Usnesení 20.10.2011

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 20. října 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/174/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

ZM/175/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 22. září 2011

ZM/176/2011

A.1 bere na vědomí

dopis pana J***** U*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření splátkového kalendáře pro p. J***** U*****, *****, Jablonec nad Nisou
A.2 bere na vědomí

dopis paní L***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje prominutí dluhu ve výši 57.951,- Kč paní L***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou, který vzniknul z titulu nezaplaceného poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas hrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

ZM/177/2011

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 8 - 14. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.112.516 tis. Kč

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 6.10.2011.Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 2. - 5.

ZM/178/2011

A. schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. 8298/ULB/2011, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 2280/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.
B. ruší

usnesení č. 817/A/4 ze dne 22.4.2010

ZM/179/2011

A.1 schvaluje

prodej části p.p.č. 830/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 830/8 o výměře 49 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu Ing. M***** K***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.450,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m 2a části p.p.č. 1226/6, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 1226/8 o výměře 86 m 2a části p.p.č. 2401, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2401/2 o výměře 20 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. pro manžele G*****,*****L*****H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 34.542,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 343/10 v k.ú. Jablonec n.N., každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝, pro paní D***** K***** Železný Brod a pana J***** H*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.700,- Kč.
A.4 schvaluje

prodej p.p.č. 742/7 v k.ú. Jablonecké Paseky, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝, pro Z***** V*****Jablonec n.N. a M***** V*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.600,- Kč.
A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 1715/4, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1715/42 o výměře 26 m 2v k.ú. Mšeno n.N. a části p.p.č. 1709, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1709/2 o výměře 3 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky pro manžele L***** a Z***** P*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 32.219,- Kč
A.6 schvaluje

prodej p.p.č. 727/2 v k.ú. Kokonín pro manžele M*****a E*****M***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.900,- Kč.
A.7 schvaluje

prodej p.p.č. 947/13, p.p.č. 947/14, část p.p.č. 947/15, oddělené geometrickým plánem o nové výměře 255 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem stavby rodinného domu pro paní P*****T*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,043.743,- Kč.
A.8 schvaluje

prodej části p.p.č. 947/15, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 947/41 o výměře 71 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana B*****K***** Hejnice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 55.003,- Kč
A.9 schvaluje

směnu části p.p.č. 518/259, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 518/286 o výměře 13 m 2v k.ú. Mšeno n.N., ve vlastnictví města za p.p.č. 596 o výměře 300 m 2v k.ú. Mšeno n.N., ve vlastnictví pana V***** Č***** pana L***** H***** Jablonec n.N. s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch pana Č***** a pana H***** ve výši 71.750,- Kč. Pan V***** Č***** a pan L***** H***** nabudou předmětný pozemek do spoluvlastnictví, a to každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝.
A.10 schvaluje

prodej p.p.č. 258 v k.ú. Rýnovice pro pana T***** V***** Jablonec n.N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 41.208,- Kč.
A.11 schvaluje

ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 245-2010-FaM/OMP ze dne 27.4.2010 uzavřenou se společností ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle, a to dohodou.
A.12 schvaluje

prodej p.p.č. 737/5 o výměře 5621 m 2v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinných domů pro manžele ***** I*****R***** W*****Jablonec n.N. a manžele K*****Liberec 1*****O*****P*****Bedřichov ***** za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3,374.600,- Kč. Manželé *****I*****R*****W*****K*****O***** P***** nabudou předmětný pozemek do spoluvlastnictví, a to každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝.
B.1 neschvaluje

prodej st.p.č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n.N.
B.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 361 o celkové výměře 7287 m 2v k.ú. Rýnovice

ZM/180/2011

A. schvaluje


A.1 schvaluje

směnu p.p.č. 54/2, k.ú. Lukášov, p.p.č. 791 a p.p.č. 794/2 vše v k.ú.Rýnovice ve spoluvlastnictví pana J***** M*****, bytem ***** Liberec VII a Ing. V***** S***** bytem *****Milovice, Mladá za objekt č.p. 2115 (Raisova 23) na st.p.č. 2068 včetně st.p.č. 2068 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ panu J***** M*****, *****, bytem ***** Liberec VII a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ Ing. Vl***** S*****, bytem *****Milovice, Mladá, a to bez finančního vyrovnání.
A.1 schvaluje

zřízení předkupního práva k objektu č.p. 2115 (Raisova 23) na st.p.č. 2068 včetně st.p.č. 2068 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) pro město Jablonec nad Nisou, a to na dobu neurčitou, na základě kterého bude povinností pana J***** M***** a pana V***** S***** nabídnout městu výše uvedené nemovitosti, pokud budou chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 2.600.000,-Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 872-37/2010 jako cena obvyklá, a za kterou je realizována směna uvedených nemovitostí.

