Usnesení rady 33/2010

Usnesení z 33. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 16.12.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/284/2010

A. rozhodla

a prohlašuje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., po projednání důvodové zprávy a na základě usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou číslo 896/2010 ze dne 30. 9. 2010,že

A.1 rozhodla

zvýšuje základní kapitál společnosti o částku 906 000 Kč  ( slovy: devět set  šest tisíc korun českých)

A.2 rozhodla

lhůtu pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu  stanoví do 31. 1. 2011 ( třicátého prvního ledna roku dva tisíce jedenáct)

A.3 rozhodla

město Jablonec nad Nisou jako jediný společník využívá přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu a přebírá závazek ke zvýšení svého vkladu ( a zároveň základního kapitálu) o částku 906 000 Kč ( slovy: devět set šest tisíc korun českých)

B. schvaluje

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., po projednání důvodové zprávy a na základě usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou číslo 896/2010 ze dne 30. 9. 2010 zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem společníka město Jablonec nad Nisou takto:

B.1 schvaluje

opona umístěná v promítacím sále kina Junior v Jablonci nad Nisou

B.2 schvaluje

177 ( slovy: sto sedmdesát sedm) kusů sedadel umístněných v promítacím sále kina Junior v Jablonci nad Nisu

B.3 schvaluje

opona umístěná v promítacím sále kina Radnice v Jablonci nad Nisou

B.4 schvaluje

410 ( slovy: čtyři sta deset) kusů sedadel umístněných v promítacím sále kina Radnice v Jablonci nad Nisou

C. stanovuje

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., po projednání důvodové zprávy a na základě usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou číslo 896/2010 ze dne 30. 9. 2010 hodnotu nepeněžního vkladu - výše popsaných věcí celkovou částkou 906 000 Kč ( slovy: devět set šest tisíc korun českých), přičemž vychází z hodnoty věcí tak, jak byla zjištěna znaleckým posudkem znalce Arnošta Runčíka číslo 1922/10 ze dne 16. 9. 2010 tj. ve výši dle uvedeného číslování:

C.1 stanovuje

opona pod číslem 1 - v celkové výši 12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých)

C.2 stanovuje

sedadla pod číslem 2 - v celkové výši 254 000 Kč (slovy: dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých)

C.3 stanovuje

opona pod číslem 3 - v celkové výši 37 000 Kč (slovy: třicet sedm tisíc korun českých)

C.4 stanovuje

sedadla pod číslem 4 - v celkové výši 603 000 Kč (slovy: šest set tři tisíce korun českých)

C.5 stanovuje

přičemž se na vklad do základního kapitálu započítává celá částka 906 000 Kč ( slovy: devět set šest tisíc korun českých). O způsobu ocenění rozhodl statutární orgán ve smyslu § 59a odst. 3 obchodního zákoníku rozhodnutím ze dne 10. září 2010 a který zároveň potvrdil a zdůvodnil hospodářskou využitelnost předmětu nepeněžitého vkladu pro společnost.

D. ukládá

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., po projednání důvodové zprávy a na základě usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou číslo 896/2010 ze dne 30. 9. 2010 Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,aby učinil nezbytné kroky pro zápis změny základního kapitálu dle tohoto usnesení do příslušného obchodního rejstříku prohlášením učiněném notářským zápisem

Vytvořeno 3.2.2011 9:30:05 - aktualizováno 18.5.2011 9:30:14 | přečteno 1712x | Petr Vitvar
load