Zápis 22.09.2011

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 22. září 2011 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 28 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Václav Vostřák, Mgr. Pavel Žur
  • Ověřovatelé zápisu: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, Radoslav Topol
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl zahájil 7. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Při zahájení bylo přítomno 24 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil pana Václava Vostřáka (nemoc) a Mgr. Pavla Žura a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Zároveň upozornil zastupitele, že všechna následující jednání ZM budou pouze v elektronické podobě, tzn. materiály budou jen na CD nebo v T-Mapách přístupné přes internet.

Ověřovateli dnešního zápisu určil JUDr.Ing. Lukáše Pletichu a pana Radoslava Topola.

2. Schválení programu

Starosta nejprve seznámil s materiály na stůl:

1. Dodatek k bodu č. 4) Zprávy o činnosti politiků - VH JTR, a.s.

2. Dodatek k bodu č. 6) Dopisy občanů

3. Návrh usnesení

4. Materiály od Eurocentra a JKIC, vč. ročenky MěÚ za rok 2010

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

předkládá Ing. Petr Beitl, Starosta

Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta,

Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Petr Vobořil, Místostarosta

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

7) Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

8) Úvěr pro FK BAUMIT Jablonec, a.s.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

9) III. rozpočtové změny 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

11) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

12) Prodej bytů a nebytové jednotky, přeřazení objektu

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

13) Záměr rekonstrukce budovy Bezručova 43

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

14) Změna Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (§ 8 - 11 - Postup při prodeji objektů) info "P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

15) Převody pozemků čas,10,00 "Info P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

16) Výkupy, bezúplatné převody a darování nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

17) Změna ZL Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. a změna přílohy ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

18) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

19) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

20) Dodatek zřizovací listiny MŠ speciální

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

21) Zásady pro poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele sociálních služeb

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

22) Projekt Jablonec nad Nisou 2012

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

23) Návrh 59. změny Územního plánu města Jablonce n.N. - rozhodnutí o námitce

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta čas 10,30

24) Vydání 59. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

25) Schválení návrhu zadání 60. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

26) Schválení návrhu zadání 61. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

27) Změna hranice katastrálního území Kokonín a Rychnov u Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

28) Informativní zpráva o projednávání konceptu Územního plánu Jablonec n. N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

29) Informativní zpráva " Rekonstrukce jablonecké fary "

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

30) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pololetí 2011

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

31) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2011

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

32) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

33) Integrace aplikace Systému včasné intervence se spisovou službou - projekt Městského programu prevence kriminality 2011

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

34) Pojmenování ulice

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

35) Vánoční charitativní sbírka

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

36) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

37) Valná hromada společnosti JTR, a.s.

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebylo žádné doplnění a program byl zastupiteli schválen 24-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl do návrhové komise za předsedu paní Boženu Caklovou a ověřovatele JUDr. Ing. Lukáše Pletichu a pana Radoslava Topola.

Nikdo neměl námitek a návrh byl schválen 23-0-1-1

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

Předkládá: Ing. Petr Beitl, starosta,

Ing. Miloš Vele, místostarosta,

Mgr. Petr Tulpa, místostarosta

Petr Vobořil, místostarosta

Zpráva starosty

Pan Berounský se tázal na jednání 25.7. s p. Kroutilem ve věci optimalizace městských organizací a na jednání s p. Janečkem, bývalým předsedou správní rady divadla - je skutečné bývalý předseda?

Ing. Beitl odpověděl, že p. Kroutil má za úkol optimalizaci městských organizací, která má být vyhodnocena v prosinci t.r. Jednání bylo jedním z mnoha dílčích jednání, která probíhají několik měsíců a o splnění úkolu bude předložena zpráva. Pan Janeček je i současný předseda správní rady a schůzka byla ohledně divadla.

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Janegou ohledně garáží ve Mšeně.

Ing. Beitl řekl, že šlo o vícepatrové garážové stání, p. Janega vyjednával náhradní stání kolem PENNY - konkrétně šlo o omezené permanentní parkování kamionů - záležitost byla předána dopravní komisi.

Mgr. Svoboda se tázal na jednání ze dne 26.7.2011, ohledně rekonstrukce radnice a na jednání 8.9. se společností ISI k rekonstrukci ulice V Aleji.

Ing. Beitl řekl, že šlo o koordinační schůzku ohledně jednotlivých prací a termínů dokončení. Druhý dotaz - zástupce firmy ISI navrhl ukončení projektu V Aleji a krátce zrekapituloval celou kauzu, kdy firma po geologickém průzkumu a odhalení podzemních chodeb navrhla odstoupit za určitých podmínek od realizace projektu.

JUDr. Ing. Pleticha pochvalně komentoval pobyt delegace z Jablonce nad Nisou v čele se starostou v partnerském městě Kaufbeuren ve dnech 15.-18.7. Označil to za velmi dobré pokračování v již navázaných vztazích minulým starostou Mgr. Tulpou. Dále se ptal na jednání s p. Sasínkem o propagaci města - jaké propagace?

Ing. Beitl řekl, že šlo o tisk letáků, potisk propagačních materiálů a dárků s logem města. Poděkoval p. Pletichovi za uznání a zároveň poděkoval Mgr. Tulpovi za odvedenou práci, protože bylo na co navazovat. Při té příležitosti pozval zastupitele na Podzimní slavnosti, které se budou konat od pátku do neděle 25. září vč. pozvaných partnerských měst - krátce shrnul program.

Mgr. Špoták se tázal na jednání s p. Kroutilem a p. Maturou ohledně financování sportu. Měl dojem, že po příchodu p. Matury do SPORTu s.r.o. se výstupy docela zlepšily a nyní ho překvapuje, že by organizace potřebovala dalšího finančního poradce. Dále se tázal, jaké jsou další výstupy v řešení dluhu FK Baumit vůči SPORTu s.r.o.

Ing. Beitl odpověděl, že p. Kroutil není finanční poradce ani člen dozorčí rady, jeho funkce je jen dohledová a snaží se optimalizovat propojení městských organizací s úřadem. Stávající dluh FK Baumit nebyl předmětem této schůzky.

Pan Topol se tázal na spolupráci s firmou Miton ohledně propagace.

Ing. Beitl řekl, že jde o jabloneckou internetovou firmu, která je velkým hráčem na internetovém trhu a pokládal za užitečné se s nimi seznámit. S p. Zemánkem se bavili o tom, jak by jejich práce pomohla k propagaci města. Je domluvena další schůzka.

Zpráva místostarosty Mgr. Tulpy

Pan Berounský se tázal na funkci „Rady starších“.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že jde o sjednocení všech seniorských klubů a organizací do jednoho centra, které si začalo říkat „Rada starších“. Předsedkyní je paní Eva Borchertová, se kterou se scházíme k projednávání seniorské problematiky.

Zpráva místostarosty p. Vobořila

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s firmou Malina Safety - ohledně demolice.

Pan Vobořil řekl, že firma přišla na jednání s návrhem investičního záměru - 2. etapa rozvoje firmy. První etapa probíhá - stávající výstavba a druhá etapa je navržená demolice sousedního areálu Schlaraffia. Probíhá schvalovací řízení, vedené státní správou. Demolici může zabránit Národní památkový ústav, který ale zatím záporné stanovisko nevydal.

Ing. Pešek nesouhlasil s tím, že by jen Národní památkový ústav mohl zabránit demolici. Pozemek byl prodán firmě s tím, že tento objekt bude zakomponován do celého projektu a toto bylo podmíněno usnesením. Chápe, že stav objektu Schlaraffia je na pováženou, ale je třeba dát vše do souladu s usnesením ZM.

Pan Vobořil jen dodal, že majitelé jsou majiteli jak pozemku, tak i objektu. Schvalovací řízení je směřováno ke Stavebnímu úřadu, město dalo v „kolečku“ záporné stanovisko, ale není tím, kdo by zabránil zbourání objektu. Zabránit demolici může Národní památkový ústav, Komise pro realizaci programu regenerace MPZ k tomu také má dát své vyjádření. Město je vlastníkem pozemků, které celý tento areál obklopují. Je možné si vyžádat podrobné informace. Na ZM určitě přijde materiál k dotčeným pozemkům.

Pan Berounský komentoval nízkou činnost místostarosty Vobořila oproti ostatním místostarostům za 3 měsíce. Dále se tázal na jednání s p. Javůrkem - investiční záměr firmy Luxembourg a na jednání s p. Konopkou - křížení silnic Riegrova a Vrchlického sady.

Pan Vobořil komentoval jednání s p. Javůrkem (investor), který měl zájem o získání nějakých informací kolem pozemku a projektu firmy Luxembourg. Firma Luxembourg je v současné době požádána o souhlas k rekonstrukci schodiště k Zastávce „Centrum“. Jednání s p. Konopkou - na besedách nabízel občanům, že v případě zájmu se mohou obrátit na kancelář k získání jakýchkoliv informací. Šlo o problematiku křížení Palackého a U Přehrady, dostali kompletní informaci vč. zápisů. Při projednávání územního plánu, mají hlavní slovo oborníci.

Pan Berounský se tázal na složení projektového týmu k připravované akci „Zateplení ZŠ Liberecká“.

Pan Vobořil požádal Mgr. Habadovou o komentář k tomuto dotačnímu titulu - IPRM, na kterém se dlouhodobě pracuje. Vedle tohoto projektu pracuje projektový tým.

Mgr. Habadová shrnula celý proces před výběrovým řízením a schválením poskytnutí dotace. Rada města vyhlásila výběrové řízení, v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek - nad 6 mil. Kč. Na každý projekt je tým lidí, kteří se prolínají a doplňují (Mgr. Květová, Mgr. Tulpa, p. Vobořil, Ing. Beneš, p. Fričová, Mgr. Musil).

Zpráva místostarosty Ing. Veleho

Ing. Pešek se tázal na jednání ohledně „nepovolené“ stavby v ul. M. Švabinského - o jakou stavbu jde a čeho se to týkalo? Dále se ptal na jednání o Paseckém vrchu a prodloužení termínů pro firmu PROCTUS.

Ing. Vele odpověděl, že ho oslovili dva zájemci o pozemky na Paseckém vrchu a žádali město o dokončení malého kousku komunikace a kanalizace. Bude se to dále prověřovat s kolegou Vobořilem. S firmou PROCTUS proběhlo několik jednání, bohužel nic konkrétního. Materiál k tomu připraví do příštího ZM, neboť končí platnost smlouvy. V ul. M. Švabinského je pozemek, kde je vybudována na náklady majitele zeď bez povolení stavebního úřadu, který chce stavbu odstranit. Majitel přišel požádat o příspěvek od města na tuto stavbu - zatím je to celé v jednání, bude se přesně vyměřovat pozemek, aby bylo jasné vlastnictví pozemku, na kterém zeď stojí.

Ing. Procházková se tázala na jednání s p. Kopalem - smuteční síň - a na další pokračování v jednání s pí Musilovou (6.10.2011 další soud).

Ing. Vele řekl, že p. Kopala sám vyzval k návštěvě, aby zjistil, jaké jsou jeho plány se smuteční síní na hřbitově. Současná ekonomická situace města není schopna zajistit rekonstrukci dle již zpracovaného projektu - investice 20 mil. Kč. Navrhl jakousi „ústupovou“ variantu a zainvestování alespoň nějaké částky, aby se odstranil havarijní stav a zda by p. Kopal byl ochoten přispět z vlastních zdrojů. Pan Kopal přiznal, že všeobecně situace v pohřebnictví je velmi problematická (jako celá ekonomika). Lidé nemají zájem o pohřební obřady - není to problém jen Jablonce ale celorepublikově. Budou další jednání.

Ke kauze pí Musilová řekl, že vývoj nevzal žádnou změnu. Městem nabídnutá řešení pí Musilová znegovala a žádala ocenění jejího majetku stejným odhadcem a stejnou znaleckou metodou, jakým byl oceněn objekt nabízený městem do směny. Toto jí bylo splněno někdy před 14 dny, ale pí Musilová zatím nereagovala. Ale příští týden by měla probíhat nějaká další jednání.

