Zápis 24.03.2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. března 2011 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 30 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, Jindřich Berounský, Ing. Otakar Kypta
  • Ověřovatelé zápisu: Božena Caklová, MUDr. Alexandra Jörgová
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl, zahájil 3. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,15 hod. Bylo přítomno 22 členů zastupitelstva.

Starosta města omluvil Mgr. S. Paukrtovou (služební cesta), JUDr. Weberovou, Ing. O. Kyptu (lázně) a p. J. Berounského (dovolená) a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil pí Boženu Caklovou a MUDr. Alexandru Jörgovou.

Starosta upozornil na materiály na stůl - dodatek k bodu 6) Dopisy občanů, a zprávu Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále OV Proseč), kde je stanovisko k bodům 14) a 15).

Dále přečetl program dnešního zastupitelstva.

Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

7) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

8) Nová struktura rozpočtu na rok 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

9) Střednědobý finanční výhled 2012 - 2013

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2010

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

11) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

12) Prodej bytu a objektu

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

13) Možnosti omezení rozvoje sinic v nádrži Mšeno

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

14) Výkup nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

15) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

16) Projektový záměr Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou

předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

17) Zřizovací listina MŠ Jugoslávská

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta města

18) Transformace MŠ Uhelná

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta města

19) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta města

20) Darování vodovodu pro zasněžování lyžařských tratí sportovnímu

klubu SKP Jablonec

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

21) Vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

22) Schválení návrhu zadání 59. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

23) Návrh na vystoupení ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a

Slezska

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

24) Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou
v roce 2010

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

25) Valná hromada JTR a.s.

předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

26) Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

27) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, tajemník

28) Nové interpelace

29) Diskuze

K programu nebyly žádné připomínky a byl schválen 22-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Následovala volba návrhové komise. Jako předseda byl navržen Mgr. Pavel Svoboda, členy pí. Božena Caklová a MUDr. Alexandra Jörgová.

Návrhová komise byla schválena 21-0-0-2

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období - ZM/47/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

Ing. Pešek se tázal na parkování na Dolním nám.

Ing. Beitl odpověděl, že šlo o připomínky podnikatelů, které byly předány Dopravní komisi.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal na jednání s p. Zaschem z PČR.

Ing. Beitl řekl, že šlo o seznámení s prací protikorupčního oddělení Policie ČR.

Dotazy na Mgr. Tulpu

Ing. Pešek se tázal na množství dětí do 1.tříd ZŠ.

Mgr. Tulpa řekl, že zápisy běží, počty zatím nejsou známy.

Dotazy na p. Vobořila

Pan Vostřák se tázal na pokračování prací na přestupním terminálu autobusového nádraží a pak demolici objektu Revoluční 17A. Tázal se na připravované křižování ul. Palackého.

Pan Vobořil řekl, že objekt v Revoluční zodpoví Ing. Vele a k přestupnímu terminálu řekl, že proběhla jednání s Mgr. Vařilem ohledně odstavování autobusu mimo plochu nádraží, aby se dala plocha využít pro přestupy MHD. Částečně bylo vyhověno, část autobusů bude parkovat u „remize“ a část v areálu LIAZu. K územnímu plánu - ul. Palackého - řekl, že řešení křižovatky Palackého ul. a U Přehrady bylo projednáváno na Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj města a může předložit zápis a návrhy řešení.

Ing. Pešek se tázal na jednání ohledně interiéru radnice.

Pan Vobořil řekl, že se provedl průzkum celého interiéru jednacích sálů 2. patra radnice. Cílem je vrátit se k původnímu interiéru zasedaček, vč. internetového zajištění.

JUDr.Ing. Pleticha se podivil nad „vsuvkou“ Kategorizace silnic ve zprávě místostarosty. S tímto stylem nesouhlasí a požádal o samostatnou zprávu k tomuto tématu.

Pan Vobořil souhlasil, že jednání Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj města bylo daleko podrobnější a zaslouží si samostatnou zprávu. Tato bude součástí materiálu k projednávání k novému územnímu plánu.

Dále místostarosta okomentoval jednání s firmou PROCTUS, která měla předložit harmonogram stavebních prací. Zahájení stavby závisí od získání pozemku pod Lipanskou ul. a plánovaný termín zahájení je březen 2012. Zastupitelstvu bude předložen materiál o odkupu pozemku od ÚZSVM a budou pozváni zástupci firmy. Zastupitelé se budou moci vyjádřit k harmonogramu, který PROCTUS navrhuje.

Dotazy na Ing. Veleho

Ing. Vele informoval o historii objektu Revoluční 17A - vyhořelý objekt, pokud dnes bude odsouhlasen odprodej tohoto objektu, bude zrušeno výběrové řízení na demolici objektu.

Ing. Pešek se tázal na současný stav kauzy s Musilovými a na jednání ohledně energetiky v jablonecké nemocnici.

Ing. Vele řekl, že existuje jakýsi „model“ k mimosoudnímu vyrovnání, kterým by se mohla celá záležitost řešit. Jsou vytipovány objekty, které byly pí Musilové nabídnuty. Až to bude mít nějaký konečný výsledek, bude zastupitele informovat. K energetice v nemocnici řekl, že tam je problém s příkonem el. energie, který ČEZ nechce navýšit. Zatím se to vyřešilo „vypůjčením“ příkonu na 2 roky od jiné firmy, která ho momentálně nepotřebuje.

Pan Vostřák se tázal na jednání s Ing. Zelníčkem, ohledně rekonstrukce fary Scheybalových.

Ing. Vele řekl, že ředitel ČSOB Ing. Zelníček se zajímal o rekonstrukci fary Scheybalových.

Pan Vostřák dále kritizoval řešení kauzy s Musilovými a přístup našich soudů k tomuto problému.

PhDr. Fojtíková se tázala na problém v objektu Podhorská 16a, 18 (Kamiš) a na dopravní situaci na Dolním nám. Dále požádala o bližší informace ohledně objektu Musilových.

Ing. Vele upřesnil informaci ohledně pí Musilové, které je nabízen objekt jako výměna (aby město nemuselo vykupovat). V objektech Podhorská 16a a 18 byl proveden průzkum ohledně spotřebovaného tepla za poslední 3 roky a zjistilo se, že nájemníci by měli platit víc, než reklamovali. Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. provede místní šetření, zda jsou výměry v pořádku.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 22-0-1-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM - ZM/48/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

Starosta se tázal JUDr.Ing. Pletichy , pana Loudy a Ing. Krause zda byli spokojeni s odpověďmi.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že moc spokojen není, ale odpověď akceptuje.

Pan Louda řekl, že odpověď byla napsána vzorně, ale tázal se na něco jiného - proč oprava objektu MALIBU v Jiráskově ul. stojí 3 mil. Kč, což pokládá za nehorázné peníze, v dnešní době, kdy se šetří všude.

