Usnesení rady 31/2011

Usnesení z 31. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 12.07.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/169/2011

A. schvaluje

jednací řád Rady města Jablonec nad Nisou v předloženém znění

RM/170/2011

A. schvaluje

úhradu nákladů p. J***** Č***** za zhodnocení bytu č. 2 Mánesova 1879/6 Jablonec nad Nisou ve výši 45 000,- Kč.

RM/171/2011

A. schvaluje


zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Výběr dodavatele elektrické energie pro město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace"

RM/172/2011

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části, úpravy v rámci rozpočtu odboru ekonomiky a odboru správy majetku a rozpočet města Jablonec nad Nisou, jehož celkový objem se nemění a zůstává ve výši 1 127 618 tis. Kč

RM/173/2011

A. bere na vědomí

zprávu nezávislé auditorky Ing. Báčové týkající se výpočtu krytí investičního fondu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. k 31.12.2010 dle důvodové zprávy 

B.1 schvaluje

proúčtování nekryté části inv. fondu ve výši 1 483 213,74 Kč dle doporučení auditorky

B.2 schvaluje

navýšení provozního příspěvku Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 1 040 705,57 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let

B.3 schvaluje

nařízení odvodu z odpisů z inv. fondu ve výši 1 040 705,57 Kč a proúčtování této transakce dle doporučení auditorky

C. ukládá

ředitelce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. zajistit proúčtování výše uvedených účetních operací do účetního období 7/2011

RM/174/2011

A. vydává

nařízení Rady města Jablonce nad Nisou č. 3/2011 o určení míst ke stání na místních komunikacích ve znění dle důvodové zprávy.

RM/175/2011

A. zrušuje

část svého usnesení přijatého dne 23. 6. 2011 - č. usnesení RM /168/2011 - písm. B druhá odrážka - tj. schválení nového zadání této veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení s oslovenými uchazeči dle důvodové zprávy

B. schvaluje

uzavření dodatku č. 9 k Rámcové smlouvě o dílo č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20. 4. 2004, na velkoplošné opravy místních komunikací, dále pak na opravu havarijní mostní konstrukce a zrušení Pověření města Jablonce nad Nisou vydaného Technickým službám Jablonec nad Nisou, s.r.o. dne 1. ledna 2005

C. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, místostarostovi města, realizovat dodatek č.9

Vytvořeno 13.7.2011 13:45:03 - aktualizováno 25.10.2011 10:30:03 | přečteno 1709x | Petr Vitvar
load