3, 626/4, 626/8, 626/10, 626/13, 626/14, 626/15, 628/4, 629/10 vše v k.ú. Kokonín a p.p.č. 2950, 2565/57, 2949, 2565/37, 2565/45, 2565/43, 665/4, 2565/22, 2565/26, 2565/33, 2464/5 vše v k.ú. Jablonec n.N. a p.p.č. 1168 v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 1142/2 v k.ú. Jablonec n.N. a p.p.č. 179/22 v k.ú. Rýnovice z vlastnictví města Jablonec n.N. do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se zřízením věcného břemene na výkup části p.p.č. 792/1, a části p.p.č. 793 o výměře cca 885 m2, vše v k.ú. Rýnovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 247 290 35 za cenu dle znaleckého posudku, avšak max. do výše 300,- Kč/m2. Věcné břemeno za účelem přístupu ke stávajícímu zařízení bude zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., za cenu 1.000,- Kč + DPH.

B. r u š í

usnesení č. 331/2008/B/1 ze dne 19.6.2008 a usnesení č. 58/2011/A/6 ze dne 24.3. 2011

10) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele neměl doplnění, je souhlas OV Kokonín a projednání ve VHMM.

PhDr. Fojtíková žádala bližší vysvětlení A5-6 - proč se prodalo za nižší cenu. Bod A13-14 - proč se prodává velký pozemek za tak nízkou cenu navíc v pěkné lokalitě.

Ing. Vele reagoval na pozemek v okolí Turnovská 12 - pozemek byl historicky vždy součástí Turnovská 12. Pan Dvořák tam nebydlí, a pokud by se mu to prodalo, znemožnilo by se spoluvlastníkům Turnovské 12 mít zahradu. Volila se „lidštější“ varianta, ne ekonomická. Pozemek měl být již dávno prodán k objektu.

Ing. Pavízová vysvětlila, že jde sice o velký pozemek, ale pro stavbu nevhodný (prudký svah).

PhDr. Fojtíková řekla, že i přes vysvětlení nesouhlasí s cenou v těchto bodech.

Návrh usnesení nebyl schválen 14-0-6-2

Starosta vyhlásil dohadovací řízení, na kterém se zastupitelé dohodli na hlasování po bodech:

Body A5. a A6. 19-1-1-1

Bod A 13. 16-2-3-1

Ostatní body usnesení 22-0-0-0

USNESENÍ ZM/197/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej st.p.č. 4498 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemků do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 panu Z. P., r. ., bytem ., Jablonec n.N. a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 manželům W., r. ., a MUDr. H., r. ., U., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.300,- Kč.

2. prodej p.p.č. 1487/62 o výměře 10 m2 a p.p.č. 1487/55 o výměře 17 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem cesty v zahrádkářské kolonii I. ZO ČS JABLONEC NAD NISOU, Rabasova 4, Jablonec n.N., IČ 64669734 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.250,- Kč.

3. prodej p.p.č. 1487/64 o výměře 24 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady paní J. K., r. ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.800,- Kč.

4. prodej p.p.č. 1309/5 o výměře 93 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro pana S. K., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 23.483,- Kč.

5. prodej p.p.č. 342/17, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 363 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro paní G. I., r. ., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 924/4667, pana H. J., r. ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 870/4667, paní K. ., ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 724/4667, paní M. A., r. . ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 852/4667, manžele Z., r. . a M., r. ., M.., ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 623/4667, manžele V. T., r. ., ., Tanvald a K. T., r. . ., Nitra, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 674/4667 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 91.658,- Kč.

6. prodej p.p.č. 342/17, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 342/21 o výměře 52 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu M. D., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.200,- Kč.

7. směnu části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 822/5 o výměře 13 m2, části p.p.č. 823/1, nově označené jako p.p.č. 823/7 o výměře 196 m2, části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 824/1, nově označené jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m2, vše v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví města, za část p.p.č. 938/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 938/14 o výměře 446 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví manželů M., r. . a Š., r. . K., bytem ., Jablonec n.N. s finančním vyrovnáním ve prospěch manželů M. a Š. K. ve výši 40.750,- Kč.

