Usnesení 06. 11. 2008

Usnesení z 11. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 6. listopadu 2008

Usnesení RM č. 211/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 212/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů a

A) schvaluje

1.návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Smetanova 63/4291

P. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

K. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10B/4605

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

J. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

K. aj. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

I. M. aj. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

Liberecká 26A/4000

R. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 11/3056

S. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 18 měsíců

1+1

Skřivánčí 66/3058

D. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Smetanova 63/4291

J. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 10A/4605

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Vršku 10/3855

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Lidická 7/678

S. Č. W.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Prosečská 176

J.a M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 11/3054

R. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 14/4326

M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

Jánská 4/1881

Mu. K. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podzimní 54/1654

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 22, o velikosti 1+2 v objektu č. p. 3052, Řetízková 7 v Jablonci nad Nisou (nájemce ing. Jiří Koutný)

b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovacím místnostem č. 8, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 71, Palackého 73 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní Miroslav a Jana Zítovi)

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 9

Široká 12/4857

P. B., nar. . 1964,
bytem ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Michal Netolický)

B) souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi P. R., trvale bytem Liberecká 27/3504 v Jablonci nad Nisou a E. D., trvale bytem Mírové náměstí 14/482 v Jablonci nad Nisou s podmínkou, že nájemní smlouva s P. R. bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2009 a s E. D. na dobu určitou 1 rok.

Usnesení RM č. 213/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis pana Kostase Pavlidise, jednatele společnosti ORFEAS s.r.o., Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

B) dopis paní Mileny Kvěchové, ., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

nesouhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě Rybářská 10B/4605 s paní Milenou Kvěchovou, trvale bytem Podhorská 18, Jablonec nad Nisou, na dobu neurčitou

C) dopis pana Pavla Hladíka, ., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

neschvaluje

změnu usnesení RM č. 145/2008 ze dne 24.07.2008

D) dopis pana Františka Růžičky, ., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

neschvaluje

změnu usnesení RM č. 185/2008 ze dne 11.09.2008

E)dopis pana Václava Vidnera, ., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

neschvaluje

mimořádné řešení bytové záležitosti pana Václava Vidnera

Usnesení RM č. 214/2008

Poplatky za ubytování na městských ubytovnách

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

od 1. 1. 2009 poplatky za ubytování na městských ubytovnách takto:

Střelecká 7

2.600,- Kč/měsíc/lůžko, při nástupu kauce ve stejné výši

Březová 27

2.600,- Kč/měsíc/lůžko, při nástupu kauce ve stejné výši

Lípová 9

60,26 Kč/měsíc + paušální sazba ze služby/osoba/měsíc při nástupu kauce ve výši 1 měs. ubytovacího poplatku

Puškinova 2

2.500,- Kč/měsíc/rodič a dítě + 200,- Kč/každé další dítě; bez kauce

Za Plynárnou 13

30,13 Kč/měsíc + paušální sazba za služby/osoba/měsíc
Kauce při nástupu ve výši 2 000,- Kč

B) mění

část usnesení RM č. 175/2008 ze dne 11. 9. 2008 s tím, že nájemné bude stanoveno v souladu s Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou - byty v obecním zájmu.

Usnesení RM č. 215/2008

Doplnění informace o deregulaci nájemného z bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

doplnění informace o jednostranném zvýšení nájemného dle zákona č.107/2006 Sb. v obecních bytech ve města Jablonci nad Nisou

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

uplatnit náhradu škody a informovat radu městao výsledku

Usnesení RM č. 216/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor:

A) schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Opletalova 2683/33, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 57,45 m2 s Jiřím Vorbachem, IČ 13366319, se sídlem podnikání Opletalova 2687/34, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem kanceláře, skladu a prodejny v rámci provozovaných živností. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 4.000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2008.

B) doporučuje

společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. poskytnutí slevy na nájemném společnosti Orfeas, spol. s r.o., IČ 491 01 757, se sídlem Jiráskova 4898/9, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, a to tak, že výše nájemného bude činit 22.000,- Kč měsíčně po dobu 6 měsíců s účinností od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2009 s tím, že společnost Orfeas, spol. s r.o. uhradí Eurocentru Jablonec nad Nisou s.r.o. veškeré své závazky do konce roku 2008.

Ostatní ujednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor a spolupráci č. 15/2006/Pr ze dne 27. 2. 2006 zůstávají beze změn.

