Usnesení rady 30/2011

Usnesení z 30. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 23.06.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/154/2011

A. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. M***** a M***** J***** a panem M***** F*****, všichni bytem *****v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouvy k bytům budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 1. 2012 

B. bere na vědomí

dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 2 v objektu Dolní 3969 v Jablonci nad Nisou mezi manž. M***** a J***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou a městem Jablonec nad Nisou

RM/155/2011

A. vydává

nařízení Rady města Jablonce nad Nisou č. 2/2011 o určení míst ke stání na místních komunikacích ve znění dle důvodové zprávy.

B. schvaluje

aktualizovaný ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonec nad Nisou platný od 1.7.2011.

RM/156/2011

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž bez čp/če (vlevo) na st.p.č. 1133 u objektu V Aleji 6/1322, k.ú. Jablonec n. N. o celkové výměře 16,5 m2 s manžely O***** a M*****D*****, *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 417,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 7. 2011.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor (fitnesscentrum) v objektu Josefa Hory 33/4110 v Jablonci nad Nisou o celkové výměře 206,5 m2 s panem R*****K*****, ***** s místem podnikání *****, Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou za účelem provozování fitnesscentra s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 9.878,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 7. 2011.
A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. OS/252/2010 na pronájem nebytového prostoru - sauny v budově bez čp/če na st.p.č. 1605 v k.ú. Mšeno nad Nisou o celkové výměře 215 m2 uzavřené dne 1. 7. 2010 s panem J*****B*****, *****s místem podnikání *****Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 30. 6. 2011.
A.4 schvaluje

podporu podnikatelům s tím, že právnické a fyzické osoby, které podnikají v nebytových prostorech ve vlastnictví města, mají možnost písemně požádat o snížení nájemného až o 15% na dobu od 1. 11. 2011 do 31.5. 2012. K žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu, daňové přiznání za rok 2010 a propočet rentability nebytového prostoru. Žádost s požadovanými listinami je nutné odevzdat nejdéle do 30. 9. 2011 s podmínkou, že žadatel nebude ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužníků města Jablonec nad Nisou a nepožádal o snížení nájemného v termínu do 31. 3. 2011.
B.1 neschvaluje

odkoupení inventáře sauny nebytového prostoru v budově bez čp/če na st.p.č. 1605 v k.ú. Mšeno nad Nisou ve výši 48.850,- Kč od nájemce J***** B*****, *****s místem podnikání ***** Jablonec nad Nisou.
B.2 neschvaluje

snížení nájemného o 20% za pronájem nebytového prostoru v objektu Podhorská 5, Jablonec nad Nisou pro společnost HUSKY CZ s.r.o., IČ 25101625, se sídlem Huťská 2985/5, Praha 4, Záběhlice.

RM/157/2011

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 834-2008-FaM/OMP ze dne 10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a st.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zástavby Horní Proseče s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2012. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 835-2008-FaM/OMP ze dne 10. 11. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na pronájem p.p.č. 654, 690/3, 537/27 vše v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem uložení inženýrských sítí s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2012. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.

RM/158/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu budovy bez čp/če na st.p.č. 1605, k.ú. Mšeno nad Nisou předem určenému zájemci - společnosti Sport Jablonec n. N., s.r.o.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 8/98 ze dne 1. 6. 1998 na pronájem nebytových prostor v budově bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že nájem nebytových prostor bude prodloužen do 1. 6. 2023. Dále tímto dodatkem dojde k vzájemnému zápočtu investic vynaložených nájemcem do opravy střechy ve výši 1,1 mil. Kč oproti nájemnému s tím, že 46. 338,- Kč (tj. celé nájemné) bude započítáváno měsíčně oproti nájemnému. Započítávání investice oproti nájemnému bude poprvé provedeno v měsíci, který následuje po provedení prací a potrvá až do úplného započtení (tato částka se bude ročně navyšovat poměrnou částkou o míru inflace).

RM/159/2011

A.1 jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů na funkce ředitelů příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

v tomto složení:
předseda komise - zástupce zřizovatele: Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou
zástupce zřizovatele: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta,
zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje: JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a kontrolního odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
zástupce České školní inspekce: Bc. Jana Kolínská, školní inspektorka Libereckého inspektorátu ČŠI, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení: Bc. Martina Suchomelová, ředitelka Mateřské školy Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace: Hana Malínová, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ 28. října 16
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace: Miluše Kadlčíková, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Husova 3
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace: Helena Mrklasová, ředitelka Mateřské školy Jbc, Uhelná 5
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace: Martina Hubnerová, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Hřbitovní 10
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace: Mgr. Jitka Hošková, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Arbesova 50
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace: Jitka Nebesářová, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Pasířská 10
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace: Jitka Bičíková, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Slunečná 9

A.2 jmenuje

tajemnicí konkurzních komisí - zaměstnanec zřizovatele:
Bc. Lenka Lipšová, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MěÚ

B. deleguje

na konkurzní komise pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi
vyhlásit nejpozději do 27. června 2011 konkurzy na funkce ředitelů mateřských škol s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

RM/160/2011

A. bere na vědomí

zprávu z finanční kontroly v Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

B. ukládá

ředitelce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - p. Naděždě Jozífkové

