Usnesení 15.12.2011

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 15. prosince 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/214/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období.

ZM/215/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. listopadu 2011

ZM/N 578

A.1 bere na vědomí

dopis paní P***** B*****, *****, Liberec 25 a
vyjádření komise humanitní péče a
schvaluje
uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného (dle splátek kalendáře na 1 rok) s paní J***** K***** *****Liberec 25

ZM/216/2011

A. volí

Ing. I***** V***** nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2011-2015.

ZM/217/2011

A.1 schvaluje

prodej části p.p.č. 937/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 937/5 o výměře 195 m 2v k.ú. Kokonín manželům J***** a P*****K***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 49.238,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej p.p.č. 1091/19 o výměře 42 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní Z***** B*****bytem***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej části p.p.č. 1874/9, geometrickými plány oddělené o nové výměře 311 m 2v k.ú. Jablonec n.N. do ideálního spoluvlastnictví manželům A***** B*****bytem *****Liberec a P***** B*****bytem *****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 702/5363, manželům Z*****a H*****D*****bytem***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 651/5363, manželům V*****a L*****D***** bytem *****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 877/5363, paní Z*****H***** bytem ***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 696/5363, paní R*****H*****bytem *****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 56/173, panu Z***** V***** bytem *****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 701/5363 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 78.528,- Kč.
A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 1601, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1601/2 o výměře 8 m 2, části st.p.č. 1590, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1590/2 o výměře 241 m 2, části p.p.č. 1591, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1591/2 o výměře 166 m 2, p.p.č. 1589 o výměře 113 m 2, vše v k.ú. Proseč n.N. paní Z***** F*****bytem *****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 58.661,- Kč
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2756 o výměře 1489 m 2, p.p.č. 2758 o výměře 904 m 2, p.p.č. 2759 o výměře 124 m 2, p.p.č. 2053/4 o výměře 282 m 2, p.p.č. 2053/9 o výměře 207 m 2, p.p.č. 2053/10 o výměře 114 m 2, p.p.č. 2488/1 o výměře 49 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem investiční výstavby s tím, že přesná výměra převáděné plochy bude vymezena geometrickým plánem po kolaudaci objektu a manipulační plochy postavené na předmětných pozemcích v souladu se zastavovací studií společností TELMO, spol. s.r.o., IČ 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 za vzájemně dohodnutou kupní cenu 500,- Kč/m 2+ 2000,- Kč náklady za vyhotovení kupní smlouvy s tím, že o územní souhlas bude požádáno nejpozději do 30.6.2012, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2012 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2013 s tím, že na předmětné pozemky bude současně uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemkům nebo do ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději však do 31.12.2013. Po dobu příprav stanovit nájemné ve výši 15,- Kč/m 2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m 2/rok. Při nedodržení byť jedné z časových podmínek bude nájemcem uhrazena smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z výše ročního nájemného za každý den prodlení. Společnost TELMO, spol. s.r.o. se zavazuje provést rekonstrukci lávky přes p.p.č. 2502/1 k.ú. Jablonec n.N. v hodnotě 400.000,- Kč.
Současně se zavazuje zachovat p.p.č. 2488/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou jako veřejnou komunikaci.
A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m 2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m 2a části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o výměře 10 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem scelení zahrady a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ manželům *****J***** a ***** J***** S***** bytem ***** Jablonec n.N. a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ manželům ***** R***** a *****M***** Ž*****bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 118.776,- Kč.
B. neschvaluje

1. prodej p.p.č. 897/1 o výměře 1655 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky.
2. prodej p.p.č. 343/9 o výměře 254 m 2v k.ú. Jablonec n.N

ZM/218/2011

A. schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 3418/17 v objektu Liberecká 50/3418, 48/3419 o velikosti 1+1 a celkové výměře 36,6 m 2v 7. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 366/22929 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4541 a 4542, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J***** J*****bytem *****Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 505.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

ZM/219/2011

A. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 200, geometrickým plánem nově označenu jako p.p.č. 200/2 výměře 63 m 2v k.ú. Rýnovice s vlastníky paní B***** M*****a paní E*****R***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 77.800,- Kč s tím, že se město zavazuje v rámci rekonstrukce Ladovy ulice vybudovat na části p.p.č. 200, která zůstane ve vlastnictví Barbory Mazáčové a Evy Ryžákové, novou konstrukci a povrch ze zámkové pojezdné, vyspádované plochy o výměře cca 40 m 2v hodnotě maximálně 77.800,- Kč.

