Zápis 17.02.2011

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 17. února 2011 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Václav Vostřák
  • Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Karásek, Ing. František Pešek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl, zahájil 2. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 25 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil p.Vostřáka a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám, které oslavili nebo oslaví v měsíci únoru.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Mgr. Petra Karáska a Ing. Františka Peška. Poté se tázal přítomné senátorky a poslanců PČR, zda chtějí vystoupit před jednáním ZM. Nikdo této možnosti nevyužil.

Materiály na stůl:

1) Valná hromada Turistického regionu Jizerské hory

2) Návrh dnešního usnesení

3) Usnesení mimořádné rady města z 15.2.2011

4) Návrh nové Organizační struktury MěÚ

Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

předkládá: Ing. Petr Beitl, S

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

6) Prodej bytu a objektu

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

7) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

8) Výkup pozemku

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

9) Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

10) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

11) Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

12) TJ Bižuterie, o.s. - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

13) Rozdělení Návrhu změny č. 40d Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, MS2

14) Schválení podnětu 59. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, MS2

15) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2010

předkládá: Ing. Petr Beitl, S

16) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

17) Úprava rozpočtu projektu „Jablonec nad Nisou 2011“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

18) Delegování zástupce do orgánu společnosti SKS s.r.o

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

19) Delegování zástupce do orgánu společnosti JTR a.s. - časování 9,45 hod.

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

20) Výroční zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2010

předkládá: Ing. Petr Beitl, S

21) Dopisy občanů

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

22) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl - "Info P"

23) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

24) Diskuze - Stížnost na usnesení ZM

předkládá:

Nikdo neměl připomínky ani doplnění a program byl schválen 25-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl na předsedu návrhové komise p. Jindřicha Berounského a členy Bc. Janu Hamplovou a JUDr. Ivanu Weberovou.

Nikdo neměl připomínky a komise byla zvolena 25-0-0-0

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů - ZM/24/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, S

Zpráva starosty města

Ing. Pešek se tázal na jednání se zástupcem firmy Abastor a jaký je další postup u kauzy Musilových.

Ing. Beitl řekl, že zástupce firmy Abastor sdělil své připomínky k trestnímu oznámení, které podala firma JTR. Jeho názory se zásadně liší od stanovisek JTR. Požádal p. Šůmu, aby své stanovisko předložil písemně.

K jednání s pí Musilovou řekl, že došlo k posunu trochu zpět, navrhla akceptaci protináhrady - objekt Lidická 9, podmínka jsou 2 volné byty 2+1. Objekt zatím neviděla, bude další jednání.

Zpráva místostarosty 1 tj. Mgr. Tulpy

Mgr. Tulpa na úvod poděkoval všem zastupitelům, kteří se zúčastnili týdne partnerství, který proběhl pěkně vč. prezentace na Úřadu vlády.

Ing. Pešek se tázal, proč nebyla městu přidělena dotace pro zařízení „Kruháč“?

Mgr. Tulpa uvedl, že v rámci dotační politiky LK nedostalo nízkoprahové zařízení žádanou dotaci. Z naší strany byla podána žádost o vysvětlení. Došlo k administrativní chybě pracovníka krajského úřadu.

Mgr. Rýžaková doplnila, úředník kraje udal jinou částku na financování (o 600 tis. Kč ročně více) a doporučil MPSV, aby nepřidělilo dotaci.

Pan Petráček slíbil, že ve 2. kole budou prostředky přiděleny. Kraj si je vědom své chyby a bude se snažit to řešit.

Mgr. Paukrtová se tázala na jednání s p. Šolcem z Libereckého magistrátu, zda předmětem jednání nebyl i hospic v Libereckém kraji.

Mgr. Tulpa řekl, že to byla jen kolegiální setkání, možnosti prezentace městských divadel obou měst, o hospici se nejednalo.

Ing. Pešek se tázal na optimalizaci školství jako celku z pohledu města.

Mgr. Tulpa odpověděl, že se společně se starostou zúčastnili tohoto semináře. Většinou šlo o odbornou diskusi k problematice středoškolského vzdělávání od víceletých gymnasií až po problematiku financování, vč. zákonných norem, které s tím souvisí. Stanovisko města zůstává stejné.

Zpráva místostarosty 2 tj. p. Vobořila

Ing. Pešek se tázal na účel spojovacího krčku u objektů v ul. Floriánové 6 a 8.

Pan Vobořil odpověděl, že stavební úprava souvisí s rekonstrukcí vedlejšího domu, město na to nemá finanční prostředky.

Mgr. Paukrtová se ptala na jednání ohledně komunikace ul. Želivského.

Pan Vobořil řekl, že investice provedená v loňském roce je v reklamačním řízení, a až to dovolí klimatické podmínky, bude opravena. Město se zavázalo, že připraví projektovou dokumentaci pro závěrečný povrch.

JUDr. Weberová se tázala na schůzku ohledně lokality Dolina.