Pan Vobořil reagoval, že na opravu střechy bylo vypsáno výběrové řízení, na které se nikdo nepřihlásil. Projekt se bude opakovat - navrhl p. Loudovi, aby se stal členem výběrové komise, kde obdrží všechny potřebné podklady.

Ing. Kraus řekl, že spokojen je jen z části, navrhl městu pořídit si program na realizaci elektronických zakázek - další otázka - kolik by stálo pořízení příslušného programu.

Ing. Vele řekl, že na tuto otázku nezná odpověď, ale zodpoví písemně.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-5

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 17. února 2011

6) Dopisy občanů - ZM/49/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

Ing. Beitl okomentoval dodatek materiálu, který byl předložen na stůl. Jde o obvinění člena Výboru pro hospodaření s majetkem města (dále VHMM) z jakési manipulace.

Ing. Vele řekl, že VHMM projednal celou záležitost a na svém závěrečném stanovisku si trvá a k žádnému pochybení při výběrovém řízení nedošlo. Byla zpracována historie prodejů objektů za poslední 4 roky a celá záležitost byla předána předsedovi Kontrolního výboru Ing. Peškovi.

Ing. Pešek řekl, že dopis v kopii nedostal, jak je uvedeno v důvodové zprávě, obdržel jej až od Bc. Oklamčáka před pár dny. Kontrolní výbor se bude zabývat věcnou stránkou dopisu dne 18.4. Bude informovat zastupitelstvo v dubnu.

Ing. Vele ještě dodal, že celá záležitost vedla k zamyšlení, zda se objekty prodávají efektivně, sám si bere za úkol připravit jinou metodiku k prodeji objektů.

Mgr. Tulpa se vyjádřil za VHMM, jehož je členem stejně jako p. Topol, a odmítá jakékoliv obvinění z manipulace či ovlivňování 9-ti členného výboru při výběrových řízení.

Nikdo neměl další připomínky a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. dopis paní Edity Neuschlové, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou a stanovisko vedoucího právního oddělení a neschvaluje sjednání nového splátkového kalendáře pro paní Editu Neuschlovou, bytem: Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou.

2. dopis paní Kristiny Ščerbové, Dlouhá 1559/20, 46601 Jablonec nad Nisou a vedoucího právního oddělení a schvaluje uzavření dohody o uznání a splátkách dluhu pro paní Kristinu Ščerbovou, nar. 25.4.1957, Dlouhá 1559/20, 46601 Jablonec nad Nisou, kdy bude splácet částku 8152,- Kč ve splátkách po 100 Kč měsíčně vždy do posledního dne daného měsíce počínaje dubnem 2011.

3. dopis pana Karla Paříka, Pražská 116, Jablonec nad Nisou a stanovisko vedoucího právního oddělení a schvaluje uzavření dohody o uznání a splátkách dluhu pro pana Karla Paříka, nar. 11. 3. 1966 bytem Pražská 1099/116, 46601 Jablonec nad Nisou, kdy bude splácet částku 157. 895,- Kč ve splátkách po 500 Kč měsíčně, vždy do posledního dne daného měsíce počínaje dubnem 2011 s tím, že nejpozději do března 2013 musí požádat o zvýšení splátky.

4. dopis paní Jaroslavy Rakovské, Opletalova 961/1, Jablonec nad Nisou a stanovisko vedoucího právního oddělení a schvaluje prominutí pohledávky za paní Jaroslavou Rakovskou, nar. 6.2.1960, bytem Opletalova 961/1, 46601 Jablonec nad Nisou ve výši 22. 145,50 Kč váznoucí na bytě č. 5 v objektu č.p. 2342 v ulici Liberecká 146, Jablonec nad Nisou

5. dopis pana Christose Nauma, Moskevská 658/41, Liberec a vyjádření výboru pro hospodaření s majetkem města.

7) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou - ZM/50/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

Starosta požádal pí Lipavskou, aby se zastupitelům představila.

Paní Lipavská řekla krom jiného, že pracuje jako přísedící Okresního soudu od r. 2003 a práce ji baví.

Nikdo neměl námitky a návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

o p ě t o v n ě v o l í

paní Marii Lipavskou, nar. 10.6.1939, bytem Panenská 20, Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

8) Nová struktura rozpočtu na rok 2011 - ZM/51/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Vele krátce okomentoval materiál. Jde o menší přeskupení struktury rozpočtu v souvislosti s novou organizační strukturou úřadu.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

novou strukturu rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2011 dle nového organizačního členění

9) Střednědobý finanční výhled 2012 - 2013 - ZM/52/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Vele řekl, že je to materiál z legislativní povinnosti, který se bude dle vlastních reforem aktualizovat. Doporučil materiál přijmout.

Ing. Vítová doplnila, že materiál je zpracován na 2 roky (2012-2013) je nejasné ekonomické prostředí. Vycházelo se z výsledků rozpočtu 2009-2010 a rozpočtu 2011. Od ledna 2012 budou jiné sazby DPH. Jsou vytvořeny dvě nové kapitoly 9 a 11. Je nastolen režim úsporných rozpočtů, finanční výhled je sestaven na pokrytí všech závazků města a nepočítá se s přijetím nových úvěrů.

Ing. Pešek poděkoval za důkladné zpracování materiálu, je to vodítko pro nejbližší 2 roky. Upozornil na přehled zpracovaných projektů - postrádá projekt na zateplení ZŠ v Arbesově ul. Apeluje, aby se v projektu pokračovala a v případě dotace, aby se realizoval. Dále se odvolal na „Seznam domů, určených k prodeji“, provést inventuru a ocenění a s tuto částkou počítat jako s možným příjmem pro další roky. Dále pak poukázal na nákup techniky pro Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. (dále jen TSJ) - v rozpočtu je 0,- Kč - a doporučil nákup technologie Silkot na opravu povrchu komunikací (opravena ul. Tovární). Je to nesrovnatelný výsledek v porovnání se starou technologií oprav.

Ing. Vele řekl, že tento návrh přednese na jednání dozorčí rady TSJ v nejbližší době. K prodeji objektů řekl, že je vše zmapováno a plán investic se bude sestavovat a budou určeny priority.

Pan Vobořil řekl, že zbývá k zateplení ZŠ Arbesova a ZŠ Liberecká. Objem prací je cca 33 mil. Kč a město zvažuje tyto akce, neboť spoluúčast města je 40-60%, což je finančně náročné. Pro r. 2012 je plánováno zateplení ZŠ Liberecká, projekt pro ZŠ Arbesova je připraven a budou se zvažovat priority.

Ing. Vele ještě dodal k nákupům technologie pro TSJ, že je projednáno s ředitelem TSJ investování z vlastních prostředků (5 mil.Kč).

Ing. Kraus řekl, že materiál nepodpoří, resp.- zdrží se hlasování, neboť tento materiál by měl být podkladem pro rozpočet pro r. 2011 a ten byl již schválen v lednu. Bude tedy podkladem pro r. 2012. Upozornil na některá rozdílná čísla ve střednědobých výhledech na r. 2011 a r. 2012.