PhDr. Fojtíková podotkla, že stav smuteční síně se řeší již několik let a je třeba to již řešit.

Paní Nováková se tázala na jednání s p. Maturou ohledně parkování před Městskou sportovní halou a Plaveckým bazénem.

Ing. Vele řekl, že se hledala nějaká cesta, aby se zohlednili plavčíci a trenéři, kteří tam denně parkují. Bude to předloženo radě města ke schválení.

Paní Nováková se dále tázala na jednání s Ing. Truhlářem, a pokud jde o realitní kancelář RIA, zda jsou vyřízené všechny pohledávky s touto kanceláří.

Ing. Vele řekl, že šlo o odhad na nemovitost pí Musilové - posudek zpracovával p. Truhlář. K pohledávkám společnosti RIA řekl, že probíhá v současné době soudní řízení. K obřadní síni na hřbitově ještě doplnil, že se město bude intenzivně zabývat nějakým řešení, p. Kopal sám navrhl vložit do rekonstrukce částečně i své finanční prostředky.

Pan Berounský komentoval zprávu DPMLaJ a jednání s panem Vařilem - parkování na autobusovém nádraží a stížnosti jiných dopravců, kteří musí platit při vjezdu na nádraží. Dále žádal dovysvětlení k zavedení MHD do Josefova Dolu, jde to mimo krajskou koncepci. Předpokládá se, že by se Josefův Důl měl stát členem Dopravního sdružení Jablonecka, ale poplatek na obyvatele nemůže pokrýt provoz autobusového provozu. Zhodnotil rekonstrukci dopravního terminálu jako velmi zdařilou.

Ing. Vele řekl, že parkování autobusu se řeší, hledá se další parkovací plocha mimo centrum. Dva Josefodolští zastupitelé se obrátili na Dopravní sdružení Jablonecka s tím, že Josefův Důl je napojen jen na železnici, chtějí spojení i autobusem. Musí to vyřešit nejdříve ZM Josefův Důl.

Mgr. Špoták komentoval parkování před halou, obrátil se na něho p. Mužíček a apeloval na parkování zdarma pro trenéry mládeže, aby nemuseli platit parkovné - řešit to parkovací kartou.

Ing. Vele řekl, že se řešil i tento problém a dospělo ke stejnému závěru - budou parkovací karty u haly a bazénu.

Mgr. Svoboda se tázal na výběrové řízení pro dodavatele elektrické energie, kdo byl z neuvolněných zastupitelů na VŘ přítomen.

Mgr. Musil řekl, že byli obeslání mailem zastupitelé, kteří mají zájem se VŘ zúčastnit. Zpětná reakce byla malá, účast Vele, Roubíček, Vltavský, Matura.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/141/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

Vzhledem k časování byly přednostně projednávány body 15) a 23)

15) Převody pozemků

"Info P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Předkladatel řekl, že byl pozván zástupce firmy INTERMA. p. Jaroslav Košek, výrobní ředitel, a požádal ho o zdůvodnění a komentář k žádosti firmy.

Pan Košek vysvětlil, že firma žádá o převod pozemku před termínem, než jak bylo uvedeno ve smlouvě o smlouvě budoucí nájemní (až po kolaudaci objektů). Důvodem této žádosti je požadavek banky, která poskytuje firmě úvěr. Dva z rozestavěných bytových domů jsou již dokončeny a současná rozestavěnost domů dává záruku, že nic jiného na pozemcích nebude. Proto žádá INTERMA sepsání dodatku, který bude řešit odkup pozemků z vlastnictví města ještě před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Vele jen doplnil, že jediná změna je prodej pozemků před dokončením objektů a jejich zkolaudování. Stavby, které stojí, jsou již zapsány v katastru nemovitostí a požádal o prezentaci v PC.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda je nějaká záruka, aby byly všechny případné závady po kolaudaci odstraněny. V první etapě nedostatky odstraněny nebyly.

Ing. Vele řekl, že kolaudační povolení vydá stavební úřad a zastupitelé do toho zasahovat nemohou.

Pan Košek řekl, že kolaudační rozhodnutí nenabývá platnosti, dokud nejsou kolaudační závady řádně odstraněny. Každá stavba má své nedodělky, které se pak odstraňují a všechny vady se opravují.

Pan Vobořil řekl, že jde o problematiku bytů zvláštního určení z r. 2003-2005. Zpracovávalo se k tomu stanovisko pro Komisi humanitní péče, bohužel to bylo pochybení úřadu, a závady odstraněny nebyly.

Paní Caklová se tázala, zda jsou již obsazeny první dva dokončené domy. Potvrdila, že i okolí je již uklizené.

Pan Košek odpověděl, že je obsazenost asi poloviční. Další domy budou dokončeny do pololetí r.2013.

JUDr.Ing. Pleticha žádal stažení bodu 6) - garáže, neboť nesouhlasí s cenou, za kterou je to prodáváno. Odvolával se též na platný územní plán města - území dotčené veřejně prospěšnou stavbou.

Ing. Vele řekl, že jde o standardní způsob, jak se vypořádávaly pozemky pod garážemi - cena 50,- Kč, pokud vlastníci doložili právo osobního užívání. Pokud toto nedoložili, cena byla 400,- Kč.

JUDr.Ing. Pleticha reagoval, že je zarážející, že odbor územního plánu prodává pozemek, který je dotčen veřejně prospěšnou stavbou - žádá stažení.

Ing. Vele požádal Ing. Pavízovou, aby bod okomentovala.

Ing. Pavízová řekla, že oddělení územního plánování dalo souhlasné stanovisko s vypořádáním a že standardní cena je 400,- Kč/m2 , ale v případě, že je doložena listina o právu osobního užívání pozemku, je cena za 50,-Kč/m2. Tento případ je výjimečný, jde o stavební bytové družstvo Pozemní stavby a v r. 1991 byly pozemky nesprávně převedeny na město - proto těch 50,-Kč.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že tuto historii zná, ale stále nerozumí proč je vypořádání území dotčené s veřejně prospěšnou stavbou. Navíc byla dostatečně dlouhá doba, kdy oni měli zareagovat - před těmi 20 lety. Nevzpomněli si na to.

Pan Vobořil požádal Ing. Smrčkovou o komentář.

Ing. Smrčková řekla, že nemá grafickou část a její odpověď nebude přesná. Řekla, že si dojde pro materiál k tomuto bodu do kanceláře.

Ing. Vele navrhl, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech usnesení a o bodě A6) až bude doplňující informace.

MUDr. Jörg se tázal, zda je zaručeno, že družstvo bude nájemníkům garáží prodávat pozemky pod garážemi za cenu, za kterou nakoupí pozemky od města.

Ing. Pavízová řekla, že tuto podmínku nelze do smlouvy zapracovat. Nový vlastník s pozemky nakládá podle svého, nelze omezit jeho vlastnické právo.

Ing. Procházková se tázala k bodu A1) - na pozemku původně pronajatém a poté prodaném jako zahrada si p. Halla načerno postavil domek. Stavební úřadem byla stavba dodatečně povolena. Podivila se nad výhodnou cenou 100,-Kč/m2 a upozornila nad možnou spekulací v obdobných lokalitách. Tázala se, zda jde ošetřit v kupních smlouvách tyto pozemky, aby se ze zahrad nestaly stavební pozemky pro bytové domky.

Ing. Vele řekl, že ve Výboru pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM) se tato problematika řeší a VHMM se hlavně zabývá tím, zda jsou tato místa zastavitelná a pokud to je za účelem zahrady - je to dáno nastavenými pravidly. V některých případech se provádí i místní šetření.

Ing. Pavízová dodala, že každý případ se posuzuje individuelně a ceny odpovídají reálné skutečnosti.

Ing. Pešek kritizoval „legalizaci“ černé stavby v bodě A1) - navíc je dům postaven v ochranném pásmu vysokého napětí, a tudíž tam nemá co dělat. Postrádá v tomto bodě informaci, že je to sice od stavebního úřadu zlegalizované, ale pod tučnou pokutou. Pokud se bude stavební úřad chovat takto, pak má dojem, že to je nadbytečná instituce. Dále bod bodem C) je v usnesení, že se ruší, ale v důvodové zprávě bod C chybí. K bodu B2) se tázal, jak město převzalo rekonstrukci jmenované vozovky, když voda z vozovky stéká k soukromému objektu? Měl by to dát do pořádku ten, kdo tento stav zavinil.

Ing. Pavízová vysvětlila, že bod C) je vysvětlen v důvodové zprávě u bodu A10), neboť s tímto bodem souvisí.

Pan Berounský navrhl, aby se bod A6) stáhl z projednávání.

Mgr. Paukrtová navrhla k bodu A1), že 21 m2 je zřejmě doprodej a tázala, zda majiteli byla vyměřena nějaká pokuta za černou stavbu a pokud pokuta vyměřena nebyla, navrhuje prodej pozemku za 1.000 Kč/m2 a tím kompenzovat pokutu, která předtím nebyla. K bodu A6) dodala, že pokud se neví, za jakou cenu převede družstvo pozemky majitelům garáží, navrhuje do smlouvy uvést předkupní právo nebo zpětný převod.

Ing. Vele stáhl, jako předkladatel, bod A6) - pozemky pod garážemi.

PhDr. Fojtíková navrhla, aby se o bodě A1) hlasovalo zvlášť.

JUDr. Pleticha řekl, že předkladatel může doplnit navržené usnesení a změnit cenu za m2 na 1.000,- Kč.

MUDr. Němeček kritizoval postup legalizování černých staveb a podpořil návrh Mgr. Paukrtové. Stavební úřad by se měl k těmto stavbám chovat striktně.

Ing. Vele řekl, že se mu také nelíbí černé stavby, ale ve stávající stádiu již město nemá jinou možnost.

PhDr. Fojtíková podotkla, že vždy je jiná možnost - nařízení odstranění nepovolené stavby. Jde o nepopulární řešení, ale dokud ho nebude město uplatňovat, budou se tyto věci stávat. Dále v této souvislosti apelovala, aby se při přípravě nového územního plánu braly v úvahu připomínky zahrádkářů, neboť právě těchto černých staveb se lidé obávají.

Ing. Beitl navrhl hlasovat o problematických bodech zvlášť.

Paní Caklová dala hlasovat:

o bodě A1) za kupní cenu 21.000 Kč 25-0-2-1

o bodě A10) v původním znění 26-0-0-2

o zbývajících bodech návrhu mimo bod A6) 26-0-1-1

USNESENÍ ZM/152/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. 1. prodej p.p.č. 209/7 o výměře 21 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod stavbou panu L. H., r. 1954, bytem Mírové náměstí 19, Jablonec.N. za kupní cenu ve výši 21.000,- Kč.

2. prodej p.p.č. 1027/8 v k.ú. Jablonec n. N. panu Bc. L. H., r. 1982, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 352.000,- Kč.

3. prodej části p.p.č. 60/1 díl „b“ o výměře 1 m2 v k.ú. Rýnovice společnosti Torlen s.r.o., Kodaňská 649/20, Praha 10, IČ 247 49 052 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč.

4. prodej části p.p.č. 1487/67, oddělené geometrickým plánem o nové výměře 13 m2 v k.ú. Mšeno n.N. paní Mgr. M. K., r. 1964, bytem . ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.150,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 323/1, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 6835 o výměře 23 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu P. H., r. 1967, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.400,- Kč.

6. prodej části p.p.č. 2318/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2318/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti SOLITER, a.s., se sídlem Nádražní 10/148, Jablonec n.N., IČ 004 80 835 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 89.890,- Kč.

7. prodej části p.p.č. 1467/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1467/57 o výměře 188 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro J. Š. P., r. 1962, bytem . Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 37.976,- Kč.