Pan Vobořil řekl, že datum závěrečného projednávání změny územního plánu (dále jen ÚP) oznámí na příštím zastupitelstvu. Před tím budou pozváni předsedové jednotlivých klubů a zástupce petičních výboru ke schůzce.

Zpráva místostarosty 3 tj. Ing. Veleho

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s Mgr. Křížkem (Národní památkový ústav, Územně odborné pracoviště) ohledně památkové zóny a s Hospodářskou komorou (dále HK) o dodatku smlouvy s městem.

Ing. Vele řekl, že jednání s HK bylo v duchu její další spolupráce s městem a možná účast na zadávání podmínek pro výběrová řízení města. S Mgr. Křížkem šlo spíše o schůzku v obecné rovině, kdy se sám chtěl seznámit s danou problematikou.

Ing. Pešek se tázal na výsledek průzkumu provozu veřejných WC v Soukenné ul.

Ing. Zemín odpověděl, že problém byl v přespávajících bezdomovcích, kteří zablokovali dveře. MP tam od té doby provádí pravidelné kontroly, stav se zlepšil.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-5

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů.

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM - ZM/25/2011

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Starosta se tázal jednotlivých interpelantů, zda souhlasí s odpověďmi.

Bc. Hamplová souhlasila s bodem 1) ale nesouhlasila s bodem 2) - vyjádření kraje.

Ing. Beitl řekl, že pokud nesouhlasí, MěÚ se tím bude dál zabývat.

Ing. Zemín slíbil, že bude dál jednat, ale tato silnice není v kompetenci města.

Pan Berounský ke své interpelaci řekl, že je spokojen s dotazem na jízdné pro seniory - zdarma od 1.7.2011 ale s odpovědí na nevyřešené kauzy města nesouhlasí s odpovědí.

Ing. Beitl zareagoval, že většina uvedených kauz je aktuálně projednávána a nelze odpovědět konkrétněji. Většina bude vyřešena do pololetí tohoto roku.

Ing. Vele doplnil, že na jednání výboru pro hospodaření s majetkem města (dále VHMM) se projednávaly všechny investiční akce na území Jablonce. Bude z toho souhrnný materiál, který bude předložen na příštím ZM.

Ostatní interpelující souhlasili s odpověďmi a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 27. ledna 2011

6) Prodej bytu a objektu - ZM/26/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej volné bytové jednotky č. 739/2 v objektu 5. května 59/739 o velikosti 1+1 a celkové výměře 75,2 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 752/4540 na společných částech domu a stavební parcele č. 624, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní J. M., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 151.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej budovy bez čp/če na st.p.č. 4551, včetně st.p.č. 4551 o výměře 196 m2 a p.p.č. 465/21 o výměře 60 m2, vzniklé oddělením z původní p.p.č. 465/4 o výměře 2020 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům Ing. J. Č. a Ing. K. D., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

7) Převody pozemků - ZM/27/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Nikdo neměl doplnění a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej st.p.č. 4385 o výměře 101 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou panu R. F., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 40.400,- Kč.

2. prodej části p.p.č 418/12, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 418/111 o výměře 115 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele Z. J., bytem ., Jablonec n.N. a M. J., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 28.750,- Kč.

B. m ě n í

usnesení č. 945/2010/1 ze dne 2. 12. 2010 a to tak, že se mění velikost ideálního spoluvlastnického podílu pro kupující paní J. B., . 6, Železný Brod, pana J. E., ., Jablonec n.N., paní Z. G., ., Rychnov u Jablonce n.N., paní M. H., . ., Jablonec n.N., pana R. H., ., Jablonec n.N., pro paní P. H., ., Jablonec n.N., manžele Ing. O. a Ing. V. Hn., . Jablonec n.N., paní Z. K., ., Liberec, manžele K. a M. M., ., Jablonec n.N., paní E.P., ., Jablonec n.N., paní R. S., ., Jablonec n.N., paní E. S., . ., Jablonec n.N., paní M. S., ., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, manžele Z. a Ge. V., . ., Jablonec n.N., pro manžele Ing. M. a T. Z., ., Jablonec n.N. na 1/12. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

8) Výkup pozemku - ZM/28/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Nebyla žádná doplnění a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části p.p.č. 490/1 v k.ú. Rýnovice o výměře cca 90 m2 od vlastníka pana M. P., bytem ., Ralsko - Svébořice, Mimoň za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2s tím, že výkup pozemku bude realizován po dokončení a geodetickém zaměření stavby.

2. výkup části p.p.č. 846/1 a části p.p.č. 846/2, nově označená jako p.p.č. 846/2 o výměře 323 m2, vše v k.ú. Rýnovice od ČR - Zdravotnické zabezpečení krizových stavů, příspěvková organizace, Žežická 180, Příbram, IČ 875422 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 180.110,- Kč.

B. r u š í

1. usnesení č. 503/2009 ze dne 26. 2. 2009.

2. usnesení č. 364/2008/A/12 ze dne 25.9. 2008.

