Usnesení rady 11/2011

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 15.02.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/37/2011

A. schvaluje

realizaci akce "Úprava přechodu pro chodce v ulici Polní v Jablonci nad Nisou" v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z Grantového fondu Libereckého kraje

B. ukládá


B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit žádost o dotaci

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit financování akce v případě přidělení dotace v roce 2011

RM/38/2011

A. zrušuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. ke dni 1. dubna 2011 všechny odbory a oddělení Městského úřadu Jablonec nad Nisou, a sice:
- Odbor správní včetně všech oddělení
- Odbor humanitní včetně všech oddělení
- Odbor financí a majetku včetně všech oddělení
- Odbor správy majetku včetně všech oddělení
- Odbor rozvoje včetně všech oddělení;

dále pak samostatně stojící oddělení:
- Kancelář tajemníka
- Právní oddělení
- Oddělení dotací
- Oddělení interního auditu, stížností a kvality
- Oddělení krizového řízení
- Oddělení pro komunikaci s veřejností;
B. bere na vědomí

skutečnost, že se zrušením těchto útvarů zanikají i funkce všech vedoucích úředníků;

C. zřizuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. ke dni 1. dubna 2011 tyto nové odbory a oddělení Městského úřadu Jablonec nad Nisou:

C.1 zřizuje

Odbor Kancelář starosty, dále dělený na oddělení
Oddělení sekretariát starosty
- Oddělení krizového řízení
- Oddělení interního auditu a stížností
- Oddělení právní a veřejných zakázek

C.2 zřizuje

Správní odbor, dále dělený na oddělení:
Oddělení správních agend
- Oddělení dopravně-správních agend
- Oddělení matriky a ověřování
- oddělení Živnostenský úřad
- Oddělení přestupků

C.3 zřizuje

Odbor stavební a životního prostředí, dále dělený na oddělení:
- oddělení Stavební úřad
- Oddělení dopravní a silniční
- Oddělení životního prostředí a státní památkové péče

C.4 zřizuje

Odbor územního a hospodářského rozvoje, dále dělený na oddělení:
Oddělení územního plánování
- Oddělení investiční výstavby
- Oddělení dotací

C.5 zřizuje

Odbor humanitní, dále dělený na oddělení:
Oddělení sociálních služeb
- Oddělení sociální prevence
- Oddělení školství, kultury a sportu
- Oddělení sociálně právní ochrany dětí
- Oddělení hmotné nouze
- Oddělení dávek sociální péče

C.6 zřizuje

Odbor ekonomiky, dále dělený na oddělení:
Oddělení rozpočtu
- Oddělení účetní a majetkové evidence
- Oddělení majetkoprávní

C.7 zřizuje

Odbor správy majetku, dále dělený na oddělení:
Oddělení technické podpory
- Oddělení správy bytových domů
- Oddělení správy nebytových objektů
- Oddělení správy komunikací
- Oddělení správy veřejné zeleně

C.8 zřizuje

Odbor Kancelář tajemníka dělený na oddělení:
Organizační a personální oddělení
- Oddělení provozní
- Oddělení informačních technologií

D. stanovuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový cílový počet zaměstnanců obce v Městském úřadu Jablonec n. N. ke dni 31. prosince 2011 na 245 pracovníků (přepočtený počet), přičemž 210 pracovníků jsou úředníci a zaměstnanci úřadu a 35 pracovníků představují pracovníci veřejně prospěšných prací
E. pověřuje

zastupováním funkcí ředitelů (vedoucích) odborů tyto pracovníky Městského úřadu Jablonec nad Nisou, s účinností od 1. dubna 2011 do jmenování ředitelů (vedoucích) odborů
E.1 pověřuje

JUDr. Petra Karlovského, zastupováním funkce ředitele (vedoucího) odboru Správního odboru
E.2 pověřuje

Mgr. Miroslavu Rýžakovou zastupováním funkce ředitelky (vedoucí) Odboru humanitního
E.3 pověřuje

Ing. Libora Jakoubka zastupováním funkce ředitele (vedoucího) Odboru územního a hospodářského rozvoje
E.4 pověřuje

Ing. Renatu Vítovou zastupováním funkce ředitelky (vedoucí) Odboru ekonomiky
E.5 pověřuje

Ing. Vladimíra Zemína zastupováním funkce ředitele (vedoucího) Odboru správy majetku
F. ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MěÚ

F.1 ukládá

připravit a radě města na jejím příštím řádném zasedání předložit návrh nového Organizačního řádu Městského úřadu v Jablonci nad Nisou včetně kompetencí a funkčních náplní jednotlivých útvarů
F.2 ukládá

připravit a radě města na jejím příštím řádném zasedání předložit návrh výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů (vedoucích) odborů včetně kritérií pro uchazeče
F.3 ukládá

připravit výběrová řízení na obsazení míst vedoucích jednotlivých oddělení a vypisovat je postupně za účasti nově jmenovaných ředitelů (vedoucích) odborů
F.4 ukládá

zastupovat z titulu funkce tajemníka funkci ředitele (vedoucího) odboru Kancelář starosty a ředitele (vedoucího) Odboru stavebního a životního prostředí od 1. dubna 2011 do jmenování ředitele (vedoucího) odboru
F.5 ukládá

zastupovat z titulu funkce tajemníka funkci ředitele (vedoucího) odboru Kancelář tajemníka a to do odvolání
F.6 ukládá

pověřit zastupováním funkcí jednotlivých vedoucích oddělení vhodné pracovníky Městského úřadu Jablonec nad Nisou
F.7 ukládá

realizovat dle vlastního uvážení a za součinnosti uvolněných členů zastupitelstva a vedoucích úředníků postupně personální opatření a organizační změny vedoucí ke snižování počtu pracovníků Městského úřadu Jablonec n. N. na schválený cílový stav
Vytvořeno 17.2.2011 9:45:10 - aktualizováno 27.12.2011 10:45:06 | přečteno 2320x | Petr Vitvar
load