8. směnu st.p.č. 2302/4 o výměře 23 m2, včetně stavby garáže bez čp/če v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví A. N., r. . bytem ., Jablonec n.N. za st.p.č. 6826 o výměře 22 m2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N., bez finančního vyrovnání.

9. směnu st.p.č. 524/8 o výměře 23 m2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů PaedDr. F., r. . a Mgr. M., r. ., V., bytem ., Jablonec n.N. za st.p.č. 6825 o výměře 21 m2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N., bez finančního vyrovnání.

10. prodej p.p.č. 1487/65 o výměře 163 m2 v k.ú. Mšeno n.N. pro manžele L., r. . a M., r. . T., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 24.695,- Kč.

11. prodej p.p.č. 1487/60 o výměře 81 m2 v k.ú. Mšeno n.N. pro pana J. H., r. ., ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.350,- Kč.

12. prodej části p.p.č. 747/3, geometrickým plánem rozdělené o nové výměře 148 m2 v k.ú. Kokonín panu L. M., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 29.896,- Kč

13. prodej části p.p.č. 2183/20, oddělenou geometrickým plánem o nové o výměře 725 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro manžele V., r. . a D., r. . Š., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 113.102,- Kč.

14. prodej části p.p.č. 2183/20, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2183/36 o výměře 724 m2 v k.ú. Jablonec n.N. každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pro manžele M., r. . a L., r. ., P., bytem . Jablonec n.N. a paní M. Š., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 112.950,- Kč.

15. směnu části p.p.č. 1889, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1889/2 o výměře 179 m2 v k.ú. Mšeno n.N. ve vlastnictví města za část p.p.č. 757/1, geometrickým plánem nově označené jako díl „c“ o výměře 11 m2 a části st.p.č. 285/1, geometrickým plánem nově označené jako díl „d“ o výměře 116 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů Mgr. J., r. . a M., r. . M., bytem ., Jablonec n.N. s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch města ve výši 10.400,- Kč.

16. prodej p.p.č. 648 o výměře 68 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu panu Ing. J. K., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

prodej p.p.č. 30/4 o výměře 1390 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.

(příchod Ing. Kypta 10,30 hod.)

11) Přeřazení objektů

Info "K"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele doplnil, že vše bylo projednáno ve VHMM a doporučeno ke schválení a krátce okomentoval - Liberecká by se prodávala po bytech.

Ing. Pešek se tázal, jak dopadla žádost o dotace na objekt Liberecká, je zařazeno v programu IPRM .V materiálu je uvedeno dozateplení stěny + výměna oken za 8 mil. za jeden objekt, dohromady 36 mil. Kč. To považuje za absolutní úlet.

Mgr. Tulpa řekl, že nebylo zatím zažádáno o dataci, zatím se zvažuje.

Mgr. Svoboda vyjádřil nesouhlas k č. 2, nemá smysl prodávat nahodile, když není dlouhodobá koncepce, navrhuje neschválení přeřazení objektu do jiné skupiny.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil na schválenou bytovou koncepci ve vazbě na komunitní plán. Tento návrh jde proti koncepci a zásadně nesouhlasí, aby se tyto domy prodávaly.

Ing. Vele řekl, že objekt má špatná okna a není zateplen. Je velký tlak občanů na město ohledně zateplení objektu, ale město nemá finance.

PhDr. Fojtíková řekla, že má také pochybnosti o koncepčnosti tohoto návrhu. Tázala se, za kolik by prodej bytů byl?

Ing. Vele řekl, že je schválena metodika, aby se byty mohly ocenit a prodat. Zatím se tím nikdo nezabýval, protože není ZM ve shodě.