ZM/220/2011

A. stanovuje

pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012

ZM/221/2011

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 26. - 53. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.108.108 tis. Kč

ZM/222/2011

A.1 schvaluje

změnu zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

A.2 schvaluje

změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o.

B. ruší

předchozí Přílohu č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

ZM/223/2011

A. bere na vědomí

předloženou Koncepci Městské policie Jablonec nad Nisou na období 2012-2014 a schvaluje ji.

ZM/224/2011

A.1 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, IČ 72 74 37 78 - hodnota movitého majetku činí 3.334.095,34 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.1 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, IČ 72 55 04 06 - hodnota movitého majetku činí 2.134.487 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.1 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 92 - hodnota movitého majetku činí 2.699.023,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.1 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 84 - hodnota movitého majetku činí 1.213.583,30 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.1 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 68 - hodnota movitého majetku činí 1.914.179,50 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.1 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 76 - hodnota movitého majetku činí 2.766.854 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.1 schvaluje

k 01.01.2012 rozdělení movitého majetku Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, IČ 72 74 37 78 v celkové částce 16.457.216,18 Kč takto:

A.1 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 41 - hodnota movitého majetku činí 2.394.993,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, IČ 72 55 04 06 - hodnota převáděného movitého majetku činí 2.134.487 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 92 - hodnota převáděného movitého majetku činí 2.699.023,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 84 - hodnota převáděného movitého majetku činí 1.213.583,30 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 76 - hodnota převáděného movitého majetku činí 2.766.854 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 68 - hodnota převáděného movitého majetku činí 1.914.179,50 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 41 - hodnota převáděného movitého majetku činí 2.394.993,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

A.2 schvaluje

přímý převod movitého majetku Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, IČ 72 74 37 78 na níže uvedené právní subjekty mateřských škol v tomto rozsahu:

B. předává

movitý majetek Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace nově vznikajícím právním subjektům mateřských škol k hospodaření dle bodu A)1.

C. ukládá

ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace a nástupnické Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace připravit a realizovat rozdělení a přímý převod majetku na nově vznikající organizace ke dni jejich zřízení

ZM/225/2011

A. schvaluje

zařazení jednotlivých akcí do projektu

ZM/226/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o usnesení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města č. 1/2011 dle přiložené důvodové zprávy.

ZM/227/2011

A. bere na vědomí

informace, týkající se svolané mimořádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01, konající se dne 22. 12. 2011
B. schvaluje

postoj města Jablonec nad Nisou ve věci provozování a transformace soustavy centrálního zásobování teplem, potažmo ve věci návrhu Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., předloženého společností MVV Energie CZ, a.s., a sice:
B.1 schvaluje

město Jablonec nad Nisou podporuje fungování a rozvoj takové soustavy centrálního zásobování teplem, která bude všestranně, zejména ekonomicky, dlouhodobě udržitelná;
B.2 schvaluje

město Jablonec nad Nisou vnímá nutnost rychlého provedení technologické transformace stávající soustavy centrálního zásobování teplem provozovanou společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a to např. i způsobem představeným zástupcům města při prezentaci projektu Revitalizace CZT;
B.3 schvaluje

město Jablonec nad Nisou jako akcionář společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. deklaruje svoji ochotu podpořit i možnost dočasného snížení zisku společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a to v zájmu udržení její konkurenceschopnosti k ostatním alternativám v zásobování teplem ve městě, potažmo k uskutečnění projektu Revitalizace CZT;
B.4 schvaluje

město Jablonec nad Nisou, plně v souladu se svými postoji v minulosti, jako akcionář společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. nesouhlasí se žádnou takovou koncepcí podnikatelské činnosti, která by vedla k ztrátě či oslabení stávajícího vlivu města na rozhodování o ceně tepla prodávaného společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;
B.5 schvaluje

město Jablonec nad Nisou, vyzývá společnost MVV Energie CZ, a.s., aby s respektováním tohoto postoje města a v součinnosti se zástupci města připravili kompletní dokumenty ve vztahu k návrhu Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a řešící nově vztahy mezi akcionáři této společnosti (stanovy, akcionářská smlouva);
C. ukládá