8. prodej p.p.č. 466/1 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro pana T. Č., r. 1970, bytem ., Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 122.665,- Kč.

9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP ze dne 18. 12. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na prodej st.p.č.679/3 o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o výměře 273 m2 (obě nově oddělené geometrickým plánem z původní p.p.č.679/1 o výměře 1698 m2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že se jedná o pozemky pod rozestavěnými budovami, které již byly zapsány do katastru nemovitostí. Společnost Interma, akciová společnost koupí pozemky st.p.č.679/3 o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o výměře 273 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pod rozestavěnými budovami, po zápisu rozestavěných budov do katastru nemovitostí. Dodatkem č. 1 se ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP vypouští podmínka podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 22 o výměře 87 m2 v k.ú. Vrkoslavice.

2. prodej části p.p.č. 872 v k.ú. Mšeno n.N.

3. prodej části p.p.č. 1011/3 v k.ú. Mšeno n.N.

4. prodej p.p.č. 2565/12 o výměře 1611 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

5. prodej p.p.č. 2024/1 o výměře 846 m2, p.p.č. 2024/2 o výměře 553 m2, p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2, st.p.č. 5529 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

6. prodej části p.p.č. 1176/4 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

7. prodej části p.p.č. 509/3 v k.ú. Jablonec n.N.

8. prodej p.p.č. 2964 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

9. prodej p.p.č. 2963 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

10. prodej p.p.č. 2962 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

11. prodej p.p.č. 2978 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

C. r u š í

usnesení č. 125/2011/A/8, č. 125/2011/A/9, č. 125/2011/B a č. 125/2011/C vše ze dne 23.6.2011.

23) Návrh 59. změny Územního plánu města Jablonce n.N. - rozhodnutí o námitce

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel požádal zpracovatelku Ing. Smrčkovou, aby zodpovídala dotazy a pozval Mgr. Dvořáka, zástupce SVS, které se tato změna týká.

Ing. Beitl dodal, že do diskuse je též přihlášen občan města Jablonec nad Nisou p. Josef Šikola z Kokonína.

Pan Šikola se představil a řekl, že zastupuje velkou část obyvatel Kokonína, která protestuje proti umístění čističky tak, jak je prosazuje vedení SVS a město. Kokonínští navrhují posunutí čističky na katastr Rychnova u Jablonce nad Nisou (dále jen Rychnov), což osobně projednal se starostou Rychnova, který s tím souhlasil a vyčlenil území pro čističku. Tázal se zastupitelů, zda vědí, že existuje i jiná varianta umístění a nebude dražší než současná. Navíc by z hlediska gravitačního došlo k úplnému odkanalizování obce. Osobně je přesvědčen, že by nikdo z přítomných nesouhlasil s tím, aby mu město vystavělo čističku vedle obydlí a zároveň apeloval na zastupitele, aby předložený materiál neodhlasovali.

Ing. Beitl poděkoval p. Šikolovi a předal slovo předkladateli.

Pan Vobořil požádal zástupce SVS p. Dvořáka, aby okomentoval varianty pro ty, kteří nebyli na besedách.

Mgr. Dvořák řekl, že jedna varianta již byla předložena před 3 lety, ale nebyla možná. Proto byla připravena další varianta, kde se radnice snažila vyjít vstříc občanům Kokonína, ale nebylo možné zajistit potřebné množství financí. Navržené řešení financuje Severočeská vodárenská společnost z vlastních prostředků, není na to žádná dotace. Jsou prověřeny všechna náležité parametry (čistota ovzduší, zápach a hluk) a vše splňují.

Pan Vobořil doplnil materiál o informaci, že na novou čističku by mělo mít napojení 386 objektů.

Ing. Pešek řekl, že zastupitelům chybí několik podstatných údajů: jak velkého území se týká spádovost vod, kolik je objektů a jak jsou tyto zatím odkanalizovány, kolik proběhlo vodoprávních řízení a rozborů vod. Tato investiční akce má něco napravovat, ale spousta informací chybí.

Mgr. Dvořák doplnil, že v současné době je v Kokoníně 9 volných vyústí, na které jsou napojeni všichni obyvatelé Kokonína. Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) řeší odkanalizování a ČOV právě z těchto 9-ti vyústí do Mohelky.

Pan Šikola se tázal, proč nelze posunout čističku o 400 m po vrstevnici dál na katastr Rychnova.

Ing. Beitl řekl, že toto je řešeno v materiálu, který má každý zastupitel před sebou.

Mgr. Svoboda se tázal, zda se čistička bude realizovat na pozemku č. 309/3 neboť na str. 4 je uvedeno, že bude, ale na str. 15 se dočteme, že nebude. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby a je tam zástavní právo. Dále se tázal na komentář k napsanému textu v materiálu - dojde k nalepšení stávajícího stavu.

Ing. Smrčková řekla, že projektovou dokumentaci obdrželi od Ing. Arazima. Grafická část je vystavena na panelech v sále.

Pan Vobořil zdůraznil, že město není investorem a pokud se stavba zde neuskuteční, 100% investor SVS ji provede v jiné lokalitě. Splaškové vody tečou do vodoteče Mohelky a tímto řešením dojde ke zlepšení o 90%. Z celkového počtu 386 objektů, zatím 75 objektů napojených nebude (okrajové části Kokonína) - v budoucnosti budou napojeny gravitační kanalizací, tj. pomocí čerpacích stanic.

Pan Berounský řekl, že řešení je dáno stavem dostupných ekonomických prostředků, kterými disponuje SVS. Předložil protinávrh, aby ZM: a) uložilo místostarostovi Vobořilovi vypracovat projekt na oddělení dešťové a splaškové kanalizace, b) vyhovuje se námitkám p. Mynáře, p. Zemana a p. Meyera, c) ukládá starostovi města projednat změnu projektu s SVS a najít jiné místo pro umístění čističky mimo zastavěné území.

Pan Vobořil upozornil p. Berounského, zda s protinávrhem navrhuje i změnu rozpočtu, neboť to bude vyžadovat vynaložení i městských financí.

Pan Berounský řekl, že počítá i se změnou rozpočtu, případně variantní řešení - pozastavit 59. změnu územního plánu (dále jen ÚP).

JUDr. Karlovský upozornil, že pokud má nějaký protinávrh dopad na rozpočet města, musí to nejprve projednat finanční výbor.

Pan Berounský reagoval, že to by mělo následovat, neboť nelze předem projednat protinávrh s finančním výborem, když návrh je podaný až na ZM.

Ing. Beitl upozornil, že variantní řešení byla popsána na str. 4 - 5 důvodové zprávy a předpokládaný minimální náklad je 10 mil. Kč. SVS odmítá tuto částku hradit a pokládá své řešení za optimální a vzhledem ke stávající situaci v Kokoníně spíše za tu nejlepší.

Pan Louda se tázal Mgr. Dvořáka, jak vnímá vystoupení p. Šikoly, zda hovořil pravdivě.

Mgr. Dvořák řekl, že p. Šikola uvedl jeden konkrétní údaj o nákladech, ale ta částka je úplně jiná. Proběhlo veřejné projednání se zástupci obce, kde byla představena dnešní varianta, se kterou obec nesouhlasila, ale jiné řešení SVS nemá.

Ing. Beitl doplnil, že se na variantách pracuje 2-3 roky, další varianty jdou biokoridorem - nebudou souhlasit ochránci přírody. V této době neexistuje optimální řešení.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že problém Kokonína je v jednotné kanalizaci. Pokud se oddělí kanalizace dešťová od domácností, náklady budou levnější - jde ale o dlouhodobější projekt. Proto byl podán protinávrh p. Berounského, aby se řešila kanalizace odděleně a požádal Ing. Kyptu, aby okomentoval navržená řešení z minulosti.

Mgr. Tulpa se vyjádřil k celé záležitosti, neboť se tím v minulosti dost intenzivně zabýval spolu s Ing. Kyptou. Celá záležitost kokonínské kanalizace se projednává asi 20 let. Vzhledem k rozvoji na území Kokonína (na svahu k Rychnovu) je nezbytně nutné, aby se čistička postavila. Variant bylo celkem pět a přečerpat kanalizaci do Vrkoslavic a do Jablonce bylo odmítnuto pro příliš složité řešení. Návrh na současný stav je podložen technicky, veškeré další stavby jsou problematické. Posunutí do místa, o kterém hovořil p. Šikola, by znamenalo: stavba v meandru (zákrut řeky), stavba v řečišti řeky, stavba v nivě, stavba na soukromém pozemku, stavba v povodňovém pásmu - to jsou nepřijatelné věci pro všechny stavaře. Dalším problémem jsou finance, které jdou všechny za SVS, a.s. s možností žádosti o dotaci na ministerstvo zemědělství. Veškeré změny by znamenaly jít na vlastní financování městem. Návrh p. Šikoly - posunutí čističky do meadru řeky je stavebně nepřijatelný. Pokud se celý projekt zastaví, znamená to prodloužení řešení problému o 5-10 let. Osobně bude hlasovat pro předložené řešení ve prospěch stavby ČOV.

MUDr. Jörg řekl, že mu chybí v materiálu ekonomické vyjádření k vypsaným čtyřem variantám. Dále se tázal p. Dvořáka, jak dalece vyhovuje čistička v Rychnově a zda nebude nutné během několika let udělat kompletní rekonstrukci i této čističky. Pokud ano, pak je na zvážení, zda nehovořit o variantě přivaděče kanalizace k Rychnovu.

Mgr. Dvořák řekl, že plány SVS jsou na 5 let dopředu (do r. 2015) a do té doby nemá SVS žádné podnikatelské záměry ohledně čističky v Rychnově ani kmenové stoky v Rychnově. V tuto chvíli jsou všechny rozbory v pořádku.

Mgr. Tulpa doplnil, že pokud by se zavedl přívod kanalizace z Kokonína do Rychnova, musela by být další investice na kompletní rekonstrukci rychnovské čističky a další návazné investice.

Ing. Beitl dodal, že všechny varianty se řešily věcně a dlouho a je k tomu velké množství materiálu, vč. financí a ekonomických rozborů. Nešlo to vše shrnout do dnešního materiálu. Dnešním úkolem není něco nového vymyslet. Problémem se roky zabývali specialisté a výsledek je v bodech tohoto materiálu. Jakákoliv změna to celé posouvá někam o 10 let či do ztracena, za horizont možností tohoto zastupitelstva.

Ing. Kypta řekl, že již toho bylo hodně řečeno Mgr. Tulpou. Celá akce je několikaleté vyjednávání, které vyvrcholilo do návrhu „přečerpávačky“ a vedení lesní cestou přes Pulečný do Rychnova s tím, že se bude muset provést rekonstrukce čističky v Rychnově. Celé řešení zkolabovalo na tom, že ministerstvo zemědělství vydalo záporné stanovisko ve smyslu, že není možné přečerpávat a tlačit potrubím všechny vody (splaškové, pramenité i dešťové). Chtěli, aby se tlačily pouze splaškové vody. Na tom padl celý tento záměr.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že právě zaznělo celé řešení problému a jaké je udržitelné do budoucna. Od r. 2007 existuje rámcová směrnice o vodách evropského společenství, kde se přímo stanovuje, jak hospodařit se srážkovými vodami.

Pan Louda poděkoval starostovi a Mgr. Tulpovi za korektní vysvětlení záležitosti a tázal se JUDr. Ing. Pletichy, proč takto aktivní nebyl před několika lety.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že byl aktivní od r. 2008, kdy bylo projednávání s občany v Kokoníně (projekt již byl dávno rozpracovaný) a tam se narazilo na tento problém. Řešení vyústilo v to, co tu zaznělo od Ing. Kypty a to jej přivedlo i na to, že město nemá zpracovanou koncepci na řešení srážkových vod. Na stejný problém narazil i při rekonstrukci objektu p. Cimbála, kdy dostal zákaz odvádět dešťové vody do jednotné kanalizace, nýbrž do dešťové kanalizace - ale žádná taková v Jablonci není. Kanalizace se ve městě v minulosti řešila bez čističky - systémem: splaškové vody co nejvíce naředit. Dnes jsou čističky, ale naředěné vody jsou problém, který je třeba řešit. Proto podává interpelaci a návrh, jak to řešit. Je to problém na mnoho let, ale někde se začít musí.