Ing. Pešek se tázal, kolik je zájemců o tyto byty. Jde o dlouhodobý proces v souvislosti se žádostí o dotaci.

Ing. Vele řekl, že je nutné provést průzkum, zda je vůbec zájem o byty, proto přeřazení objektů.

JUDr.Ing. Pleticha upozornil, že mezi tím uplyne možné období a dotace tam nemůže „přitéct“

Mgr. Tulpa řekl, že programovací období je do r. 2014 s realizací do r. 2015. Pokud se tento návrh schválí, je šance, aby společenství vlastníků o dotaci zažádalo.

p. Vobořil řekl, že na setkání občanů v centru města se zástupci těchto objektů vyjádřili (4 bytové domy), zájemců o koupi bytu je mnoho, objekt se roky neopravoval. Pokud se schválí toto přeřazení, zahájí se celý proces a dá se s tím dál pracovat. Jinak není šance pro občany získat dotaci - jde o čas na získání dotace.

pí Caklová se tázala na umístění nepřizpůsobivých občanů.

PhDr. Fojtíková řekla, že není dobré zbavovat se městských objektů, kompetence jsou na straně města.

Mgr. Tulpa řekl, že jde o široký rozměr problému, srovnatelný s realizací objektu v Bezručově ul. Převodem objektů v Liberecké ul. získá město možnost prodeje. Občané jsou aktivní, chtějí investovat do vlastního bytu a může vzniknout společenství vlastníků. Bytový fond byl v minulosti 20 let zanedbán. Město nemůže nyní rekonstruovat bez dotací. Doporučuje návrh schválit.

Ing. Vele řekl, že pokud se podaří projekt zrealizovat, občané mají šanci dosáhnout na dotaci.

Ing. Pešek upozornil, že v materiálu je řada nesrovnalostí a navrhl bod 2) z materiálu přesunout do prosincového zasedání a náležitě zpracovat.

Ing. Vele jako předkladatel, stáhl bod 2) z materiálu č. 11.

JUDr.Ing. Pleticha doporučil doplnit nebo změnit bytovou koncepci města.

Předseda návrhové komise dal hlasovat pouze o bodu 1. tohoto materiálu, který byl schválen 22-0-0-1

USNESENÍ ZM/198/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přeřazení objektu č.p. 80 Kokonín v k.ú. Kokonín ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek).

12) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/199/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o správě cenných papírů za 3. čtvrtletí 2011

13) Změna zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele jen doplnil, že jde o dodatek k provozování parkoviště u nemocnice.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/200/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

14) Projekt „Jablonec nad Nisou 2012“

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Předkladatel doplnil, že jde o naplnění usnesení ze září 2011, které bylo projednáno komisí pro výchovu a vzdělávání.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/201/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2012“ dle důvodové zprávy

2. rozpočet projektu „Jablonec nad Nisou 2012“ dle důvodové zprávy

15) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa řekl, že je to výsledek ankety, která proběhla mezi občany k víceúrovňovému stání a parkování. Na základě výsledku ankety jsou uvedeny 2 varianty - komise preferuje variantu I - ukončení projektu. Byl odeslán dopis zastupitelům, kde jsou variantní řešení vysvětlena.

Ing. Pešek upozornil na možnost stání u MŠ, byla by nutná úprava podloží. Navrhl zvážit možnost postavit maketu parkoviště a vyslechnout názory občanů.

Mgr. Tulpa reagoval, že by navrhované řešené p. Peškem nedoporučoval, není to tak zásadní záležitost mezi jinými požadavky občanů. Odvolala se na výsledky, vyplývající z ankety. 85% nákladů by hradila dotace EU a 15% spoluúčast města. Vzhledem k finanční situaci má město problém s financováním i těchto 15%.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise dal hlasovat o variantě I, která byla schválena 21-0-2-0

USNESENÍ ZM/202/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

ukončení přípravy projektu „Víceúrovňová parkovací stání v ulicích Nádražní a Havlíčkova“, a to v souvislosti s peticí občanů a výsledkem dotazníkového šetření z října 2011

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, informovat zástupce petice občanů o rozhodnutí zastupitelstva města.

