Usnesení 17.02.2011

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 17. února 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/24/2011

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů.

ZM/25/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 27. ledna 2011

ZM/26/2011

A.1 schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 739/2 v objektu 5. května 59/739 o velikosti 1+1 a celkové výměře 75,2 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 752/4540 na společných částech domu a stavební parcele č. 624, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní J***** M*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 151.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
A.2 schvaluje

prodej budovy bez čp/če na st.p.č. 4551, včetně st.p.č. 4551 o výměře 196 m2 a p.p.č. 465/21 o výměře 60 m2, vzniklé oddělením z původní p.p.č. 465/4 o výměře 2020 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům *****J***** Č*****a *****K***** Dl*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

ZM/27/2011

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 4385 o výměře 101 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou panu R***** F*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 40.400,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej části p.p.č 418/12, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 418/111 o výměře 115 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele Z***** J***** Jablonec n.N. a M*****J***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 28.750,- Kč.
B. mění

usnesení č. 945/2010/1 ze dne 2. 12. 2010 a to tak, že se mění velikost ideálního spoluvlastnického podílu pro kupující paní J*****B***** Železný Brod, pana J***** E***** Jablonec n.N., paní Z***** G***** Rychnov u Jablonce n.N., paní M***** H***** pana R***** H***** *****Jablonec n.N., pro paní P***** H*****Jablonec n.N., manžele Ing. O*****a Ing. Vl*****H***** Jablonec n.N., paní Z***** K***** Liberec, manžele K***** a M***** M***** Jablonec n.N., paní E***** P***** Jablonec n.N., paní R***** S***** Jablonec n.N., paní E***** S***** Jablonec n.N., paní M***** S***** Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, manžele Z***** a G*****V*****Jablonec n.N., pro manžele Ing. M***** a T*****Z***** Jablonec n.N. na 1/12. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

ZM/28/2011

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části p.p.č. 490/1 v k.ú. Rýnovice o výměře cca 90 m2 od vlastníka pana M***** P*****Ralsko - Svébořice, Mimoň za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že výkup pozemku bude realizován po dokončení a geodetickém zaměření stavby.
A.2 schvaluje

výkup části p.p.č. 846/1 a části p.p.č. 846/2, nově označená jako p.p.č. 846/2 o výměře 323 m2, vše v k.ú. Rýnovice od ČR - Zdravotnické zabezpečení krizových stavů, příspěvková organizace, Žežická 180, Příbram, IČ 875422 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 180.110,- Kč.
B.1 ruší

usnesení č. 503/2009 ze dne 26. 2. 2009.
B.2 ruší

usnesení č. 364/2008/A/12 ze dne 25.9. 2008.

ZM/29/2011

A.1 schvaluje

rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2011 v celkovém objemu 1 133 293 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány města

A.2 schvaluje

seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2011 v celkovém objemu 157 904 tis. Kč uvedených na straně č. 16 - 17

A.3 schvaluje

postup při rozpočtových opatřeních takto:
- veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci kapitoly budou zařazovány do rezervy města
- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, místostarostovi města, předložit aktualizovaný výhled financí města na nejbližší dva roky

ZM/30/2011

A.1 schvaluje

Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2010

A.2 schvaluje

Rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2011

A.3 schvaluje

Výběr prostředků z fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši
29 000 tis. Kč pro potřeby města

A.4 schvaluje

Uzavření 7 ks smluv o účelové půjčce uvedených pod písmeny a) - g)
a) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi J***** N*****, narozeným *****a V***** N*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 1278, Revoluční 48a v Jablonci nad Nisou
b) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi J***** J*****, narozeným *****, trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou a J***** J*****, narozenou *****, trvalým pobytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení plynového, elektrického popř. jiného ekolog. topení (kód 02) a 200 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády, oba tituly na nemovitost č.p. 1245, Revoluční 15 v Jablonci nad Nisou
c) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní M***** M*****, narozenou *****, trvalým pobytem *****, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení plyn., elektr., popř. jiného topení (kód 02), ve výši 150 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu (kód 07a), ve výši 50 000,- Kč se splatností 3 roky - do 31.12.2014 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu (kód 08) a ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09), všechny tituly na nemovitost Rychnovská 4430 v Jablonci nad Nisou - Kokoníně
d) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Mgr. M***** M*****, narozeným *****a D***** M*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 06 Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 4342, Jana Žižky 12 v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích
e) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek Květinová 26 , IČO 27276732, se sídlem Jablonec nad Nisou, Květinová 1563/26, PSČ 466 01 ve výši 250 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 1563, Květinová 26 v Jablonci nad Nisou
f) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi T***** N*****, narozenou *****a P***** N*****, narozeným *****, oba trvalým pobytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova fasády domu (kód 06a) na nemovitost č.p.228, Brigádnická 1 v Jablonci nad Nisou - Jabloneckých Pasekách
g) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Mgr. V***** V*****, narozenou *****, trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 90 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení malé čistírny odpad. vod nebo kanalizační přípojky (kód 04) na nemovitost č.p. 3060, Mánesova 20 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání územního souhlasu od stavebního úřadu