Ing. Beitl oznámil, že dostal výzvu k jednání koalice, a proto vyhlásil 10 min. přestávku. Tázal se přihlášených do diskuse, zda jsou ochotni své příspěvky stáhnout a event. vystoupit až po tomto jednání.

Ing. Pešek vystoupil s návrhem o ukončení diskuse, protože předmětem bodu je odsouhlasení zadání změny ÚP, zatím se zde hovoří do podnikatelského záměru někoho jiného.

Po přestávce dala pí Caklová hlasovat o protinávrhu p. Berounského:

a) uložit místostarostovi Vobořilovi vypracovat projekt na oddělení dešťové a splaškové kanalizace,

b) vyhovuje se námitkám p. Mynáře, p. Zemana a p. Meyera,

c) uložit starostovi města projednat změnu projektu s SVS a najít jiné místo pro umístění čističky mimo zastavěné území.

Protinávrh nebyl přijat 6-12-10-0

Dále se hlasovalo o původním usnesení ve variantách a) nevyhovuje se o námitkách - bod 1a), bod 2a) a 3a).

Návrh usnesení byl přijat 21-5-2-0

USNESENÍ ZM/160/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 53, 55 a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu 59. změny Územního plánu města následovně:

1. námitce uplatněné zmocněným zástupcem veřejnosti J. My. MBA, PhD, bytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou se nevyhovuje

2. námitce uplatněné p. K. Z., bytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín se nevyhovuje

3. námitce uplatněné p. M. M., bytem ., 198 00 Praha 14 se nevyhovuje

Ing. Beitl řekl, že navrhuje v této souvislosti projednat i bod 24), který na předešlý bod navazuje.

24) Vydání 59. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 22-5-1-0

USNESENÍ ZM/161/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád jako opatření obecné povahy změnu č. 59 Územního plánu města Jablonce nad Nisou,schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16. 12. 1999 schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č.315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009

Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č.608/2009 z 26.zasedání ZM dne 18.6.2009

Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č.XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28.01.2010

Změna č.XXXXc vydaná usnesením č.752/2010 z 31.zasedání ZM dne 28. 01. 2010

Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010

Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010

Změna č. 40b vydaná usnesením č. 975 /2010 z 41. zasedání ZM dne 16. 12. 2010

Změna č. 40f vydaná usnesením č. 104 /2011 z 5. zasedání ZM dne 26. 05. 2011

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 59 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Dále pokračovalo jednání ZM dle schváleného programu

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta

Ing. Beitl se tázal jednotlivých tazatelů, zda byli spokojeni s odpověďmi:

A) JUDr.Ing. Pleticha není spokojen, odvolal se na projednávání ÚP v Turnově

B) Ing. Pešek spokojen i s řešením, zároveň upozornil na křižovatku ul. Palackého a U Přehrady - zábradlí neochrání chodce ani motoristy

C) p. Vostřák nepřítomen

D) p. Berounský - žádal doplnění o výsledek jednání ze srpna, apeloval na rychlejší realizaci schodiště u žel. zastávky než v r.2012 (politická vůle)

Reagoval p. Vobořil a řekl, že byl omezen lhůtou odevzdání materiálu do ZM a jednání s PROCTUSem proběhlo až po termínu. Samotné jednání bylo na bodě mrazu, podá zprávu do říjnového ZM s jejich vyjádřením. Dále komentoval stanovisko firmy Luxembourg, který dal souhlas k výstavbě schodiště (do rozpočtu 2012).

E) + F) p. Louda - spokojen, upozornil na nespokojenost občanů Žižkova Vrchu s aktivitou výstavby sběrného dvora v Zeleném údolí a jaký je zákonný stav viz problém skládky v Proseči - v jakém časovém horizontu?

G) JUDr.Ing. Pleticha - dešťová kanalizace - se tázal, jaký je aktuální stav - bylo odpovězeno v zákonné lhůtě - zda se v tom něco změnilo. Podobný problém se řešil v Kokoníně, další „doutná“ v Proseči.

Pan Vobořil odpověděl, že se problém řeší, podá zprávu na příštím ZM - návrh koncepčního řešení celého problému.

H) Mgr. Svoboda - (kauza Musilových) poděkoval za odpověď, upozornil na dvouletou lhůtu zvláštního senátu, než rozhodl záporně. Soudy by měly mít zákonné lhůty do kdy případy vyřešit a rozhodnout.

I)Ing. Procházková - spokojena

J) Mgr. Špoták - spokojen jen s tím, že došlo ke změně jednacího řádu, ale nespokojen s výší kauce- viz bod 14) - až se bude projednávat, vrátí se k tomuto tématu

K) Mgr. Svoboda - spokojen

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-6

USNESENÍ ZM/142/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. června 2011

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta

Ing. Beitl upozornil na materiál na stůl - Petice občanů Na Úbočí.

Ing. Pešek doporučil nějaké bližší vysvětlení, nejsou známé žádné širší souvislosti, a proto doporučil předložit na příštím ZM.

Ing. Vele reagoval, že o zástavbě na tomto pozemku se rozhodlo usnesením ZM z 11.10.2007 a byly přesně stanoveny regulativa, co a za jakých podmínek na tomto pozemku stavět. Do výběrového řízení se přihlásil jeden účastník, který předložil zastavovací studii a na základě toho zastupitelstvo schválilo prodej tomuto developerovi.

Mgr. Svoboda připomínkoval nesoulad v bodě 1) v návrhu usnesení a důvodové zprávě.

Ing. Beitl řekl, že o tom ví a chtěl na to upozornit předsedkyni návrhové komise, návrh usnesení by měl být opraven.

Mgr. Svoboda dále komentoval řešení v bodě 6), zvolené řešení se mu jeví jako předčasné - insolvenční řízení zahájeno nebylo, proto podává protinávrh - ZM bere dopis na vědomí a ukládá starostovi města přihlásit pohledávku po zahájení insolvenčního řízení u příslušného soudu. K samotné otázce oddlužení se může ZM vrátit.

Mgr. Musil doplnil, p. Patrik Bílý obepisuje všechny své věřitele. Upozornil na lhůtu 30 dnů od vyhlášení insolvenčního řízení, kdy musí ZM schválit přihlášení pohledávky.

Mgr. Svoboda řekl, že má opačný názor, tímto usnesením umožníme městu, aby pohledávku přihlásilo, následně soud zhodnotí, kolik dělají pohledávky a zda jsou splněny podmínky pro oddlužení a následně oddlužení povolí. Po cca 3 týdnech musí ZM odsouhlasit výši pohledávky 30%. Celý proces trvá nejméně 4 měsíce, takže na to je čas. Osobně s tím má zkušenosti.

Mgr. Musil oponoval, že v insolvenčním řízení je 30% maximální výše přihlášení pohledávek a ZM to musí nově odsouhlasit a může se zmeškat lhůta.

Mgr. Svoboda řekl, že zákon stanoví 30% jako minimální, ale zda to bude vyšší, záleží na celkové výši dluhu p. Bílého. Vychází se z toho, že se mu bude po dalších 5 let srážet z platu jako na výživné pro nezletilé dítě (až 2/3 částky, která může být postižena). Když dnes ZM schválí 30%, ale stanoveno bude 35%, vlastně mu těch 5% odpustíme. Proto navrhuje nehlasovat o tom nyní.

Paní Caklová dala hlasovat o protinávrhu Mgr. Svobody, který přečetla:

ZM bere dopis na vědomí a ukládá starostovi města přihlásit pohledávku po zahájení insolvenčního řízení u příslušného soudu.

Protinávrh nebyl přijat 15-2-8-3

Návrh usnesení v původním znění byl schválen 19-1-6-2

USNESENÍ ZM/143/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. dopis paní V. P., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a

schvaluje sepsání dalšího splátkového kalendáře dle žádosti paní Veroniky Peštové.

2. dopis občanů za zachování tržiště v Jablonci nad Nisou a vyjádření vedoucího odboru územního a hospodářského rozvoje a pověřuje odbor územní a hospodářského rozvoje pokračovat ve výběru nové vhodné lokality v centru města pro pořádání trhů v závislosti na aktuálním stavu plánované výstavby nového obchodního centra

3. dopis paní R. Č., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a

povoluje žadatelce sepsání dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem

4. dopis paní P. B., ., Liberec 25 a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a

postupuje žádost k projednání humanitní komisi

5. dopis pana J. Č., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje sepsání dalšího splátkového kalendáře dle žádosti pana J. Č..

6. dopis pana P. B., ., Liberec a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje povolení oddlužení pro pana P. B., a to ve výši 30% dlužné částky.

7. Petici občanů proti plánované výstavbě na pozemcích č. 986 a 1081/1 v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích

Vzhledem k časování předřadil starosta bod 29)

29) Informativní zpráva "Rekonstrukce jablonecké fary"

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil řekl, že jde o významnou akci, která bude pokračovat i v příštím roce. Požádal zpracovatele materiálu Mgr. Krále o komentář.

Mgr. Král představil navrženou barevnost zdiva fary, vč. barvy oken - přinesl fyzické vzorky a stručně okomentoval celou rekonstrukci. Vyzval zastupitele, aby se k návrhu barevnosti fary vyjádřili, případně své připomínky a námitky mohou přímo dávat na JKIC. Pozval též přítomné na místo rekonstrukce - přímo v domě Scheybalových.

Ing. Pešek řekl, že byl jedním z mála, kteří využili pozvání na staveniště, poděkoval všem zúčastněným pracovníkům na objektu. Sám byl překvapen, jak je objekt velký a upozornil na pozemek hotelu Merkur a opěrnou zeď směrem nad tím, jejíž stav je havarijní. K celkovému záměru by přispělo vyřešení tohoto pozemku mezi městem a hotelem Merkur. Investice kolem 30 mil Kč by si zasloužila, aby bylo upravené i její okolí.

Pan Vobořil řekl, že si bere úkol ohledně pozemku v okolí fary za svůj a podá zastupitelstvu informaci o dalším vývoji jednání. Požádal ředitele JKIC, aby podal informaci o statice objektu, resp. opěrné zdi.

Mgr. Král podrobně okomentoval opravy nejstaršího stojícího domu v Jablonci nad Nisou a zároveň kulturní památky, stojící ve svahu a s tím spojené problémy a vícenáklady (špatná statika a základy).

Pan Louda kritizoval výběr barvy - holubí šeď se jeví jako modrá.

Pan Vobořil přirovnal barvu ke „šmoulům“, a právě proto dávají zastupitelům možnost se vyjádřit, neboť se očekává i kritika obyvatel.

Mgr. Král doplnil, že jde o poslední zdokumentovanou barvu z 20. - 30. let. Ten správný odstín se ukáže až na vyzrálé omítce.

JUDr. Ing. Pleticha poděkoval za pěknou zprávu o historii fary a tázal se, jaká bude vlastně náplň fary. V minulosti byla jiná představa, než se nyní uvádí (Galerie MY a Informační centrum).

Pan Vobořil odpověděl, že vedení města má záměr uvolnit prostory v přízemí radnice pro styk s veřejností (bezbariérový přístup). Proto se jednalo se zástupci Galerie MY, že by se mohla přemístit do 1. patra fary. Majitel galerie s tím souhlasí, ale muselo se požádat poskytovatele o změnu projektu, aby v této části objektu byla možná tato činnost. Poskytovatel žádost schválil.

Pan Topol se pozastavil nad uvedenou částkou nákladů na internetových stránkách města ve výši 26 mil. Kč a v materiálech ZM je uvedeno 31,5 mil. Kč. Dále se tázal na konkrétní finanční podíl města.

