Usnesení 24.03.2011

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 24. března 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/47/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

ZM/48/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 17. února 2011

ZM/49/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní E*****N*****, Jablonec nad Nisou a stanovisko vedoucího právního oddělení a neschvaluje sjednání nového splátkového kalendáře pro paní E*****N*****, bytem: *****, Jablonec nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis paní K*****Š*****, 46601 Jablonec nad Nisou a vedoucího právního oddělení a schvaluje uzavření dohody o uznání a splátkách dluhu pro paní K***** Š*****, 46601 Jablonec nad Nisou, kdy bude splácet částku 8152,- Kč ve splátkách po 100 Kč měsíčně vždy do posledního dne daného měsíce počínaje dubnem 2011.

A.3 bere na vědomí

dopis pana K*****P*****, *****, Jablonec nad Nisou a stanovisko vedoucího právního oddělení a schvaluje uzavření dohody o uznání a splátkách dluhu pro pana K***** P*****, *****, 46601 Jablonec nad Nisou, kdy bude splácet částku 157. 895,- Kč ve splátkách po 500 Kč měsíčně, vždy do posledního dne daného měsíce počínaje dubnem 2011 s tím, že nejpozději do března 2013 musí požádat o zvýšení splátky.

A.4 bere na vědomí

dopis paní J*****R*****, *****, Jablonec nad Nisou a stanovisko vedoucího právního oddělení a schvaluje prominutí pohledávky za paní J*****R*****, ***** 46601 Jablonec nad Nisou ve výši 22. 145,50 Kč váznoucí na bytě č. *****, Jablonec nad Nisou

A.5 bere na vědomí

dopis pana C***** N*****, *****, Liberec a vyjádření výboru pro hospodaření s majetkem města.

ZM/50/2011

A. opětovně volí

paní M***** L*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

ZM/51/2011

A. schvaluje

novou strukturu rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2011 dle nového organizačního členění

ZM/52/2011

A. schvaluje

střednědobý finanční výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2012 až 2013 uvedený na straně č. 13 důvodové zprávy

B. ruší

následující koncepční usnesení ZM č.: XII. ze dne 9.10.2003, XVIII. ze dne 9.5.2005, 186/2006 ze dne 12.10.2006, 433/2008/B ze dne 20.11.2008

C. doporučuje

radě města zrušit usnesení RM č. 131/2009/B ze dne 9.7.2009

D. ukládá

jednotlivým uvolněným zastupitelům zpracovat návrhy koncepčních materiálů ke zpracování rozpočtu města do let 2012-2013, zejména v oblastech dětských hřišť, oprav komunikací a chodníků, školských zařízení a rekonstrukcí a oprav bytového fondu.

ZM/53/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2010

ZM/54/2011

A.1 schvaluje

proinvestování části kupní ceny společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou
 
A.1 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 200.000,- Kč z kupní ceny objektu technického vybavení č.p. 4738 na st.p.č. 4419/1 včetně st.p.č. 4419/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 409-2008-FaM/OMP.
A.1 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč do nebytové jednotky č. 3394/25 v objektu č. p. 3394 (Budovatelů 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4245/32653 na společných částech domu a stavební parcele č. 4420, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou společnosti Horák Electronic, s. r. o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou dle směnné smlouvy č. 16-2005-FaM/OMP.
A.2 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 800.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 2171 (Průmyslová 6), Jablonec nad Nisou včetně st.p.č. 2093, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti C+C Cimbál s.r.o., IČ 273 15 827, se sídlem Dlouhá 415/3, Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 597-2009-FaM/OMP.
A.3 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 1.090.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1863 (Rybářská 21) včetně st.p.č. 1683/1 a p.p.č. 1081/7 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu P***** Ch*****i, bytem *****, Jablonec nad Nisou a ***** Z***** L*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 573-2008-FaM/OMP.
A.4 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1675 (Podzimní 39) včetně st. p. č. 1654/1 a p. p. č 1337/4, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou *****. B*****J*****, ***** Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 11-2008-FaM/OMP.

ZM/55/2011

A.1 schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 3316/11 v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 v 5. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní N*****S*****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 610.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 
A.2 schvaluje

prodej objektu č.p. 1445 (Revoluční 17a) na st.p.č. 1224 včetně st.p.č. 1224 a p.p.č. 2232/13, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu P***** H*****, bytem *****, Liberec za kupní cenu ve výši 636.500,- Kč s tím, že částku ve výši 136.500,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a částku ve výši 500.000,- Kč uhradí jako doplatek kupní ceny, když do 31. 12. 2011 budovu č.p. 1445 (Revoluční 17a) na st.p.č. 1224 v k.ú. Jablonec nad Nisou nezdemoluje a zároveň do tohoto data neprovede výmaz budovy z katastru nemovitostí.

ZM/56/2011

A. bere na vědomí

závěry ze studie

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, místostarostovi města, podat žádost ke Krajskému úřadu Libereckého kraje o povolení aplikace polyaluminiumchloridu (PAX) za účelem ošetření vodního sloupce ve vodním díle Mšeno v Jablonci n. N.

ZM/57/2011

B.1 neschvaluje

výkup p.p.č. 888 o výměře 366 m2, p.p.č. 889 o výměře 197 m2, p.p.č. 892 o výměře 102 m2, ostatní plocha, neplodná půda vše v katastrálním území Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 za cenu 402.650,- Kč, tj. 605,- Kč/m2.
B.2 neschvaluje

výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti Ľ p.p.č. 871, 873, 875, 876, 877 vše v k.ú. Proseč n.N. od paní J***** J***** Jablonec n.N.