B.1 ukládá

prověřit organizační strukturu a pracovní náplně zaměstnanců

B.2 ukládá

prověřit stávající smlouvy na externí služby z hlediska hospodárnosti

B.3 ukládá

dbát na hospodárnost a efektivnost při vynakládání finančních prostředků

B.4 ukládá

podat do Rady města 8.9.2011 zprávu o přijatých opatřeních z této veřejnosprávní kontroly

B.5 ukládá

vrátďt zřizovateli část nespotřebované investiční dotace ve výši 1.558,- Kč

C. ukládá

vedoucí odboru ekonomiky Ing. Renatě Vítové

C.1 ukládá

předložit do ZM aktualizované znění zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. obsahující veškerý majetek, který organizace ke své činnosti využívá

RM/161/2011

A. zrušuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. ke dni 1. července 2011 oddělení sociální prevence odboru humanitního Městského úřadu Jablonec nad Nisou
B. schvaluje

převedení veškeré funkční náplně a kompetencí tohoto zrušeného oddělení k 1. červenci 2011 na oddělení sociálních služeb a oddělení sociálně právní ochrany dětí na odboru humanitním Městského úřadu Jablonec nad Nisou tak, jak byly tyto kompetence a funkční náplně těmto útvarům svěřeny k 31. březnu 2011
C. ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu, upravit ve smyslu této změny vnitřní směrnici Organizační řád Městského úřadu Jablonec nad Nisou a provést příslušné změny v personální oblasti

RM/162/2011

A. souhlasí

se zavedením nové úřední doby pro veřejnost na pracovištích správního odboru Městského úřadu Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy a to od 1. září 2011 do konce roku 2011;
B. ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu,
B.1 ukládá

realizovat veškerá opatření vedoucí k zavedení této rozšířené úřední doby pro veřejnost
B.2 ukládá

vyhodnotit návštěvnost pracovišť správního odboru do konce roku

RM/163/2011

A.1 schvaluje

realizaci napojení Městského úřadu Jablonec na optické propojení měst Jablonec nad Nisou a Liberec (propojení budov městského úřadu s metropolitní sítí Liberec) jako základ dále budované optické sítě mezi důležitými objekty ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

smlouvu o spolupráci uzavíranou mezi městem Jablonec nad Nisou a společností GREPA Networks, s.r.o., IČO: IČ: 27277518, se sídlem Průmyslová 55, 466 01 Jablonec nad Nisou a určující společný postup při propojení jednotlivých objektů městského úřadu (Radnice, Komenského, Anenská), budovy Fary a uzlového bodu na konečné tramvajové trati v Tyršových sadech optickými vlákny;
A.3 schvaluje

modifikaci zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na poskytování datových a hlasových služeb (připravované elektronické aukce) dle důvodové zprávy
B. ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu

B.1 ukládá

zajistit uzavření smlouvy o spolupráci se společností GREPA Networks s.r.o.;
B.2 ukládá

zajistit modifikaci zadávacích podmínek pro elektronickou aukci - veřejná zakázka na hlasové služby pro městský úřad a další organizace zřizované či zakládané městem; Jablonec nad Nisou vč. změny smluvního vztahu s realizátorem aukce
B.3 ukládá

zajistit provoz a správu případně další rozvoj optické sítě města Jablonec nad Nisou s vazbou na metropolitní síť města Liberce

RM/164/2011

A. schvaluje

návrh komplexní Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 3/2011 Platový řád pro pracovníky Městského úřadu Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou; Zásady pro odměňování vedoucích pracovníků městem založených a zřízených organizací a Pravidla pro oceňování mimořádných zásluh uvolněných členů zastupitelstva; a
B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města: seznámit se směrnicí ředitele městské policie a další vedoucí pracovníky městských organizací
B.2 ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi městského úřadu: seznámit se směrnicí pracovníky městského úřadu

RM/165/2011

A. schvaluje

mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., paní Naděždě Jozífkové za plnění mimořádných významných úkolů v 2. čtvrtletí 2011 ve výši dle důvodové zprávy

RM/166/2011

A. schvaluje

kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodavatele akce Zateplení ZŠ Liberecká bez možnosti omezení počtu zájemců losováním

B. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, předložit schválenou variantu přepracované kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodavatele akce Zateplení ZŠ Liberecká ke schválení poskytovateli dotace.

RM/167/2011

A.1 schvaluje

text zadávací dokumentace akce Lesopark v Jablonci nad Nisou

A.2 schvaluje

složení komise pro otevírání a hodnocení komise včetně jejích náhradníků, kteří jsou uvedeni v důvodové zprávě
B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města podpisem zadávací dokumentace

RM/168/2011

A. bere na vědomí

námitku společnosti Skanska, a.s. proti zadávacím podmínkám zakázky Rekonstrukce mostu Kamenná,

B. schvaluje

- zrušení veřejné zakázky Rekonstrukce mostu Kamenná
- nové zadání této veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení s oslovenými uchazeči dle důvodové zprávy.

C. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, připravit realizaci této zakázky.

Vytvořeno 24.6.2011 10:45:10 - aktualizováno 19.12.2011 8:45:19 | přečteno 2488x | Petr Vitvar
load