Usnesení rady 23/2011

Usnesení z 23. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 12.05.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/100/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní B***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření komise humanitní péče a vedoucího oddělení správy bytových domů a
uděluje paní B***** P***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis paní L***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a
schvaluje záměr pronajmout manželům L***** a L***** P***** obecní byt o velikosti 1+1 nebo 1+2 s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném a vymalovaném stavu městu. Dlužné nájemné včetně penále bude spláceno.

A.3 bere na vědomí

dopis paní M*****J*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího oddělení správy bytových domů a neschvaluje slečně M*****J***** pronájem požadovaného obecního bytu.

A.4 bere na vědomí

dopis paní S***** P*****é, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření komise humanitní péče a vedoucího oddělení správy bytových domů a neuděluje paní S***** P***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou a doporučuje paní S***** P***** obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na ostatní vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

A.5 bere na vědomí

dopis paní Z***** *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. a neschvaluje žádost paní Z***** Č***** o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na neuhrazené předpisy za měsíce březen a duben 2011.

A.6 bere na vědomí

dopis paní L*****D*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a
neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za nikoli řádně a včas hrazené nájemné a zálohy na služby spojené s nájmem bytové jednotky č. ***** o velikosti 1+2, umístěné ve 3. nadzemním podlaží budovy *****- bytovém domě umístěném v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví ***** pro vlastníka město Jablonec nad Nisou, paní L*****D*****, *****, bytem v Jablonci nad Nisou,*****, .

A.7 bere na vědomí

dopis paní J*****C*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího oddělení správy bytových domů schvaluje paní Jitce C***** návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. ***** o velikosti 0+1 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou.

A.8 bere na vědomí

dopis paní E***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje  sjednání nové nájemní smlouvy na bytovou jednotku *****o velikosti 1+1, umístěné v 11. nadzemním podlaží budovy č.p. *****- bytovém domě umístěném v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví ***** pro vlastníka město Jablonec nad Nisou se slečnou E***** N*****, ***** bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici *****.


RM/101/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1050 v k.ú. Vrkoslavice za účelem parkování.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 816/9 v k.ú. Rýnovice.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 518/259 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Mšeno n.N. 

 
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 947/13 o výměře 454 m2, p.p.č. 947/14 o výměře 737 m2, části p.p.č. 947/15 o výměře 426 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem stavby rodinného domu.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1889 v k.ú. Mšeno n.N.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 566/3 o výměře 497 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2258 (Jarní 21) na st.p.č. 2129/1 včetně st.p.č. 2129/1 o výměře 605 m2 a p.p.č. 1846/39 o výměře 288 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru (fitnesscentra) o celkové výměře 206,5 m2 v objektu Josefa Hory 33/4110 v  k. ú. Mšeno nad Nisou.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 199/4 v objektu Prosečská 199 o velikosti 1+2 a celkové výměře 52,0 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 520/3507 na společných částech domu a stavební parcele č. 1255, vše v k. ú. Proseč nad Nisou.

A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/1 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/2 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 75,1 m2 ve 2. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 751/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/4 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+0 a celkové výměře 18,2 m2 ve 2. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 182/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 342/17 o výměře 415 m2 v k.ú. Jablonec n.N.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 466/1 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

RM/102/2011

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 30/98/OFaM/OMP na pronájem nebytového prostoru (fitnesscentra) v objektu Josefa Hory 33/4110 v Jablonci nad Nisou, uzavřené dne 2. 2. 1998 s panem Josefem Obršlíkem, IČ 62222741, s místem podnikání Lučany nad Nisou 657, a to dohodou ke dni 30. 6. 2011.
A.2 schvaluje