16) Schválení finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Nebylo další doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/203/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2011 z oblasti sociální péče a zdravotnictví - O.s. SVÍTÁNÍ, Ještědská 35, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 68974990 ve výši 5 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

(10,55 hod. příchod Mgr. Krásek)

17) Dodatek zřizovací listiny MŠ Jbc - Kokonín

"info K"

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa jen krátce vysvětlil, že zřizovací listina se musela upravit v souvislosti s výdejem stravy.

Nebylo další doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/204/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

18) 2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012-2015

- "info P" "info K"

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa uvítal zpracovatele materiálu. Řekl, že tento plán již byl v krátkosti zapracován do materiálu Zásady rozdělování příspěvků z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb a schválen v září t.r. Byl připraven seminář, kde se mohlo diskutovat nad celou problematikou.

Mgr. Rýžaková okomentovala materiál a zdůraznila důležitou funkci sociálních služeb. Plánování rozvoje sociálních služeb ukládá zákon 108/2006. Tato metoda komunitního plánování je zvolena v rámci celého libereckého kraje. Komunitně plánovat sociální služby je třeba, aby služby odpovídaly místním potřebám v rámci celého Jablonecka. Upozornila na hlavní zdroje finančních prostředků (MPSV a LK) a bez plánování by nebylo možné s touto finanční podporou počítat. Komunitní plán je jistý rámec a jeho naplnění schvalují zastupitelé v rámci rozpočtu. K zásadní změně ve financování dojde od r. 2014. MPSV nyní řeší způsob financování a pro roky 2012 a 2013 přijalo určité principy.

JUDr.Ing. Pleticha vyjádřil podporu komunitnímu plánu ze strany ČSSD.

Mgr. Tulpa poděkoval Ing. Daně Holcové, zpracovatelce materiálu a za práci v této oblasti, kde bylo odvedeno obrovské množství práce.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

USNESENÍ ZM/205/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012-2015

19) Změna hranice katastrálního území Kokonín a Rychnov u Jablonce nad Nisou

"info K"

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel řekl, že jde o materiál, který je v ZM podruhé, některé nejasnosti byly upřesněny a nemá další doplnění.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

USNESENÍ ZM/206/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu hranice katastrálního území Kokonín a Rychnov u Jablonce n. N.

20) Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění, jde o informativní zprávu.

JUDr.Ing. Pleticha žádal vysvětlit projektovou dokumentaci (jednání v souvislosti s p. Plíštilem) a náklady na dokumentaci v porovnání s jinou školou (Belgická), kde jsou náklady podstatně nižší.

p. Vobořil řekl, že s p. Plíštilem nebyla jednoduchá jednání, kvůli některým pochybnostem byli pracovníci města i na fondu, kde bylo potvrzeno, že některé garantované podklady (dle p. Plíštila), nebyly předloženy. Město provedlo některá nápravná opatření, která se týkala termínů, protože nekompletnost materiálu by způsobila nedodržení termínu k vyúčtování dotace. Jako zástupci města byli na jednání ve třech a jsou v zápisech. K druhé části otázky řekl, že částka na náklady vzešla ze soutěže a nemá k tomu co dodat.

Ing. Kypta doplnil, že díky p. Plíštilovi město získalo dotaci, neboť dodaná dokumentace Atelierem 4 byla nedostatečná a po dohodě na fondu (jednání s pí Vízkovou)bylo umožněno přepracování dokumentace. Ale nyní ho překvapuje, že ve výsledku je dokumentace kolem 32 mil. Kč, když původně byla cca 23 mil.Kč a 16 mil.Kč dotace. Ve srovnání s opravou školy v Belgické ul. (100 m, asi 8 patrový objekt za 23 mil.Kč) je navrhovaná částka hodně vysoká.