Pan Vobořil vysvětlil, že celková dotace je ve výši 26,35 mil. Kč, 24 mil. Kč jsou investiční náklady, nad tuto částku jsou 2 mil. Kč jako úpravy pro výstavnictví (galerie), které jdou za městem (investorem) a rozdílná částka 5 mil. Kč je na vybavení interiéru. Zastupitelstvu bude předložen materiál, kde budou přesně uvedené částky (rozpočtové změny). Podíl města na dotaci je 7,5%.

Ing. Kraus se tázal, zda částka 31,5 mil. je reálný odhad nákladů?

Pan Vobořil řekl, že vzhledem k předpokládaným vícenákladům částka není konečná.

MUDr. Jörg se tázal Mgr. Krále, zda má hrubý odhad částky, o kterou požádá zastupitelstvo, aby uvolnilo z rozpočtu města.

Mgr. Král řekl, že v tuto chvíli není schopen říci částku, ale 31,5 mil. Kč nebude stačit (statické poruchy a geologický průzkum, úprava zahrady kolem fary). Do konce roku určitě přijde s konkrétní částkou.

Pan Vobořil řekl, že některé částky jsou vysoké (krov za 30 tis. Kč), ale musí se provést. Jsou požadavky od Turnovského muzea na klimatizaci, což je zatím finančně nereálné a povedou se další jednání i s Libereckým krajem. Některé vícenáklady byly nutné - posudek objektu a statické úpravy - 500 tis. Kč.

JUDr. Ing. Pleticha požádal o posun návštěvních hodin na faře pro zastupitele na pozdější odpoledne kolem 17 hod.

Mgr. Karásek řekl, že by se nejdříve měly odhlasovat finance a pak projektovat.

Pan Louda podotkl, že postavení nového objektu by vyšlo levněji než celá tato rekonstrukce. Upozornil na to, že se bude občanům muset vysvětlovat, proč rekonstrukce byla tak drahá.

Mgr. Král řekl, že zde může jmenovat konkrétní práce, kde se snaží uspořit, jde hlavně o volbu technologie, ústupky v materiálech, přívody plynu a elektřiny atd. V případě zájmu, rád poskytne detaily.

Pan Topol se tázal, zda je možné průběžně informovat zastupitelstvo o výdajích na tuto stavbu.

Pan Vobořil řekl, že není problém - dá průběžný stav do své zprávy na začátku jednání.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-4-1

USNESENÍ ZM/165/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informaci o dosavadním průběhu transformace Fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou na dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Ing. Beitl řekl, že je na řadě další časovaný bod a navrhl, že po jeho projednání bude hodinová přestávka na oběd a dal o tomto návrhu hlasovat. Pokud nebude návrh přijat, bude se jednat bez polední přestávky.

Návrh nebyl přijat 4-17-4-3

JUDr. Karlovský krátce vystoupil s informací, že právě obdržel SMS zprávu a oznámil zastupitelům a všem přítomným, že město Jablonec nad Nisou právě obdrželo ocenění v soutěži „Město pro byznys“ a získalo 1. místo.

30) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pololetí 2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl,Starosta

Ing. Beitl přivítal ředitele městské policie (dále jen MP) Mgr. Raisnera a vyzval ho k okomentování materiálu.

Mgr. Raisner mimo jiné řekl, že MP čítá nyní 53 lidí, ze kterých je 55% strážníků zaměstnáno kratší dobu než 5 let, z čehož vyplývá, že je třeba pracovat na jejich růstu. Komentoval přestěhování MP do nových prostor a přechod na nový informační systém. Dále komentoval přijatá opatření po jeho příchodu do funkce a spolupráce s jinými bezpečnostními a ochrannými složkami.

(12,50 odchod RNDr. Čeřovský)

Pan Louda se tázal, zda je technicky možné, aby se jeden strážník častěji pohyboval v centru města.

Mgr. Raisner řekl, že od 1.11. t.r. dochází k výměně okrskáře, který působí v centru a očekává se zlepšení stavu. Začal se více uplatňovat pohyb pěších hlídek, ale MP je omezena počtem lidí. Problém hluku s nepřizpůsobivými obyvateli je ve více lokalitách nejen v centru.

Ing. Pešek vyzdvihl výsledek 0 počtu nehod zaviněných dětmi. Ve zprávě MP mu chybí zmínka o práci se seniory a celkově postrádá již od února materiál o další koncepci MP a tázal se, zda bude předložena do konce tohoto roku.

Mgr. Raisner řekl, že k problematice seniorů jsou zaměřeny besedy v rámci prevence kriminality. Na koncepci se pracuje, ve spolupráci se starostou je připravena verze II. a předpokládá, že bude předložena do konce roku.

Bc. Hamplová se tázala na provoz dopravního hřiště v letních měsících a kolik občanů toho využilo, protože k tomu měla informaci, že hřiště bylo v létě zavřené. O zprávu požádala písemně (bylo zařazeno do interpelací). Dále se tázala, jakým způsobem se jako nový ředitel MP zapojí do Komunitního plánu sociálních služeb Jablonce nad Nisou (primární prevence na školách)a zda se bude ucházet o členství v komisi prevence kriminality?

Mgr. Raisner k prvnímu dotazu řekl, že v této souvislosti již sám odpovídal na několik dotazů, došlo k vyhodnocení červencového provozu dětského hřiště, které bylo tristní, a proto neekonomické (držet zaměstnance). Bohužel došlo k tomu, že tato informace nebyla ihned umístěna na web města, ale 2.8. tam informace byla. Na primární prevenci se pracuje a po dohodě s předsedkyní komise prevence kriminality bude v nejbližší době jejím členem.

JUDr. Ing. Pleticha se tázal, proč není vyplněna trestná činnost za minulé období a proč rapidně poklesl odtah aut, tvořící překážku silničního provozu.

Mgr. Raisner vysvětlil, že v minulosti se některé věci nesledovaly (přechod na jiný moderní systém), proto nemohly být podchyceny. K odtahům vozidel řekl, že nedávno byla uzavřena nová smlouva s TSJ.

Ing. Beitl doplnil, že minulá smlouva na odtah s TSJ, byla koncipována na stálou službu, 24 hodin denně. Nová smlouva je na zajištění odtahu operativně.

MUDr. Jörgová se tázala na preventivní bezpečnost pro děti a uvedla příklad přechodu na Palackého ul., kde dříve stáli strážníci a proč tam nyní nejsou.

Mgr. Raisner řekl, že zrušil služby strážníků na přechodech, které prováděli po nočních službách (po 12-ti hodinách), a tím se snížil počet hlídek. Přechodů je ve městě mnoho a MP nemůže zajistit hlídky na všech problémových místech.

MUDr. Jörgová oponovala, že jde o 1 hodinu práce navíc a přechody na Palackého ul. jsou pro děti velmi nebezpečné.

Pan Topol se tázal, zda je možné nějak řešit bezdomovce v městských parcích, kteří se v nich „zabydleli“ a tím pádem tam žádná maminka s dětmi nechodí. Další problém jsou autobusové zastávky, kde se také „ubytovali“ bezdomovci, kteří si tam zalezli před špatným počasím a všichni ostatní cestující stojí mimo tuto čekárnu.

Mgr. Raisner řekl, že bezdomovci jsou dlouhodobý problém všude a musí se řešit v součinnosti se sociálním pracovníkem.

Pan Topol řekl, že tohle chápe, ale parky jsou budovány k jiným účelům než pro bezdomovce.

Pan Louda navrhl řešení pro nezaměstnané osoby v rámci veřejně prospěšných prací - vyškolit vybrané lidi, vybavit reflexními vestami a využít jejich počty na práci pro hlídání přechodů nebo parků.

Mgr. Raisner řekl, že o veřejně prospěšných pracích nerozhoduje městská policie.

Ing. Beitl závěrem diskuse vyzval zastupitele, aby se podíleli na nové koncepci MP a své podněty přednesli na plánovaném semináři k této problematice.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-3

USNESENÍ ZM/166/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pololetí roku 2011.

Dále pokračovalo jednání ZM dle schváleného programu

7) Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele jen v krátkosti řekl, že se v 1. pololetí roku hospodařilo s převisem příjmu nad výdaji, který byl 37 mil. Kč, což je pozitivní kritérium.

Ing. Pešek komentoval investiční výstavbu a navrhl, aby ZM bylo informováno po ukončení akce o jejím finančním průběhu (jakýsi průběh investiční akce), aby byl doplněn přehled o akci.

Pan Vobořil komentoval zkušební provoz softwaru pro investiční akce, bude zpřístupněn pro členy ZM a bude možné sledovat celý časový posun - od projektové akce po její předání a kolaudaci objektu.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

USNESENÍ ZM/144/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. pololetí roku 2011

8) Úvěr pro FK BAUMIT Jablonec, a.s.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele řekl, že jde o 3. žádost o poskytnutí úvěru v tomto roce, ze strany KB je transfer schválen a finanční výbor doporučil ZM vyhovět.

MUDr. Jörgová se tázala, proč žádá p. Pelta od města znovu půjčku (byla již před 4 lety), když si může požádat přímo od Komerční banky, a.s.

Pan Pelta řekl, že FK Baumit má špatnou splátkovou kázeň a pracují se ztrátou, kterou financují akcionáři. Byly investice (hrací plocha a světelná tabule) a jsou v plánu další investice do majetku. Slibuje, jako v minulosti, vše vrátit vč. úroků.

Ing. Vele dodal, že půjčka od města je pro FK Baumit za daleko horších podmínek než si město půjčuje od banky v kontokorentu.

Ing. Beitl řekl, že půjčka je jednou z mála forem, kdy město něco klubu dává a poděkoval fotbalistům za pěknou reprezentaci města.

Pan Louda řekl, že to je z hlediska města morální pomoc fotbalu, který reprezentuje město.

Mgr. Špoták se tázal ing. Beitla (předseda správní rady FK Baumit) na dluh klubu vůči městu.

Ing. Beitl řekl, že to je kolem 1,5 mil. Kč.

Návrh usnesení byl schválen 19-1-6-2

USNESENÍ ZM/145/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí úvěru FK BAUMIT Jablonec, a.s., IČ 25023144 ve výši 5.000.000,-- Kč při úročení 6M PRIBOR + 2,5% odchylka, min. 5% p.a. se splatností do 31.12.2013 za podmínky, že tento úvěr bude řádně zajištěn osobním ručením předsedkyně a místopředsedy představenstva společnosti.

9) III. rozpočtové změny 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele dodal, že rezerva je 14 mil. Kč, ale tyto změny jsou postiženy nižšími daněmi z podnikatelské sféry.

Pan Berounský komentoval opravu schodiště a dále na str. 31 - územ. rozvoj - jsou nějaké položky k projektové dokumentaci - umístění zastávek, seismické měření trasy Západní tangenty, co představuje tato položka - 800 tis. Kč?

Ing. Vele řekl, že to předloží do příštího ZM písemně.

Pan Berounský se dále tázal na str.67 - křižovatka Turnovská a humanizace Pražská ul. se vrátily nevyčerpané finanční prostředky - to je prostor, kde je rezerva Kč na schodiště.

Pan Vobořil odpověděl, že schodiště bude v rozpočtu 2012, je třeba dokončit projektovou dokumentaci, aby se vybral investor rekonstrukce ve výběrovém řízení.

JUDr. Ing. Pleticha se tázal na umístění zastávek MHD na Dolním nám. - proč se v rozpočtu platí znovu? Diagnostika objektu v ul. Soukenná - proč se platí znovu? Sčítání dopravy křižovatky v ul. U Přehrady - již dávno hotové. Západní tangenta - seismické měření trasy, co to znamená? Podává protinávrh usnesení - přesunout částku 800 tis. Kč mezi položkami konzultační a právní služby a položku z ORG 3635 územní plánování - na ORG 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací na opravu schodiště v ul. 5. května. Schodiště je možné opravit ihned, na opravu nemusí být stavební povolení. Podává protinávrh na rozpočtové změny.

