Usnesení 23.06.2011

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 23. června 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/115/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

ZM/116/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 26. května 2011

ZM/117/2011

A.1 schvaluje

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2010 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 - bez výhrad

A.2 schvaluje

navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 dle vlastní zprávy na str. 176 - 253 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2010

B. bere na vědomí

výsledky hospodaření ostatních organizací města za rok 2010 dle vlastní zprávy na str. 254 - 266 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2010

ZM/118/2011

A. schvaluje

poskytnutí úvěru FK JISKRA MŠENO, IČ 68455445 ve výši 3.000.000,-- Kč při úročení 6M PRIBOR + 2,5% odchylka, min. 5% p.a. se splatností do 30.6.2012 za podmínky, že tento úvěr bude řádně zajištěn zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví FK JISKRA MŠENO v rozsahu ocenění pozemkových parcel č. 1533/13, 1531/17,1551/3 a 1533/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou dle znaleckého posudku ve výši 5 674 798,96 Kč po celou dobu splatnosti úvěru.

ZM/119/2011

A. schvaluje

poskytnutí úvěru na předfinancování projektu "Spojeni písní" společnosti Folklorní soubor NISANKA, o.s., IČ: 60254319, ve výši 300.000,-- Kč při úročení 6M PRIBOR + 2,5% odchylka, min. 5% p.a. a se splatností do 31.3.2013. Úvěr bude řádně zajištěn směnkou, kterou podepíše vlastním jménem vedoucí souboru pí. Hamplová.

ZM/120/2011

A.1 schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 vybraným subjektům z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v celkové výši 100 000,- Kč, dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2011 Občanskému sdružení COMPITUM, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, na realizaci projektu

ZM/121/2011

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str.  1 - 28 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.127.618 tis. Kč.

ZM/122/2011

A. bere na vědomí

zprávu společnosti J&T Investiční společnosti, a.s. ke kauze Key Investments

ZM/123/2011

A. neschvaluje

zajišťovat úroková rizika úvěru města Jablonec nad Nisou

ZM/124/2011

A.1 schvaluje

výkup p.p.č. 1120 o výměře 1780 m2 v k.ú. Proseč n.N. od M***** S*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 113.750,- Kč.

A.2 schvaluje

výkup části p.p.č. 965/4, dle geometrického plánu o nové výměře 9 m2 v k.ú. Vrkoslavice od vlastníka paní H***** R***** Mladá Boleslav za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.250,- Kč.
A.3 schvaluje

výkup objektu č.p. 172 (Želivského 48) na st.p.č. 166 včetně st.p.č. 166 vše v k.ú. Rýnovice (včetně příslušenství) ve spoluvlastnictví manželů L***** K*****,*****Liberec VII a F***** K*****, ***** Liberec X za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200.000,- Kč.

ZM/125/2011

A.1 schvaluje

prodej části p.p.č. 2841, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2841/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům D*****a V***** F***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.950,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 746/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 746/5 o výměře 205 m2 v k.ú. Kokonín manželům Ing. F***** F***** a Ing. D***** B*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 41.410,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 163/2 o výměře 54 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu manželům B***** a I***** Č*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.000,- Kč.
A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 1037/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1037/6 o výměře 55 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům L***** a M***** K***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.700,- Kč.
A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 816/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 816/14 o výměře 772 m2 v k.ú. Rýnovice společnosti A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., se sídlem Čs. Armády 27/4609, Jablonec n.N., IČ 604 86 414 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 310.800,- Kč.
A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 1144/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1144/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Mšeno n.N. paní J***** Ž*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč.
A.7 schvaluje

prodej části p.p.č. 2448/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2448/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Jablonec n.N. paní L***** L*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč.
A.8 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP ze dne 18. 12. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na prodej částí p.p.č. 679/1 o celkové výměře 1698 m2 a st.p.č. 679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po kolaudaci objektů s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31.12.2012. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.
A.9 schvaluje

