Zápis 20.10.2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. října 2011 od 9:00 hodin

 • Přítomno: 27 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
 • Omluveni: Božena Caklová, MUDr. Ivo Jörg, Taťjana Nováková
 • Ověřovatelé zápisu: Mgr. Soňa Paukrtová, Mgr. Pavel Svoboda
 • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl zahájil 8. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 22 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil paní Caklovou (cesta do zahraničí) a paní Novákovou (nemoc) a pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám. Tázal se přítomných senátorů, zda chtějí před ZM vystoupit.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Upozornil, že celé jednání zastupitelstva je plně digitalizované, materiály byly distribuovány na CD.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Mgr. Soňu Paukrtovou a Mgr. Pavla Svobodu.

V materiálech na stůl byla předložena zpráva JUDr. Beldy ohledně jednání s pí Musilovou a materiál k presentaci města na novém voze Českých drah. Starosta města navrhl tento bod zařadit do programu jako bod č. 20).

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Petr Vobořil, Místostarosta

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

7) IV. rozpočtové změny

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

8) Bezúplatný převod nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

9) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

10) Směna nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

11) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

12) Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

13) PROCTUS 3, s.r.o.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

14) Schválení podnětu na pořízení 63. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

15) Dohoda o narovnání s realitní kanceláří RIA REALITY a.s.

předkládá: Mgr. Robert Musil, Oddělení právní a veřejných zakázek

16) Změna ve složení výboru

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

17) Memorandum o spolupráci při přípravě Regiontour Jablonec

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

18) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

19) Osadní výbor Kokonín

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, RZ

20) Prezentace města na novém motorovém voze Regio-Shuttle RS 1 Stadler Českých drah, a.s. materiál na stůl

předkládá: Jindřich Berounský, RZ

21) Nové interpelace

22) Diskuse

Program byl včetně materiálu na stůl schválen 22-0-0-1

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Petra Roubíčka a za členy Mgr. Soňu Paukrtovou a Mgr. Pavla Svobodu

Návrhová komise byla schválena 22-0-1-0

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Předkládá Ing. Petr Beitl, Starosta

Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Petr Vobořil, Místostarosta

Zpráva starosty:

Ing. Pešek se tázal na důvod setkání zástupců radnic Liberce, Jablonce a Vratislavic, návštěva čistírny odpad.vod ve Stráži n.N. a jednání o dětském dopravním hřišti - zimní režim.

Ing. Beitl odpověděl, že setkání se zástupci radnic bylo již delší dobu připravované a mělo společenský duch, kde se vyměnily zkušenosti (MP a záchranná služba). Návštěva čistírny se neuskutečnila z důvodu jiné akce, učebna dětského dopravního hřiště se přesunula do budovy městské policie (nové) hasičárny (výuka dětí přes zimu).

Zpráva místostarostů: Mgr. Petr Tulpa:

Ing. Pešek požádal o bližší informace ke zřízení pobočky knihovny ve Mšeně.

Mgr. Tulpa informoval, že šlo o jednání ohledně prostor, které zatím tato pobočka knihovny má - prostory v suterénu objektu sociálních služeb, které by potřebovala terénní pečovatelská služba. Zvažuje se možnost knihy přestěhovat o patro výš. V žádném případě není zájem nějak omezit půjčování knih.

pan Petr Vobořil

p. Vostřák komentoval název materiálu - Jablonec - město nástupu do Jizerských hor - je třeba vytvořit jakýsi nástup i pro Krkonoše a Český Ráj.

p. Vobořil řekl, že při vytváření strategického plánu města se řešil název sloganu, který by měl směřovat k cestovnímu ruchu. Formulace není konečná a může se dále vyvíjet.

Mgr. Svoboda se tázal na prohlídku objektu v Bezručově ul.

p. Vobořil řekl, že šlo o potenciální investory (projekční kancelář) z Ústí n. L., kterým byla poskytnuta naše digitalizovaná dokumentace do r. 1945, která popisuje budovu, a po seznámení se s materiálem nás pak budou informovat o svém případném záměru.

Ing. Pešek se tázal na prohlídku Hotelu Praha.

p. Vobořil komentoval částečné otevření objektu, investor provedl rekonstrukci sálu velkoryse, není ale zázemí pro vystupující a jeviště. V suterénu je vinárna s bezbariérovým přístupem a výtahy. Investor má zájem o spolupráci s městem, využití sálu je spíše pro reprezentativní účely. Prioritou města je dále využívat prostory Eurocentra.

Ing. Kraus měl dotaz ke zpracování stanovisek k novému územnímu plánu - nenašel stanovisko ministerstva dopravy a jaký je konečný scénář.

p. Vobořil řekl, že stanoviska byla již předložena na výboru pro územní plánování,

vč. stanoviska ministerstva dopravy, k dispozici u Ing. Smrčkové. Výbor projednával možnost posunutí termínu projednání ZM z prosince na leden 2012. Připomínky budou postupně připraveny pro seznámení ZM. Navrhl, aby se před jednáním ZM připravil jakýsi seminář, kde by všechny připomínky byly projednány se zastupiteli.

p. Berounský komentoval svou přítomnost (na pozvání Mgr. Paukrtové) na jednání výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a komentoval usnášeníschopnost výboru. Citoval některé názory členů výboru k připomínkám občanů k ÚP (arch.Hron, Ing. Smrčková), které se mu zdály neadekvátní. Celé jednání výboru na něho udělalo tristní dojem a i nadále si stojí za svým názorem, že výbor není dostatečně odborný útvar, od kterého by se měl odvíjet rozvoj města. Mělo by vzniknout více oponentury. Pozitivně hodnotil vystoupení místopředsedy (Mgr. Karáska) výboru.

Ing. Beitl upozornil, že vystoupení p. Berounského patřilo spíše do diskuse než do bloku zpráv místostarostů.

p. Vobořil reagoval, že on také navštěvuje výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města a nesouhlasí s názorem p. Berounského. Pokud klub ČSSD má nějaké výhrady, měl by je řešit jejich zástupce ve výboru.

