Usnesení 24.11.2011

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 24. listopadu 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/191/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

ZM/192/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 20. října 2011

ZM/193/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní L***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje paní L***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou prominutí úroků z dlužných nájmů

A.2 bere na vědomí

dopis paní J***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje paní J***** B*****, bytem v *****uzavření dohody o uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 1 v budově č.p. 1734 za období od dubna roku 2010 do října roku 2011.

A.3 bere na vědomí

dopis Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec , *****, Liberec a
vyjádření vedoucího pracovníka oddělení majetkoprávní a
trvá na usnesení č. 179/2011/B/1 ze dne 20. října 2011 neschválit prodej stavební parcely č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n.N

A.4 bere na vědomí

dopis pana B*****S*****, *****, Poděbrady a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje prominutí 80% dlužného úroku z prodlení a smluvní pokuty panu B*****S*****, *****, s místem podnikání v Poděbradech, v *****ulici *****.

ZM/194/2011

A. bere na vědomí

plnění rozpočtu města Jablonce nad Nisou za III.čtvrtletí roku 2011

ZM/195/2011

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 15. - 23. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.118.139 tis. Kč

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 3.11.2011.Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 4. - 8.

ZM/196/2011

A.1 schvaluje

přijetí daru části p.p.č. 982/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 982/11 o výměře 5 m 2v k.ú. Rýnovice, která je ve vlastnictví PharmDr. J***** S***** Jablonec n.N. na město Jablonec n.N.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na přijetí daru části p.p.č. 937/37, části p.p.č. 936/14 pod plánovanou přístupovou komunikací, vše v k.ú. Jablonecké Paseky s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena po zaměření skutečného stavu zkolaudované komunikace a části p.p.č. 937/14, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 936/26 o výměře 9 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky (pozemek pod stávající komunikací U Staré lípy) s vlastníkem Bc. S***** N***** Jablonec n.N.
A.3 schvaluje

přijetí daru p.p.č. 944/3, 944/4, 944/5, 944/6, 944/7, 944/8, 944/9, 976/3, 976/4, 976/5, 976/6, 976/7, 941/1 vše v k.ú. Kokonín a p.p.č. 2565/50, 2565/53, 2565/54, 2565/55, 2565/56, 2565/58, 2565/59, 1348/6, 2565/27, 2565/23, 2565/20, 2565/10 vše v k.ú. Jablonec n.N. z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508 do vlastnictví města Jablonec n.N
A.4 schvaluje

darování p.p.č. 626/3, 626/4, 626/8, 626/10, 626/13, 626/14, 626/15, 628/4, 629/10 vše v k.ú. Kokonín a p.p.č. 2950, 2565/57, 2949, 2565/37, 2565/45, 2565/43, 665/4, 2565/22, 2565/26, 2565/33, 2464/5 vše v k.ú. Jablonec n.N. a p.p.č. 1168 v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 1142/2 v k.ú. Jablonec n.N. a p.p.č. 179/22 v k.ú. Rýnovice z vlastnictví města Jablonec n.N. do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se zřízením věcného břemene na výkup části p.p.č. 792/1, a části p.p.č. 793 o výměře cca 885 m 2, vše v k.ú. Rýnovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 247 290 35 za cenu dle znaleckého posudku, avšak max. do výše 300,- Kč/m 2. Věcné břemeno za účelem přístupu ke stávajícímu zařízení bude zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., za cenu 1.000,- Kč + DPH.
B. ruší

usnesení č. 331/2008/B/1 ze dne 19.6. 2008 a usnesení č. 58/2011/A/6 ze dne 24.3. 2011

ZM/197/2011

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 4498 o výměře 22 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemků do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ panu Z***** P***** Jablonec n.N. a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ manželům W***** a *****H***** U*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.300,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej p.p.č. 1487/62 o výměře 10 m 2a p.p.č. 1487/55 o výměře 17 m 2vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem cesty v zahrádkářské kolonii I. ZO ČS JABLONEC NAD NISOU, Rabasova 4, Jablonec n.N., IČ 64669734 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.250,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 1487/64 o výměře 24 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady paní J***** K***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.800,- Kč.
A.4 schvaluje

prodej p.p.č. 1309/5 o výměře 93 m 2v k.ú. Jablonec n.N. pro pana S***** K***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 23.483,- Kč.
A.5 schvaluje

prodej p.p.č. 342/17, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 363 m 2v k.ú. Jablonec n.N. pro paní G***** I***** ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 924/4667, pana H***** J***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 870/4667, paní K***** J***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 724/4667, paní M***** A***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 852/4667, manžele Z***** a M***** M***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 623/4667, manžele V***** T*****Tanvald a Ka*****T***** Nitra, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 674/4667 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 91.658,- Kč.
A.6 schvaluje

prodej p.p.č. 342/17, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 342/21 o výměře 52 m 2v k.ú. Jablonec n.N. panu M***** D***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.200,- Kč.
A.7 schvaluje

