Usnesení rady 35/2011

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 08.09.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/195/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/196/2011

A. bere na vědomí

dopis paní A***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou
a neschvaluje pronájem jiného obecního bytu
a doporučuje řešit situací výměnou bytu, případně hlásit se za předpokladu splnění podmínek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů nebo zajímat se o pronájem bytu i u jiných pronajímatelů než je město.

RM/197/2011

A. bere na vědomí


průběžnou zprávu o přijatých opatřeních z veřejnosprávní kontroly u organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/198/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou zprávu jednatele o hospodaření společnosti za 1. pololetí 2011.

B. schvaluje

výplatu odměny pro Bc. Milana Nožičku, jednatele společnosti, za plnění jmenovitých úkolů za 1. pololetí 2011 ve výši dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

RM/199/2011

A. bere na vědomí

ústně podanou informaci ředitele Mgr. Pavla Žura o stavu řízení Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s.

B. doporučuje

správní radě Městského divadla Jablonec n. N., o.p.s. z důvodu možného střetu zájmů při souběhu dvou funkcí ředitele divadla řešit vzniklou situaci a stabilizovat řízení divadla a garantovat jeho ekonomické a umělecké fungování, jakož i řádné užití veřejných prostředků.

RM/200/2011

A. bere na vědomí

předložené zprávy o činnosti komisí Rady města Jablonce nad Nisou

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MěÚ, připravit návrh jednotného Jednacího řádu komisí Rady města Jablonec nad Nisou a jednotného Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

RM/201/2011

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 799-2007-FaM/OMP ze dne 13.2.2008 s tím, že se doplňuje předmět výpůjčky o část p.p.č. 2086/41 o výměře 700 m 2a část p.p.č. 2086/36 o výměře 187 m 2v k.ú. Mšeno n.N., obec Jablonec nad Nisou (dle geometrického plánu č. 1393-9/2002) a současně se mění výpůjčitel na Centrum sportu Ministerstva vnitra, se sídlem Za Císařským mlýnem 1063, Praha, IČ 751 518 98. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/202/2011

A. bere na vědomí

situační zprávu o provedené optimalizaci personálu Městského úřadu Jablonec nad Nisou; a
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MěÚ, aktualizovat potřeby personálního vybavení úřadu po dokončení připravované reformy organizace dávkových agend

RM/203/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou zprávu o hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí 2011.

B. schvaluje

odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy.

RM/204/2011

A.1 schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města Ing. Petra Beitla do Zwickau ve dnech 17. - 18. září 2011.

A.2 schvaluje

zahraniční služební cestu místostarosty města Mgr. Petra Tulpy do Karpacz (Polsko) ve dnech 30.9. - 1.10.2011

RM/205/2011

A. rozhodla

ve věci veřejné zakázky

A.1 rozhodla

v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, o vyloučení uchazeče GAMAGAS Mělník s.r.o., IČO: 25107011, se sídlem v Cítově, na adrese Cítov č. 39 pro neúplnost podané nabídky.

A.2 rozhodla

v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, o vyloučení uchazečů EVOSA spol. s.r.o., IČO: 18384501, se sídlem na Frýdštejně, na adrese Frýdštejn č. 72; PITTNER Česká Lípa s.r.o., IČO: 28687329, se sídlem v České Lípě, v Litoměřické ulici č. 95 a REGAS Liberec s.r.o., IČO: 25419854, se sídlem v Liberci, v Hanychovské ulici č. 10 pro neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

A.3 rozhodla

v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky a přidělila shora označenou veřejnou zakázku uchazeči SaD, v.o.s., IČO: 41327837, se sídlem v Jablonci nad Nisou, v Želivského ulici 14a.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dalším úkonům zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání veřejné zakázky

RM/206/2011

A. schvaluje

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu

RM/207/2011

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. po projednání důvodové zprávy předložený materiál a

s o u h l a s í

A.1 bere na vědomí

s uzavření smlouvy na

A.2 bere na vědomí

s uzavřením smlouvy na

Vytvořeno 12.9.2011 8:15:04 - aktualizováno 1.2.2012 10:00:15 | přečteno 1925x | Petr Vitvar
load