Ing. Kypta se tázal na jednání s firmou Proctus, objekt V Luzích a objekt v Mlýnské.

p. Vobořil odpověděl, že Ing. Reichmann je jedním ze zájemců o byt v objektu Proctusu, zajímá se dlouhodobě o tuto výstavbu. Jednání s občany v objektu Mlýnská 32 - občané požádali o možnost výměny oken, památková péče povolila výměnu s dřevěnými rámy, s čímž obyvatelé nesouhlasí - objekt již nevykazuje známky historicky chráněné budovy. Vedou se další jednání o výjimce. U objektu V Luzích 59 se řeší nesouhlas majitele se zvýšenou přístavbou vedlejšího objektu.

p. Berounský přiznal, že je chybou klubu ČSSD, že si nezajistili náhradu za dlouhodobě nemocného zástupce ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Ing. Miloš Vele

Ing. Vele požádal členy výboru pro revitalizaci CZT, zda by po jednání ZM zůstali na 5 min. schůzku pro domluvení další strategie.

Ing. Pešek se tázal na jednání o návrhu o efektivním osvětlení ve školách - obecně, pak jednání s ředitelem SKS o cenách odpadu a jednání s pí Musilovou.

Ing. Vele řekl, že mu byly představeny různé projekty, které byly podloženy ekonomickými propočty a poukazovaly na neefektivní zdroje, které jsou použity v našich školách a to jsou náklady na městský rozpočet. Obdržel nabídku, kterou se bude dále zabývat. Jednání s SKS - ceny za odpady se nebudou z jejich strany zvyšovat, je zpracován materiál k odpadům, se kterým bude seznámena porada vedení a pak půjde tato informace do zastupitelstva. Ke kauze Musilových je zpráva z posledního jednání 6.10. v deskách a dále konstatoval, že soud opět nerozhodl a je on pozván jako svědek k dalšímu jednání 4.11.2011.

p. Vostřák se tázal jednání se senátorkou Paukrtovou o budoucnosti CZT. Minulé vedení města řeklo, že si každý může topit, jak chce a vést topení kudy chce, tím byl nabourán celý systém podniku, kde má město 34%. Jaká je budoucnost CZT? Město obdrželo od JTR zprávu, která měla 140 stránek, ale nikde nenašel odpověď města.

Ing. Vele potvrdil, že město dostalo od druhého akcionáře MWW obsáhlý pracovní materiál - plán revitalizace CZT, byla zřízena pracovní skupina, která řeší jednotlivé body materiálu, které mají dopad i na platnou akcionářskou smlouvu. To bylo předmětem jednání se senátorkou. Zatím se nic nemění, zřízená pracovní skupina má dané termíny a s výstupy bude seznámeno zastupitelstvo. Materiál by měl být schválen představenstvem JTR v březnu 2012.

Mgr. Svoboda se tázal na jednání ohledně objektu bývalé dětské nemocnice v Bezručově ul. s Real Garant Ústí n. L.

Ing. Vele řekl, že to je stejné jednání jako měli oba místostarostové - projekční kancelář bude reagovat.

Ing. Pešek se vrátil k případu Musilových - zpráva JUDr. Beldy v deskách - a doporučil pověřit místostarostu daleko silnějším mandátem a navrhl vrátit se k jednání o vyvlastnění tohoto objektu - návrh z minulosti stále platí.

Ing. Betl řekl, že vedení města se touto zprávou již zabývalo a připravuje řešení, se kterým bude ZM seznámeno příště.

p. Vostřák se tázal na rekonstrukci mostu v Kamenné ulici - nic se tam neděje, proč to není otevřeno alespoň pro pěší.

Ing. Vele řekl, že se provádí přípravné práce a celý úsek byl předán jako staveniště a není možné stavbu zpřístupnit chodcům. Dle harmonogramu byl měl být most dokončen k 30.7.2012.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

USNESENÍ ZM/174/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Starosta se postupně tázal jednotlivých interpelantů, zda jsou spokojeni s odpovědí na svou interpelaci:

p. Vostřák - spokojen částečně, MP nemůže chodit a u každého trhovce kontrolovat metry na chodníku, kde mají rozložené zboží. Ke druhé interpelaci řekl, že se uvidí, až se ulice dodělá, zatím se nic neděje.

Bc. Hamplová - akceptuje odpověď, ředitel MP byl pozván do skupiny komunitního plánování pro rodinu a mládež. Byl požádán, aby se stal členem skupiny a problematika se bude dále sledovat.

Ing. Pešek doplnil omluvu pí Novákové - zlomeninu kotníku si přivodila v budově úřadu, když šla na jednání. Je pověřen, že s odpovědí souhlasí.

p. Berounský - v případě odpovědi mini atomové elektrárny děkuje, sám doplňuje, že mini elektrárna podporu vedení města má, ale ne města. Chybí mu, že to nebylo zaneseno do návrhu změn územního plánu. U další 6. interpelace chápe složitost materiálu, ale jde o velmi potřebný materiál zejména na přelomu listopadu a prosince, a proto žádá jeho předložení na listopadovém ZM a ne prosincovém, jak je uvedeno v odpovědi.

p. Vobořil reagoval, že materiál není možné připravit do listopadového termínu, některé studie se musí dohledávat, aby projektová dokumentace byla komplexní, i prosinec bude šibeničním termínem.

p. Berounský upozornil, že prosincové zastupitelstvo je 14 dní po listopadovém termínu a potřebuje s těmi materiály pracovat právě na prosincovém zastupitelstvu. Nabídl svou pomoc v rámci své dovolené k dohledávání potřebné dokumentace a materiálů.

p. Vobořil řekl, že problém je v tom, že se na materiálech podílelo několik útvarů, proto předložení materiálu v listopadu není možné.

p. Berounský řekl, že se přiklání k tomu, aby mu bylo do listopadového termínu dodáno vše, co bude dohledáno.