Ing. Vítová vysvětlila, že pro každý rok se aktualizuje výhled, který byl předložen rok před tím. Předkládaný výhled platí pro sestavení rozpočtu pro r. 2012 a 2013. Výhled pro letošní rok byl schválen v r. 2010.

Mgr. Tulpa upozornil na bod č. 11 Přehodnocení koncepčních usnesení, kde je v závěru návrh na zrušení uvedených usnesení. Navrhl doplnit návrh usnesení a uložit místostarostům zpracovat návrhy koncepčních materiálů ke zpracování rozpočtu města na roky 2012 až 2013 v oblasti dětských zařízení, oprav bytového fondu a důležitých komunikací.

Doplňující návrh usnesení byl schválen 23-0-2-1

Celé usnesení v bodech A), B), C) a D) 22-0-2-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

střednědobý finanční výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2012 až 2013 uvedený na straně č. 13 důvodové zprávy

B. r u š í

následující koncepční usnesení ZM č.: XII. ze dne 9.10.2003, XVIII. ze dne 9.5.2005, 186/2006 ze dne 12.10.2006, 433/2008/B ze dne 20.11.2008

C. d o p o r u č u j e

radě města zrušit usnesení RM č. 131/2009/B ze dne 9.7.2009

D. u k l á d á

jednotlivým uvolněným zastupitelům zpracovat návrhy koncepčních materiálů ke zpracování rozpočtu města do let 2012-2013, zejména v oblastech dětských hřišť, oprav komunikací a chodníků, školských zařízení a rekonstrukcí a oprav bytového fondu.

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2010 - ZM/53/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2010

11) Finanční plnění smluv o prodeji - ZM/54/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. proinvestování části kupní ceny společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou

a) uznání proinvestování částky ve výši 200.000,- Kč z kupní ceny objektu technického vybavení č.p. 4738 na st.p.č. 4419/1 včetně st.p.č. 4419/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 409-2008-FaM/OMP.

b) uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč do nebytové jednotky č. 3394/25 v objektu č. p. 3394 (Budovatelů 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4245/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou společnosti Horák Electronic, s. r. o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou dle směnné smlouvy č. 16-2005-FaM/OMP.

2. uznání proinvestování částky ve výši 800.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 2171 (Průmyslová 6), Jablonec nad Nisou včetně st.p.č. 2093, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti C+C Cimbál s.r.o., IČ 273 15 827, se sídlem Dlouhá 415/3, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 597-2009-FaM/OMP.

3. uznání proinvestování částky ve výši 1.090.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1863 (Rybářská 21) včetně st.p.č. 1683/1 a p.p.č. 1081/7 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu Petru Chrpovi, bytem Antala Staška 12B, Jablonec nad Nisou a Ing. Zdeňku Lhotovi, bytem Slunná 470, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 573-2008-FaM/OMP.

4. uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1675 (Podzimní 39) včetně st. p. č. 1654/1 a p. p. č 1337/4, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou Ing. Bohdanu Jacyšinovi, Nová Pasířská 4055/29, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 11-2008-FaM/OMP.

12) Prodej bytu a objektu - ZM/55/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Předkladatel okomentoval prodej objektu v Revoluční 17a, kdy majitel má podmínku zbourání objektu do konce roku, jinak uhradí doplatek ve výši 500 tis. Kč.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej volné bytové jednotky č. 3316/11 v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 v 5. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní Nicol Syřišťové, trvale bytem Boženy Němcové 22, Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 610.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej objektu č.p. 1445 (Revoluční 17a) na st.p.č. 1224 včetně st.p.č. 1224 a p.p.č. 2232/13, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu Petru Hauptigovi, bytem Cihlářská 668, Liberec za kupní cenu ve výši 636.500,- Kč s tím, že částku ve výši 136.500,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a částku ve výši 500.000,- Kč uhradí jako doplatek kupní ceny, když do 31. 12. 2011 budovu č.p. 1445 (Revoluční 17a) na st.p.č. 1224 v k.ú. Jablonec nad Nisou nezdemoluje a zároveň do tohoto data neprovede výmaz budovy z katastru nemovitostí.

Ing. Vele požádal o 5 min. přestávku ke svolání předsedů klubů k jednání.

13) Možnosti omezení rozvoje sinic v nádrži Mšeno - ZM/56/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Beitl přivítal PhDr. Jindřicha Durase, který prezentoval a seznámil přítomné s možným zásahem proti sinicím v jablonecké přehradě. Po jeho přednášce následovaly dotazy.

Pan Vostřák řekl, že hlavní problémem přehrady je fosfor, kterého se Povodí Labe, jako majitel, neumí zbavit.

PhDr. Duras zdůraznil, že s fosforem se musí něco dělat, a schéma na řešení problému zůstává stejné, ať už je majitelem vodní plochy kdokoli.

Ing. Procházková se tázala, zda již bylo jednáno o způsobu aplikace s Povodím Labe a informovala o výsledcích, které mají na Máchově jezeře, kde kolagulant již 3. rok aplikují. Nutnost nápravy vidí v odstranění fosforu v přítoku Bílé Nisy a v regulaci nasazování ryb v přehradě, tudíž nutné jednání s rybářským svazem.

PhDr. Duras řekl, že Povodí Labe se již k návrhu aplikace vyjadřovalo a toto je již zapracováno v předložené zprávě.

PhDr. Fojtíková se tázala, po kolika letech se roztok ve vodě rozloží a co se stane po opakovaných dávkách.

PhDr. Duras vysvětlil, že vznikají hlinitokřemičitany a nabalují na sebe další látky a sloučenina klesá ke dnu. Po 5 letech se z toho stává čím dál méně aktivní sloučenina se zvýšeným hliníkem, důležité je PH 5,5 - 6 ve vodě.

Mgr. Tulpa konstatoval, že zákrok před 2 lety se povedl, stopy mědi se objevily jen někde a v minimálním rozsahu. Tázal se na částku, za kterou by bylo nutné pořídit monitoring. Cena aplikace je 1 milion Kč + monitoring.

PhDr. Duras řekl, že monitoring je nutný ale cena by neměla přesáhnout 200 tis., Kč.

Pan Louda řekl, že přehrada byla postavena v r. 1906 a sinice tam jsou posledních 10 let. Jaký je důvod této změny a kde se stala změna.

PhDr. Duras řekl, že hlavní změnou jsou kyselé deště a jarní kyselá voda, která váže hliník, který vysrážel fosfor. Sinice potřebují čas, postupně se zabydlí a rozmnožují se postupně.

MUDr. Jörg se tázal na možné zdravotní účinky PAXu (zůstatky hliníku ve vodě) na obyvatelstvo, jaké je užití v ČR, čí je to výrobek a zda se aplikuje i v zahraničí.