poskytnutí slevy na nájemném za pronájem nebytových prostor

A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 370-2003-FaM/OMP ze dne 1. 7. 2003 se společností BISPOL GOLD s.r.o., IČ 25426427, se sídlem Mánesova 21, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 474-2008-FaM/OMP ze dne 4. 8. 2008 se společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 60323906, se sídlem Průmyslová 1446/44, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 17-2002-FaM/OMP ze dne 21. 1. 2002 se společností Olymp spol. s r.o., IČ 00527009, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 01/2007 ze dne 22. 2. 2007 s Růženou Uhlířovou, IČ 13364405 a Lucií Hokešovou, IČ 60260998, s místem podnikání Lidická 1904/14, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 1999 s Miroslavem Stachem, IČ 12809853, s místem podnikání Boženy Němcové 3714/21, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 135-2009-FaM/OMP ze dne 20.8. 2009 s Jiřím Bendou, IČ 47293756, s místem podnikání Hluboká 4065/17, 46604 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 12/2003 ze dne 9. 12. 2003 s Vladimírem Hoffmanem, IČ 44246421, s místem podnikání Liberecká 3418/50, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. RIA/510/01/2007-FaM/OMP ze dne 1. 11. 2007 se společností Pekařství Kremer s.r.o., IČ 18383998, se sídlem Máchova 786/14, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. RIA/1800/01/2006 ze dne 31. 3. 2006 se společností jadi.cz s.r.o., IČ 25494481, se sídlem Podhorská 1800/20a, 46601 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 2001-2 ze dne 11. 7. 2001 se společností Pekařství Šumava group a.s., IČ 27354059, se sídlem Na Výšině 3373/11, 46601 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. RIA/1904/08 ze dne 28. 4. 2008 se Zuzanou Švitorkovou, IČ 76205851, s místem podnikání Poštovní 614, 46841 Desná-DesnáII
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26. 1. 2005 se společností MEDCOM, s.r.o., IČ 25045890, se sídlem Jablonec nad Nisou, Komenského 595/11, 466 01
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 31. 10. 2006 se společností MEDCOM, s.r.o., IČ 25045890, se sídlem Jablonec nad Nisou, Komenského 595/11, 466 01
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 2000 se společností MEDCOM, s.r.o., IČ 25045890, se sídlem Jablonec nad Nisou, Komenského 595/11, 466 01
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. RIA/2682/2008 ze dne 19. 11. 2008 s Jiřím Vorbachem, IČ 13366319, s místem podnikání Opletalova 2687/34, 46601 Jablonec nad Nisou,
kterými bude stávající nájemné sníženo o 15 % po dobu 1 roku a nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatky k nájemním smlouvám budou účinné od 1. 6. 2011.

RM/103/2011

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 304/1 o výměře 323 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady pro manžele J***** a D***** L*****Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,- Kč/m2/rok.

A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 888 - 2009 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace, IČ 72048174, se sídlem Josefa Hory 31, 466 04 Jablonec nad Nisou, s tím, že se rozšiřuje předmět nájmu o část p.p.č. 403/401 o výměře cca 1200 m2, p.p.č. 403/409 o výměře 5 m2, část p.p.č. 403/400 o výměře cca 2000 m2, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, s účinností od 1.5.2011. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
A.3 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 944 - 2008 - FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, IČ 72742879, se sídlem Liberecká 26, 466 01 Jablonec nad Nisou, s tím, že se rozšiřuje předmět nájmu o p.p.č. 854/10 o výměře 1001 m2, část p.p.č. 854/1 o výměře cca 9000 m2, vše k.ú. Jablonec nad Nisou, s účinností od 1.5.2011. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

RM/104/2011

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2095/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou (prodloužení splaškové kanalizace- ul. Sportovní) s vlastníkem pozemku, státním podnikem Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 42196451.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 10.000,- Kč + DPH. 
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přístupu přes st.p.č. 1100/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou k venkovnímu točitému schodišti příslušejícímu k budově č.p. 983 na st.p.č. 973/1 a 973/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou) s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 100,- Kč + DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a nepřechází na budoucí vlastníky budovy č.p. 983 na st.p.č. 973/1 a 973/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes část p.p.č. 279/9 v k. ú. Jablonec nad Nisou pro pana T***** N*****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou a každého dalšího vlastníka objektu č.p. 2179 na st.p.č. 2149, st.p.č. 2149 a p.p.č. 279/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 10.000,- Kč + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 483 a 485/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (kabelová smyčka NN pro WC na p.p.č. 483 - ul. Palackého) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.5 schvaluje

v p.p.č. 487 v k.ú. Mšeno nad Nisou (přeložka kabelu VN na p.p.č. 487 - ul. Palackého) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

v p.p.č. 483 v k.ú. Mšeno nad Nisou (přeložka kabelu VN na p.p.č. 487 - ul. Palackého) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2353/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (SO 07.650 Výustní objekt - přeložka NTL plynovodu - ul. Za Plynárnou) s Povodím Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ 708 90 005 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.7 schvaluje

v p.p.č. 2689, 625/4, 625/1, 625/6, 632/2, 651/8, 651/7, 2690, 2348/1, 2345/1, 561/1, 534/5, 534/4, 2595, 2691, 465/5, 503/7, 465/9, 465/13, 465/15, 2342/7, 362/12, 362/74, 362/67, 362/42, 362/11, 362/3, 828, 2361, 362/47, 362/56, 362/58, 2333/15 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (nové kabelové rozvody spol. UPC ČR a.s. - ul. Na Výšině, Pasířská, Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková) se společností UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, IČ 005 62 262 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