Mgr. Svoboda - děkuje za odpověď k Tyršově parku, jen doufá, že se najdou finance pro údržbu parku. K interpelaci č. 8) se na doplnění tázal, jaké důsledky a jaká opatření byly vyvozeny. To samé k č. 9)

Ing. Beitl reagoval, že pracovníci, kteří to zavinili, již nejsou zaměstnanci MěÚ.

Mgr. Svoboda řekl, že v tom případě se k tomu vrátí v nových interpelacích a znovu upozornil, že nebyli informováni o nových zakázkách. Za odpověď na 11) děkuje tajemníkovi.

JUDr.Ing.Pleticha - 12) k odpovědi se možná příště vrátí. 13) - děkuje tajemníkovi, spokojen. U č. 14) není spokojen. Na vyzvání se dostavil do kanceláře ředitele JKIC a ten mu předal usnesení správní rady č. 28/2011 ze dne 29.9.2011, kde se zamítá požadavek zastupitele (viz následující příloha). Upozornil, že toto není v souladu se zákonem o obcích (zastupitel má právo nahlížet do dokumentace organizací, zřízených městem). Žádal pouze zápisy o tom, že SR JKIC jednala.

Ředitel JKIC nebyl schopen doložit, že zápisy byly rozeslány. Předává záznam z návštěvy, který zapsal ředitel JKIC (viz následující příloha) vč. mého vyjádření, kde je jasně napsáno, jak ředitel porušuje zákon této země.

p. Vobořil řekl, že správní rada jednala o interpelaci L. Pletichy, hlasováním se vyjádřila, jakým způsobem má ředitel zápisy předložit. Pan ředitel ctil usnesení SR a v dikci usnesení zápisy předložil. Pokud má Dr. Pleticha další požadavky na SR, projedná je a předloží.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že to není žádný požadavek, pouze normální interpelace člena zastupitelstva města. Jsou dvě cesty, kterými organizace musí informace dát: interpelace a informace dle § 82 zákona o obcích. Informace může chtít i mimo zasedání zastupitelstva.

p. Vobořil opakoval, že předloží požadavek správní radě.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že ho nezajímá správní rada, upozornil, že jsou porušovány zákony této země.

p. Vobořil reagoval, že pokud chce něco řešit jako občan a zastupitel se správní radou, nevidí v tom problém. Správní rada má svůj mandát i v právním systému ČR. Již jednou JKIC nějakým způsobem v soudním řízení napadl a prohrál, může se v tom pokračovat.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že se to týkalo něčeho jiného, nyní problém neřeší se správní radou ale s městem Jablonec nad Nisou, které je zřizovatelem společnosti.

K bodům 15) - 18) je spokojen s odpověďmi, ale důsledky se budou řešit jinak. K interpelaci pod číslem 19) - je to zoufale málo, pokud se vychází z jediné studie z r. 2008 (sčítání). Osobně ví o dalších 2 studií, které byly zpracovány. Informace k průzkumům na odboru dopravy jsou, chtěl přehled, město to nesplnilo - není spokojen s odpovědi.

Ing. Pešek - 4 body - kritika problémových objektů ve městě: objekt Koňákových z Prahy, není stále zajištěn, není bezpečný a jsou tam rozkopnuté dveře, může tam kdokoliv. Je třeba ujednotit přístup ke všem problémovým objektům a všem uživatelům. Podstata odpovědí mu vadí. Dále bod) Veřejná stezka ve Smetanově ul. - je tam věcné břemeno města či nikoli. Jde o veřejnou cestu (vysekané křoví)? Jsou to jen polovičaté odpovědi.

Ing. Roubíček se tázal Mgr. Žura (výkon funkce ředitele ve dvou divadlech zároveň), zda je nějaká změna od doby jeho odpovědi?

Mgr. Žur řekl, že ze svého pohledu vykonává práci s max. nasazením.

Ing. Roubíček poděkoval a požádal radu, aby i nadále trvala na kontrolní činnosti nad ředitelováním v divadle.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-3-2

USNESENÍ ZM/175/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 22. září 2011

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Předkladatel neměl doplnění, nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-5

USNESENÍ ZM/176/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. dopis pana J. U., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření splátkového kalendáře pro p. J. U., ., Jablonec nad Nisou

2. dopis paní L. D., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje prominutí dluhu ve výši 57.951,- Kč paní L. D., ., Jablonec nad Nisou, který vzniknul z titulu nezaplaceného poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas hrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

7) IV. rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele jen doplnil, že byl městem odkoupen majetek zaniknuvší organizace Městská správa nemovitostí, s.r.o. který byl oceněn znalcem. Je tam nákup osobního vozu pro odd. správy bytů. Dále jsou v materiálu uvedeny výdaje na další opravu střechy MŠ Vítězslava Nezvala, která byla zrekonstruována, ale bez opravy střechy. Náklady se částečně kryjí z rezervy města.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

USNESENÍ ZM/177/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 8 - 14. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.112.516 tis. Kč

B. b e r e n a v ě d o m í

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 6.10.2011.Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 2. - 5.

8) Bezúplatný převod nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

USNESENÍ ZM/178/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. 8298/ULB/2011, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 2280/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

B. r u š í

usnesení č. 817/A/4 ze dne 22.4.2010

9) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Nebylo žádné doplnění ani diskuse. Návrh byl projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

USNESENÍ ZM/179/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 830/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 830/8 o výměře 49 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu Ing. M. K., r. ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.450,- Kč.

2. prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 a části p.p.č. 1226/6, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1226/8 o výměře 86 m2 a části p.p.č. 2401, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2401/2 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. pro manžele G., r. . a L., r. ., Hloucalovy, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 34.542,- Kč.

3. prodej p.p.č. 343/10 v k.ú. Jablonec n.N., každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, pro paní D. K., r.., bytem ., Železný Brod a pana J. H., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.700,- Kč.

4. prodej p.p.č. 742/7 v k.ú. Jablonecké Paseky, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, pro Z. V., r. .., bytem ., Jablonec n.N. a M. V., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.600,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 1715/4, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1715/42 o výměře 26 m2 v k.ú. Mšeno n.N. a části p.p.č. 1709, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1709/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky pro manžele L., r. . a Z., r. ., P., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 32.219,- Kč

6. prodej p.p.č. 727/2 v k.ú. Kokonín pro manžele M., r. . a E., r. ., M., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.900,- Kč.