ZM/58/2011

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 362/5 o výměře 29 m2 v k.ú. Huť, obec Pěnčín panu J***** K*****Jistebsko *****Pěnčín za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.000,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej p.p.č. 566/4 o výměře 165 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro manžele J***** a K***** O***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 39.600,- Kč.
A.3 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.356-2008-FaM/OMP uzavřené dne 30.5.2008 a to tak, že prodlužuje termín podání žádosti o kolaudační souhlas nejpozději do 30.6.2012. V ostatních bodech se smlouva nemění.
A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 894/6 a části p.p.č. 894/8, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 894/8 o nové výměře 913 m2 vše k.ú. Jablonecké Paseky, za účelem výstavby rodinného domu Ing. M***** Z***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 502.150,-Kč.
A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 2440/1, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 6795 o výměře 11 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 247 29 035 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.210,- Kč.
A.6 schvaluje

směnu p.p.č. 944/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 944/4 o výměře 2 m2, p.p.č. 944/5 o výměře 107 m2, p.p.č. 944/6 o výměře 3 m2, p.p.č. 944/7 o výměře 22 m2, p.p.č. 944/8 o výměře 11 m2, p.p.č. 944/9 o výměře 26 m2, p.p.č. 976/3 o výměře 17 m2, p.p.č. 976/4 o výměře 183 m2, p.p.č. 976/5 o výměře 56 m2, p.p.č. 976/6 o výměře 46 m2, p.p.č. 976/7 o výměře 68 m2 (celková výměra 615 m2) vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70 915 08 za p.p.č. 626 /3 o výměře 48 m2, p.p.č. 626/4 o výměře 18 m2, p.p.č. 626/8 o výměře 1 m2, p.p.č. 626/10 o výměře 19 m2, p.p.č. 626/13 o výměře 24 m2, p.p.č. 626/14 o výměře 21 m2, p.p.č. 626/15 o výměře 7 m2, p.p.č. 628/4 o výměře 249 m2, p.p.č. 629/10 o výměře 208 m2 (celková výměra 595 m2) vše v k.ú. Kokonín, ve vlastnictví města Jablonec n.N., bez finančního vyrovnání.
A.7 schvaluje

přílohu č. 4 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města, dle důvodové zprávy.
B. bere na vědomí

aktuální stav uzavřených budoucích kupních a nájemních smluv

ZM/59/2011

A. schvaluje


A.1 schvaluje

přednostní přijímání dětí zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. zařazených na pracovišti v Nemocniční 15 do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace - odloučené pracoviště Nemocniční 15a a tuto skutečnost zakotvuje ve zřizovací listině uvedené MŠ

A.2 schvaluje

zřizovací listinu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace ve znění uvedeném v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace o 40 míst v novém odloučeném pracovišti Nemocniční 15a, Jablonec nad Nisou a novou kapacitu školní jídelny-výdejny pro 40 strávníků tamtéž

ZM/60/2011

A. schvaluje

záměr transformovat Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k datu 1. 1. 2012

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi, předložit na jednání ZM dne 28. 4. 2011 návrh způsobu transformace Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

ZM/61/2011

A. schvaluje

v rámci "Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí"

dva projekty v oblasti revitalizace veřejných prostranství:

1. Revitalizace vnitrobloku bytového komplexu Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí
2. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému


 

B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit žádosti o dotace na výše uvedené projekty na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové do konce března 2011

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit předfinancování a spolufinancování obou akcí v roce 2011 v případě přidělení dotace

ZM/62/2011

A. schvaluje

darování vodovodu na zasněžování tratí na pozemcích 2086/36 a 2086/41 v k.ú. Mšeno nad Nisou sportovnímu klubu SKP Jablonec, Pod Skalkou 40/4296, Jablonec nad Nisou, IČO: 43256678. Předmětem darování je vodovodní potrubí z oceli DN 100 délky 70,8 m, včetně 2 ks hydroboxů a souběžně vedený napájecí a ovládací kabel.

ZM/63/2011

C. pozastavuje

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisou s tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou. 

 

ZM/64/2011

A. schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 59. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/65/2011

A. schvaluje

ukončení členství v tomto uskupení historických měst s tím, že částka tvořící členský příspěvek bude přidělena k rozdělení komisi pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny

ZM/66/2011

A. bere na vědomí

informaci týkající se konání valné hromady dne 30. března 2011, společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. , IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601;
B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu konanou dne 30. března 2011 společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Petra Beitla, starostu města
C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v upravené důvodové zprávě.
D.1 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. M***** V*****, nar. *****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou
D.2 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Bc. B***** P*****, *****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou

ZM/67/2011

A. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

ZM/68/2011

A. schvaluje

záměr "Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou"

B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit žádost o příspěvek na projektový záměr "Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou" v rámci vyhlášené výzvy Nadace Proměny do konce dubna 2011.

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit spolufinancování projektu ve výši 10% ze strany města, a to v případě přidělení příspěvku z Nadace Proměny

ZM/69/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 28.3.2011 13:00:13 - aktualizováno 31.10.2011 8:45:06 | přečteno 1955x | Petr Vitvar
load