Vzhledem k časování se přeskočil bod 9)

10) Fond na zlepšení úrovně bydlení - ZM/30/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Ing. Vítová jen upozornila na půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na r. 2011, žádostí se sešlo jen za 1.240 tis. Kč, které jsou zakomponovány již v návrhu rozpočtu.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-1-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2010

2. Rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2011

3. Výběr prostředků z fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 29 000 tis. Kč pro potřeby města

4. Uzavření 7 ks smluv o účelové půjčce uvedených pod písmeny a) - g)

a) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi J. N., narozeným . a V. N., narozenou ., oba trvalým pobytem .., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 1278, Revoluční 48a v Jablonci nad Nisou

b) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi J. J., narozeným ., trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou aj. J., narozenou ., trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení plynového, elektrického popř. jiného ekolog. topení (kód 02) a 200 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády, oba tituly na nemovitost č.p. 1245, Revoluční 15 v Jablonci nad Nisou

c) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní M. M., narozenou ., trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení plyn., elektr., popř. jiného topení (kód 02), ve výši 150 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu (kód 07a), ve výši 50 000,- Kč se splatností 3 roky - do 31.12.2014 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu (kód 08) a ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09), všechny tituly na nemovitost Rychnovská 4430 v Jablonci nad Nisou - Kokoníně

d) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Mgr. M. M., narozeným . a D. M., narozenou ., oba trvalým pobytem .., 466 06 Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 4342, Jana Žižky 12 v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích

e) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek Květinová 26 , IČO 27276732, se sídlem Jablonec nad Nisou, Květinová 1563/26, PSČ 466 01 ve výši 250 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 1563, Květinová 26 v Jablonci nad Nisou

f) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi T. N., narozenou . a P. N., narozeným ., oba trvalým pobytem . ., 466 02 Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova fasády domu (kód 06a) na nemovitost č.p.228, Brigádnická 1 v Jablonci nad Nisou - Jabloneckých Pasekách

g) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Mgr. V. V., narozenou ., trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 90 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení malé čistírny odpad. vod nebo kanalizační přípojky (kód 04) na nemovitost č.p. 3060, Mánesova 20 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání územního souhlasu od stavebního úřadu

11) Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků - ZM/31/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Ing. Vele řekl, že po projednání nabídnutých podmínek ve VHMM, byl tímto výborem požádán o vyjednání ještě lepších podmínek u J&T Bank, což se povedlo a banka nabídla uvedená procenta.

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 25-0-1-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uložení dočasně volných finančních prostředků do J& T Banka, a.s., a to 50 mil. Kč na roční termínovaný vklad a druhých 50 mil Kč na vkladový účet s prémií.

19) Delegování zástupce do orgánu společnosti JTR a.s. - časování 9,45 hod. - ZM/39/2011

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl krátce okomentoval a pozval JUDr. Beldu, aby k písemně předloženému materiálu podal svůj komentář.

JUDr. Belda řekl, že pokud chce město zachovat svůj podíl ve společnosti, nelze souhlasit s navrženou změnou stanov na tzv. německý model. Je to otázka souběhu funkce člena statutárního orgánu s funkcí ředitele. Komentoval stanovisko judikátu, které vyšlo v tisku, a uvedl některé hypotetické situace, které by ve společnosti, resp. v dozorčí radě mohly nastat.

Ing. Kraus se připojil ke stanovisku JUDr. Beldy, že návrh je nevýhodný pro město.

Město má zcela výjimečně, oproti zvyklostem, zahrnuto ve stanovách spolurozhodování o věcech, které při minoritním postavení nebývají obvyklé. To je zřejmě důvod změny stanov ze strany MVV Energie CZ, a.s. Dále upozornil, že v případě této firmy se jedná o koncern a nedochází k porušování konkurence. Také upozornil na počty členů v dozorčí radě JTR dle předloženého návrhu společnosti. Řekl, že JTR musí do konce března svolat valnou hromadu - vzhledem k účetnímu období - a podal protinávrh uložit starostovi, aby projednal termín VH JTR mezi 28.3. - 31.3.2011 z důvodu projednání programu VH JTR zastupitelstvem města dne 24.3.2011.

JUDr.Ing. Pleticha požádal o předložení posudku návrhu MVV, který zpracoval Doc.JUDr. Stanislav Plíva.

Ing. Vele řekl, že posudek má v počítači a může ho poskytnout. V podstatě je závěr stejný, jako zazněl od JUDr. Beldy nebo Ing. Krause - nevýhodnost pro město.

JUDr. Belda ještě doplnil, že vypracování právního posudku není v rozporu s právní úpravou a je v souladu s obchodním zákoníkem.

Pan Berounský, předseda návrhové komise, dal hlasovat o protinávrhu Ing. Krause - bodu D).

Ing. Beitl - jako předkladatel s protinávrhem souhlasil.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda původní návrh zůstane v usnesení, i když se protinávrh odhlasuje.