7. prodej p.p.č. 947/13, p.p.č. 947/14, část p.p.č. 947/15, oddělené geometrickým plánem o nové výměře 255 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem stavby rodinného domu pro paní P. T., r. ., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,043.743,- Kč.

8. prodej části p.p.č. 947/15, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 947/41 o výměře 71 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana B. K., r. ., bytem ., Hejnice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 55.003,- Kč

9. směnu části p.p.č. 518/259, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 518/286 o výměře 13 m2 v k.ú. Mšeno n.N., ve vlastnictví města za p.p.č. 596 o výměře 300 m2 v k.ú. Mšeno n.N., ve vlastnictví pana V. Č., r. . a pana L. H., r. ., oba bytem ., Jablonec n.N. s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch pana Č. a pana H. ve výši 71.750,- Kč. Pan V. Č. a pan L. H. nabudou předmětný pozemek do spoluvlastnictví, a to každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2.

10. prodej p.p.č. 258 v k.ú. Rýnovice pro pana T. V., r. . bytem . Jablonec n.N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 41.208,- Kč.

11. ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 245-2010-FaM/OMP ze dne 27.4.2010 uzavřenou se společností ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle, a to dohodou.

12. prodej p.p.č. 737/5 o výměře 5621 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinných domů pro manžele JUDr. I., r. . a Ing. R., r. ., W., bytem . ., Jablonec n.N. a manžele K., r. ., bytem ., Liberec 15 a Ing. O., r. ., P., bytem Bedřichov . za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3,374.600,- Kč. Manželé JUDr. I. a Ing. R. W. a manželé K. a Ing. O. P. nabudou předmětný pozemek do spoluvlastnictví, a to každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej st.p.č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n.N.

2. prodej části p.p.č. 361 o celkové výměře 7287 m2 v k.ú. Rýnovice

10) Směna nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele doplnil, že směnu potřebuje město vzhledem k rekonstrukci okružní křižovatky v Belgické ul., navrhl úpravu usnesení, kde je podmínka předkupního práva ve prospěch města.

Ing. Pešek řekl, že jde o důležitou spojnici mezi Libercem a Jabloncem, situace na této trase je neúnosná. Není v plánu její dokončení v r. 2012, ani v r. 2013-2014. Je třeba oslovit Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD), aby se docílila změna termínu dokončení této komunikace, na které je postavena další strategie vedlejší silnice a celého nového územního plánu. Navrhl rozšířit usnesení o pověření starosty, aby všemi možnými způsoby oslovil nadřízené orgány a jednal o změně stanoviska ŘSD, aby se docílila změna termínu dokončení této strategicky důležité stavby.

Ing. Beitl informoval, že v této souvislosti navštívil p. Seppa, náměstka hejtmana pro dopravu LK a bylo mu sděleno, že se upřednostňuje obchvat obce Dubá u Doks. Jde o komunikací 1.tř. v gesci ministerstva dopravy. Apeloval na zastupitele, kteří mají užší kontakty tímto směrem, aby se pokusili ve prospěch města zaintervenovat, aby se dokončení spojnice mezi Lbc a Jbc dostalo před obchvat Dubá v r. 2013.

PhDr. Fojtíková řekla, že nesouhlasí s navrženou směnou, neboť směna objektu Husova 10 se jí nejeví jako adekvátní.

Předseda návrhové komise Ing. Roubíček přečetl navržené usnesení s předkupním právem k nemovitostem.

Nový návrh usnesení byl schválen 17-1-7-2

USNESENÍ ZM/180/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. a) směnu p.p.č. 54/2, k.ú. Lukášov, p.p.č. 791 a p.p.č. 794/2 vše v k.ú.Rýnovice ve spoluvlastnictví pana J. M., r. 1949, bytem ., Liberec VII a Ing. V. S., r. 1952, bytem ., Milovice, Mladá za objekt č.p. 2115 (Raisova 23) na st.p.č. 2068 včetně st.p.č. 2068 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 panu J. M., r. 1949, bytem ., Liberec VII a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 Ing. V. S., r. 1952, bytem ., Milovice, Mladá, a to bez finančního vyrovnání.

b) zřízení předkupního práva k objektu č.p. 2115 (Raisova 23) na st.p.č. 2068 včetně st.p.č. 2068 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) pro město Jablonec nad Nisou, a to na dobu neurčitou, na základě kterého bude povinností pana J. M. a pana V. S. nabídnout městu výše uvedené nemovitosti, pokud budou chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 2.600.000,-Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 872-37/2010 jako cena obvyklá, a za kterou je realizována směna uvedených nemovitostí.

2. a) směnu objektu č.p. 51 na st.p.č. 797 včetně st.p.č. 797, p.p.č. 796 a p.p.č. 798 vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví pana J. M., r. 1949, bytem ., Liberec VII za objekt č.p. 1776 (Husova 10) na st.p.č. 1650 včetně st.p.č. 1650, p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou a objekt č.p. 1495 (Raisova 5) na st.p.č. 1286 včetně st.p.č. 1286 a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou, a to bez finančního vyrovnání.

b) zřízení předkupního práva k objektu č.p. 1776 (Husova 10) na st.p.č. 1650 včetně st.p.č. 1650, p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) pro město Jablonec nad Nisou, a to na dobu neurčitou, na základě kterého bude povinností pana J. M. nabídnout městu výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 4.900.000,-Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 1583-8/11 jako cena obvyklá, a za kterou je realizována směna uvedených nemovitostí

c) zřízení předkupního práva k objektu č.p. 1495 (Raisova 5) na st.p.č. 1286 včetně st.p.č. 1286 a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) pro město Jablonec nad Nisou, a to na dobu neurčitou, na základě kterého bude povinností pana J. M. nabídnout městu výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 2.900.000,-Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 870-35/2010 jako cena obvyklá, a za kterou je realizována směna uvedených nemovitostí.