ve st.p.č. 2857, p.p.č. 579/2, 625/3, 625/7, 651/9, 633/9, 633/5, 561/4, 561/5, 534/2, 561/6, 561/7, 465/4, 465/10, 465/8, 465/7, 465/1, 465/14, 465/16, 465/17, 466/2, 362/76, 362/75, 362/73, 362/78, 362/15, 362/27, 362/26, 362/25, 362/28, 362/1, 825/2, 362/40, 362/34, 362/46, 362/62, 362/60, 362/57, 2318/1, 294 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (nové kabelové rozvody spol. UPC ČR a.s. - ul. Na Výšině, Pasířská, Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková) se společností UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, IČ 005 62 262 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti a souhlasu se zřízením stavby (přeložka NTL plynovodu v souvislosti s rekonstrukcí mostu - ul. Kamenná) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 500,- Kč + DPH.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizační zařízení pro Obchodní centrum Turnovská) mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí oprávněný), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 (budoucí povinný) a společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 60281359 (investor) s tím, že jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanovenou dle ceníku Ředitelství silnic a dálnic ČR uhradí investor.

A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.10 schvaluje

v p.p.č. 2500/7 a 2500/8 vše v Jablonec nad Nisou (přípojka NN pro Obchodní centrum Turnovská) se společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.10 schvaluje

v p.p.č. 337/3, 338/68 a st.p.č. 4008 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přípojka NN pro Obchodní centrum Turnovská) se společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.

B.1 mění

usnesení rady města č. 190/2010/11a ze dne 19. 9. 2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 795 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.2 mění

usnesení rady města č. 44/2011/A/6 ze dne 10. 3. 2011, a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/7 a 2500/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (STL plynovod pro Obchodní centrum Turnovská) mezi městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný), společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný) a společností QINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov, IČ 602 81 359 (investor) a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/105/2011

A. bere na vědomí

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2010:
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/106/2011

A. schvaluje

jmenovité úkoly  Naděždě Jozifkové, ředitelce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., pro rok 2011 dle důvodové zprávy

RM/107/2011

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2011 za Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., dle důvodové zprávy

RM/108/2011

A. schvaluje

změnu Pravidel využívání vodní plochy vodního díla Mšeno, přilehlých veřejných prostranství a zásad bezpečnosti dle důvodové zprávy

B. bere na vědomí

informativní zprávu o zajištění bezpečnosti při využívání vodní nádrže Mšeno

RM/109/2011

A.1 odvolává

z Komise humanitní péče
Pavla Fastra
Janu Patkovou (členka s hlasem poradním)

A.2 odvolává

z Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí
Milana Ulbrycha
Leu Pletichovou Wildnerovou
Irenu Kopalovou (tajemnici komise)

A.3 odvolává

z Komise prevence kriminality
Ladislava Čičmance

A.4 odvolává

z Komise pro výchovu a vzdělávání
Martinu Sloupovou
Markétu Puzrlovou

B.1 jmenuje

do Komise humanitní péče
Sabinu Tichou

B.2 jmenuje

do Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí
Marii Tichou
Kláru Halamovou (nová tajemnice komise)

B.3 jmenuje

do Komise prevence kriminality
Andreje Gregu

RM/110/2011

A. jmenuje

členy (zástupce zřizovatele) jednotlivých školských rad k 1. 6. 2011 takto:


A.1 jmenuje

Marcela Höferová a Martina Šípková - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26

A.2 jmenuje

Ing. Marta Procházková a Mgr. Jaromír Brunclík - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76

A.3 jmenuje

Dalibor Dostálek a Mgr. Tereza Dlouhá - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43

A.4 jmenuje

Mgr. Rudolf Rozmahel a Jolana Stejskalová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72

A.5 jmenuje

Božena Caklová a Mgr. Miroslav Krajina - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24

A.6 jmenuje

Michal Šmíd a MUDr. Denisa Šímová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

A.7 jmenuje

Bc. Jana Hamplová a Mgr. Zdeňka Květová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216

A.8 jmenuje

Zdeněk Marek a Martina Hozáková - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30

A.9 jmenuje

Bc. Pavel Kozák a Bc. Lenka Lipšová - Školská rada Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10

RM/111/2011

A.1 schvaluje

s účinností od 12. 5. 2011 Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

odměny ředitelům škol dle příloh č. 2a důvodové zprávy

A.3 schvaluje

od 1. 6. 2011 platy ředitelů škol dle přílohy č.1 důvodové zprávy

RM/112/2011

A. schvaluje

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodavatele akce Zateplení ZŠ Liberecká

B. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, předložit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodavatele akce Zateplení ZŠ Liberecká ke kontrole poskytovateli dotace