Ing. Kraus trval na tom, aby se program JTR projednal na příštím ZM. Bod A), B) a C) zůstávají v původním znění - jeví se mu jako logické, aby byla delegována osoba k vyjednávání s JTR, a.s.

Protože nastala diskuse o formulaci usnesení, vyhlásil starosta města 10 min. přestávku (10,05 - 10,15)

Pan Berounský přednesl upravené usnesení a návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci týkající se valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601

B. s c h v a l u j e

postoj města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. k transformaci způsobu řízení společnosti dle popisu v upravené důvodové zprávě

C. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f zák. č. 128/2000 Sb., na následující valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Petra Beitla, starostu města

D. p o v ě ř u j e

Ing. Petr Beitla, starostu města, k jednání s Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s. ve věci termínu a programu valné hromady tak, aby mohly být projednány na jednání zastupitelstva města v měsíci březnu v duchu upravené důvodové zprávy.

9) Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2011 "Info P" - ZM/29/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Ing. Beitl přivítal pracovníky radnice a další hosty, kteří k tomuto bodu přišli.

Ing. Vele okomentoval rozpočet, který je v duchu úspor a nezadlužování města dalšími úvěry. Rozpočet byl projednán 1.2.2011 ve finančním výboru a poté zveřejněn na úřední desce. Nepříznivý vliv na sestavení rozpočtu mělo snížení státní dotace (o 7,3 mil. Kč méně), což mělo vliv na snížení platů zaměstnanců, snížení dotace na provoz organizací, řízených městem, snížení příspěvků pro komise a pro městské organizace vč. dotace pro městskou policii. Byly nově vytvořeny některé rezervy na investice a projektové dokumentace pro investiční zakázky.

Ing. Vítová doplnila o několik konkrétních čísel, která tvoří schodek rozpočtu a která jsou kryta zůstatky na účtech města a zůstatkem na účtu cenných papírů.

Pan Vobořil komentoval investiční část rozpočtu, ke které bylo přistupováno jako v minulých letech, tj. po odečtení mandatorních výdajů města a závazků z minulého roku. Akce jsou spolufinancované z dotačních titulů - MŠ v areálu nemocnice a moderní bufet v nemocnici. Naléhavé akce jsou rekonstrukce mostu v Kamenné ul. a přesun zastávek MHD na autobusové nádraží. Dále jmenoval pokračování akce humanizace na Žižkově vrchu a obnova lesoparku za ZŠ na Žižkově vrchu (sjezdovka). Významná akce je i rekonstrukce památníků (fara) manželů Scheybalových, která je z velké části dotována (24 mil.Kč).

Ing. Beitl nazval rozpočet nejen spořícím ale i optimalizačním. Snížením platů zaměstnancům o 10% optimalizace nekončí, ale je připravena personální optimalizace na radnici, která bude rozšířena i na městské organizace. Vedení města se bude snažit, aby další rozpočet 2012 mohl být vyrovnaný.

Ing. Pešek ocenil postavení rozpočtu na velmi racionální bázi, zejména v oblasti příjmové. Přesto podal protinávrh, aby se v investicích v bodě A) (Nová Lipanská) snížila částka o 4 mil. Kč a peníze se využily pro výkup pozemku, který je v jednání. Doplnil usnesení o úkol pro Ing. Veleho, aby předložil ZM aktualizovaný výhled městských investic na příští 2 roky. Dále měl připomínku k obnově techniky pro TSJ, a.s. - najít rezervy na opravy komunikací a nákup specifické techniky. Dále doporučil najít v rozpočtu finance na nákup dalších přenosných kamer pro strážníky MP, které pomohou usvědčit chování problémových občanů.

Pan Vobořil reagoval na návrh k Nové Lipanské a sdělil, že příští týden proběhne jednání s investorem ohledně harmonogramu prací. Podnětem je i stanovisko z

ÚZSVM ke zbývajícímu pozemku a tento výkup by mělo schválit ZM, aby všechny pozemky byly vykoupené a zasmluvněné. Investor by pak mohl zahájit stavbu. Požádal, aby částka pro Novou Lipanskou zůstala zatím v rozpočtu. Příštímu ZM předloží zprávu z tohoto jednání a stanoví přesný harmonogram výstavby PROCTUSu i závazků města. Pokud dojde k posunu, sám navrhne, aby částka, spojená s Novou Lipanskou, byla přesunuta do rezervy města.

Ing. Vele dále reagoval na další připomínky - finanční výhled bude předložen na příštím zastupitelstvu. Nákup techniky pro TSJ - Technické služby pochopily situaci města a v r. 2010 investovaly do nové techniky 5 mil. Kč z vlastních zdrojů. Stejnou částku chtějí investovat i v roce letošním. K nákupu kamer pro MP bude rád předkládat rozpočtové změny, pokud se situace rozpočtu bude vyvíjet úspěšně.

Ing. Vítová doplnila, že včera byla DR TSJ a.s. a tyto údaje tam zazněly.