11) Fond na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-4

USNESENÍ ZM/181/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2011/2012

Vzhledem k časování starosta předřadil k projednání bod č. 13)

13) PROCTUS 3, s.r.o.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele řekl, že usnesení doporučil výbor pro hospodaření s majetkem města. Omluvil Ing. Pummera a přivítal zástupce firmy PROCTUS p. Michálka, kterého vyzval k vystoupení.

p. Michálek zrekapituloval celý vývoj projektu od výběrového řízení v r. 2006 až do dnešních dní. Nový oddělovací plán - převody pozemků a komunikací od ÚZSVM (Lipanská). Nový geometrický plán uspořil 1.600 tis. Kč. V červenci se podařilo konečně získat tyto pozemky do majetku města. Nyní žádost o prodloužení nájemní smlouvy (zrušení bytů a rozšíření prodejní plochy), ale stavbu chtějí dokončit.

p. Berounský se tázal, jaká je další vize a harmonogram prací.

p. Michálek řekl, že mají nasmlouvány dvě dodavatelské firmy, harmonogramy jsou vázány na výstavbu mostu v Kamenné ul., což je jiná firma.

p. Vostřák se tázal na nové plány kolem Kamenné ul., bude ul. Lipanská do ul. 5. května otevřená?

Ing. Vele upozornil, že firma PROCTUS nemá nic společného s opravou mostu v ul. Kamenná.

Mgr. Svoboda se tázal, zda má město nějaký plán „B“, pokud nedojde ke schválení smlouvy s PROCTUSem, jak se bude dál řešit tento prostor?

p. Vobořil odpověděl, že žádný konkrétní záměr není, čeká se na usnesení ZM a od toho se budou odvíjet další kroky.

p. Berounský upozornil na besedy s občany v minulých letech, kdy vznikaly různé náměty občanů.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-2-1

USNESENÍ ZM/183/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

nevyhovění žádosti o prodloužení termínu smlouvy o smlouvě budoucí kupníč. 292-2007-FaM/OMP ze dne 23.8.2007, a to podání žádosti o kolaudaci objektu do 30.9.2014 a nevyhovět žádosti o prodloužení smlouvy nájemní č. 337-2006-FaM/OMP ze dne 29.9.2006 do 30.9.2014.

12) Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele shrnul skutečnosti od února 2011, kdy se dal návrh řešení parku do ZM. Původní návrh byla dotace 25 mil. Kč a město spoluúčast 2,8 mil. Kč. Město se dostalo do užšího výběru, jednání se zástupci Nadace, kteří měli požadavek navýšit spoluúčast města na 5 mil. Kč, aby se mohly financovat některé úpravy (rekonstrukce WC, budovy správce a přemístění novinového stánku). Po prozkoumání parku odborníky bylo zjištěno silné „zabetonování“ celého pozemku a to by se muselo zlikvidovat na náklady města. Předkládá jiný návrh usnesení než je v materiálech, a který neschvaluje základní podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku.

Ing. Pešek komentoval podmínky Nadace, stav parku by se vrátil ke stavu z minulé republiky, navíc to generuje další vícenáklady pro město. Celá akce se tím dostává mimo reálné finanční možnosti města.

JUDr. Ing. Pleticha okomentoval a doplnil likvidaci WC, které nejsou odkanalizované. Upozornil, že město má šanci 1:4, aby dotaci dostalo. Filosofie nadace je dávat finanční prostředky do věcí, které jsou vidět. Apeloval na zastupitele, aby se nezatracovala tato možnost. Park se nějak řešit musí, pokud nás vyberou, chtějí mít kontrolu nad financemi.

Ing. Vele řekl, že celá akce přijde město na cca 15 mil. Kč a je zde riziko dalších nákladů, které bude muset město generovat na údržbu.

JUDr.Ing. Pleticha oponoval, že finance jsou otázkou způsobu zadání, aby náklady pro město byly co nejnižší.

Návrh usnesení byl schválen ve variantě I. 16-4-7-0

USNESENÍ ZM/182/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

Základní podmínky poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou.

14) Schválení podnětu na pořízení 63. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

p. Vobořil řekl, že navrhuje upřednostnit variantu „B“ - neschvaluje. V materiálu jsou fotografie z míst, kde by se případný obytný dům stavěl (Stavbařů a Polní). Výbor pro územní plánování doporučil variantu - neschvaluje.

Ing. Pešek se tázal, jaké má město v tom případě plány se stávající ruinou?

p. Vobořil řekl, že pozemky jsou firmy MYTEX s.r.o. Problém je dost široký, podobný jako roubenka pod Smetanovou ulicí. Celou věc je třeba ještě prodiskutovat a předložit nové řešení (otázka financí).

Návrh usnesení byl schválen 19-1-6-1

USNESENÍ ZM/184/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

podnět na pořízení 63. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

15) Dohoda o narovnání s realitní kanceláří RIA REALITY a. s.

Předkládá: Mgr. Robert Musil, Oddělení právní a veřejných zakázek

Ing. Vele informoval, že město vede spor o částku 873 tis. Kč, kdy RIA špatně vypočítala nájemné některým občanům. Je snaha o dohodu s kanceláří RIA, byl předložen znalecký posudek, soud uznal výši dluhu ale s tím, že bude muset být vedeno další soudní řízení. Navrhuje uzavření smíru s kanceláří RIA, (může být požádáno o kriminalistický posudek) - do dnešního dne zaplatilo město na celé kauze částku 229 tis. Kč vč. advokáta.

Mgr. Musil doplnil, že oddělení právní a veřejných zakázek se podrobně zabývalo náklady města a doporučuje řešit celou situaci smírnou cestou, abychom se vyhnuli dalším soudním nákladům.

