Usnesení rady 01/2012

Usnesení z 1. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 05.01.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/1/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/2/2012

A.1 bere na vědomí

dopis manželů J***** a V***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek, a neschvaluje uzavření nájemní smlouvy a dohody o uznání dluhu dle návrhu v dopise J***** K*****, nar. *****a V***** K*****, nar. *****, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici ***** a
ukládá
starostovi města Jablonce nad Nisou, Ing. Petru Betlovi, aby vyzval manželé K*****, *****k dobrovolnému plnění již sjednané dohody o uznání dluhu a hrazení bezdůvodného obohacení, které jim vzniká z titulu užívání bytu č. ***** na shora uvedené adrese s tím, že pokud tak bude činit nejméně do dubna roku 2012, projedná rada města jeho opětovnou žádost ve stejné věci.

A.2 bere na vědomí

dopis pana P***** M*****, prodejna eXtel, Lidická 7, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení majetkoprávního a
neschvaluje
snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru prodejny mobilních telefonů eXtel v objektu Lidická 7/678 v Jablonci nad Nisou pro pana P***** M*****, místo podnikání ***** 468 61 Desná-Desná I, *****

A.3 bere na vědomí

dopis paní D***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a
vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a
schvaluje
udělit výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec n. N. pro účast ve VŘ paní D***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou .

A.4 bere na vědomí

dopis paní Mgr. Z***** K*****, *****, Železný Brod a vyjádření pracovníka oddělení správy a bytových domů a
neschvaluje pronájem bytové jednotky č. 17 v objektu Skřivánčí 66/3058 v Jablonci nad Nisou Mgr. Z***** K*****

RM/3/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1410/2 o výměře 347 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1487/57 o výměře 11 m 2a p.p.č. 1487/58 o výměře 88 m 2vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1487/53 o výměře 80 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3920 o výměře 22 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3939 o výměře 28 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3918 o výměře 21 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 797/5 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1496/1 o výměře 145 m 2v k.ú. Proseč n.N.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2160/4 v k.ú. Jablonec n.N.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 80 na st.p.č. 190 včetně st.p.č. 190 vše v k.ú. Kokonín (včetně příslušenství) s tím, že bude zřízeno věcné břemeno práva užívat nebytové prostory v budově č.p. 80 na stavební parcele č. 190 v k. ú. Kokonín s tím, že v prostorách bude umístěna Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, IČ 72743191, se sídlem Rychnovská 216, 46801 Jablonec nad Nisou

RM/4/2012

A. schvaluje

pronájem části p.p.č 572/1 díl „s“ o výměře 83 m 2a části p.p.č. 581 díl „r“ o výměře 53 m 2vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady paní M***** F***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m 2/rok.

RM/5/2012

A.1 schvaluje

koeficient 1,0 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Horní 191, Proseč n. N. ve výši 11.442,- Kč, tj. 31,- Kč/m2.
A.2 schvaluje

podíl dalších nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Horní 191, Proseč n. N.
č. 191/1 5.593,- Kč
č. 191/4 1.337,- Kč
č. 191/5 5.451,- Kč
č. 191/6 2.230,- Kč

RM/6/2012

A. bere na vědomí

zprávu z kontroly společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

RM/7/2012

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2011 za příspěvkové organizace:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace; Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace; Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/8/2012

A. schvaluje

A) poskytnutí peněžního daru ve výši 6.000 Kč paní Sybille Münster, nar. *****, *****, 080 64 Zwickau, Německo.

B) poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč panu Güntheru Seydelovi, *****, 876 00 Kaufbeuren, Německo.

RM/9/2012

A.1 bere na vědomí

podnět komise městské památkové péče č. 1/2011 týkající se vybudování okružní křižovatky v lokalitě nám. B. Němcové s tím, že komise nedoporučuje její vybudování
A.2 bere na vědomí

podnět komise městské památkové péče č. 2/2011 týkající se schválených žádostí o obnovu: Kostel sv. Anny (oprava střechy), budova radnice (repase oken a repliky oken
A.3 bere na vědomí

podnět komise městské památkové péče č. 3/2011 týkající se dalšího osudu objektu Schlaraffie s tím, že bude za město zasláno kladné stanovisko k zachování objektu a prohlášení za kulturní památku

RM/10/2012

A. schvaluje


při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro III. čtvrtletí 2011 ve výši dle důvodové zprávy.

RM/11/2012

A. schvaluje

výjimku ze schváleného Ceníku pronájmu nebytových prostor ve Spolkovém domě (platného od 1.7.2011) pro Vysokou školu regionálního rozvoje, s.r.o., IČ: 27133257 se sídlem Praha XVII. Řepy, Žalanského 68/54, spočívající v úhradě pronájmu za užívání nebytových prostor v r. 2012 v objektu Em. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

RM/12/2012

A. schvaluje

zahraniční služební cestu města starosty města Ing. Petra Beitla do Innsbrucku ve dnech 12. - 13. 1. 2012 dle důvodové zprávy a bere na vědomí zahraniční služební cestu místostarosty města Mgr. Petra Tulpy do Bautzenu dne 15. ledna 2012

Vytvořeno 6.1.2012 12:30:06 - aktualizováno 11.1.2012 22:28:34 | přečteno 2218x | Petr Vitvar
load