směnu části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 822/5 o výměře 13 m 2, části p.p.č. 823/1, nově označené jako p.p.č. 823/7 o výměře 196 m 2, části p.p.č. 800/2 a p.p.č. 824/1, nově označené jako p.p.č. 800/12 o výměře 74 m 2, vše v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví města, za část p.p.č. 938/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 938/14 o výměře 446 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví manželů M***** a Š*****K*****Jablonec n.N. s finančním vyrovnáním ve prospěch manželů Michala a Šárky Kourkových ve výši 40.750,- Kč.
A.8 schvaluje

směnu st.p.č. 2302/4 o výměře 23 m 2, včetně stavby garáže bez čp/če v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví A***** N*****Jablonec n.N. za st.p.č. 6826 o výměře 22 m 2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N., bez finančního vyrovnání.
A.9 schvaluje

směnu st.p.č. 524/8 o výměře 23 m 2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů ***** F***** M*****V*****Jablonec n.N. za st.p.č. 6825 o výměře 21 m 2, včetně stavby garáže bez čp/če vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N., bez finančního vyrovnání.
A.10 schvaluje

prodej p.p.č. 1487/65 o výměře 163 m 2v k.ú. Mšeno n.N. pro manžele L***** a M*****T*****, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 24.695,- Kč.
A.11 schvaluje

prodej p.p.č. 1487/60 o výměře 81 m 2v k.ú. Mšeno n.N. pro pana J***** H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.350,- Kč.
A.12 schvaluje

prodej části p.p.č. 747/3, geometrickým plánem rozdělené o nové výměře 148 m 2v k.ú. Kokonín panu L***** M***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 29.896,- Kč
A.13 schvaluje

prodej části p.p.č. 2183/20, oddělenou geometrickým plánem o nové o výměře 725 m 2v k.ú. Jablonec n.N. pro manžele V***** a D***** Š***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 113.102,- Kč.
A.14 schvaluje

prodej části p.p.č. 2183/20, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2183/36 o výměře 724 m 2v k.ú. Jablonec n.N. každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ pro manžele M***** a L*****P***** Jablonec n.N. a paní M***** Š***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 112.950,- Kč.
A.15 schvaluje

směnu části p.p.č. 1889, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1889/2 o výměře 179 m 2v k.ú. Mšeno n.N. ve vlastnictví města za část p.p.č. 757/1, geometrickým plánem nově označené jako díl
A.16 schvaluje

prodej p.p.č. 648 o výměře 68 m 2v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu panu Ing. J***** K***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.
B. neschvaluje

prodej p.p.č. 30/4 o výměře 1390 m 2v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.

ZM/198/2011

A. schvaluje

přeřazení objektu č.p. 80 Kokonín v k.ú. Kokonín ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek).

ZM/199/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě cenných papírů za 3. čtvrtletí 2011

ZM/200/2011

A. schvaluje

změnu zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ZM/201/2011

A.1 schvaluje

návrh projektu

A.2 schvaluje

rozpočet projektu

ZM/202/2011

A. schvaluje

ukončení přípravy projektu

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, informovat zástupce petice občanů o rozhodnutí zastupitelstva města.

ZM/203/2011

A. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2011 z oblasti sociální péče a zdravotnictví - O.s. SVÍTÁNÍ, Ještědská 35, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 68974990 ve výši 5 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

ZM/204/2011

A. schvaluje

dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

ZM/205/2011

A. schvaluje

2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012-2015

ZM/206/2011

A. schvaluje

změnu hranice katastrálního území Kokonín a Rychnov u Jablonce n. N.

ZM/207/2011

A. bere na vědomí

Předložený materiál k projektu "Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou"

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit spolufinancování projektu v letech 2012 - 2013

ZM/208/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o termínu schvalování pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou

ZM/209/2011

A. schvaluje

uzavření
A) kupní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a SVS a.s., na prodej stavby

B. pověřuje

Ing.Petra Beitla, starostu města, podpisem těchto smluv a dohody.

ZM/210/2011

A. schvaluje

uzavření darovací smlouvy o převodu kanalizace, která bude umístěna v p.p.č. 956 v k.ú. Kokonín a která bude obsažena ve smlouvě o právu provedení stavby a to jejímu vlastníkovi, kterým je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV - Perštýn, IČ: 70891508. Součástí převáděné kanalizace bude část dešťové stoky v tomto pozemku z PVC - U 315 SN8 o délce 122,7 m vč. revizní šachty, kanalizace z PVC - U 200 SN 8 pro přívod do zasakování v délce 5,5 m, 2 ks nových standardních uličních vpustí

ZM/211/2011

A. bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou
B.1 schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2011 v celkovém objemu dle přílohy č. 5.
B.2 schvaluje

změnu Zásad města Jablonec nad Nisou pro odměňování neuvolněných zastupitelů ve znění důvodové zprávy

ZM/212/2011

A. schvaluje

navržené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 1.pololetí 2012 dle předložené důvodové zprávy.

ZM/213/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 24.11.2011 14:45:12 - aktualizováno 16.3.2012 9:45:08 | přečteno 1725x | Petr Vitvar
load