PhDr. Duras odpověděl, že PAX je mladý výrobek, v 70. letech se používal síran hlinitý (USA, Kanada). Zkušenosti jsou velké - 40 let, špatné zkušenosti jsou z oblastí, kde se nerespektovalo PH. Byly provedeny zkoušky na kaprech - PAX je prakticky netoxický.

Ing. Beitl se tázal, v kterém stádiu znečištění vody by se aplikace měla objednat a vyhlásit zákaz koupání

PhDr. Duras řekl, že zákaz koupání vyhlásí hygiena - je to odvislé od rychlosti růstu květu sinice a s ohledem na počasí.

PhDr. Fojtíková řekla, že je pro podpoření aplikace v tomto roce, ale zároveň se přimlouvá za odstranění prvotních příčit (odstranění fosforu z přítoků).

Ing. Beitl řekl, že odkanalizování přehrady již provedeno bylo, zbývá dokončit odkanalizování Janova a Loučné - dotáhnout kanalizaci k čističce. Dále shrnul podmínky k vydání příkazu použití aplikace (letní měsíce).

Návrh usnesení byl schválen 18-1-7-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

závěry ze studie „Možnosti omezení rozvoje sinic v nádrži Mšeno aplikací hlinitého koagulantu“, zpracované odborníkem v oboru vodního hospodářství RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D.

B. u k l á d á

Ing. Milošovi Velemu, místostarostovi města, podat žádost ke Krajskému úřadu Libereckého kraje o povolení aplikace polyaluminiumchloridu (PAX) za účelem ošetření vodního sloupce ve vodním díle Mšeno v Jablonci n. N.

Vzhledem k časování byl předsunut bod č.25.

25) Valná hromada JTR a.s. - ZM/66/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

Starosta neměl doplnění.

Pan Vostřák kritizoval předložený materiál, že nevypovídá o ničem a neříká nic o další existenci Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. (dále jen JTR).

Ing. Beitl řekl, že vnímá připomínku, ale tento materiál je vstupním materiálem k valné hromadě, která je základem pro další jednání s JTR.

Ing. Kraus komentoval materiál a zdůraznil, že město jako historický akcionář by mělo využít svých možností k diskusi. Vyzdvihl 2 oblasti, kterých by se to mělo týkat: 1) Oblast vztahů JTR s majoritním akcionářem MVV ENERGIE CZ a.s. (dále jen MVV) (poskytování poradenských služeb a obchodních smluv). Upozornil na výměnu auditora - firma PWC Audit, s.r.o., který má jiné pohledy na tržní vztahy MVV s dceřinou společností - netržní podmínky. Zvolení zástupci města by se tím měli zabývat. 2) Oblast masivního investování JTR - 200 mil. Kč do sítě ve Mšeně. Investice se projeví v ceně tepla. Zástupci města by měli iniciovat další valnou hromadu, která by se touto problematikou zabývala. Společnost MVV je letos ve ztrátě a nemůže si letos vyplatit dividendy. Pokud by tedy chtěla JTR investovat, musela by si brát půjčky, které se opět promítnou v ceně tepla. Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby se investice spustily se souhlasem města. Sám navrhuje změnu k bodu 7) důvodové zprávy - aby zpráva byla vzata na vědomí - vzhledem k investicím ve Mšeně a výstavba nového zdroje v Rýnovicích. Další návrh na změnu důvodové zprávy je v bodě 9) - odměny členům představenstva (3.000 Kč/měsíc/osoba) a členům dozorčí rady (1.000 Kč). O obou návrzích by se mělo hlasovat odděleně.

JUDr. Ing. Pleticha reagoval na první část diskuse - poskytování služeb za netržní podmínky nemusí být vždy nevýhodné. MVV poskytuje služby pro dceřiné společnosti v rámci koncernu. Pro investice ve Mšeně se počítá s dotací z operačního programu na zlepšení efektivnosti rozvodů.

Ing. Kraus řekl, že vzhledem k tomu, že není k dispozici zpráva auditora, by polemizoval, zda je investice výhodná. Ale to je téma pro zástupce města, aby tuto věc prozkoumali. Prostředky, které jdou k majoritnímu akcionáři, jsou velmi značné (např. nákup mazutu pro JTR). Pokud se ale prokáže, že investice bude mít vliv na snížení ceny tepla, určitě bude hlasovat pro.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, nákupy mazutu se intenzivně město zabývalo již v r. 2007. Jde o komoditní nákupy a cena je velmi proměnlivá (sezona). Je třeba se zabývat i fakty.

Ing. Kraus reagoval, že mu stačí přečíst si výroční zprávu MVV za uplynulé období.

Uvedl příklad, jak probíhá výběrové řízení v rámci holdingu MVV na prodej mazutu.

JUDr.Ing. Pleticha nesouhlasně reagoval a doporučil Ing. Krausovi zabývat se fakty.

Ing. Beitl vyhlásil 5 min. přestávku na jednání koalice.

Předseda návrhové komise Mgr. Svoboda dal hlasovat o návrhu změny v důvodové zprávě v bodě 7) - bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku 21-0-1-3

Další návrh na změnu v důvodové zprávě v bodě 9) výše odměn členům představenstva a členům dozorčí rady 5-3-14-3

Další hlasování bylo o původním návrhu usnesení s malou úpravou textu v bodě C. (v upravené důvodové zprávě) 20-0-3-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci týkající se konání valné hromady dne 30. března 2011, společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. , IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601;

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu konanou dne 30. března 2011 společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Petra Beitla, starostu města

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v upravené důvodové zprávě.

D. n a v r h u j e

1. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Miloše Veleho, nar. 27.2.1962, trvale bytem Revoluční 1668/49a, Jablonec nad Nisou

2. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Bc. Borise Pospíšila, nar. 18.5.1971, trvale bytem Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou

Vzhledem k časovému posunu jednání navrhl starosta města předřadit bod 21) a bod 18), ke kterým jsou přítomni občané. K bodu 21 je přihlášen p. Vlastislav Motl a p.Jiří Stejskal.

21) Vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/63/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil uvedl materiál, se kterým byl seznámen petiční výbor a byli seznámeni i předsedové jednotlivých klubů a upozornil na výstup z jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, kterým doporučuje ZM schválit variantu III. v návrhu usnesení.

Pan Motl upozornil, že celá záležitost kolem Doliny trvá již 3 roky. Po založení petičního výboru podepsalo petici na 1400 občanů = voličů. Založené občanské sdružení mělo nespočet jednání s představiteli města se stanovisky, která říkala, že obyvatelé Doliny změnu nechtějí. Kritizoval, že není do dneška možné získat zápis z výběrového řízení z počátku r. 2008, ani smlouvu mezi firmou Ekky Developer a městem, ze které hrozí městu pokuta. Materiály nelze obdržet, neboť se stále tvrdí, že jsou u právníka. Apeloval na zastupitele, aby rozhodli dle svého svědomí a upozornil, že 1400 podpisů je téměř 59% voličů z této lokality.