Pan Berounský přečetl protinávrh Ing. Peška - k položce Nová Lipanská.

Ing. Pešek řekl, že po vysvětlení pana místostarosty bere svůj protinávrh zpět.

Pan Berounský přečetl původní návrh usnesení, rozšířený o bod 4. - úkol Ing. Vele - předložit aktualizovaný výhled financí na nejbližší dva roky.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-6-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2011 v celkovém objemu 1 133 293 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány města

2. seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2011 v celkovém objemu 157 904 tis. Kč uvedených na straně č. 16 - 17

3. postup při rozpočtových opatřeních takto:

- veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci kapitoly budou zařazovány do rezervy města

- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

· zařazení dotací včetně použití

· změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše 500 tis. Kč

· změna nezávazných ukazatelů do výše 500 tis. Kč

· přesuny z rezervy na opravy, rezervy pro školství na energie a rezervy na projekty

· nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)

· změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

- - správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření následovně:

· • do výše 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku

· • přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného místostarosty

· • správce kapitoly 4000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci ÚZ 13306 a 13235 tak, že v průběhu roku může k položce 5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu

B. u k l á d á

Ing. Milošovi Velemu, místostarostovi města, předložit aktualizovaný výhled financí města na nejbližší dva roky

12) TJ Bižuterie, o.s. - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru - ZM/32/2011

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Ing. Bažant komentoval žádost TJ Bižuterie, vysvětlil situaci, která se během posledních dvou let zhoršila, a rozdělení půjčky do dvou splátek (4 mil.Kč) by organizaci pomohlo. Jde i o podporu cestovního ruchu v Jizerských horách.

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 24-0-1-4

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozložení druhé splátky úvěru TJ Bižuterie, o.s. na dvě části, a to 2 mil. Kč v původním termínu do 30.3.2011 a 2 mil. Kč do 30.3.2013

13) Rozdělení Návrhu změny č. 40d Územního plánu města Jablonce nad Nisou - ZM/33/2011

Předkládá: Petr Vobořil, MS2

Mgr. Paukrtová potvrdila, že Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města projednal a schválil všechny předložené body. Podotkla, že po schválení nového ÚP nebude možné pozemky dělit.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozdělení změny č. 40d Územního plánu města Jablonce nad Nisou na dvě změny, a to v následujícím rozsahu:

1. změna týkající se pozemků st. č. 876, 877/3,4,5,6,7, 882 a p.č. 877/1, 877/2 - severní část, 877/8,9,10,11,877/12 - severní část, 877/13, 877/15, 881/2,4, v k.ú. Rýnovice (bývalý areál ZD Rýnovice) bude i nadále pořizována pod označením „Změna č. 40d Územního plánu města Jablonce n.N.“, a vydána po splnění požadavků Inspekce životního prostředí (tzn. po odstranění veškerých odpadů z předmětných pozemků, případně sanaci zeminy po výluzích z odpadů).

2. změna týkající se pozemků p.č. 881/1, 877/12 - jižní část a 877/2 - část v k.ú. Rýnovice bude nadále pořizována samostatně pod označením „Změna č. 40f Územního plánu města Jablonce n.N.“ a pod tímto označením samostatně vydána.

14) Schválení podnětu 59. změny Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/34/2011

Předkládá: Petr Vobořil, MS2

Pan Berounský se tázal, zda byla změna projednána s občany.

Pan Vobořil odpověděl, že projektanti se v projektu výstavby čističky odpadních vod (ČOV) dostali mimo rámec ÚP (vyhovění občanům, aby to nebylo v sousedství obytných domů). Zastupitelé dostanou celou problematiku do materiálu k projednání. Projednávání s občany dotčené lokality proběhne až po upřesnění umístění této ČOV.

Ing. Procházková se tázala, zda se problematika bude nejprve projednávat na ZM a pak teprve s občany.

Mgr. Paukrtová vysvětlila, že nyní se dává podnět a ještě dvakrát přijde tento materiál do ZM. Mezitím bude projednávání s občany a materiál se bude postupně upravovat - doba cca 6 měsíců - do konečné verze ke schválení změny ÚP.

Pan Berounský reagoval, že vysvětlení zrušení projednávání s obyvateli Kokonína je logické, ale je třeba to takto podat občanům.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-6

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

po projednání předložené zprávy v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 59. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

15) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2010 - ZM/35/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, S

Ing. Vaníček, jako zpracovatel, jen krátce doplnil zprávu v bodě I.A a zdůraznil, že město již 3 roky zajišťuje ze svých prostředků vodní záchrannou službu na vodním díle Mšeno a bude ji zajišťovat i pro r. 2011. K bodu I.C uvedl, že komise prevence kriminality schválila a vyhodnotila Výroční zprávu prevence kriminality dne 10.2.2011.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-6

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

Informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2010.