Mgr. Svoboda žádal vysvětlení k pol. 54, str. 15 (vyplacení odstupného) - jaké je konečné číslo? Dále str. 68 - zateplení ZŠ Liberecká je 50 tis. Kč - žádá vysvětlení - o co šlo.

Ing. Vele řekl, že výše odstupného by mělo být konečné číslo.

Pan Vobořil vysvětlil náklady na ZŠ Liberecká - doplňující projektová dokumentace (požadavek poskytovatele).

Paní Caklová přečetla protinávrh JUDr. Ing. Pletichy o přesunutí některých částek v rozpočtu.

Protinávrh nebyl přijat 10-3-11-4

Původní návrh usnesení byl schválen 19-4-4-1

USNESENÍ ZM/146/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 37. - 64. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.110.289 tis. Kč

2. poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč dětskému pěveckému sboru Iuventus, gaude! za získání titulu Mistrů světa v kategorii duchovní hudby v rakouském Grazu

B. b e r e n a v ě d o m í

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 12. 7. 2011 a 25. 8. 2011. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 9. -13.

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí 2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Nikdo neměl doplnění, nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/147/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o správě cenných papírů za 2. čtvrtletí 2011

11) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Předkladatel jen doplnil, že VHMM projednal materiál a doporučil ZM ke schválení.

Nikdo neměl doplnění, nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/148/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 823 (Podhorská 55) na st. p. č. 664/1 včetně st. p. č. 664/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům M. a J. S., bytem ., Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 572-2008-FaM/OMP.

12) Prodej bytů a nebytové jednotky, přeřazení objektu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele krátce okomentoval přesuny bytů do jiných kategorií, prodej volných bytů - formou výběrových řízení. Byla promítnuta fotodokumentace k bytům, ceny nízké, byty ve špatném stavu. Jako celek objekt prodat nešlo - nízké nabídky, proto byl objekt rozdělen k prodeji po bytových jednotkách.

Ing. Pavízová ještě okomentovala fotodokumentaci, byty jsou ve velmi špatném stavu.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/149/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej volné nebytové jednotky č. 3701/17 v objektu Boženy Němcové 30/3701, 32/3702 o celkové výměře 30,5 m2 v 1. podzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 305/21012 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 348/13 a 348/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou Společenství vlastníků jednotek Boženy Němcové č.p. 3701, 3702 v Jablonci nad Nisou, IČ 254 70 868, se sídlem Jablonec nad Nisou, Boženy Němcové 3702/32 za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej volné bytové jednotky č. 2941/2 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 75,1 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 751/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu M. G., r. 1982, bytem Lučany nad Nisou za kupní cenu ve výši 359.999,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej volné bytové jednotky č. 2941/4 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+0 a celkové výměře 18,2 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 182/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu M. G., r. 1982, bytem Lučany nad Nisou za kupní cenu ve výši 71.998,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4. přeřazení objektu č.p. 2844 (Smetanova 38) v Jablonci nad Nisou ze skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek) do skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví).

13) Záměr rekonstrukce budovy Bezručova 43

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele zdůvodnil výkup objektu - projektová dokumentace se připravuje.

Ing. Pešek se tázal, zda existuje přímý dotační titul na tento projekt?

Ing. Vele odpověděl, že zatím není odpovídající dotační titul, ale je třeba zpracovat dokumentaci, aby se mohlo ihned reagovat.

Pan Berounský řekl, že postrádá v materiálu alespoň hrubý odhad, za kolik by měla být rekonstrukce?

Ing. Vele řekl, že jde asi o 50 mil. Kč, ale to je hrubý odhad, proto je třeba projektová dokumentace.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda v případě vyhlášení jiného výběrového řízení se sociální náplní se nevylučuje toto usnesení.

Ing. Vele řekl, že pokud toto usnesení bude schváleno, musí se udělat výběrové řízení na dodavatele dokumentace, což bude vyžadovat nějaký čas. A pokud se najde jiné řešení, může se toto usnesení zrušit.

Návrh usnesení byl schválen 21-04-2

USNESENÍ ZM/150/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

záměr rekonstrukce budovy Bezručova 43 dle důvodové zprávy.

14) Změna Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (§ 8 - 11 - Postup při prodeji objektů)

info "P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele zdůraznil, že změna jednacího řádu se týká pouze prodeje objektů města, jde o reakci na podněty některých zastupitelů. Je několik možností: 1. Prodej obálkovou metodou; 2. výše kauce - zvýšeno na 50 tis. Kč; 3. výběrové řízení převést na realitní kancelář, která by realizovala tuto činnost, inzerce na vývěsce města je nedostatečná

Ing. Pešek navrhl realizovat inzerci od 10 do 14 dnů od jednání VHMM.

Ing. Procházková se tázala, co je v případě zrušení výběrového řízení „akceptovatelnost nabídky“, když není určena cena.

Ing. Vele řekl, že jde o jakousi nabídkovou cenu (přehled o realitách) - srovnání s cenou obvyklou.

Mgr. Špoták žádal doplnění usnesení, kauce 5% je nedostatečná, žádá alespoň 15% z částky objektu (jsou spekulanti).

Ing. Pavízová doplnila, že jednací řád je doplněn o 1 variantu - s osobní účastí a bez osobní účasti (pevná kauce 50 tis. Kč)

Mgr. Svoboda ještě navrhl úpravu číslování v daném jednacím rádu.

Paní Caklová přečetla změny v usnesení (v důvodové zprávě), navržené předkladateli a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

USNESENÍ ZM/151/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města Část třetí (Postup výboru při nakládání s nemovitým majetkem, Hlava první (Objekty), § 8 - 11 (Postup při prodeji objektů) dle důvodové zprávy vč. změn a doplňků navržených při jednání zastupitelstva města s účinností od 23. 9. 2011.

Starosta vyhlásil přestávku do 14 hod.

16) Výkupy, bezúplatné převody a darování nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele upozornil pouze na nezvyklé podmínky převodu parcely od ÚZSVM.

Nebylo další doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-4

USNESENÍ ZM/153/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. 7226/ULB/2011, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 789/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

2. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. 8/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 403/1, ostatní plocha, jiná plocha, chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna, pozemková parcela č. 403/410, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela č. 203/1, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v jejím čl. III.

3. přijetí daru části p.p.č. 825/8 o celkové výměře 2520 m2, dle geometrického plánu nově označené jako p.p.č. 825/9 o výměře 51 m2 v k.ú. Rýnovice z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508, do vlastnictví města Jablonec n.N.

4. výkup st.p.č. 2302/5 o výměře 28 m2, včetně stavby garáže bez čp/če v k.ú. Jablonec n.N. od paní V. S., r. 1948, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 200.000,- Kč.

5. přijetí daru 11 sbírkových předmětů a to souboru soch Getsemanské zahrady Modlící se Kristus, Sv. Jan Evangelista, Sv. Jakub, Sv. Petr, Anděl s kalichem na sloupu, Sloup skládající se ze soklu, dříku a hlavice, Anděl na sloupku I., Anděl na sloupku II., Sousoší loučení Krista s Pannou Marií, Váza I., Váza II. z vlastnictví Libereckého kraje, IČ 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

17) Změna ZL Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. a změna přílohy ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Předkládá: Ing. MilošVele, Místostarosta

Ing. Pešek upozornil na adresu Slunná 40, Kokonín, který patří Eurocentru.

Ing. Beitl odpověděl, že Kulturní dům Kokonín je na jiné adrese.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-4

USNESENÍ ZM/154/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. změnu zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

2. změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

B. r u š í

předchozí Přílohu č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

18) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/155/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 vybraným subjektům

1. z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 19.000 Kč, dle důvodové zprávy,

2. z oblasti kultury v celkové výši 10.000 Kč, dle důvodové zprávy.

19) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa řekl, že jde o obměnu realizačního týmu a jeho složení.

Mgr. Habadová upozornila, že v r. 2012 bude vyhlášena další výzva na regeneraci bytových domů.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/156/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

aktualizované složení „Řídícího výboru IPRM“ a pracovních skupin „Veřejná prostranství a doprava“ a „Bytové domy“, a to v rámci Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí.

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o změnách v orgánech IPRM.

C. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o stavu finančních prostředků v rámci IPRM a o plánované výzvě na regeneraci bytových domů v roce 2012.

20) Dodatek zřizovací listiny MŠ speciální

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Předkladatel doplnil, že dodatek se týká výdeje jídel ve školní jídelně, která tam dříve nebyla.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 20-0-0-0

USNESENÍ ZM/157/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

21) Zásady pro poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele sociálních služeb

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa upřesnil, že jde o lehkou změnu - úpravu formuláře pro Zásady pro poskytování finančních příspěvků.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/158/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to ve znění 1. přílohy důvodové zprávy, s účinností od 1.10.2011

22) Projekt Jablonec nad Nisou 2012

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa, jako předkladatel, navrhl úpravu usnesení, kdy se v bodě A) mění částka ze 2 mil. Kč na 3.045 tis. Kč (zachování úrovně minulého roku) a uložení nových úkolů. Dílčí rozdělení bude předloženo na listopadovém zasedání ZM.

Návrh upraveného usnesení byl schválen 24-1-0-0

USNESENÍ ZM/159/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

finanční rámec projektu na rok 2012 ve výši 3.045 tis. Kč.

B. p o v ě ř u j e

koordinací projektu a realizací povinných akcí projektu "Jablonec nad Nisou 2012" Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.,

C. u k l á d á

1. Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou, s.r.o., zpracovat projekt "Jablonec nad Nisou 2012" a předložit ho na jednání Rady města dne 1. prosince 2011 a na jednání Zastupitelstva města v lednu 2012.

2. místostarostovi Mgr. Petru Tulpovi, aby předložil ZM přesné rozdělení rámcové finanční částky nejpozději na listopadovém jednání ZM

25) Schválení návrhu zadání 60. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil jen dodal, že jde o úpravu areálu firmy Raymond v Rýnovicích.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/162/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání 60. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

26) Schválení návrhu zadání 61. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil dodal, že jde o umístění provozu McDrive v prostoru bývalého ovocného trhu.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/163/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání 61. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

27) Změna hranice katastrálního území Kokonín a Rychnov u Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění.

Mgr. Svoboda podal protinávrh, kde se změna katastrálního území schvaluje a vysvětlil, že to pomůže katastrálnímu úřadu, který narovnává staré nesrovnalosti a digitalizuje území.

Mgr. Tulpa namítl, že v tom případě pak by vyžadoval bližší vysvětlení materiálu.

Pan Vobořil řekl, že město Rychnov má s tímto územím investiční plán.

Mgr. Svoboda řekl, že komplexní pozemková úprava je zákonný proces, a pokud to nyní město zamítne, pak to již zpět nepůjde. Je to stav jednou za 50-100 let, kdy se narovnávají vztahy jako nyní po r. 1989. Požádal tedy o stažení materiálu.

Pan Vobořil souhlasil a stáhl materiál z projednávání.

28) Informativní zpráva o projednávání konceptu Územního plánu Jablonec n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil řekl, že jde o shrnutí informací ke koncepci ÚP, vč. stanovisek a námitek občanů.

Pan Berounský upozornil, že bylo hodně připomínek a předložil protinávrh usnesení - uložit místostarostovi Vobořilovi řešit variantně nejvíce připomínkovaná území a to: Západní tangentu, Severní tangentu a terminál veřejné dopravy. Osobně se účastnil veřejného projednávání a dojem z toho má velice tristní. Na rozdíl od jiných územních plánů bylo voleno jen jedno řešení, nikoli variantní. Ve Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města (dále jen VÚPaSRM) chybí odborníci a urbanisté. Kritizoval dobu projednávání - jen 2 letní měsíce, když v Liberci měli na projednávání 7 měsíců. Komentoval některé výstupu VÚPaSRM a výstup z dopravní komise, který se řešil na RM.