Pan Stejskal podpořil p. Motla, řekl, že dobře míněný záměr v r. 2008 nevyšel a tato chyba by se měla napravit. Apeloval na zastupitele, aby na Dolině podpořili původní regulativy před r. 2008 a zamítli změnu 38b.

Pan Vobořil upřesnil, že pozemek byl zveřejněn dle zákona a oba zájemci vystoupili před zastupitelstvem a záměr byl většinovým hlasováním schválen (č.224/2008). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, který projednává přípravu nového územního plánu, doporučil variantu III. a zároveň doporučil hlasování o každé variantě zvlášť.

Mgr. Tulpa doplnil, že v r. 2008 došlo k vyhlášení zájmových lokalit ve městě, ze kterých byly vybrány Dolina a Proseč a následně předloženy 2 projekty přímo zastupitelstvu, což nahrazuje výběrové řízení (zpracování pozemků). Návrhy, které z toho pak vzešly, vycházely ze studií - nebyly to projekty - návrhy na zpracování bloků (4-5 patrové objekty). K problematice smlouvy řekl, že smlouva mezi Ekky Development a městem tajná není, jde jen o tom, že k nahlédnutí do smlouvy musí dát souhlas i druhá strana. Problém je v tom, že toto sdružení vzniklo účelově a pokud existuje, musí dát souhlas. Existuje jedna jediná žaloba a to na platnost smlouvy. Nový územní plán počítá se zástavbou Doliny (rodinné domy). Sám podpoří variantu III., resp. C. - pozastavuje.

Mgr. Karásek řekl, že postup zveřejnění záměru byl standardní, ale celý problém je v tom, že pozemky byly zveřejněny v rozporu s tehdy platným územním plánem. Pozemky byly zveřejněny v jiné kategorii, než jaká byla uvedena v územním plánu. To je realita města a problém se musí řešit společně.

Ing. Beitl řekl, že nový územní plán překryje minulá usnesení. Jeho vznik je otázkou cca 2 let, ve kterých nikdo žádnou stavbu nezahájí. Nový územní plán bude schválen Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Předseda návrhové komise Mgr. Svoboda dal hlasovat po variantách:

Varianta I. - vydává 0-20-5-5

Varianta II. - zamítá 3-06-13-3

Varianta III. - pozastavuje 23-0-2-0

Návrh usnesení byl schválen

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

p o z a s t a v u j e

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisous tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

18) Transformace MŠ Uhelná - ZM/60/2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta města

Mgr. Tulpa doplnil, že materiál se tvořil v průběhu tohoto roku, prošel několika jednáními.

Paní Caklová za Komisi pro výchovu a vzdělávání řekla, že materiál byl velice důkladně prodiskutován a tímto i zároveň pochválila kvalitní složení komise, která materiál doporučila. Je třeba dál prodiskutovat nastíněné návrhy a řešení - bude předloženo v příštích ZM.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 22-0-2-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr transformovat Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k datu 1. 1. 2012

B. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi, předložit na jednání ZM dne 28. 4. 2011 návrh způsobu transformace Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

14) Výkup nemovitostí - ZM/57/2011

"Info P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Vele stáhl z předloženého materiálu vše pod bodem A. - další doplnění nemá.

Pan Louda se tázal na důvod stažení.

Ing. Vele řekl, že využívá svého práva předkladatele.

Nikdo se do diskuze nepřihlásil a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

1. výkup p.p.č. 888 o výměře 366 m2, p.p.č. 889 o výměře 197 m2, p.p.č. 892 o výměře 102 m2, ostatní plocha, neplodná půda vše v katastrálním území Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 za cenu 402.650,- Kč, tj. 605,- Kč/m2.

2. výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 p.p.č. 871, 873, 875, 876, 877 vše v k.ú. Proseč n.N. od paní Jany Jakubkové, bytem Boženy Němcové 3714/21, Jablonec n.N.

15) Převody pozemků - ZM/58/2011

"Info P

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Beitl oznámil, že do diskuse k tomuto bodu je přihlášen Mgr. Krčmář.

Ing. Vele doplnil bod B., ve kterém se předkládá seznam o smlouvách budoucích kupních a jejich vývoj, což bylo slíbeno na minulém ZM. K tomuto obdržel dotaz OV Proseč - proč u některých smluv nejsou sjednány pronájmy (např. fa Euroczech). Smlouva s Euroczech vznikla na základě usnesení ZM a tam nikde nebylo řečeno, že by měla být uzavřena nějaká nájemní smlouva.

Mgr. Krčmář poděkoval za pokus o odpověď, do budoucna by se měl dodržovat stejný metr pro všechny investory - kauce nebo nájem. Dále měl připomínky ke zpracování tabulky - nelze z ní mít ucelenou představu - použití různých hodnot. Ke smlouvám budoucím řekl, že je třeba schvalovat smlouvy budoucí jen tam, kde to není v rozporu s územním plánem.

Ing. Pešek doplnil, že apel k tabulce jde proti profesionálům, kteří tento materiál připravují. Je třeba, aby materiály prošly určitým sítem, čím jsou smlouvy zatíženy, aby to bylo pro zastupitele srozumitelné.

Mgr. Tulpa řekl, že tato diskuse je na širší projednávání. Vysvětlil, že pokud byla provedena studie na rozvoj širších zájmových lokalit, jednotliví zájemci chtějí mít jistotu, pokud vyhrají, že budou stavět na daném pozemku - proto se uzavírají smlouvy o smlouvách budoucích. Některé developerské firmy mají návrhy v rozporu s územním plánem a jsou si vědomi dalšího projednávání na různých stupních, vč. veřejného projednávání. Pokud tam není návrh schválen, musí to firma respektovat a změnit návrh. Bohužel se toho zneužívá a firmy se odvolávají na nedodržení smluv ze strany města.

Mgr. Karásek oponoval předřečníkovi s tím, že celá záležitost (Dolina i Proseč) z principu byla zveřejněna špatně. Výstavba na Proseči se vyřešila sama přirozeným způsobem, ale výstavba na Dolině nikoli. Je to chyba ve vypsání výběrového řízení, za to investoři nemohou.

Ing. Smrčková doplnila, že výběrové řízení nějak proběhlo, ale na rozdíl od Doliny, firma, která se etablovala na Proseči, byla daleko komunikativnější a na základě veřejného projednávání ustoupila od původního záměru (vysoká podlažnost).

Paní Caklová potvrdila, že připomínky ve veřejném projednávání lokality na Proseči byly respektovány.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej st.p.č. 362/5 o výměře 29 m2 v k.ú. Huť, obec Pěnčín panu J. K., bytem *** Pěnčín za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.000,- Kč.

2. prodej p.p.č. 566/4 o výměře 165 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro manžele J. a K. O., bytem *** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 39.600,- Kč.