zřízení zástavního práva k p.p.č. 679/3 o výměře 35 m2 a p.p.č.679/4 o výměře 273 m2 obě oddělené geometrickým plánem z p.p.č. 679/1 v k.ú. Proseč nad Nisou se zajištěním krycí směnkou v hodnotě doplatku kupní ceny vyplývající ze smlouvy o smlouvě kupní č. 831-2008-FaM/OMP, a to jako prvnímu v pořadí ve prospěch České spořitelny, a.s. Zástavní právo bude zřízeno k zajištění hypotečního úvěru ve výši max. 42 mil Kč, poskytnutého společnosti Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na výstavbu 2 bytových domů se 38 bytovými jednotkami v lokalitě Jablonec nad Nisou - Horní Proseč.
B. bere na vědomí

závazek společnosti Interma, akciová společnost převzít zastavěnou část p.p.č. 679/1 v k.ú. Proseč nad Nisou se zřízeným zástavním právem.
C. pověřuje

starostu města podpisem zástavní smlouvy, směnečné smlouvy a souvisejících dokumentů.
D.1 neschvaluje

prodej části p.p.č. 599/3 v k.ú. Vrkoslavice.
D.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 2728, části p.p.č. 889/7 a části p.p.č. 882/7 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
D.3 neschvaluje

prodej p.p.č. 747/1 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady.

D.4 neschvaluje

prodej části p.p.č. 401/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístavby skladu k přilehlé provozovně.
D.5 neschvaluje

prodej p.p.č. 636/1 o výměře 3418 m2 a p.p.č. 636/5 o výměře 28 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby rodinného domu.

ZM/126/2011

A.1 schvaluje

prodej objektu č.p. 1429 (Růžová 7a) na st.p.č. 1619 včetně st.p.č. 1619 a p.p.č. 1827/11 o výměře 371 m2 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č. 1827/3 o výměře 878 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu M***** R*****, ***** Liberec ***** za celkovou kupní cenu ve výši 2.700.000,-Kč s tím, že 1.200.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.500.000,-Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.
A.2 schvaluje

prodej volné bytové jednotky 4268/1 v objektu F. L. Čelakovského 3/4268 o velikosti 1+3 a celkové výměře 74,5 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 745/31498 na společných částech domu a stavební parcele č. 1108/19, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou panu L***** R*****, ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 828.888,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

ZM/127/2011

A. schvaluje

Zřizovací listinu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., dle důvodové zprávy

ZM/128/2011

A. schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 9,8 m uložené v p.p.č. 2464/3, 2464/30, 2464/28 a 1699/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu Richardu Tilpovi a paní Petře Routnerové oba bytem Novoveská 1504/30, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

ZM/129/2011

A. schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č. 2232/7 k.ú. Jablonec n. N. a p.p.č. 1950 k.ú. Mšeno n. N.

ZM/130/2011

A.1 schvaluje

zřízení

A.1 schvaluje

příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace k 01.01.2012

A.1 schvaluje

příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace k 01.01.2012

A.1 schvaluje

příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace k 01.01.2012

A.1 schvaluje

příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace k 01.01.2012

A.1 schvaluje

příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace k 01.01.2012

A.1 schvaluje

příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace k 01.01.2012

A.2 schvaluje

zřizovací listinu

A.2 schvaluje

příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

A.2 schvaluje

příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

A.2 schvaluje

příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

A.2 schvaluje

příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

A.2 schvaluje

příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

A.2 schvaluje

příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

A.3 schvaluje

k 1. 1. 2012

A.3 schvaluje

změnu sídla Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace z objektu Uhelná 5 do objektu Švédská 14

A.3 schvaluje

v souvislosti se změnou sídla nový název organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

A.3 schvaluje

zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

ZM/131/2011

A. bere na vědomí

Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2010, který schválila valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory dne 14. června 2011.