Ing. Petrovi Beitlovi, starostovi města,

C.1 ukládá

hájit tento postoj ve vztahu k druhému akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. na valné hromadě této společnosti
C.2 ukládá

v případě nedosažení shody se společností MVV Energie CZ, a.s., druhým akcionářem Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., na respektování tohoto postoje města Jablonec nad Nisou ve vztahu k návrhu Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. do konce roku 2011, zahájit jednání se zástupci MVV Energie CZ, a.s. směřující k odkoupení jejího podílu na společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., případně jednání o prodeji podílu města.
D. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města
E.1 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Ing. Miloše Veleho (místostarosta města, osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;
E.2 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;
E.3 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. pana Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě);
E.4 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. pana Ing. Františka Peška (člen zastupitelstva, osobní data v důvodové zprávě);
E.5 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Ing. Jaroslava Krause (člen zastupitelstva, osobní data v důvodové zprávě).
F.1 pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle důvodové zprávy

F.2 pověřuje

v případě, že nedojde na této valné hromadě ke schválení zástupců města do orgánů společnosti z jakýchkoliv důvodů, starostu města podáním žádosti o svolání mimořádné valné hromady s jediným bodem programu týkajícího se změn v obsazení orgánů společnosti (členů delegovaných městem); pro tento případ zastupitelstvo města starostu Ing. Petra Beitla deleguje dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na takovou valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a pověřuje jej výkonem akcionářských práv a hlasováním ve smyslu původního návrhu města

ZM/228/2011

A. schvaluje

darování části výtěžku ze vstupného 17. plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení NADĚJE o.s. - pobočce Jablonec nad Nisou, se sídlem E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou

ZM/229/2011

A. vyhlašuje

konání místního referenda na základě návrhu přípravného výboru v souladu s ust. § 13 zákona číslo 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů a § 21 a násl. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, na území města Jablonec nad Nisou, a to na katastrálním území Kokonín o otázce: "Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?"
B.1 stanovuje

den konání místního referenda na neděli 19. února 2012 v době od 9 hod. do 17 hod.

B.2 stanovuje

výši odměny pro členy místní a okrskové komise ve výši 500 Kč člen komise a 600 Kč předseda komise
C.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zněním zákona číslo 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů

C.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zařadit do rozpočtu roku 2012 kapitoly Odboru kancelář tajemníka částku 80 tis. Kč na technické zabezpečení konání místního referenda

ZM/230/2011

A. schvaluje

nové znění jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve znění dle důvodové zprávy

ZM/231/2011

A.1 schvaluje

výjimku z Pravidel k udělování Ceny města PRO MERITIS Článek III - Laureáti, m.j. odst. 3.4 dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

udělení Ceny města PRO MERITIS panu Václavu Vostřákovi, *****bytem *****Jablonec nad Nisou.

ZM/232/2011

A. schvaluje

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2012 ve výši 128 Kč/hod. pro osoby, které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru

ZM/233/2011

A.1 vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 4/2011 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonce nad Nisou dle textu připojeného k důvodové zprávě.

A.2 vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému dle textu připojeného k důvodové zprávě

B. pověřuje

starostu města Jablonec nad Nisou, Ing. Petra Beitla, provedením úkonů souvisejících s vyhlášením obou shora označených obecně závazných vyhlášek.

ZM/234/2011

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 6/2011, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 9/2005 o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Jablonce nad Nisou dle textu připojeného k důvodové zprávě.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením shora označené obecně závazné vyhlášky.

ZM/235/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/236/2011

A. pověřuje

Ing. Miloše Vele, místostarostu města, pokračovat v jednání s Marcelou a Zdeňkem Musilovými o výkupu nemovitosti č.p. 690 - rodinný dům, umístěné na stavební parcele č. 555/5, to vše v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (ul. 5.května 9) a to v rozsahu směny shora označené nemovitosti za nemovitost č.p.1883 - rodinný dům, umístěné na stavební parcele č. 1737, to vše v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (ul. Skřivánčí 12) a maximálního doplatku 6.000.000,- Kč.

ZM/237/2011

A. schvaluje

Dohodu o narovnání, uzavřenou se společností RIA REALITY a.s., IČO:25786946, se sídlem Škrobárova ul. č. 2182/3, Praha, ve věci škody vzniklé v souvislosti s nesprávným stanovením výše nájemného v nemovitostech vlastněných městem Jablonec nad Nisou za rok 2008 ve znění připojeném k důvodové zprávě.
B. pověřuje

Ing. Miloše Vele, místostarostu města, podpisem shora označené Dohody o narovnání.

Vytvořeno 16.12.2011 14:30:15 - aktualizováno 18.9.2012 10:30:13 | přečteno 2614x | Petr Vitvar
load