Vzhledem k časování v 11,00 hod. byl přednostně projednán bod č. 20)

20) Výroční zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2010 - ZM/40/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, S

Ing. Rulc, ředitel MP, krátce okomentoval předloženou zprávu. Zpráva je předkládána za ucelené období 2010. Zpráva je doplněna o materiálně technické zabezpečení, jak požadoval Ing. Kraus. Dále shrnul činnost MP po městě a připomněl i přestěhování MP do nových prostor bývalé hasičárny a přejití na digitální provoz a sledování ulic kamerovým systémem. Konstatoval, že počet napadení strážníka je čím dál vyšší a agresivnější. V závěru pozval zastupitele na vyhlášení strážníka roku 2010 do obřadní síně radnice dne 4.3.2010 ve 13,00 hod.

Ing. Pešek se tázal na „pokuty v místě nezaplacené“, postoupené na MěÚ - zda existuje nějaká statistika.

Ing. Rulc odpověděl, že dál tyto postoupené pokuty MP nesleduje - realizuje to správní odbor nebo právní odd.

Mgr. Teufl řekl, že od r. 2006 jsou pokuty předávány exekutorům a je vymoženo tak 40% z celkového počtu pokut.

JUDr. Karlovský vysvětlil tři druhy pokut, které se v této souvislosti řeší.

Ing. Vele se tázal, jaký přínos má nový kamerový systém na práci strážníků.

Ing. Rulc řekl, že hlavním přínosem je prevence a kontrola dopravy v místech, kde nemusí být strážníci. V neposlední řadě i prevence pouliční kriminality. Je větší rozsah obzoru, který mohou strážníci kontrolovat.

Ing. Vele se tázal, proč MP nevyužívá odtahové vozidlo TSJ, dotaz vznikl na VH TSJ. Argument TSJ je, že pořízení vozidla město něco stálo a není využíváno.

Ing. Rulc odpověděl, že město uzavřelo smlouvu s TSJ, že na vyžádání MP bude poskytnuto odtahové vozidlo. Dnes to je postaveno tak, že TSJ určují MP, kdy mají provést odtah.

Ing. Vele řekl, že vyvolá schůzku, aby se tento problém vyřešil. Dále se tázal na základě množících se stížností, zda MP je schopna kontrolovat občany, venčící své psy, aby po nich uklízeli.

Ing. Rulc řekl, že tento problém má několik rovin, ale okrskáři se tím zabývají. Musí „pejskaře“ chytit uniformovaný strážník, pak je možná pokuta.

Ing. Pešek se přimlouval za studii čipování psů, byl by to nástroj, jak ovlivnit pořádek ve městě. Dále se tázal na legislativu odtahu vraků.

Ing. Rulc řekl, že MP nalezne vozidlo, které jeví známky vraku, vyrozumí řidiče a pokud se nic neděje, podá oznámení na DSÚ, které vyrozumí řidiče a vydá příkaz na odtažení vozidla. Momentálně se zdá, že období odtahu starších aut skončilo (asi 400 vozidel ve městě). Kontrola se provádí denně, právní dopady odtahů řeší jiný odbor.

Pan Vobořil požádal ředitele o aktivnější přístup MP k majitelům psů a k jejich úklidu po svých psech. Je to všeobecný problém, ale v některých obcích se rozdávají pokuty a má to efekt.

Ing. Rulc řekl, že se počítá s čipováním psů (zkušební provoz) - problematika je známá, zkusí vymyslet intenzivnější opatření.

Pan Louda se tázal, jaká je pokuta za neuklizení psích exkrementů? Dále se tázal na parkování auta v ul. Raisova a Kokonínská - již dotaz na minulém ZM.

Ing. Rulc řekl, že auto se řešilo v den jednání ZM, ale po provedeném zjištění - auto tam může parkovat, pokud nebude podána stížnost někoho při výjezdu z garáže. Co se týká pokut za neodklizení psích výkalů - výše pokuty může být do 1.000 Kč.

Paní Caklová se tázala na vzdělávání strážníků.

Ing. Rulc řekl, že všichni musí mít k datu 1.1.2014 střední školu, kdo nesplní, bude muset odejít.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-1-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předloženou Výroční zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2010

16) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM - ZM/36/2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

Mgr. Tulpa řekl, že projednání monitorovací zprávy je povinnost ZM.

Mgr. Habadová krátce okomentovala předloženou zprávu, která je v pořadí druhá. V květnu 2009 byla schválena první dohoda, která končí v červnu 2015. Také upozornila na posílení Kč vůči EUR, pokles je o 20 mil. Kč, dohoda je v EUR ale projekty se dělají v Kč, tzn., že přijde méně Kč pro rozpočet města.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-5

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

dle důvodové zprávy předkládanou "Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010" včetně příloh

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,

podepsat monitorovací zprávu a zajistit její předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj

17) Úprava rozpočtu projektu „Jablonec nad Nisou 2011“ - ZM/37/2011

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

Mgr. Tulpa řekl, že úsporná opatření města se týkají všech, takže i tohoto projektu.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-1-6