3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.356-2008-FaM/OMP uzavřené dne 30.5.2008 a to tak, že prodlužuje termín podání žádosti o kolaudační souhlas nejpozději do 30.6.2012. V ostatních bodech se smlouva nemění.

4. prodej části p.p.č. 894/6 a části p.p.č. 894/8, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 894/8 o nové výměře 913 m2 vše k.ú. Jablonecké Paseky, za účelem výstavby rodinného domu M. Z. bytem Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 502.150,-Kč.

5. prodej části p.p.č. 2440/1, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 6795 o výměře 11 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 247 29 035 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.210,- Kč.

6. směnu p.p.č. 944/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 944/4 o výměře 2 m2, p.p.č. 944/5 o výměře 107 m2, p.p.č. 944/6 o výměře 3 m2, p.p.č. 944/7 o výměře 22 m2, p.p.č. 944/8 o výměře 11 m2, p.p.č. 944/9 o výměře 26 m2, p.p.č. 976/3 o výměře 17 m2, p.p.č. 976/4 o výměře 183 m2, p.p.č. 976/5 o výměře 56 m2, p.p.č. 976/6 o výměře 46 m2, p.p.č. 976/7 o výměře 68 m2 (celková výměra 615 m2) vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70 915 08 za p.p.č. 626 /3 o výměře 48 m2, p.p.č. 626/4 o výměře 18 m2, p.p.č. 626/8 o výměře 1 m2, p.p.č. 626/10 o výměře 19 m2, p.p.č. 626/13 o výměře 24 m2, p.p.č. 626/14 o výměře 21 m2, p.p.č. 626/15 o výměře 7 m2, p.p.č. 628/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 629/10 o výměře 208 m2 (celková výměra 595 m2) vše v k.ú. Kokonín, ve vlastnictví města Jablonec n.N., bez finančního vyrovnání.

7. přílohu č. 4 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města, dle důvodové zprávy.

B. b e r e n a v ě d o m í

aktuální stav uzavřených budoucích kupních a nájemních smluv

16) Projektový záměr Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou - ZM/68/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák okomentoval historii parku - bylo tam již vše a nechápe, co tam chce ještě město vybudovat. Materiál se mu jeví jako nesmyslný. Kritizoval veřejná WC, která jsou původní a tečou do Nisy dodnes.

PhDr. Fojtíková chtěla ujasnit, o čem bude hlasování. Pokud již existuje projekt a dnes by se vlastně schválila jeho realizace, pak by s tím nesouhlasila, protože se o tom nediskutovalo.

JUDr.Ing. Pleticha vysvětlil podstatu materiálu. Tyršův park je věčné téma, zpracovávalo se několik studií a záměrů. Existuje Nadace Proměny, která jednou za dva roky vyhlásí náměty na zlepšení a úpravy parků. Musí proběhnout architektonická soutěž a občané musí být do ní vtaženi. Nadace vybere město a poskytne finance. Nyní probíhá 3. kolo, již byl podpořen Kamenický Šenov. Město tuto možnost vyhodnotilo jako šanci pro Tyršův park, protože bez větších peněz se úpravy parku neobejdou. V březnu proběhlo setkání s občany v Sokolovně, od kterých podpora je a nyní je třeba souhlas zastupitelstva města, že v případě udělení dotace, město přispěje a akci podpoří. Projekty, které již byly zpracovány, jsou nepoužitelné, předpokládají náklady na úpravu víc jak 30 mil. Kč. Pokud nadace požadavek o dotaci schválí, bude zpracována nová projektová dokumentace. Termín podání žádosti je konec dubna, proto tento materiál, aby se stihly připravit podklady.

Ing. Pešek namítl, že v návrhu usnesení se říká, že se schvaluje Projektový záměr, ale žádný záměr předložen nebyl. Vysvětlení, které podal předřečník, bylo sice dostatečně obsáhlé, ale nic konkrétního předloženo není. Navrhuje, aby se na dubnovém ZM předložila žádost o příspěvek zároveň s projektovým záměrem.

PhDr. Fojtíková navrhla odsouhlasit jen záměr, neboť projektový záměr se zdá velmi závazný.

JUDr. Ing. Pleticha vysvětlil, že se zde používají termíny a pojmy nadace. Je možné předložit projektovou dokumentaci nebo se předloží projektový záměr s tím, že je zde park a máme zájem s ním něco udělat a pokud bude město vybráno, bude se dál konkrétně jednat. Žádají předložit důvody žádosti. Informativní zprávu může příští zastupitelstvo předložit. Navrhl dnešní návrh schválit s tím, že projektový záměr bude předložen do konce dubna.

Ing. Beitl řekl, že projektový záměr není nic konkrétního, na schůzce byl, byla to diskuse v rovině obecné, konkrétně se nic neschvalovalo.

MUDr. Jörg řekl, že materiál zřejmě nepodpoří, neboť si myslí, že park potřebuje hlavně běžnou péči, aby se udržel normální chod parku. Myslí si, že by se měl najít smysluplnější projekt, v tomto případě by se dost plýtvalo penězi.

Mgr. Tulpa řekl, že je to jeden z projektů, který minimálně hradí město a na setkání občanů byl překvapen, kolik změn a úprav v parku požadují občané. Je otázka, zda tuto možnost využít, když šance je, město jinak peníze nezíská.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že původní úprava parku byla dost nešťastná, pro zimní údržbu TSJ neschůdná. Na likvidaci betonových prvků (cestičky, fontána, jezírko) je třeba peněz, bez dotace to město nezvládne.

Ing. Beitl znovu zdůraznil, že při veřejné debatě nešlo nic proti, jde jen o „předstupeň“ schválení záměru. Návrh respektuje bezpečnost parku a klidové zóny.

PhDr. Fojtíková podala protinávrh, aby se upravilo usnesení, že se schvaluje záměr a že se předloží na dubnovém zastupitelstvu rozpracovaný záměr. Pokládá toto schválení za závazné, je jasné, že úprava parku (jen oprava jezírka a toalet) bude velmi drahá a proč nevyužít této možnosti získání peněz. Je třeba zvážit zásahy do zeleně, další takový park ve městě není (druhy stromů) a velmi ji zde chybí konkrétní zadání záměru.

Mgr. Karásek řekl, že souhlasí s tím, aby se město pokusilo získat potřebné finance. Raději by řešil revitalizaci řeky Nisy v širších souvislostech, park je jen součást řeky v centru města. Možná by se dal projekt upravit v této souvislosti a zásobovat jezírko pomocí čerpadel z řeky. Třeba by se našlo účelnější využití ve prospěch řeky.

Bc. Hamplová vystoupila s tím, že podpoří navržené usnesení, neboť park si zaslouží úpravu. Je důležité, aby usnesení respektovalo, co Nadace požaduje. Apelovala na zastupitele, aby dali Tyršovým sadům šanci na opravu, jde o první krok.