p. Vobořil odpověděl, že není problém všechny dokumenty, předložené na fondu, každému zájemci dát k nahlédnutí. Celá projektová dokumentace se několikrát prověřovala, dělal se nový energetický audit z obavy, aby se nemusela celá dotace vracet.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že , cena je výsledek způsobu výběrového řízení, které bylo nelogicky zadané, v nestandardním termínu, minimální informovanost zastupitelů.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 18-5-1-0

USNESENÍ ZM/207/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

předložený materiál k projektu "Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou"

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit spolufinancování projektu v letech 2012 - 2013

21) Informativní zpráva o termínu schvalování pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou

"info P, "info K"

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

p. Vobořil řekl, že nemá doplnění.

JUDr.Ing. Pleticha připomněl, že v květnu byly navrženy jiné termíny, které nemohly být akceptovány a nyní to lze posunout

p. Vobořil vysvětlil, že došlo ke zpoždění vyjádření dotčených orgánů, nebylo to záměrem města, ale tím se vyčerpá časová rezerva města.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-3-0

USNESENÍ ZM/208/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o termínu schvalování pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou

22) Kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s. - odkanalizování vnitrobloku Řetízková

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Nebylo další doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/209/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření

a) kupní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a SVS a.s., na prodej stavby „Jablonec nad Nisou - ul.Řetízková - odkanalizování vnitrobloku“ .

b) smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál

c) dohody o započtení pohledávek

B. p o v ě ř u j e

Ing.Petra Beitla, starostu města, podpisem těchto smluv a dohody.

23) Uzavření darovací smlouvy o převodu kanalizace, která bude umístěna v p.p.č. 956 v k.ú. Kokonín

"info K"

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

p. Vobořil neměl doplnění, jde o standardní postup převodu kanalizace při dokončení díla.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/210/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy o převodu kanalizace, která bude umístěna v p.p.č. 956 v k.ú. Kokonín a která bude obsažena ve smlouvě o právu provedení stavby a to jejímu vlastníkovi, kterým je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV - Perštýn, IČ: 70891508. Součástí převáděné kanalizace bude část dešťové stoky v tomto pozemku z PVC - U 315 SN8 o délce 122,7 m vč. revizní šachty, kanalizace z PVC - U 200 SN 8 pro přívod do zasakování v délce 5,5 m, 2 ks nových standardních uličních vpustí „UN35“ a „UV37“ včetně přípojek z PVC 160 SN8 a 2 ks liniových odvodňovacích betonových mikroštěrbin doplněných o výpusťové a čistící kusy o celkové délce 41 m včetně přípojek z PVC 160 SN8, přípojky vpustí a štěrbin jsou v celkové délce 11,1 m v počtu 6 ks.

24) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

- "Info P"

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebylo další doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/211/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B. s c h v a l u j e

1. mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2011 v celkovém objemu dle přílohy č. 5.

2. změnu Zásad města Jablonec nad Nisou pro odměňování neuvolněných zastupitelů ve znění důvodové zprávy

Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec n.N. (Stažený materiál)

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Pešek připomínkoval některé navržené změny: § 5 - omluvu posílat na speciální mailovou adresu, nikoli na konkrétní jméno, § 15 - předseda se volí z řady neuvolněných zastupitelů, § 16 - jméno mluvčího klubu uvést na úřední desce, vč. mail adresy.

Mgr. Svoboda také připomínkoval navržené znění: § 6 , odst.3) nevypouštět program, § 8 bod 3) - vypadla kontrola usnesení, mělo by tam být nebo jak se bude kontrola řešit?

JUDr. Řeháček odpověděl, že se vypouští vypracovávání rozpracování usnesení, ale materiál kontrola bude dále předpokládán na každé ZM jako doposud. Je možné doplnit slovo neuvolněné zastupitele, ale v čele finančního výboru je Ing. Vele, uvolněný zastupitel. Připomínku k omluvě na KT doplní.

