Usnesení rady 38/2011

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 20.10.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/232/2011

A. jmenuje

členy do nově zřízené Komise městské památkové péče:
Václav Vostřák,
Mgr. Petr Karásek
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
Vladimíra Bukvicová
Petr Louda,
Ing. Jiří Fiala
Mgr. Miloš Krčmář
Mgr. Soňa Paukrtová

B. bere na vědomí

že s hlasem poradním mohou do Komise městské památkové péče docházet:
Mgr. Jan Strnad
MgA.Jitka Navrátilová
JUDr. Marek Řeháček

RM/233/2011

A. schvaluje

v působnosti valné hromady při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
- prodej movitých věcí vedených v účetní evidenci Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o., které měla společnost ve výpůjčce

RM/234/2011

A. vydává

Nařízení č. 4/2011 Rady města Jablonec nad Nisou, kterým se stanovuje "Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

RM/235/2011

A. schvaluje

Plán zimní údržby 2011 / 2012 dle důvodové zprávy

RM/236/2011

A. vyslovuje

nesouhlas zřizovatele s propagací a inzercí jakýchkoliv aktivit politických stran a jejich představitelů ve školách a školkách, jejichž zřizovatelem je město Jablonec nad Nisou,

B. vyzývá

ředitele těchto organizací, aby zajistili dodržování ust. § 32 školského zákona

C. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi města, projednat tuto záležitost s řediteli školských organizací zřizovaných městem Jablonec nad Nisou.

RM/237/2011

A.1 schvaluje

uzavření jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na akci:

A.2 schvaluje

uzavření jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na akci:

RM/238/2011

A. bere na vědomí

zprávu hodnotící komise o výběru nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ Liberecká".

B. schvaluje

výběr nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku dle zprávy hodnotící komise  - společnost Interma, akciová společnost, IČO: 63145057, se sídlem v Liberci, Masarykova ulice 522/12, PSČ: 460 01.

C. pověřuje

ing. Petra Beitla, starostu města, výkonem činností zadavatele při zadávání veřejné zakázky.

RM/239/2011

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o stavebních zakázkách města

B. pověřuje

Ing.Petra Beitla, starostu města, vedením jednacího řízení bez uveřejnění.

Vytvořeno 24.10.2011 16:00:14 - aktualizováno 9.11.2011 12:00:04 | přečteno 1760x | Petr Vitvar
load