Usnesení RM č. 217/2008

Pronájem pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmu pozemků a liniových věcných břemenech a

schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy č. 267-2007-FaM/OMP ze dne 28.6.2007, která je uzavřena s Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. Souběžná 7, Jablonec n.N. IČ: 254 755 09 za účelem sekání trávy a to dohodou ke dni 31.12.2008.

2. pronájem p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zástavby Horní Proseče se společností INTERMA, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tím, že o vydání stavebního povolení bude požádáno do 31.12. 2008 a o vydání kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12. 2010. Nájemné stanoví po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok.

3. pronájem p.p.č. 654, 690/3, 537/27 vše v k.ú. Proseč n.N. o celkové výměře 7 474m2 za účelem uložení inženýrských sítí se společností INTERMA, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tím, že o vydání stavebního povolení bude požádáno do 31.12. 2008 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12. 2010. Nájemné stanoví po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok. Účinnost smlouvy bude od 1.11.2008.

4. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 800-2007-FaM/OMP ze dne 12.2.2007, která je uzavřena s panem Františkem Křůmalem, bytem Loučná nad Nisou 93, Janov nad Nisou.

5. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 489-2000-OF/OMP ze dne 23.10.2003, která je uzavřena s manželi Miloslavem a Kateřinou Novotnými, bytem Vlaštovčí 3610/24, Jablonec n.N.

6. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 558-2004-FaM/OMP ze dne 1.12. 2004, která je uzavřena s panem Karlem Koláčkem, bytem Achátová 333, Turnov.

7. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993, která je uzavřena s paní Annou Zákouckou, bytem Vlaštovčí 3614/32, Jablonec n.N.

8. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 482-2007-FaM/OMP ze dne 19.11. 2007, která je uzavřena s manželi Martinem a Šárkou Kordovými, bytem Vlaštovčí 3613/30, Jablonec n.N.

9a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1566 v k.ú. Mšeno n.N. „ul. Za Hrází - nové kabelové vedené NN, rozpojovací a přípojkový pilíř“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

9b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1568/1, 1568/2, 1568/3, 1572 vše v k.ú. Mšeno n.N. „ul. Za Hrází - nové kabelové vedené NN, rozpojovací a přípojkový pilíř“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 980, p.p.č. 870/4 vše v k.ú. Kokonín na stavbu „Jablonec n.N. - Větrný vrch, infrastruktura - vodovod a kanalizace“ s vlastníkem tj. Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45 79 70 72. Úhrada za zřízení věcného břemene bude ve výši znaleckého posudku, minimálně však ve výši 500,- Kč. Úhrada za užívání pozemků po dobu realizace stavby je stanovena jednorázově ve výši 666,- Kč.

11a) pronájem části p.p.č. 1070/8 o výměře 64,20m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro stavbu „odvodnění komunikace Rybářská - umístění dešťové stoky“ s vlastníkem, kterým je Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od doby fyzického převzetí staveniště do doby vydání kolaudačního souhlasu. Nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 1.284,- Kč/rok + DPH.

11b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na stavbu „odvodnění komunikace Rybářská - umístění dešťové stoky“ v p.p.č. 1070/8 v k.ú. Jablonec n.N. s vlastníkem tj. Povodím Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2/rok + DPH, minimálně ve výši 1.000,- + DPH.

12. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 729-2006-FaM/OMP ze dne 20.11.2006, která je uzavřena s ČR - Centrem služeb pro silniční dopravu, Letňanská 24, Praha 9, IČ: 70898219 a to tak, že smlouva bude prodloužena do 31.12.2013. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení RM č. 218/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 824/1 o výměře 1753 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem parkování osobních vozidel.

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 731/1 o výměře 375 m2 v k.ú. Rýnovice v souladu s platným územním plánem v plochách „S1“.

3. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2408/2 nově označené jako st.p.č. 6781/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 805 o výměře 4252 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie.

5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 846/6 o výměře 1491 m2 v k.ú. Rýnovice

6. zveřejnění záměru směny p.p.č. 934 o výměře 221 m2 v k.ú. Kokonín

7. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1209 o výměře 86 m2, p.p.č. 1210 o výměře 1095 m2 a p.p.č. 1211 o výměře 445 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. v souladu s platným územním plánem v plochách „B2“.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1125/1 o výměře 9395 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zástavby několika rodinnými domy jedním investorem v souladu s platným územním plánem v plochách „B2“ s tím, že podmínkou pro prodej je předložení zástavbové studie konzultované s úřadem územního plánování a minimální celková cena pro výběrové řízení je stanovena ve výši 2,818.500,- Kč (tj. 300,- Kč/m2).

9. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 608/4 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží

10. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 83 včetně příslušenství, na st.p.č. 1, včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 v k.ú. Lukášov.

Usnesení RM č. 219/2008

Koncepce činnosti a rozvoje Městské policie v Jablonci n/N v letech 2009-2011

Rada města v Jablonci nad Nisou projednala předloženou Koncepci činnosti a rozvoje Městské policie v Jablonci nad Nisou v letech 2009-2011 a

bere ji na vědomí

Usnesení RM č. 220/2008

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

povoluje

výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 v odloučeném pracovišti Lovecká 11, Jablonec nad Nisou dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 221/2008

Hodnocení ředitelů škol, schválení platů a stanovení mimořádných odměn

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. k 1. 11. 2008 plat Mgr. Jiřího Vondráčka, ředitele ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. mimořádné odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

3. s účinností od 1. 11. 2008 nové znění Vnitřního platového předpisu pro stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 222/2008

Cena za komunální odpad pro rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu cen za sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2009 v Jablonci n.N. a

bere na vědomí

tři možné varianty ceny komunálního odpadu pro rok 2009 předložené na jednání rady města s tím, že rozhodnutí bude přijato na příštím jednání rady města

Usnesení RM č. 223/2008

Kontroly organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací

A) Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2007 (str. 4)

B) Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 6)

C) Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 7)

Usnesení RM č. 224/2008

Informativní zpráva k provedené rekonstrukci účetnictví Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) bere na vědomí

informativní zprávu k provedené rekonstrukci účetnictví Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2007

B) ukládá

1. RNDr. Ireně Grohové, pověřené řízením p.o. Sociální služby,

aktivně a iniciativně spolupracovat s firmami pověřenými městem Jabloncem nad Nisou provedením rekonstrukce účetnictví příspěvkové organizace a vyúčtování služeb souvisejících s bydlením za rok 2007

2. Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru FaM,

předložit radě města na lednovém jednání 2009 stav provedené rekonstrukce účetnictví p. o. Sociální služby k 31. 12. 2008 s konkretizací závazků přecházejících na zřizovatele

Usnesení RM č. 225/2008

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

A) vypovídá

nájem bytu č. 2, o velikosti 0+1 s příslušenstvím, v objektu č.p. 2093 v ulici
Podzimní 49, Jablonec nad Nisou, nájemci Václavu Urbánkovi, nar. .1949, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Václav Urbánek - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

B) bere na vědomí

informativní zprávu o postupu při výpovědi z nájmu bytu a právech nájemce

Usnesení RM č. 226/2008

Příprava Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu a ustanovení jeho řídících struktur

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o „Přípravě Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu a ustanovení jeho řídících struktur“

A) schvaluje

1. přípravu IPRM na zónu ohraničenou ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U balvanu, Poštovní, Jehlářská, Lipová, Liberecká, Polní, U Nisy, Na můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská.

2. Mgr. Ivetu Habadovou manažerem IPRM.

3. Ustanovení Řídícího výboru a pracovních skupin ve složení uvedeném v důvodové zprávě.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

předložit na Ministerstvu pro místní rozvoj žádost na Integrovaný plán rozvoje města vymezené zóny do Integrovaného operačního programu nejpozději
do 31. prosince 2008.

Usnesení RM č. 227/2008

Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“

A) schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace k projektu „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

podepsat výše uvedenou smlouvu, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 228/2008

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na I. pololetí roku 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2009 uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 229/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty dopravní komise č. 8/2008 a 9/2008 a

bere na vědomí

1. podnět dopravní komise č. 8/2008

2. podnět dopravní komise č. 9/2008

Usnesení RM č. 230/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

rezignaci pana Jaroslava Čecha z Dopravní komise

B) jmenuje

paní Mgr. Annu Baldovou do Komise pro realizaci programu regenerace MPZ

Usnesení RM č. 231/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 232/2008

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla diskusi p. Vostřáka a

ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru FaM a Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku

zpracovat a předložit radě města přehled objektů v majetku města, které jsou v havarijním stavu a návrh záměru jak s nimi bude město nakládat

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 12.11.2008 16:20:46 | přečteno 2070x | Petr Vitvar
load