Ing. Vele doplnil, že vize parku se de facto bude tvořit až po schválení příspěvku od Nadace.

MUDr. Němeček podpořil původní návrh usnesení, nejde o žádný konkrétní závazek, jde jen o pokus otevřít nějakou cestu k získání.

PhDr. Fojtíková komentovala předřečníky, se kterými nesouhlasila. Trvala na úpravě znění usnesení, které bude po schválení odesláno se žádostí.

Mgr. Karásek řekl, že návrh podpoří, pokud je možnost k získání financí, tak se o to pokusme.

Ing. Vele řekl, že podává protinávrh: A) vypuštění slova projektový - ostatní zůstává

Mgr. Svoboda dal hlasovat o protinávrhu Ing. Veleho 19-1-4-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr "Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou"

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit žádost o příspěvek na projektový záměr "Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou" v rámci vyhlášené výzvy Nadace Proměny do konce dubna 2011.

2. Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit spolufinancování projektu ve výši 10% ze strany města, a to v případě přidělení příspěvku z Nadace Proměny

Po odsouhlasení návrhu usnesení se tázala PhDr. Fojtíková, zda by mohlo být znění žádosti pro Nadaci předloženo na dubnovém zastupitelstvu.

17) Zřizovací listina MŠ Jugoslávská - ZM/59/2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta města

Předkladatel jen krátce okomentoval materiál, zpracovatelé neměli doplnění.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 22-0-1-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. přednostní přijímání dětí zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. zařazených na pracovišti v Nemocniční 15 do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace - odloučené pracoviště Nemocniční 15a a tuto skutečnost zakotvuje ve zřizovací listině uvedené MŠ

2. zřizovací listinu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace ve znění uvedeném v důvodové zprávě

3. navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace o 40 míst v novém odloučeném pracovišti Nemocniční 15a, Jablonec nad Nisou a novou kapacitu školní jídelny-výdejny pro 40 strávníků tamtéž

19) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí - ZM/61/2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta města

Mgr. Tulpa omluvil zpracovatelku materiálu (služeb.cesta), jde o návrh, který je nutný pro dokončení integrovaného plánu, tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

v rámci "Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí" dva projekty v oblasti revitalizace veřejných prostranství:

1. Revitalizace vnitrobloku bytového komplexu Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí

2. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit žádosti o dotace na výše uvedené projekty na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové do konce března 2011

2. Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit předfinancování a spolufinancování obou akcí v roce 2011 v případě přidělení dotace

20) Darování vodovodu pro zasněžování lyžařských tratí sportovnímu klubu SKP Jablonec - ZM/62/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil doplnil usnesení o název klubu, který dar přebírá - SKP Jablonec, Pod Skalkou 40/4296, Jablonec nad Nisou, IČO: 43256678.

Nebyly žádné dotazy ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

darování vodovodu na zasněžování tratí na pozemcích 2086/36 a 2086/41 v k.ú. Mšeno nad Nisou sportovnímu klubu SKP Jablonec, Pod Skalkou 40/4296, Jablonec nad Nisou, IČO: 43256678. Předmětem darování je vodovodní potrubí z oceli DN 100 délky 70,8 m, včetně 2 ks hydroboxů a souběžně vedený napájecí a ovládací kabel.

22) Schválení návrhu zadání 59. změny Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/64/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil jen doplnil o informaci, že materiál byl projednán ve Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města.

JUDr.Ing. Pleticha namítl, že takováto stavba by měla být nejprve projednána na veřejném projednávání s občany, jež se stavba týká, což nebylo. Z tohoto důvodu návrh nepodpoří.

Pan Vobořil potvrdil, že projednání s občany zatím neproběhlo, ale je v plánu i se zástupci firmy, která stavbu provede.

Návrh usnesení byl schválen 16-3-3-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 59. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

23) Návrh na vystoupení ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - ZM/65/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Ing. Beitl předeslal, že je k tomuto bodu přihlášen Mgr. Miloš Krčmář, kterému udělil slovo.

Mgr. Krčmář řekl, že vystupuje hlavně jako člen Komise pro realizaci programu regenerace MPZ, která materiál projednala a jednomyslně nedoporučila. Sdružení není o tom, aby města mezi sebou soutěžila, ale jde o společenský význam. Jablonec má své architektonické památky (jiné) a své významné stavby. Apeloval nepodpořit materiál, jde o 40 tis. Kč ročně, což je 1 Kč na občana za rok. Vyzval vedení města, aby více využívalo členství v tomto Sdružení.

Pan Vostřák podpořil p. Krčmáře - komise nesouhlasí s výstupem, vytyčená základní památková zóna Ing. Pelantem je historicky významná a Jablonec by měl být součástí tohoto Sdružení.

Ing. Pešek souhlasil s předřečníky a doporučil setrvat ve Sdružení.

PhDr. Fojtíková též apelovala na přehodnocení materiálu a upozornila, že Jablonec má i jiné hodnoty než sportovní. Je potřeba zainteresovat osobu, která bude mít aktivní přístup.

Pan Louda nesouhlasil s tím, co zaznělo, a v rámci úsporných opatření podpořil materiál. Žádný efekt pro město v setrvání ve Sdružení nevidí.

Ing. Beitl vyjmenoval všechny zájmové oblasti města, ve kterých je město členem sdružení a kde se řeší problémy, které se města týkají vč. dotací. Osobně si myslí, že Jablonec nelze pokládat za historické sídlo v porovnání se sousedy, účast je formální, a proto bude hlasovat pro vystoupení.

Mgr. Tulpa řekl, že již před 5 lety podával návrh na vystoupení, zastupitelstvo nesouhlasilo. Sdružení má společenský efekt i finanční (dotační), ale pro velká historická města (Kroměříž, Český Krumlov, Kutná Hora), ale naše město na tyto dotace nikdy nedosáhne, neboť nesplní podmínky (dlouhodobá návštěvnost). Hlavní činnost je v seminářích po ČR, kde se vysvětluje, jak lze pomoc městským památkovým zónám. Myslí si, že šanci, jak získat peníze na historickou část města, je z jiných zdrojů bez tohoto Sdružení. Podporuje vystoupení ze Sdružení.

Mgr. Krčmář se pozastavil nad vystoupení p. Loudy a upozornil ho, že v jiných sférách - viz pronájmy u smluv budoucích - utíkají peníze daleko větší. Dále reagoval na vystoupení Mgr. Tulpy a řekl, že zasedání Sdružení probíhají na různých úrovních, kde se dá něco ovlivňovat. Sdružení prostřednictvím svých materiálů propaguje historická sídla a to je možnost propagace, kterou může město využívat a účastnit se regionálních trhů a veletrhů, vč. využití loga Sdružení.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že je třeba vidět efektivní vynakládání peněz. Hlavní produkt Jablonce jsou Jizerské hory. Ostatní je “v závěsu“, když se z hor sjede do Jablonce a prohlídne si centrum. Osobně si myslí, že efektivnější bude, když se ušetřené peníze vloží do opravy nějaké drobné památky než účast na semináři. Přikloní se více k vystoupení ze sdružení.