ZM/132/2011

A. bere na vědomí

závěrečný účet dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2010

ZM/133/2011

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

ZM/134/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní H***** F*****, *****Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek a pověřuje oddělení právní a veřejných zakázek vypracováním návrhu obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku na území města Jablonce nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis paní A***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje pro paní A***** Č*****, *****, bytem v Jablonci nad Nisou, *****, dohodu o uznání dluhu ve výši 101.027,- Kč, který se skládá z nájemného, záloh za služby spojené s užíváním bytu a poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné za byt č. 17 o velikosti 1+1 v 4. nadzemním podlaží budovy č.p. ***** - objekt určený k bydlení, na adrese *****, zapsaný v katastrálním území Rýnovice a obci Jablonci nad Nisou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, pro vlastníka město Jablonec nad Nisou, jejíž součástí bude mimo jiné splátkový kalendář, jehož měsíční úložka bude činit 1.000,- Kč bude hrazena vždy k poslednímu dni v měsíci počínaje měsícem červencem 2011, a to až do úplného splacení dluhu pod ztrátou výhody splátek.

A.3 bere na vědomí

dopis pana T***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou a výboru pro hospodaření s majetkem města a schvaluje výjimku z Metodiky prodeje bytů, na základě které by byl znovu zahájen prodej bytů v objektu Hvězdná 7/160 v Jablonci nad Nisou družstvu za cenu vypočtenou dle znaleckého posudku vyhotoveného nájemci objektu Hvězdná 7, to je za 4.426.720,20Kč.

A.4 bere na vědomí

dopis paní L***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu pro paní L***** K*****, *****, bytem v Jablonci nad Nisou, *****, na částku 50.401,- Kč, která představuje přesnou polovinu dlužného nájemného a poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. ***** o velikosti 3+1 v 8. nadzemním podlaží budovy č.p. ***** - bytového domu, na adrese *****, zapsaném v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou pro vlastníka město Jablonec nad Nisou, přičemž součástí dohody bude mimo jiné splátkový kalendář, jehož měsíční úložka bude činit 500,- Kč splatná vždy ke konci kalendářního měsíce počínaje měsícem července 2011, a to až do úplného splacení dluhu pod ztrátou výhody splátek. 

ZM/135/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

B. ruší

část B usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou číslo ZM/107/2011 ze dne 26.5.2011

ZM/136/2011

A. bere na vědomí

pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.
B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu konanou dne 7. července 2011 společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Petra Beitla, starostu města
C.1 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Ing. Miloše Veleho (místostarosta města, osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;
C.2 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;
C.3 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. pana Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě);
C.4 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Ing. Jaroslava Krause (osobní data v důvodové zprávě).
D. pověřuje

Ing. Petra Beitla jako delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě

ZM/137/2011

A. schvaluje

Mgr. Luboše Raisnera (osobní údaje v důvodové zprávě) do funkce ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou, a to ke dni 1. srpna 2011
B. pověřuje

na návrh Ing. Petra Beitla, starosty města, a v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ke dni 1. srpna 2011 Mgr. Luboše Raisnera plněním úkolů při řízení Městské policie Jablonec nad Nisou policie v rozsahu daném kompetencemi vymezenými funkci ředitele.

ZM/138/2011

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/2010 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje; ve znění dle důvodové zprávy

B. ukládá

starostovi města Ing. Petru Beitlovi:
1. publikovat úplné znění obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje
2. informovat o vydání OZV č. 3/2011 Ministerstvo financí ČR

ZM/139/2011

A. schvaluje

uzavření Předběžné smlouvy o zřízení partnerství mezi městem Beihai (Čínská lidová republika) a městem Jablonec nad Nisou (Česká republika).

ZM/140/2011

A. schvaluje

investici do celkové výše 1,6 mil. Kč (nájemce BOWLING Live s.r.o. se na této částce bude podílet 1,1 mil. Kč včetně DPH a město částkou 0,5 mil. Kč včetně DPH) do oprav střechy budovy bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že bude provedena oprava střechy nad celými st.p.č. 4819 a 4820 (tj. nad garážemi nemocnice a nebytovým prostorem bowlingu), zateplení střechy bude provedeno pouze v části budovy nad nebytovým prostorem, který je předmětem pronájmu společnosti BOWLING Live s.r.o.

Vytvořeno 24.6.2011 11:00:19 - aktualizováno 19.7.2011 12:30:06 | přečteno 1773x | Petr Vitvar
load