A.2 schvaluje

směnu objektu č.p. 51 na st.p.č. 797 včetně st.p.č. 797, p.p.č. 796 a p.p.č. 798 vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví pana J*****M*****, ***** bytem *****Liberec VII za objekt č.p. 1776 (Husova 10) na st.p.č. 1650 včetně st.p.č. 1650, p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou a objekt č.p. 1495 (Raisova 5) na st.p.č. 1286 včetně st.p.č. 1286 a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou, a to bez finančního vyrovnání.
A.2 schvaluje

zřízení předkupního práva k objektu č.p. 1776 (Husova 10) na st.p.č. 1650 včetně st.p.č. 1650, p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) pro město Jablonec nad Nisou, a to na dobu neurčitou, na základě kterého bude povinností pana J***** M***** nabídnout městu výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 4.900.000,-Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 1583-8/11 jako cena obvyklá, a za kterou je realizována směna uvedených nemovitostí

A.2 schvaluje

zřízení předkupního práva k objektu č.p. 1495 (Raisova 5) na st.p.č. 1286 včetně st.p.č. 1286 a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) pro město Jablonec nad Nisou, a to na dobu neurčitou, na základě kterého bude povinností pana J***** M***** nabídnout městu výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 2.900.000,-Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 870-35/2010 jako cena obvyklá, a za kterou je realizována směna uvedených nemovitostí.

ZM/181/2011

A. schvaluje

zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2011/2012

ZM/182/2011

A. neschvaluje

Základní podmínky poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou.

ZM/183/2011

A. schvaluje

nevyhovění žádosti o prodloužení termínu smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP ze dne 23.8.2007, a to podání žádosti o kolaudaci objektu do 30.9.2014 a nevyhovět žádosti o prodloužení smlouvy nájemní č. 337-2006-FaM/OMP ze dne 29.9.2006 do 30.9.2014.

ZM/184/2011

A. neschvaluje

podnět na pořízení 63. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.


ZM/185/2011

A. schvaluje

záměr uzavření dohody o narovnání se společností RIA REALITY a.s., IČO: 25786946, se sídlem v Praze, ve Šrobárově ulici č. 2182/3 ve věci škody vzniklé v souvislosti s nesprávným stanovením výše nájemného v nemovitostech vlastněných městem Jabloncem nad Nisou za rok 2008.
B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, mistostarostovi města, vést jednání o výši částky, která bude v rámci návrhu této dohody o narovnání uhrazena společností RIA REALITY a.s., městu Jablonec n. N.

ZM/186/2011

A.1 bere na vědomí

ukončení práce Ing. Libora Jakoubka ve Výboru pro hospodaření s majetkem města
A.2 bere na vědomí

že s hlasem poradním může na jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města docházet Ing. Tomáš Beneš

ZM/187/2011

A. souhlasí

se spoluprací v oblasti cestovního ruchu se subjekty dle důvodové zprávy
B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města Jablonec nad Nisou k podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým krajem, městem Jablonec nad Nisou, Statutárním městem Liberec, Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o.

ZM/188/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/189/2011

A. zřizuje

v souladu s § 84 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích Osadní výbor Kokonín v počtu 9 osob

B. určuje

členy Osadního výboru Kokonín pro funkční období do listopadu 2014:
Josefa Šikolu
Jana Bergera
Vladislava Šikolu
Karla Zemana
MVDr. Ivana Hradila
Ing. Františka Soukupa
Karla Bobotu
Bc. Janu Hamplovou
Petr Mikulu

C. volí

předsedou Osadního výboru Kokonín pana Josefa Šikolu

D. schvaluje

dodatek Jednacího řádu zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy

ZM/190/2011

A. souhlasí

s prezentací Města Jablonce nad Nisou zdarma na železničním motorovém voze Regio-Shuttle RS 1 Stadler Českých drah, a.s. s evidenčním číslem 840.011

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, výběrem vhodného grafického návrhu pro doplňkové označení železničního motorového vozu RS 1 Stadler.

Vytvořeno 24.10.2011 11:15:07 - aktualizováno 18.1.2012 13:15:17 | přečteno 1866x | Petr Vitvar
load