Pan Vobořil nesouhlasil s připomínkami p. Berounského, na besedách byla rekordní účast občanů a odborná část byla zastoupena reprezentativně vč. zastoupení všech politických klubů.

Mgr. Paukrtová řekla, že zpracovatel územního plánu je architekt - urbanista. K práci VÚPaSRM nebyla vznesena ze strany ČSSD ani jedna námitka. Územní plán musí být hotov v červenci 2012, jinak se poskytnuté prostředky vrací. První předložený materiál k ÚP byl v září 2010, kdyby se tato informace předložila o rok dříve, bylo by více času na projednávání. Do příštího ZM snad bude moci předložit materiál od poskytovatele dotace, kde budou jasné všechny termíny. Osobně se zúčastnila jednání dopravní komise, ale nikdo z členů komise neměl žádný dotaz k územnímu plánu. Upozornila, že dopravní komise je poradním orgánem rady města a měla informovat radu města, že s něčím nesouhlasí. Na závěr svého vystoupení řekla, že zpracovatel předložil ze svého pohledu to nejlepší řešení a variantní řešení lze dávat později do návrhu. Dopravní komise měla říci, že chce variantní řešení.

Ing. Smrčková upozornila, že pokud si ZM neschválilo variantní řešení v návrhu zadání ÚP, varianty se nezpracovávají. Nelze varianty uložit v dalším stupni, tzn. do návrhu. Varianty musí být dohodnuty v rámci konceptu řešení. Do návrhu řešení se musí jít s jednou trasou. Tak zní stavební zákon. V Liberci mají 7 měsíců na vypořádání připomínek, Jablonec má na vypořádání pouze 3 měsíce. Na VÚPaSRM jsou vždy zváni odborníci.

Mgr. Habadová doplnila fakta, která šla do interpelace - výzva k dotaci byla vyhlášena v říjnu 2009, nezbytnou podmínkou bylo schválené zadání zastupitelstvem, které jej schválilo až v září 2010. Žádost byla předložena v prosinci 2010 a dotace byla přidělena. Realizace projektu může být podle výzvy, do které se podávaly žádosti, ukončena v červnu 2012, tím není myšlen koncept, ale návrh a schválené pokyny. Jablonec má nastavenu realizaci do května 2012, tzn. jediné možné posunutí je o měsíc, aby se nepřišlo o dotaci. Informovala se dnes znovu u poskytovatele.

JUDr. Ing. Pleticha uvítal, že se k celému tématu vrátí ZM na příštím zasedání, kde se k tomu bude moci vyjádřit také nepřítomný Ing. Kypta. Upozornil, že celý koncept byl zveřejněn až v červnu, takže se k tomu nemohl nikdo dříve vyjadřovat. Dále připomněl, že město Turnov má stejnou dotaci, má návrhy a variantní řešení. Proto ČSSD navrhuje variantní řešení, aby se již nyní s nimi pracovalo, vše je dlouhodobé řešení.

Ing. Smrčková řekla, že v Turnově jsou před veřejným projednáváním konceptu řešení a dali si do návrhu zadání, že chtějí variovat. Jablonec si do zadání nedal variování, proto nebyly varianty zpracovány.

Ing. Pešek se vrátil k jednání dopravní komise - jako člen VÚPaSRM se zúčastnil jednání dopravní komise a nenabyl dojmu, že by někdo měl zásadní problém a zásadní odpor k územnímu plánu, které pak vyzněly ze zápisu. V rámci VÚPaSRM se dostali do podobné situace, když v průběhu řešení přišlo stanovisko od Lesů České republiky, že když dovolí překladiště tuhého domovního odpadu v Zeleném údolí, tak nedovolí sjezdovku lesem a v lese dovolí pouze měkké aktivity. Nezbývalo tedy nic jiného, než si již v tuto chvíli připravit první změnu územního plánu, který bude v r. 2012. Pokud budou i objektivní orgány dávat městu záporná stanoviska, městu nic jiného nezbude.

Ing. Smrčková dodala, že dopravní systém územního plánu byl VÚPaSRM předložen již dříve, nikoli až v červnu a VÚPaSRM s ním normálně pracoval.

Ing. Procházková konstatovala, že besedy byly kompetentní a účast vedení města a odborníků velmi vysoká. Veřejné projednávání bylo velmi dobré a dalo se s ním včas seznámit. Odborníci byli vysoce profesionální a byli trpěliví, protože někteří občané je neposlouchali a slovně napadali. Občané, kteří se chtěli něco dozvědět, se dozvěděli. Poděkovala za celou přípravu besed.

Pan Berounský vystoupil za dopravní komisi a řekl, že s projekty se poprvé dopravní komise seznámila na schůzi, kdy byl účasten Ing. Pešek. Využívá možnosti vznést připomínky k územnímu plánu (řešení severní a západní tangenty) za dopravní komisi a informuje ZM, že 8 členů z devíti bylo proti. Upozornil na dvouleté diskuse k severní tangentě, kritizoval převratnou změnu procesu, který původně trval 2 roky. Proces projednávání v Jablonci mohl pokračovat i v září. Ještě v květnu zastupitelé viděli harmonogram projednávání, který měla MUDr. Jörgová.

Ing. Beitl upozornil, že v zákoně o obcích se hovoří, že komise jsou poradním orgánem rady města, nikoli zastupitelstva - tam jsou poradními orgány výbory. Rada za prázdniny zasedala 3x a dopravní komise mohla podat své připomínky kdykoliv a mohla být svolány i mimořádná RM.

Mgr. Tulpa jasně upozornil, že sice je z minulosti pod smlouvami jeho podpis, ale spolu s ním přípravu územního plánu podepsali - a měli na starosti i jiní lidé. V každém případě se nyní plní to, co bylo podepsáno v září 2010. Proces je správný, nejlépe možný a poděkoval za slova pí Procházkové, sám chtěl říci totéž. Konstruktivita jednání na besedách, která byla nad rámec zákona, byla vstřícná. Žádal kritiky celého procesu, aby si nejprve zametli před svým prahem.

Ing. Kraus souhlasil, že VÚPaSRM nemůže být složen z odborníků, když je složen ze zastupitelů, ale v tom celém procesu schvalování ÚP, hraje VÚPaSRM spíše koordinační roli. Nicméně souhlasí s tím, že územní plán byl předložen VÚPaSRM den před vlastním zveřejněním a diskuse k tomu byly časově omezené. Na besedě osobně vystoupil trochu kriticky proti moderování besedy, kdy výstup moderátora byl velmi ostrý proti jednoduchým otázkám. Tázal se Ing. Smrčkové, co musí ZM odhlasovat, aby se mohly udělat změny v ÚP.

Ing. Smrčková řekla, že pokud se ZM rozhodne vrátit se k variantám, tak jedině formou nového zadání, ve kterém to bude deklarováno a začne se od počátku a zhotovitel by vypracoval nový koncept ÚP ve variantách. Nebo je druhá možnost - pokud je v novém konceptu nějaká změna a není zapracována do platného územního plánu, musí se provést opětovné projednání konceptu a vyhodnocení vlivu (nejde o dopravní řešení).

PhDr. Fojtíková se tázala, zda bude po vyhodnocení námitek v listopadu nějaká schůzka zastupitelů mimo jednání ZM, aby byli seznámeni, co se podařilo změnit.

Pan Vobořil řekl, že to bude projednáno ve VÚPaSRM a nebude problém zařadit termín i pro zastupitele.

MUDr. Jörg se tázal, zda v případě schválení nového územního plánu bude mít další ZM možnost nějaké změny územního plánu.

Ing. Smrčková odpověděla kladně.

Paní Caklová přečetla protinávrh p. Berounského s úkolem pro místostarostu Vobořila a odvolala se na komentář Ing. Smrčkové, ze kterého vyplynulo, že není možné nyní měnit zadání.

Ing. Beitl podotkl, že ta změna bude stát město 2,5 mil. Kč.

Pan Berounský oponoval, že o jeho protinávrhu jde hlasovat, zadání neurčovalo volit jen jednu variantu a nevylučovalo varianty. I ve stávající situaci lze řešit varianty.

Ing. Smrčková řekla, že ve stávající situaci nelze řešit varianty podle stavebního zákona, museli bychom říci, že všechno, co bylo do této doby zpracováno, ukládáme „ad akta“ a museli bychom zformulovat nové zadání, kde by se jasně deklarovaly varianty.

JUDr. Karlovský upozornil, že protinávrh p. Berounského je v rozporu s Jednacím řádem zastupitelstva a upozornil na § 4, odstavec 4.

Ing. Kraus řekl, že nyní je navrhovaný územní plán ve stavu zpracování, celá řada námitek byla směřována do změn stávajícího konceptu ÚP (oblast dopravní), a pokud by ZM přijalo takovouto změnu, muselo by se udělat nové veřejné projednání v zákonných lhůtách (2 měsíce). Pak by se ale nestihl termín dalšího zpracování do konce června 2012. Dotace je naplněna, pokud bude ze strany zpracovatelů předán návrh územního plánu městu.

Ing. Smrčková ještě upravila výklad Ing. Krause. Novela stavebního zákona pojímá změny v území jako věci, které nový územní plán přináší jako nové. Upozornila na rozdíl mezi schválenými dílčími úpravami k platnému územnímu plánu a změnami ÚP jako novými záměry a nová řešení. Odvolala se na § 102 nového stavebního zákona a podrobně jej vysvětlila.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že u severní tangenty je závazné usnesení, které nikdo nezrušil a není to ani vazba na žádnou změnu ÚP.

Pan Berounský řekl, že by si nedovolil měnit územní plán. Řekl, že je schopen dokázat na příštím ZM, jak postupně došlo v komunikaci mezi oddělením územního plánování a zpracovatelem k zajímavým a nepatrným úpravám. Pokud by se vše muselo vracet při zapracování změn zadání zpět, muselo by se občanům říci, že jejich připomínky jsou zbytečné, že se s tím nedá nic dělat.

Ing. Smrčková řekla, že vlastní návrh zadání se jmenoval proto, že byl veřejně projednán a kdokoliv z veřejnosti se k němu mohl vyjádřit a dát připomínky. Byl to legitimní proces.

MUDr. Jörgová řekla, že byla osobně u projednávání územního plánu k řešení křižovatky na Palackého, kde bylo řečeno, že jde o variantní řešení (3 varianty) a tázala se, proč najednou někdo - a kdo - rozhodl, že bude jedno řešení (kruhová křižovatka). Občanům bylo slíbeno řešení tunelem, pokud se seženou peníze a tato varianta se dostane do územního plánu. Jejich připomínky tedy nebyly brány na zřetel.

Pan Berounský doplnil, že je uvedeno cca 224 připomínek občanů k územnímu plánu, se kterými by se mělo pracovat.

Ing. Smrčková řekla, že p. Berounský plete dohromady návrh zadání a připomínky a námitky ke konceptu zadání, kterých je 240 a budou se posuzovat a vyhodnocovat a zastupitelé budou schvalovat, jak se s nimi naloží.

Mgr. Karásek měl několik připomínek. Pořizovatel ÚP je městský úřad, zpracovatel je nějaký subjekt, který byl na základě výběrového řízení k tomu určen. VÚPaSRM má nějakou koordinační roli, docházel tam předseda dopravní komise - rozpory nebyly zaznamenány. Zakopaný pes je daný v tom, že eskaluje zásadní problém, zda transitní doprava povede po silnicích I.tř. Jabloncem přes centrum města nebo obchvatem. Návrhy jsou různé od r. 1981. Jsou zde 2 skupiny, jejichž názory se střetávají. Navrhl nechat to vše na seminář pro ZM, nyní na to není prostor - další 2 hodiny jednání.