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

snížení rozpočtu projektu „Jablonec nad Nisou 2011“ o 323 tis. Kč na částku 3 045 tis. Kč

18) Delegování zástupce do orgánu společnosti SKS s.r.o - ZM/38/2011

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 20-0-6-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

materiál týkající se delegování zástupce města do orgánu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm.f zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601, konanou v dubnu 2011, Ing. Miloše Veleho, místostarostu, jako zástupce města Jablonec nad Nisou.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem práv společníka a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě

D. n a v r h u j e

1. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., za jednatele společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601, Mgr. Petra Karáska, člena Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou;

2. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601, Ing. Petra Roubíčka, člena Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

21) Dopisy občanů - ZM/41/2011

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

dopis paní Hany Waltrové, ., Jablonec nad Nisou a vedoucího právního oddělení a schvaluje uzavření dohody o uznání a splátkách dluhu pro paní Hanu Waltrovou, nar. ., bytem ., 46601 Jablonec nad Nisou, kdy bude splácet částku 56. 346,50 Kč ve splátkách po 500,- Kč/měsíčně, vždy do posledního dne daného měsíce počínaje únorem 2011.

22) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.) - "Info P" - ZM/42/2011

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-5

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2010 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

23) Kontrola plnění usnesení - ZM/43/2011

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

24) Nové interpelace

Písemné:

Mgr. Svoboda - z jakých konkrétních důvodů byla odvolána Mgr. Stanická.

Mgr. Tulpa navrhl Mgr. Svobodovi, aby interpelaci stáhl, že mu podá ústní vysvětlení, neboť jde o citlivé informace.

JUDr.Ing. Pleticha se písemně ptá na odvolání členů dozorčí a správní rady společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. a dtto u společnosti JKIC, o.p.s. - odpověď písemně

Ústní:

Pan Louda se tázal na nutnost zpracování projektu pro opravu střechy objektu Malibu za 3 mil. Kč. Navrhl využít ušetřené peníze za projekt na opravy něčeho dalšího. - odpověď písemně

Ing. Kraus se tázal na výběrové řízení telekomunikační zakázky s využitím pevné sítě. Výběrové řízení bylo zrušeno. Kolik město zaplatilo E-Centru za zprostředkování a zda by se městu nevyplatilo pořídit program na odbavení elektronických zakázek.

Ing. Beitl částečně odpověděl, že výběrové řízení bylo směřováno na jednoho dodavatele, bylo pro město nevýhodné. V současné době se řeší napojení datové sítě přes optický kabel, tažen z Liberce. Dotaz ohledně výběrového řízení bude odpovězen písemně.

Nové interpelace byly odhlasovány - ZM bere na vědomí 25-0-0-4

21) DISKUSE

Optimalizace MěÚ

JUDr. Řeháček okomentoval přiloženou tabulku reorganizace a optimalizace MěÚ, kterou schválila RM na mimořádném zasedání 15.2.2011. Do konce března je schváleno 252 zaměstnanců, do konce roku chce snížit na 210 pracovníků. Některá místa již nebyla obsazena v minulém roce. Označil tři roviny nové struktury: 1) nové zpřehlednění organizace, 2) maximální oddělení státní správy od samosprávy, 3) důraz na jednouchý a funkční model správy městského majetku a odpovědnost pracovníků. Je navrženo rozšíření odborů z pěti na 8 odborů - kancelář starosty a kancelář tajemníka, a vyčlenění odboru stavebního a životního prostředí. Dále okomentoval jednotlivé kompetence dle tabulky.

Ing. Pešek se tázal, komu budou podřízeny městské organizace, předpokládá, že MP bude podřízena dál starostovi.

JUDr. Řeháček řekl, že se tímto zatím vedení zabývalo, neboť je to problém i finanční. Řeší se, zda zůstanou koncentrovány pod finanční odbor nebo budou řízeny dle působnosti.

22) Valné shromáždění svazku Jizerské hory - ZM/45/2011

Předkládá: Ing. Petr Beitl, S

K materiálu nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, starostu města, zastupováním města Jablonec nad Nisou na Valném shromáždění svazku Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko a hlasováním dle uvedeného programu.

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, na Valném shromáždění svazku Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko navrhnout při volbě členů rady Mgr. Petra Tulpu

MUDr. Němeček - akce lékařů

Ředitel nemocnice informoval o stavu akce „Děkujeme, odcházíme“, která zaznamenala včera posun, kdy LOK-SČL (Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů) souhlasil s memorandem ministra zdravotnictví a potažmo s vládou. Připravený krizový harmonogram tedy použit nebude a věří ve stažení výpovědí a od 1.3. bude i jablonecká nemocnice fungovat v normálních kolejí.

Nikdo k příspěvku MUDr. Němečka neměl dotazy.

Ing. Beitl okomentoval optimalizaci školství v kraji. Předložený návrh optimalizace není pokládán za dobrý, jsou vážné problémy, ale nejsou řešeny, osobně na krajském zastupitelstvu nebude hlasovat.