JUDr.Ing. Pleticha navrhl materiál stáhnout a dát do finančního výboru znovu k projednání. Záležitost se týkala státu a přeneseného výkonu státní správy, nikoli soukromo-právního vztahu, který zde běží. Pokus o smír s kanceláří RIA již byl dávno, ale že věc skončila u soudu je vina odpovědnostní pojišťovny této společnosti, která do sporu natlačila kancelář RIA REALITY a.s. Nyní už nejde o peníze kanceláře RIA, ale České pojišťovny - nyní už hrozí výše 1 mil. Kč. To je také důvod pro nějaké smírné řešení. Vyjednávání vy rozhodně neměla začínat na spodní ¼ sporné částky, ale na ¾. Navrhuje stáhnout materiál a vrátit do finančního výboru města. Znovu zdůraznil, že se nejedná o peníze RIA ale České pojišťovny.

Ing. Vele řekl, že se obává výše nákladů soudního sporu.

Mgr. Svoboda řekl, že nemá nic proti tomu, aby pře skončila dohodou. Ale dohoda, začínající na ¼ žalované částky, kdy soud již rozhodl o oprávněnosti žaloby, je již v rozporu s ustanovením Zákona o obcích § 38, odst. 6, který ukládá uplatňovat náhradu škody. Každý za zastupitelů by si měl uvědomit, pro co hlasuje a jaké konsekvence to bude mít. Město má šanci, že mu budou náklady přiznány.

p. Berounský řekl, že by materiál měl jít zpět do finančního výboru. Spravují se zde prostředky daňových poplatníků, navrhuje stáhnout materiál - pro město je to nevýhodné vypořádání.

Ing. Vele řekl, že částka se nemusí projednávat na finančním výboru, neboť neklade žádné finanční nároky na rozpočet města. Částka 250 tis. Kč byla první částka, kterou byla protistrana ochotna akceptovat.

Ing. Kraus řekl, že z jeho pohledu se mu zdá částka nízká a nebude pro navržené usnesení hlasovat. Doporučil jednat dále.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že částka se týká příjmů města a je přesvědčen, že do projednání do finančního výboru města to patří s doplněním dalších informací. V materiálu mu chybí nějaké stanovisko právní kanceláře, a stanovisko pojišťovny. Udivuje ho, že z milionové škody by získalo město pouze 30.000 Kč.

p. Berounský řekl, že chce, aby se ve finančním výboru probraly všechny okolnosti a bude to ku prospěchu věci.

PhDr. Fojtíková podotkla, že každý má na spor jiný názor, navrhuje stáhnout materiál a doplnit další podklady.

RNDr. Čeřovský navrhl jednání předsedů politických klubů.

Starosta vyzval zástupce klubů a vyhlásil 10 min. přestávku, po které bylo upraveno usnesení.

Ing. Roubíček přečetl upravené usnesení a dal hlasovat o rozšířeném usnesení o bod B) ukládá - viz usnesení.

Upravené usnesení bylo schváleno 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/185/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr uzavření dohody o narovnání se společností RIA REALITY a.s., IČO: 25786946, se sídlem v Praze, ve Šrobárově ulici č. 2182/3 ve věci škody vzniklé v souvislosti s nesprávným stanovením výše nájemného v nemovitostech vlastněných městem Jabloncem nad Nisou za rok 2008.

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, mistostarostovi města, vést jednání o výši částky, která bude v rámci návrhu této dohody o narovnání uhrazena společností RIA REALITY a.s., městu Jablonec n. N.

16) Změna ve složení výboru

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/186/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. ukončení práce Ing. Libora Jakoubka ve Výboru pro hospodaření s majetkem města

2. že s hlasem poradním může na jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města docházet Ing. Tomáš Beneš

17) Memorandum o spolupráci při přípravě Regiontour Jablonec

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl krátce okomentoval materiál: po jednání s krajským úřadem se dospělo k názoru, že je třeba dát této spolupráci vyšší prestiž a zapojit do spolupráce důležité „hráče“ (LK, magistrát Liberce, OHK, Eurocentrum a město Jablonec). Zároveň poděkoval Ing. Schäferovi - garant projektu - za účast na dnešním jednání.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/187/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s o u h l a s í

se spoluprací v oblasti cestovního ruchu se subjekty dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, starostu města Jablonec nad Nisou k podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým krajem, městem Jablonec nad Nisou, Statutárním městem Liberec, Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o.

18) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Návrh usnesení byl schválen bez připomínek 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/188/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

19) Osadní výbor Kokonín

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, RZ

Předkladatel řekl, že občané Kokonína se chtějí více podílet na správě této části města a chtějí zřídit osadní výbor stejně jako obyvatelé Proseče nad Nisou. Tam se spolupráce osvědčila a ukázalo se, že ne vše je kontroverzní. Mezi sebou se domluvili na členech výboru. Doporučil tento návrh schválit, případně rozšířit výbor o další členy.

Ing. Pešek navrhl vymezit hranice Kokonína a Vrkoslavic, aby bylo jasné, kam sahají pravomoce tohoto výboru.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že pravomoce výboru jsou vázány na katastrální území Kokonína.

Ing. Procházková řekla, že podporuje tento návrh, je dobré, že se lidé zajímají o dění v jejich bydlišti.

Mgr. Tulpa schválil návrh, aby se ostatní politické strany zapojily do dění osadních výborů. Vítá zapojení občanů do osadních výborů, aby byli partneři k projednávání materiálů.

Ing. Beitl se tázal, jak koresponduje zřízení osadního výboru s žádostí o odtržení Kokonína.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že jde o jiný institut, ale je to spíše nedostatek informací. Jedna věc je řešení jednoho problému a druhá je řešení agend celého obecního úřadu. Zatím by doporučil předložený materiál schválit a doplnit výbor postupně zástupci i z jiných politických stran.

Ing. Beitl řekl, že osobně by preferoval jít touto cestou partnerské komunikace.

PhDr. Fojtíková řekla, že vítá vznik dalšího osadního výboru, jen ji zaráží, proč by měli být členové nominováni do těchto výborů politickými kluby. Měli by to být zástupci občanů, zajímající se o dění města a o komunální politiku. Upřednostnila by zájem běžných občanů města.

Ing. Beitl reagoval, že členové určitě nemusí být členy politických stran.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že ani jeden člen navrženého osadního výboru není členem ČSSD. Jde o místní občany, kteří se na něho obrátili se žádosti o vysvětlení některých mechanismů.