Pan Vostřák řekl, že základní problém Jablonce je v tom, že kromě muzea v centru nic není, ani informační centrum není otevřeno. Ve městě se nenabízí nic, za čím by sem turisté jezdili. Proč se pod bazénem nevybudoval autocamping, který byl již nakreslen.

Pan Vobořil upozornil, že informační centrum je v sezóně otevřeno denně i v sobotu a neděli, ale bohužel, tam nikdo nechodí.

Mgr. Svoboda dal hlasovat o variantě I. - schvaluje vystoupení 13-6-3-1

Hlasování o variantě II. - neschvaluje ukončení členství 11-5-4-3

Ani jedna z variant nebyla přijata, starosta vyhlásil dohodovací řízení pro předsedy klubů zastupitelstva.

Po dohodovacím řízení předseda návrhové komise přečetl upravené nové usnesení (viz níže), které bylo schváleno. 17-1-2-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

ukončení členství v tomto uskupení historických měst s tím, že částka tvořící členský příspěvek, bude přidělena k rozdělení komisi pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny

24) Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2010

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek žádal zdůvodnění rozdílu v ceně výměny oken u MŠ Tichá 19 (na str.26) a kritizoval navýšení cen za práce u různých objektů, když bylo vysoutěženo něco jiného - v kolonce „zdůvodnění rozdílu“ je napsáno „navýšení o nějakou částku“ - žádné jiné vysvětlení, není zdůvodněn rozdíl. Chápe, že ve stavebnictví jsou různé vlivy a víceprávce, ale je třeba je zdůvodnit, nelze tento materiál takto přijmout.

Pan Vobořil souhlasil s připomínkou a stáhl materiál, který bude do dalšího jednání doplněn.

26) Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství - ZM/67/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta města

Ing. Pešek se tázal, zda není možné vložit změnu do původní vyhlášky, aby byla vyhláška publikovatelná v celém rozsahu, aby se nevydával jen dodatek.

Mgr. Teufl řekl, že vyhláška bude kompletně zveřejněna na internetu vč. změny.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

27) Kontrola plnění usnesení - ZM/69/2011

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Beitl upozornil, že nemá splněn jeden bod - Aktualizace koncepce MP - materiál je připraven na seminář ZM.

Mgr. Tulpa řekl, že má úkol „jaký je efekt přestěhování ZUŠ“ - zpracovává se a tázal se Ing. Pešek, zda je myšlen efekt ekonomický či jiný.

Ing. Pešek odpověděl, že jde o společenský efekt.

Ing. Beitl se tázal Ing. Peška, jak bylo myšleno „rozložení aktualizace koncepce MP na 2 roky“.

Ing. Pešek vysvětlil, že koncepce MP, schválená loni na letošní rok byla trochu v rozporu s rozpočtem letošního roku. Nešlo o nic jiného než korigovat změny a aktualizovat stavy rozpočtu.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

28) Nové interpelace

Pan Vobořil přečetl písemnou interpelaci Mgr. Žura:

1. K čemu má sloužit a co přinese nová studie budovy radnice, kterou má realizovat firma PROSTOR 08 cca za 200 tis. Kč, když máme již zpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci radnice za několik milionů Kč?

Odpověděl, že již to vysvětloval v úvodu zastupitelstva. Studie se týká těchto tří zasedacích sálů, počítá se s odstraněním novodobých prvků, pod kterými jsou původní vchody a nábytek. Týká se to i sociálního zařízení a nástupního prostoru před zasedačkou. Byly 4 nabídky, firma Prostor byla nejlevnější.

2. Kolik stála zpracovaná energetická koncepce města Jablonec n. N., která měla být zakotvena do územního plánu, což ze zákona není možné a jaká je tudíž její využitelnost?

Tuto otázku zodpoví písemně. Tázal se, zda to takto stačí, ale zjistilo se, že Mgr. Žur již není přítomen.

Pan Louda komentoval stav ulice Lesní, kde se postavili nové domy, překopy ulice a stavebníci nedali ulici do původního stavu. Tázal se, jak se kontrolují stavy ulic po překopech, a žádal písemnou odpověď. Dále kritizoval stav před veřejným WC - někdo by měl nést osobní zodpovědnost.

29) Diskuse

Ing. Beitl řekl, že do diskuse je přihlášen p. Radkovič - ale není přítomen.

Pan Vostřák kritizoval opětně jablonecké dláždění a jeho špatný stav. Je neúnosný způsob oprav.

Ing. Beitl řekl, že by tuto připomínku přesunul do interpelací.

Ing. Vele řekl, že si nechal na tuto opravu vypracovat cenovou nabídku od TSJ, neboť to je o financích, zda se zrealizuje celek nebo jen část dláždění v centru.

PhDr. Fojtíková navrhla, zda by se neměl přehodnotit způsob předkládání zpráv podřízených oddělení starosty a osvobodit ředitele MP od měsíčních zpráv, když se zde podrobně hodnotí čtvrtletně práce městské policie.

Ing. Beitl řekl, že dostává týdenní hlášení od MP a tudíž to není pro ředitele tak velké zatížení.

Pan Topol upozornil na neutěšený stav městského pozemku směrem na Liberec v Rýnovicích - naproti autosalonu Peugeot - kde je z tohoto pozemku černá skládka, není oploceno. Město to bude na vlastní náklady jednou řešit.

Ing. Vele řekl, že o tomto problému se ví, TSJ by mělo provést jakousi rekultivaci pozemku a v budoucnu se použije jako depozit pro zimní údržbu.

Ing. Beitl přečetl název diskusního příspěvku Ing. Radkoviče: Historie, fakta, tvář města. Řekl, že si nemyslí, že toto téma úplně souvisí s dnešním jednáním a dal hlasovat, zda zastupitelé souhlasí s vystoupením p. Radkoviče.

Hlasování 15-0-3-2

Přestože hlasování bylo záporné (návrh nebyl přijat), požádal starosta Ing. Radkoviče, aby v krátkosti shrnul, čeho se týká jeho vystoupení.

Ing. Radkovič řekl, že chtěl poděkovat, že se po 60-ti letech v Rýnovicích upravila plocha u památníku. Měl připraveny poznámky k textům na pomnících, na kterých jsou hrubé nepřesnosti a od těchto textů se Český svaz bojovníků za svobodu distancuje.

Nebyla další diskuse a starosta města upozornil členy rady na mimořádné zasedání v 14,30 a ukončil jednání ZM ve 14,15 hod.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: Božena Caklová, MUDr. Alexandra Jörgová

Vytvořeno 29.4.2011 10:19:26 | přečteno 2132x | Petr Vitvar
load