ZM/31/2011

A. schvaluje

uložení dočasně volných finančních prostředků do J&T Banka, a.s., a to 50 mil. Kč na roční termínovaný vklad a druhých 50 mil Kč na vkladový účet s prémií.

ZM/32/2011

A. schvaluje

rozložení druhé splátky úvěru TJ Bižuterie, o.s. na dvě části, a to 2 mil. Kč v původním termínu do 30.3.2011 a 2 mil. Kč do 30.3.2013

ZM/33/2011

A. schvaluje

rozdělení změny č. 40d Územního plánu města Jablonce nad Nisou na dvě změny, a to v následujícím rozsahu:

1. změna týkající se pozemků st. č. 876, 877/3,4,5,6,7, 882 a p.č. 877/1, 877/2 - severní část, 877/8,9,10,11,877/12 - severní část, 877/13, 877/15, 881/2,4, v k.ú. Rýnovice (bývalý areál ZD Rýnovice) bude i nadále pořizována pod označením

ZM/34/2011

A. schvaluje

po projednání předložené zprávy v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 59. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/35/2011

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2010

ZM/36/2011

A. schvaluje

dle důvodové zprávy předkládanou "Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010" včetně příloh

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,
podepsat monitorovací zprávu a zajistit její předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj

ZM/37/2011

A. schvaluje

snížení rozpočtu projektu

ZM/38/2011

A. bere na vědomí

materiál týkající se delegování zástupce města do orgánu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.f zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601, konanou v dubnu 2011, Ing. Miloše Veleho, místostarostu, jako zástupce města Jablonec nad Nisou.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem práv společníka a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě

D.1 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., za jednatele společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601, Mgr. Petra Karáska, člena Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou;

D.2 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601, Ing. Petra Roubíčka, člena Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/39/2011

A. bere na vědomí

informaci týkající se valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601
B. schvaluje

postoj města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. k transformaci způsobu řízení společnosti dle popisu v upravené důvodové zprávě
C. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.f zák. č. 128/2000 Sb., na následující valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Petra Beitla, starostu města
D. pověřuje

Ing. Petr Beitla, starostu města, k jednání s Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s. ve věci termínu a programu valné hromady tak, aby mohly být projednány na jednání zastupitelstva města v měsíci březnu v duchu upravené důvodové zprávy.

ZM/40/2011

A. schvaluje

předloženou Výroční zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2010

ZM/41/2011

A. bere na vědomí

dopis paní H***** W*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucího právního oddělení a schvaluje uzavření dohody o uznání a splátkách dluhu pro paní H***** W*****, *****, 46601 Jablonec nad Nisou, kdy bude splácet částku 56. 346,50 Kč ve splátkách po 500,- Kč/měsíčně, vždy do posledního dne daného měsíce počínaje únorem 2011.

ZM/42/2011

A. bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2010 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

ZM/43/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/44/2011

A. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, zastupováním města Jablonec nad Nisou na Valném shromáždění svazku Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko a hlasováním dle uvedeného programu.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,
na Valném shromáždění svazku Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko navrhnout při volbě členů radyMgr. Petra Tulpu

ZM/45/2011

A. zrušuje

usnesení ZM/963/2010/B/6 ze dne 16.12.2010 a vrací tuto záležitost k projednání výboru pro hospodaření s majetkem města s tím, že investor předloží závazný harmonogram prací.

ZM/46/2011

A. bere na vědomí

nové interpelace členů zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 18.2.2011 14:00:13 - aktualizováno 25.3.2011 10:15:20 | přečteno 1981x | Petr Vitvar
load