JUDr.Ing. Pleticha v bodě interpelace § 11 by měla být uvedena i majetková účast, tj. organizace města.

JUDr. Řeháček řekl. že v tomto bodě k žádné úpravě nedošlo ale může se upravit.

Ing. Beitl upozornil tajemníka, že těch připomínek je hodně, zda se budou rovnou zapracovávat zde do materiálu?

Mgr. Svoboda navrhl stáhnout materiál, nic není termínové a předložit upravený návrh na příštím jednání ZM

Ing. Beitl řekl, že jako předkladatel s tím nemá problém a stáhl předložený materiál, jen požádal zastupitele, aby případné další připomínky směrovali na tajemníka.

JUDr.Ing. Pleticha poděkoval za úpravu jednacího řádu, je třeba ho novelizovat a své připomínky zašle písemně.

25) Návrh termínů jednání Zastupitelstva a Rady města Jablonec nad Nisou na 1. pol. 2012

"info P, info K“

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl upozornil na změnu květnového termínu jednání ZM na 24. 5. 2012.

Nikdo neměl připomínky a návrh usnesení byl schválen vč. změny 23-0-0-1

USNESENÍ ZM/212/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

navržené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 1. pololetí 2012 dle předložené důvodové zprávy.

26) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Mgr. Tulpa požádal o změnu u ZM/159B) - splněno.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

USNESENÍ ZM/213/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

27) Nové interpelace

Ing. Kypta - písemná - dotaz na dotaci ohledně zateplení Liberecká a předložit podklady na výběrové řízení ZŠ Liberecká.

PhDr. Fojtíková požádala, aby stejným způsobem, jako zaslal své připomínky k materiálům ZM OV Kokonín, podávaly písemné informace výbory a komise (uvést hlasování k jednotlivým bodům projednávání).

JUDr. Řeháček odpověděl, že tyto informace lze získat od tajemníků výborů, pokud se k tomu výbor písemně vyjádří.

(POZN: Po jednání byla PhDr. Fojtíkové zaslána odpověď, na základě které již nepožadovala písemnou odpověď na svou interpelaci.)

Mgr. Svoboda upozornil na změnu legislativy k výherním automatům, nyní je možnost zrušení výherních hracích přístrojů ve městě, požádal o informaci k tomu to problému od právního odd. na příští jednání ZM.

28) Diskuse

p. Šikola předal starostovi města jako zmocněnec přípravného výboru návrh na konání místního referenda.

Ing. Beitl převzal náležité listiny a konstatoval, že z toho radost nemá, ale respektuje požadavek občanů.

Ing. Pešek okomentoval výběrová řízení a konstatoval výrazné zlepšení informovanosti a přehledu o VŘ. Je dlouholetým problémem účast neuvolněných zastupitelů. Upozornil na to, že objektivita je napadnutelná, kritizoval malou účast ze strany zastupitelů.

Ing. Beitl k tomu jen dodal, že zastupitelé jsou oslovováni odd. pro veřejné zakázky a zváni k účasti na VŘ.

p. Louda veřejně pochválil městskou policii - strážníci jsou ve městě vidět.

Ing. Beitl řekl, že to je také zásluhou znovunastartování funkce okrskáře a pochůzkovou službou po městě.

Mgr. Svoboda nesouhlasil s Ing. Peškem ohledně výběrových řízení na veřejné zakázky - není dobrá informovanost a je co zlepšovat. Požádal vedení města, aby dohlédlo na činnost oddělení. VŘ lze připravit s předstihem a včas informovat zastupitele.

Ing. Beitl řekl, že je snaha podávat informace včas, ale zvolený systém financování (schválení RM) tomu moc nepřispívá.

Nebyla další diskuse a starosta města ukončil jednání ZM ve 12,00 hod. a pozval zastupitele na další jednání 15.12.2011.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: PhDr. Jaroslava Fojtíková, Václav Vostřák

Vytvořeno 7.12.2011 17:31:09 | přečteno 1775x | Petr Vitvar
load