Usnesení rady 42/2011

Usnesení ze 42. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 15.12.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/288/2011

A. doporučuje

1. udělení výjimky z Pravidel k udělování Ceny města PRO MERITIS Článek III - Laureáti, m.j. odst. 3.4 dle důvodové zprávy
2. udělení Ceny města PRO MERITIS panu Václavu Vostřákovi, nar. *****1943, bytem *****Jablonec nad Nisou

RM/289/2011

A.1 bere na vědomí

informaci o nesplnění podmínek podle zákona číslo 22/2004 Sb. o místním referendu o změně některých zákonů, ve věci návrhu konání místního referenda s otázkou „Souhlasíte s výstavbou čističky odpadních vod v intravilánu místní části Jablonce nad Nisou - Kokonín, na pozemcích p.č. 106 a p.č. 309/3 v k.ú. Kokonín?“
A.2 bere na vědomí

informaci o splnění podmínek podle zákona číslo 22/2004 Sb. o místním referendu o změně některých zákonů, ve věci návrhu konání místního referenda s otázkou „Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?“
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města

předložit materiál o přípravě místního referenda s otázkou „Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?“na prosincové zasedání zastupitelstva města

RM/290/2011

A. schvaluje

uzavření smlouvy o prodeji movitého majetku kina Junior společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, se sídlem Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

RM/291/2011

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 2756 o výměře 1489 m 2, p.p.č. 2758 o výměře 904 m 2, p.p.č. 2759 o výměře 124 m 2, p.p.č. 2053/4 o výměře 282 m 2, p.p.č. 2053/9 o výměře 207 m 2, p.p.č. 2053/10 o výměře 114 m 2, p.p.č. 2488/1 o výměře 49 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem investiční výstavby v souladu se zastavovací studií společnosti TELMO, spol. s.r.o., IČ 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 s tím, že o územní souhlas bude požádáno nejpozději do 30.6.2012, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2012 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2013. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemkům nebo do ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději však do 31.12.2013. Po dobu příprav stanovit nájemné ve výši 15,- Kč/m 2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m 2/rok. Při nedodržení byť jedné z časových podmínek bude nájemcem uhrazena smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z výše ročního nájemného za každý den prodlení.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze pro město Jablonec n.N. jako oprávněného přes p.p.č. 2488/1 v k.ú. Jablonec n.N. s tím, že povinným bude společnost TELMO, spol, s.r.o. 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1. Cenu za zřízení věcného břemene stanovit ve výši 100,- Kč + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu města Jablonec n.N. jako oprávněného ke vjezdu lesní technikou a vývozu vytěžené hmoty k p.p.č. 442/70, 442/69, 2336/1 přes p.p.č. 442/61, 507/33, a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72, 2336/15 vše v k.ú. Jablonec n.N. s tím, že povinným z věcného břemena jsou manželé Ing. J*****r. 1966 a Mgr. Jana, r. 1973 S*****, bytem *****Jablonec n.N. a manželé Ing. R*****, r. 1962 a Ing. M*****, r. 1963 Ž*****, bytem *****Jablonec n.N. Cenu za zřízení věcného břemene stanovit ve výši 100,- Kč + DPH.

RM/292/2011

A. schvaluje

ukončení Smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi ze dne 17. 12. 2008 formou dohody k 31. 12. 2011.

RM/293/2011

A. schvaluje

odměnu MUDr. Vítu Němečkovi, MBA, řediteli Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za II. pololetí r. 2011 dle důvodové zprávy.

RM/294/2011

A. schvaluje

v souvislosti s realizací reformy sociálních agend prodej majetku města Jablonec nad Nisou (dle výčetky v důvodové zprávě) tvořícího část vybavení pracovníků města delimitovaných k 1. lednu 2012 na Úřad práce ČR, Úřadu práce ČR - pracoviště Jablonec nad Nisou a to za smluvenou cenu 105 tisíc Kč.

RM/295/2011

A. jmenuje

po provedeném výběrovém řízení, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) na návrh tajemníka městského úřadu JUDr. Marka Řeháčka s účinností k 1. lednu 2012
1. do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Jolanu Šebkovou
2. do funkce vedoucí Odboru humanitního Mgr. Miroslavu Rýžakovou;
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu:
1. zajistit všechny pracovněprávní úkony spojené se jmenováním nových vedoucích odborů
2. stanovit nově jmenovaným vedoucím úředníkům plat

RM/296/2011

A.1 schvaluje

realizaci propojení optické metropolitní sítě mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem prostřednictvím optického kabelu v majetku Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.;
A.2 schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky faktického propojení vč. datových služeb a zálohování společnosti Liberecká IS, a.s. , IČO: 25450131, Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III. dle Smlouvy o poskytování služeb v oblasti informačních technologií, která je přílohou důvodové zprávy

RM/297/2011

A. schvaluje

předloženou Směrnici rady města Jablonec nad Nisou o odepisování majetku dle důvodové zprávy

RM/298/2011

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky:

A.1 schvaluje

Digitalizace archivu II . společnosti REPORT screen a.s. (IČ 27756068) za podmínek dle důvodové zprávy, Smlouvy o dílo a ceníku, které jsou její přílohou
A.2 schvaluje

Poradenská činnost v oblasti rozvoje panu Mgr. Petru Karáskovi (IČ 16388283) za podmínek dle důvodové zprávy a Smlouvy o dílo, která je její přílohou

RM/299/2011

A.1 schvaluje

zadání dodatečných prácí Technické pomoci ve věci posouzení a vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek ke konceptu ÚP Jablonec nad Nisou, včetně zpracování podkladů pro činnost výboru pro ÚP a strategii rozvoje města v jednacím řízení bez uveřejnění dle důvodové zprávy a za podmínek v ní označených.
A.2 schvaluje

text výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění včetně příloh dle důvodové zprávy.
B. pověřuje

starostu města, ing. Petra Beitla, provedením všech úkonů zadavatele souvisejících ve shora označeném jednacím řízení bez uveřejnění včetně zadání veřejné zakázky.

RM/300/2011

A. bere na vědomí

zprávu jednatele Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Bc. Milana Nožičky za rok 2011

B. schvaluje

výplatu odměny pro Bc. Milana Nožičku, jednatele TSJ, s.r.o. dle důvodové zprávy jednatelů TSJ, s.r.o. za rok 2011 ve výši, která je uvedena v příloze č. 1 důvodové zprávy.

RM/301/2011

A. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky - notebooků mezi městem Jablonec nad Nisou a členem zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

RM/302/2011

A. schvaluje

Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřenou mezi Českou republikou - Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a městem Jablonec nad Nisou ve znění dle důvodové zprávy

RM/303/2011

A. souhlasí

s tím, aby MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, IČ 72743778 prodala dle přílohy důvodové zprávy vlastní nepotřebný movitý majetek pracovnicím ředitelství MŠ za ceny navržené v uvedené příloze.

B. pověřuje

ing. Miloše Veleho, místostarostu města, podpisem souhlasu a dalšími souvisejícími úkony

Vytvořeno 16.12.2011 14:30:15 - aktualizováno 4.1.2019 14:00:22 | přečteno 2116x | Petr Vitvar
load