RM/113/2011

A.1 schvaluje

text výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce a text zadávací dokumentace akce Revitalizace vnitrobloku bytového komplexu Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí v Jablonci nad Nisou

A.2 schvaluje

k obeslání v rámci výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatele uvedené v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

složení komise pro otevírání a hodnocení komise včetně jejích náhradníků, kteří jsou uvedeni v důvodové zprávě

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města
podpisem výzvy a zadávací dokumentace

RM/114/2011

A. schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému"

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému" dle důvodové zprávy

RM/115/2011

A. vydává

Nařízení č. 1/2011 Rady města Jablonec nad Nisou, kterým se stanovuje "Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

RM/116/2011

A. odvolává

z Rady nemocnice tajemnici
Radku Baloghovou

B. jmenuje

tajemnicí Rady nemocnice
Mgr. Janu Matěchovou  

RM/117/2011

A.1 bere na vědomí

podnět Komise humanitní péče týkající se bezbariérových bytů v lokalitě Horní Proseč vč. předloženého stanoviska Odboru územního a hospodářského rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou
A.2 bere na vědomí

podnět Komise dopravní týkající se pozastavení výstavby nové okružní křižovatky v ul. Široká - U Tenisu a pozastavuje výstavbu nové okružní křižovatky v ul. Široká - U Tenisu, a ponechává tuto křižovatku v současné podobě.
A.3 bere na vědomí

podnět Komise dopravní týkající se vybavení autobusového nádraží světelným desetiřádkovým odjezdovým LED panelem řady BT 596.19210 s tím, že potřebná částka na nákup panelu je zařazena do návrhu rozpočtových změn projednávaných na ZM v květnu
A.4 bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí ve věci obecně závazné vyhlášky O pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství ve znění dle důvodové zprávy s tím, že věc bude dále dopracována odborem správy majetku a odborem ekonomiky
A.5 bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí ve věci trvalého označování psů, evidenci označených psů a jejich chovatelů ve znění dle důvodové zprávy s tím, že věc bude dále dopracována odborem správy majetku a odborem ekonomiky

RM/118/2011

A. schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace z 53 na 56 dětí a školní jídelny Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace ze 70 na 80 strávníků.

RM/119/2011

A. odvolává

Mgr. Petra Tulpu z funkce předsedy Nadace nemocnice Jablonec nad Nisou, a to od 8. 6. 2011

B. jmenuje

Ing. Petra Beitla do funkce předsedy Nadace nemocnice Jablonec nad Nisou, a to od 8. 6. 2011

RM/120/2011

A. povoluje

žadateli Agentura Předprodej, s.r.o. propagační akci 

RM/121/2011

A.1 zrušuje

text

A.2 zrušuje

ustanovení bodu 2) usnesení č. RM/95/2011, ze dne 3.5.2011, o veřejné zakázce

B. doplňuje

ustanovení bodu B) usnesení č. RM/95/2011, ze dne 3.5.2011, o veřejné zakázce

RM/96/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/97/2011

A.1 schvaluje

návrhy na uzavření nájemních smluv:
J***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** G*****, trv. *****, a A***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a J***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
E***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7/3052, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7/678, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
MUDr. M***** M*****, trv. *****, Praha 10
byt 1+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
H***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** S*****, zast. zák. zástupcem p. E***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Mgr. B***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
MUDr. J***** W*****, trv. *****, Heřmanův Městec
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** K***** a D***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
H***** a R***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** U*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemních smluv:
k bytové jednotce č. 21 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 13/3057 v Jablonci nad Nisou (nájemci Ing. I***** a V***** N*****)
k bytové jednotce č. 5 o velikosti 1+2 v objektu Palackého 42/3767 v Jablonci nad Nisou (nájemce V***** Č*****)
k bytové jednotce č. 12 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 21/4325 v Jablonci nad Nisou (nájemce J*****Š*****)

A.4 schvaluje

návrhy na uzavření ubytovacích smluv:
V***** a J***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
Mgr. J***** D*****, *****, *****, Pěnčín (býv. nájemce H***** P*****)
b. j. č. 9, U Tenisu 4675/B, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
R***** a D***** K*****, ***** bytem ***** (býv. nájemce P***** S*****)
b. j. č. 89, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

RM/98/2011

A. bere na vědomí

zprávu o řešení objektů města ve špatném technickém stavu.

RM/99/2011

A. schvaluje

aktualizovaný Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonec nad Nisou ve variantě 2 dle důvodové zprávy.

Vytvořeno 13.5.2011 15:00:08 - aktualizováno 24.6.2011 12:30:06 | přečteno 1873x | Petr Vitvar
load