Mgr. Paukrtová řekla, že preferuje, aby členy osadního výboru byli lidé, kteří tam žijí a tázala se, zda by mohli být i občané z jiné části města, kteří se zajímají třeba o odkanalizování Kokonína.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že otázka je pro tajemníka, ale zřejmě musí bydlet na daném katastrálním území.

Mgr. Tulpa podotkl, že s politickou vazbou na volbu členů výboru nemá nic společného. Tázal se JUDr.Ing. Pletichy, z jakých skupin vznikl návrh na sedmičlenný výbor. Bylo zaregistrováno množství osob, z kterých vzešel mandát výboru?

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že na setkání občanů bylo kolem 15 lidí. Kokonín nemá žádnou organizaci, která by občany zastupovala. Jsou tam dobrovolní hasiči, myslivecký spolek, sídlo tam má Nisanka. Angažovali se lidé i z horní části Kokonína, nejen kolem čističky.

p. Louda navrhl do osadního výboru Kokonína občana tohoto katastru p. Petra Mikulu, sympatizanta TOP 09.

p. Berounský navrhl občanku Kokonína pí Janu Hamplovou, zastupitelku města.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že o volbě členů do osadního výboru rozhoduje zastupitelstvo města a mělo by se to dnes vyřešit. Pokud oba nově navržení mají zájem pracovat ve výboru, jako předkladatel mění počet členů výboru ze 7 na 9.

Bc. Hamplová souhlasila s návrhem.

Ing. Vele měl dotaz, zda p. Petr Mikula skutečně bydlí v katastru Kokonína?

p. Louda řekl, že se s ním telefonicky spojí a ověří to.

Nastala diskuse mezi zastupiteli, zda dnes zřídit osadního výbor a zvolit jeho členy či nechat otevřeno pro případné jmenování dalších členů a zda p. Mikula opravdu bydlí v katastru Kokonína. Po prověření v registru obyvatel, bylo zjištěno, že je tu shoda jmen Petr Mikula starší a mladší. Pan Petr Mikula ml. se posléze dostavil osobně na jednání zastupitelstva.

Ing. Beitl v závěru diskuse konstatoval, že nikdo nechce zabraňovat vzniku osadního výboru, ale doporučil, aby se „nesochal“ výbor zde na zastupitelstvu. Požádal předkladatel, aby k tomu zaujal konečný postoj.

p. Topol požádal o ukončení diskuse a hlasování o návrhu.

Ing. Vele řekl, že podporuje hlasování o založení výboru a připomněl v této souvislosti nutnost úpravy jednacího řádu zastupitelstva. Dále navrhl úpravu v § 4 č. 9 v souvislosti s distribucí materiálu - „materiál obdrží členové ZM 7 dní předem v písemné podobě“. Nyní se přešlo k digitalizaci materiálů, a proto požádal tajemníka o aktualizaci jednacího řádu.

JUDr. Řeháček řekl, že vzhledem k elektronizaci ZM dochází k celé řadě změn a proto přepracuje Jednací řád zastupitelstva a předloží na příštím ZM.

Ing. Vele souhlasil s návrhem tajemníka, na příštím ZM schválit nový jednací řád.

Mgr. Špoták požádal za klub ČSSD, aby alespoň v jednom vyhotovení dostávali materiály pro jednání ZM v písemné podobě.

Ing. Beitl řekl, že to nebude problém, ale nemusí se to zapracovávat do stanov. Přivítal občany Kokonína a předal slovo předkladateli materiálu.

JUDr.Ing. Pleticha upravil usnesení a představil další dva členy výboru. Předsedou osadního výboru Kokonín je zastupitelstvu navrhován p. Šikolu.

Návrh upraveného usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/189/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. z ř i z u j e

v souladu s § 84 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích Osadní výbor Kokonín v počtu 9 osob

B. u r č u j e

členy Osadního výboru Kokonín pro funkční období do listopadu 2014:

 • Josefa Šikolu
 • Jana Bergera
 • Vladislava Šikolu
 • Karla Zemana
 • MVDr. Ivana Hradila
 • Ing. Františka Soukupa
 • Karla Bobotu
 • Bc. Janu Hamplovou
 • Petra Mikulu

C. v o l í

předsedou Osadního výboru Kokonín pana Josefa Šikolu

D. s c h v a l u j e

dodatek Jednacího řádu zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy

20) Prezentace města na novém motorovém voze Regio-Shuttle RS 1 Stadler Českých drah, a. s.

Předkládá: Jindřich Berounský, RZ

p. Berounský řekl, že dostal na starost označení nových motorových vozů, švýcarské výroby, které se vyrábí nedaleko Berlína. Jablonec a jiná okolní města Libereckého kraje mají možnost se na účet Českých drah na těchto vozech prezentovat. Liberecký kraj spolu s koordinátorem dopravy KORID LK s.r.o. a České dráhy vyčlenily 16 motorových vozů Stadler a 5 vozů Reigionava, které ponesou v prostoru stanoviště strojvedoucího názvy obcí a měst nebo názvy řek a hor. Již byla vybrána řeka Nisa a tento vůz se bude předávat 4. listopadu v 10 hod. na libereckém nástupišti. Další v pořadí budou města Frýdlant v Čechách a Tanvald. Tuto nabídku městu je třeba zastupitelstvem schválit jako záměr a souhlas s použitím znaku města a názvu města (grafika).

JUDr.Ing. Pleticha vytkl nekompletnost materiálu (historické informace). Materiál ale podporuje.

Ing. Beitl požádal o 5 min. přestávku pro jednání koalice.

Ing. Roubíček přečetl upravený návrh usnesení, který byl přijat 23-0-1-1

USNESENÍ ZM/190/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s o u h l a s í

s prezentací Města Jablonce nad Nisou zdarma na železničním motorovém voze Regio-Shuttle RS 1 Stadler Českých drah, a.s. s evidenčním číslem 840.011

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, starostu města, výběrem vhodného grafického návrhu pro doplňkové označení železničního motorového vozu RS 1 Stadler.