Pan Louda se tázal na opravu střechy atletické haly, do které již delší dobu zatéká a nic se neděje.

Ing. Beitl řekl, že jde o složitý problém a vyzval Ing. Jakoubka, aby to okomentoval.

Ing. Jakoubek řekl, že jde o složitý technický problém, je uplatněna reklamace u dodavatele stavby a do dneška není střecha převzata. Expert z Prahy přiznává částečnou chybu projektantů.

Ing. Pešek navrhl, aby se do nově uzavíraných smluv zavedla povinnost investora uvádět pravidelné zprávy o stavu stavby, aby město mělo představu o vývoji každé investice. Dále požádal o obnovení linky MHD k hlavnímu nádraží a udělat tam konečnou zastávku linek MHD - plocha pro otočku autobusu tam je. V dlouhodobém výhledu města je tento terminál začleněn.

Ing. Beitl uvedl další diskusní příspěvek - písemný materiál firmy Luxembourg Invest a.s., který všichni zastupitelé obdrželi. Dal hlasovat, zda může p. Jakub Murdych, předseda představenstva společnosti, vystoupit, neboť není občanem Jablonce nad Nisou

Zastupitelé souhlasili s vystoupením p. Murdycha 21-0-1-5

Pan Murdych krátce shrnul historii projektu, která se datuje od r. 2006. Jde o polyfunkční dům rezidenčního bydlení pro seniory. V dubnu 2007 byla uzavřena smlouva s městem a vydáno územní rozhodnutí a garance prodloužení smluvních termínů. V mezidobí se změnil stavební zákon, což vyžádalo další úpravy projektu a tím časovou prodlevu realizace projektu (1 rok). Banky změnily strategii financování a muselo se jít cestou vlastních zdrojů. Loni byl představen nový finanční partner a byla podána žádost o prodloužení kolaudačního rozhodnutí do 30.9.2012.

Pan Topol se odvolal na předložený materiál, kde je uvedeno, že nebyla provedena žádná stavba kanalizace na daném pozemku a tázal se, zda to může pan Murdych vysvětlit.

Pan Murdych řekl, že stavba byla provedena, ale jímky byly dány do země bez napojení na sítě.

Mgr. Karásek shrnul, že tento projekt byl mezi účastníky výběrového řízení na polyfunkční dům, které vyhrál PROCTUS. Luxembourg Invest byl až na 2.místě, ale protože se projekt jevil jako dobrý, byla jim nabídnuta lokalita bulváru. Termín kolaudace se mu jeví jako krátký, ale pokud ho firma splní, nemá s tím problém.

Pan Murdych reagoval, že stavba je nejen komerční záležitostí ale sleduje se i veřejně prospěšný záměr. Dle průzkumu je evidováno 2 tis. žádostí o podobné ubytovací zařízení.

Ing. Vele se tázal, proč není spousta prací, uvedených v harmonogramu stavby, doposud provedena.

Pan Murdych řekl, že kromě klimatických podmínek je problém i s finančními prostředky, které se vyřešili až v prosinci 2010. Ve spolupráci s novým finančním partnerem je zahájeno již několik dalších staveb podobného typu.

Ing. Beitl vyhlásil krátkou přestávku na setkání politických klubů a zástupci stavebního úřadu.

Ing. Pešek zrekapituloval celou situaci s tím, že smlouva mezi městem a společností je platná, ale firma žádá prodloužení termínu kolaudačního rozhodnutí. Navrhl, aby byl zastupitelstvu předložen nový harmonogram prací, které budou postupně a závazně splněny. Zatím nebyly předloženy žádné záruky - polovina března by měla být limitní.

PhDr. Fojtíková se tázala, kde získala firma 2 tisíce zájemců o bydlení v polyfunkčním domě, neboť v Jablonci tolik zájemců není a nebude. Domov důchodců registruje cca 250 žádostí.

Pan Murdych řekl, že informace jsou z marketingových průzkumů, záběr byl z daleko širšího území než jen město Jablonec (Polsko a Německo).

Následovala 10 min. přestávka.

Ing. Vele přečetl usnesení z diskuse k žádosti o prodloužení termínu pro firmu Luxembourg Invest a.s.

ZM/45/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

z r u š u j e

usnesení ZM/963/2010/B/6 ze dne 16.12.2010 a vrací tuto záležitost k projednání výboru pro hospodaření s majetkem města s tím, že investor předloží závazný harmonogram prací.

Předseda návrhové komise dal hlasovat o předloženém usnesení 24-0-0-2

Pan Berounský kladně hodnotil předložené usnesení z mimořádné RM, které jasně specifikuje změny na MěÚ. Komentoval různé „hlášky“ mezi občany o změnách na radnici.

Nebyla další diskuse a Ing. Beitl ukončil jednání ZM ve 12,40 hod.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: Mgr. Petr Karásek, Ing. František Pešek

Vytvořeno 2.3.2011 10:12:51 | přečteno 1719x | Petr Vitvar
load