Ing. Pešek řekl, že celé konání ZM se nějak vyvíjí, na usnesení, přijaté před 2 lety je možné nyní přijmout v rámci legislativního procesu změnu. To samé bude možné udělat po červenci 2012, např. v září, kdy bude prostor na změny územního plánu.

Ing. Beitl se tázal p. Berounského, zda chce nechat hlasovat o svém protinávrhu.

Pan Berounský stáhl svůj protinávrh.

Paní Caklová dala hlasovat o původním návrhu usnesení, který nebyl schválen

15-0-5-3

Starosta vyhlásil dohodovací řízení, po kterém bylo znovu hlasováno o původním znění návrhu usnesení, který byl schválen. 17-0-4-0

USNESENÍ ZM/164/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

Informativní zprávu o projednávání konceptu Územního plánu Jablonec n.N.

31) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Předkladatel ani zpracovatel neměl doplnění k materiálu, nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 19-0-0-1

USNESENÍ ZM/167/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2011

(15,30 hod. Mgr. Karásek se omluvil - účast na jednání dopravní komise LK)

32) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Předkladatel předal slovo Ing. Vaníčkovi, který doplnil, že od 1.1.2011 je novelizován krizový zákon a město Jablonec nad Nisou postavil do jiné působnosti krizového řízení. Předtím byl kraj - obec, nyní i starosta obce s rozšířenou působností odpovídá za celou správu obce s rozšířenou působností a město jako takové má povinnost zpracovávat krizový plán pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

USNESENÍ ZM/168/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

33) Integrace aplikace Systému včasné intervence se spisovou službou - projekt Městského programu prevence kriminality 2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl ani Ing. Vaníček (zpracovatel) neměli doplnění.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

USNESENÍ ZM/169/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

projekt Integrace aplikace Systému včasné intervence se spisovou službou a vlastní spoluúčast města Jablonec nad Nisou

34) Pojmenování ulice

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl ani zpracovatel, JUDr. Karlovský, neměli doplnění.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že Sáňkařská ulice by měla být v jiné části města a nikoli v Kokoníně.

Ing. Beitl řekl, že název ulice byl již projednán s obyvateli, pokud by ZM nesouhlasilo, musel by se návrh stáhnout a projednat s občany znovu.

JUDr. Karlovský řekl, že historicky tam byla ulice Lyžařská - informace od p. Vostřáka. Snaží se ve městě zavést v názvech ulic nějakou logiku - tématické názvy.

Pan Topol podpořil JUDr. Pletichu, název bude složitý i pro cizince.

Návrh usnesení byl schválen 17-0-1-0

USNESENÍ ZM/170/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu "Sáňkařská"

35) Vánoční charitativní sbírka

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl dodal, že materiál byl projednán s humanitním odborem.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

USNESENÍ ZM/171/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložený materiál k problematice vánoční charitativní sbírky v Jablonci nad Nisou a vyhlášení veřejné vánoční charitativní sbírky na pomoc o.s. FOKUS Liberec, detašované pracoviště SDJ E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, v rámci Vánočních trhů.

36) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Starosta omluvil tajemníka, který zastupuje Český stát na arbitráži v Londýně - kauza z Liberce a předal slovo zástupci JUDr.Karlovskému.

JUDr. Karlovský řekl, že nemá od tajemníka žádné doplnění.

Ing. Beitl se přihlásil k bodu 17B/2011 k úkolu předložit přepracovanou koncepci městské policie, vzhledem k personální výměně je logičtější měsíc počkat, než tlačit na nového ředitele, aby „vařil z vody“.

Pan Berounský konstatoval, že v průběhu letních měsíců se nenaplnil úkol 960/2010 ze 2.12.2010 - informace o výběrových řízeních zastupitelům. Navrhuje doplnit usnesení nebo uložit místostarostovi Vobořilovi, aby v plné míře naplňoval tento úkol.

Pan Vobořil řekl, že vzhledem k nové struktuře úřadu je třeba úkol přesměrovat na někoho jiného, již to nemá v kompetenci.

Starosta vyzval Mgr. Musila, aby podal zprávu k tomuto úkolu.

Mgr. Musil řekl, že usnesení je plněno, ale v jiném rozsahu, úkol přešel na starostu města a od 1.4.2011 převzalo celou agendu oddělení právní a veřejných zakázek a začátkem srpna se opět dle usnesení 960/2010 obeslali všechny zastupitele emailovou zprávou. Těm zastupitelům, kteří požádali na základě tohoto emailu o informace, bylo vyhověno a informace jsou nadále zasílány. Stala se ale jedna chyba, osobně přiznal, že v informačním emailu chyběly dvě zakázky. Tyto byly administrované externě, proto se tam nedostaly, ale po upozornění Mgr. Svobody byly doplněny. Dodal, že šlo o interní sdělování. Co se týká zákonných lhůt a povinností uveřejňování dle zákona 136 o veřejných zakázkách byly všechny povinnosti splněny a město nezmeškalo žádnou povinnost, kterou mu zákon o uveřejňování ukládá.

Pan Berounský řekl, že usnesení ZM tak jak zní, skutečně naplněno nebylo. Sám nebyl informován o tom, že bude nějaké výběrové řízení a že běží nějaká zakázka, přestože o to žádal.

Mgr. Musil odpověděl, že může projít svou mailovou schránku, ze které byl dne 8.8.2011 ve 12.47 hod. odeslán mail na adresu jindrich.berounsky@seznam.cz , který byl digitálně podepsán, měl časový zámek a vrátila se zpět doručenka, že mail došel do schránky. V tomto mailu byla výzva, zda zastupitel nadále trvá na své žádosti, ale jelikož nedostal zpět odpověď, nebyly další informace zasílány. Za politický klub ČSSD dostává tyto informace Mgr. Svoboda i Mgr. Špoták, kteří o to požádali. Dále přečetl statistiku ohledně obdržených mailů - 8 zastupitelů se aktivně přihlásilo ke členství v hodnotících výběrových komisích.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

USNESENÍ ZM/172/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

37) Nové interpelace

Starosta informoval, že má několik písemných interpelací a přečetl je: od p. Vostřáka 2x, pí Nováková, p. Berounský 2x, Mgr. Svoboda 5x, JUDr. Ing. Pleticha 8x - vše založeno ve složce ZM 22.9.2011 v kanceláři tajemníka.

(Otázky i odpovědi budou obsahem materiálu pro příští ZM 20.10.2011)

Ústní interpelace

Ing. Pešek předložil též písemnou interpelaci, ale okomentoval ji. Vztahuje se k objektu v ul. SNP v blízkosti toku Nisy - stav objektu není zajištěn. Stejný stav je v ul. Pod Mlýnem, který není v majetku města, stejný problém je v ul. E. Florianové - jsou 200 m od centra města! Objekty jsou nezajištěné, ale na pozemku města, tudíž je město osobou zodpovědnou. Objekt na Pražské ul. dělá ostudu městu (příjezd od Turnova), dále komentoval neutěšený stav lávky pro pěší nad ul. Palackého ve Mšeně.

Ing. Roubíček žádal informaci ohledně působení Mgr. Žura v Městském divadle. Jak se bude řešit jeho ředitelování v divadle v Kutné Hoře, kde vyhrál výběrové řízení k 1.1.2012. Upozornil na střet zájmu, pokud bude působit v obou organizacích.

Mgr. Tulpa řekl, že požádá Mgr. Žura, aby písemně sdělil na tuto otázku odpověď. Doplnil, že nastoupil v Kutné Hoře k 1.9.2011.

Ing. Beitl doplnil, že má domluvenou schůzku se starostou Kutné Hory, aby se situace nějak vyřešila.

38) Diskuse

a) Valná hromada společnosti JTR, a.s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Starosta informoval o schůzce s JTR dne 7.9.2011, které se zúčastnily všechny politické strany, a kde byla předána nová koncepce centrálního zásobování teplem.

Tento návrh obsahoval i návrh revize akcionářské smlouvy mezi subjekty JTR a městem Jablonec n. N. Včera se s p. Hrachem domluvil na vytvoření pracovní komise za město i za JTR, která se těmito návrhy bude zabývat a bude hledat společná řešení. JTR svolalo na pondělí 3.10.2011 valnou hromadu, která má 5 bodů a hlavně projednávání koncepce.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

USNESENÍ ZM/173/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informace, týkající se svolané valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01, konající se dne 3. října 2011.

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním.

Ing.Beitl současně oznámil, že pracovní skupina by se měla sejít v pondělí 3.10.2011 a vytvořit harmonogram a koncept diskuse, který by měl vrcholit koncem roku. Materiály k jednání obdrželi všichni zastupitelé (v deskách).

Ing. Pešek žádal upřesnění hodiny.

Ing. Beitl řekl, že jasná je 10. hodina konání valné hromady, pracovní skupina se může přidat dopoledne, upřesní se po dnešním jednání ZM.

Ing. Pešek řekl k vlastní diskusi, že Kontrolní výbor zasedal i přes prázdniny, a požádal pracovníky vnitřního auditu, aby byly předloženy stížnosti, které došly během prázdninových měsíců. Tentýž seznam mají všichni zastupitelé ve zprávě starosty (vnitřní audit). Po prověření stížností se našlo několik oblastí, ale si 1/3 připomínek se týká stavu komunikací obecně a údržby veřejné zeleně. Souhlasí s tím, že správce komunikací nemůže obsáhnout všechny problémy ve městě, proto navrhuje, aby byla veřejnost opakovaně upozorněna v našich veřejných prostředcích na bezplatnou linku, na kterou mohou občané volat všechny své připomínky a oznámení. Domnívá se, že to usnadní práci pro všechny pracovníky na úřadě.

Paní Nováková poděkovala za stávající upravený terminál autobusů, jen se přimlouvala, zda by i v čekárnách na ostrůvku uprostřed mohlo být po jedné lavičce pro ty méně pohyblivé.

Ing. Vele reagoval, že podnětů k tomuto problému obdržel více a bude se tím zabývat.

Paní Caklová informovala o nově otevřené školce v areálu nemocnice a vyslovila poděkování ředitelce pí Renatě Korýšové, která s tím měla hodně práce a doufá, že při hodnocení ředitelů škol, bude k tomu přihlédnuto.

Pan Berounský informoval o nových vozech na trati Liberec - Tanvald.

Ing. Beitl pozval do diskuse Ing. Jiřího Krejčíka, který se přihlásil jako občan a dal hlasovat, zda zastupitelé souhlasí, aby hovořil na jakékoliv téma, což bylo schváleno 16-1-0-1

Ing. Krejčík řekl, že zastupuje sdružení Žižkův Vrch a žádal o přehled všech studií, které byly zpracovány (rekonstrukce radnice za 7 mil. Kč). Dále upozornil p. Tulpu, který převzal písemnou žádost k závadám komunikací v Jablonci v květnu 2010 na diskusi s občany na Žižkově Vrchu, že do dnešního nedostal žádnou odpověď. Dále řekl, že ho překvapuje tvrzení zpracovatele územního plánu p. arch. Hrona, který je specialista na územní plány, při projednávání v Eurocentru, kdy prohlásil, že komunikační řešení jsou nadřazena městské zástavbě. To je tvrzení z 80. let, a díky tomu máme v Praze před hlavním nádražím magistrálu a stejně tak v Liberci. Západní Evropa úplně ustoupila od těchto dopravních řešení. V Jablonci je v územním plánu návrh na rozšíření všech komunikací, které jsou zahrnuty do územního plánu, pak to vypadá, že bude asfalt od jednoho plotu ke druhému, jako je ul. Palackého, ve Skřivánčí apod. V těchto ulicích byly dříve aleje stromů po obou stranách, a přesto se tam komunikace vešla. Poděkoval za pozornost.

Nebyl další příspěvek do diskuse a starosta města ukončil jednání ZM v 16,10 hod.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Radoslav Topol

Vytvořeno 14.10.2011 10:21:28 | přečteno 2414x | Petr Vitvar
load