21) Nové interpelace

JUDr.Ing. Pleticha ústně interpeloval, aby mu byly předloženy zápisy správní rady JKIC za r. 2010. Dále předložil dvě písemné interpelace: a) Proč nebyli zastupitelé informování o přípravě a zadání veřejných zakázek? 1-3 body. b) Jaká konkrétní ustanovení zákona či vyhlášky umožňuje v územním plánu mít pouze „invariantní řešení“ a řešení bez variant? Žádal sdělit č. zákona, vyhlášky, č. paragrafu, popř. odstavce a písmene.

p. Vostřák se kriticky vyjádřil k dláždění v Jablonci, z kterého má dojem, že se ve městě připravuje revoluce. Dále upozornil na zvednutý terén ve městě - zhruba o 70 cm, nejsou vidět sklepní okénka, ale nikdo neřeší izolaci objektů, které nasávají vlhkost. Upozornil na výjezd z autobusového nádraží do ul. 5.května a na rohový dům na Dolním nám. (bufet), který má omšelou fasádu, vstupní dveře a nenatřená okna. Jde o městský objekt, který by si opravu zasluhoval. Kritizoval dlažbu před radnicí.

Ing. Beitl řekl, že ne všechno bylo do interpelací, ale předpokládá, že to patří do rezortu Ing. Veleho, který na to odpoví.

Mgr. Svoboda se připojil k dotazu Dr.Pletichy ohledně veřejných zakázek, proč nejsou zastupitelé informování. Dále se tázal na důvod uzavření ul. Kostelní. Obrátili se na něho provozovatelé hostinského zařízení v ulici, s tím, že nebyli vůbec informováni o uzavření ulice a tázali se, kdy bude ulice znovu otevřena.

p. Vobořil odpověděl, že uzavření komunikace bylo do 15.10. ale z důvodu silného podbetonování dlažby byl zábor prodloužen od 17.10. do 21.10.

p. Berounský se tázal, kdo za město a z jakého popudu jednal o MHD z Jablonce nad Nisou do Josefova Dolu a v jakém stádiu jsou jednání?

Nebyly další dotazy k interpelacím.

23) Diskuse

Ing. Pešek upozornil, že město sice uzavřelo Kostelní ul., ale nic se tam neděje a jsou tam proluky 2-3 dnů beze změn. Jde o zásadní komunikaci pro město, jejíž uzávěra vyvolala spoustu zmatků. Dále řekl, že v minulém ZM interpeloval zábradlí v ul. Palackého, které ale není doděláno. Křižovatka je natolik frekventovaná, že si údržbu zaslouží (ze zábradlí trčí nezajištěná 2 m trubka do prostoru).

p. Vobořil komentoval opravu v ul. Kostelní, problém si město uvědomuje, ale není to jednoduché. Pracují tam 2 firmy a koordinace není jednoduchá - 1. výměna vodovodní přípojky k faře a 2. zajišťuje položení optického kabelu. Zodpovědnosti se nezříká, koordinuje to ředitel JKIC a správní rada JKIC, kde je předsedou.

Ing. Vele se tázal Ing. Peška, zda souhlasí s přesunem jeho připomínky k zábradlí v ul. Palackého do interpelací.

p. Berounský pozval zastupitele na 28.10. v 9,30 hod. do terminálu Fügnerova v Liberci na představení a slavnostní křest druhé liberecké historické tramvaje a dále na 4.11. v 10 hod. na představení nového švýcarského vozu Stadler. Elektronicky budou rozeslány pozvánky.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal na další vývoj kolem objektu Schlaraffie, zda na půdě nové komise pro městskou památkovou péči se to bude řešit a jaký je aktuální stav.

p. Vobořil informoval, že rada města dnes jmenovala nové složení komise pro městskou památkovou péči a první jednání je 31.10.2011. Pokud jde o objekt Schlaraffie, tak na Národní památkový ústav dorazila žádost o zařazení tohoto objektu na seznam nemovitých památek, nyní se tím zabývají pracovnice ministerstva kultury a jakmile začne řízení směrem ke stavebnímu úřadu, znamená to zastavit kroky případného schvalování demolice. Komise se tím bude zabývat na nejbližším jednání.

PhDr. Fojtíková se tázala, jak se budou nyní financovat čističky odpadních vod (ČOV), když na to nejsou dotace z EU.

Mgr. Tulpa reagoval, že čističky SčVK jsou stavěny v drtivé většině bez dotací EU. Dále upozornil na pozvánku na seminář pro zastupitele ohledně 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb na pondělí 14.11.2011 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ.

p. Vostřák řekl, že by nerad vypadal, jako ten, který zlikvidoval Komisi pro realizaci programu regenerace MPZ, ale město mu nevyšlo vstříc a nedalo pro komisi tajemníka. Komise pracovala dobře, veškerý materiál, který se tam projednal, šel jako materiál do rady města. Do čela odboru stavebního a životního prostředí byla jmenována pí Řimnáčová, kterou několikrát žádal o jmenování tajemníka komise. Nebylo mu vyhověno, proto rezignoval na předsedu komise, ale zůstal členem.

p. Vobořil řekl, že komise má na co navazovat a bude pokračovat v práci. Jsou tam nominováni zástupci politických stran a věří, že změna názvu bude „všeobjímající“ památky ve městě a okolí.

p. Topol se vrátil k minulému zastupitelstvu, kdy p. Vobořil přislíbil ve své zprávě pravidelně informovat o stavu financování rekonstrukce fary. Dnes to tam nebylo, ale požádal o tuto informaci na příštím ZM.

p. Vobořil se omluvil, ale informace jsou pravidelně uveřejňovány na webu města - stránky JKIC. Příště doplní ve své zprávě.

Starosta města ukončil jednání ZM ve 12,30 hod. a pozval členy rady na pokračování rozjednané rady města.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: Mgr. Soňa Paukrtová, Mgr. Pavel Svoboda

Vytvořeno 8.12.2011 8:06:00 | přečteno 1732x | Petr Vitvar
load