Usnesení rady 30/2010

Usnesení z 30. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 18.11.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/247/2010

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/248/2010

A. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy
D***** S*****, zast. zákonným zástupcem p. M***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+3, Pobřežní 21/3919, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi A***** L***** a V***** S***** , oba trvale bytem ***** Jablonec nad Nisou

RM/249/2010

A. schvaluje

kapacitu školní jídelny Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ze 74 na 80 strávníků.

RM/250/2010

A.1 souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města Jablonce nad Nisou pro rok 2011 ve výši dle tabulky č. 1 obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy
Ceny se navyšují oproti roku 2010 ve výši dle tabulky č. 2 varianty I obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy (navýšení o 15 % oproti r. 2010). Město dotuje nakládání s odpady částkou 3 000 tis. Kč.

A.2 souhlasí

s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2011 dle přílohy č. 16
k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a městem Jablonec nad Nisou - příloha č. 1 důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města

B.1 ukládá

podepsat cenový výměr pro rok 2011 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, varianta I.

B.2 ukládá

podepsat návrh

RM/251/2010

A. schvaluje


A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3 - 10, úpravy v rámci rozpočtu humanitního odboru, odboru financí a majetku a rozpočtu města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1 373 962 tis. Kč


A.2 schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2010 za příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou p.o., Palackého 37, Jablonec nad Nisou a Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p.o., Palackého 44, Jablonec nad Nisou

RM/252/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise dopravní takto:
Wejnar Luboš - předseda
Berounský Jindřich - místopředseda
členové
Hanč Lubomír Ing.
Hlavatý Zdeněk
Kvíčalová Elena
Liška Viktor Ing.
Mikula Petr
Patočka Karel
Seiml Radomil
Srna Petr
Šulc Daniel
Švarc Martin Ing.
Vařil Jiří

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním mohou do Komise dopravní docházet:
Bobek Karel, zástupce MP Jablonec nad Nisou
Nožička Milan, jednatel TSJ s.r.o.
Vojíř Jan, vedoucí dopravního a silničního úřadu

B.2 bere na vědomí

že tajemnice komise je Šilhánová Radka, pracovnice dopravního a silničního úřadu

RM/253/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise kulturní takto:
Hamplová Jana Bc. - předseda
Novák Ladislav - místopředseda
členové
Balatková Vlasta Mgr.
Bauerová Milena Ing.
Handlířová Petra
Jílková Mirka
Kozáková Jana DiS.
Polanská Jiřina
Skácelík Jan
Šípková Martina
Ullmannová Ivana Mgr.
Veverková Vlasta Mgr.
Vocelová Marie

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním mohou na jednání Komise kulturní docházet:
Květová Zdeňka Mgr., vedoucí oddělní školství, kultury a sportu
Procházková Marta Ing., jednatelka Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.
Rakušan Vít Bc., ředitel Základní umělecké školy
Rýžaková Miroslava Mgr., ředitelka humanitního odboru

B.2 bere na vědomí

že tajemnicí komise je Hronová Kateřina Mgr., pracovnice oddělení školství, kultury a sportu

RM/254/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise humanitní péče takto:
Fojtíková Jaroslava PhDr. - předseda
Dlouhá Tereza Mgr. - místopředseda
členové
Černíková Jana
Drábková Jana Mgr.
Drašnarová Alena MUDr.
Fastr Pavel MUDr.
Gregová Eva
Jelínková Lenka
Louda Petr
Matějcová Renata
Musichová Marie
Nováková Taťjana
Štejfová Věra
Vedralová Ivana
Zikmundová Bohuslava

B. bere na vědomí

že tajemnicí komise je Šorfová Jitka, pracovnice oddělení sociálních služeb a zdravotnictví

RM/255/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise pro sport a tělovýchovu takto:
Kopal Vladimír - předseda
Roubíček Petr Ing. - místopředseda
členové
Bauer Martin Mgr.
Bažant Pavel Ing.
Cinibulk Petr
Čičmanec Ladislav
Habětínek Daniel
Jelínek František
Kalpakcis Petros
Pavlata Vladimír Mgr.
Polman Michal Mgr.
Rucký Miroslav PaedDr.
Suda Tomáš Ing.

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním může do Komise pro sport a tělovýchovu docházet:
Matura Milan Ing., jednatel SPORTu Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B.2 bere na vědomí

že tajemníkem komise je Kubsch Jiří, pracovník oddělení školství, kultury a sportu

RM/256/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise prevence kriminality takto:
Hulíková Dana Bc. DiS. - předseda
Šípek Roman Mgr. - místopředseda
členové
Cínová Anna
Cvrček Jaroslav Bc.
Čičmanec Ladislav
Halfarová Hana Mgr.
Kalpakcis Petros
Kysilková Krista Mgr.
Mrákotová Jitka
Pošmourný Karel
Prskavec Vladimír Ing.
Rakouš Tomáš Bc.
Rulc Jiří Ing.
Saal Tomáš Mgr.
Šikola Petr Mgr.

B. bere na vědomí

že tajemníkem komise je Lejsek Miloslav, pracovník MP

RM/257/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise pro realizaci programu regenerace MPZ takto:
Vostřák Václav - předseda
Pleticha Lukáš JUDr. Ing. - místopředseda
členové
Fiala Jiří Ing.
Hable Rudolf
Hašek Petr
Jirkal Ivan Ing. arch.
Krčmář Miloš Mgr.
Křížek Jiří Mgr.
Louda Petr
Strnad Jan Mgr.
Topol Radoslav

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním může do Komise pro realizaci programu regenerace MPZ docházet:
Baldová Anna Mgr., pracovnice úřadu územního plánování
Funke Blanka, pracovnice stavebního úřadu

B.2 bere na vědomí

že tajemnicí komise je Machková Ivana, pracovnice úřadu územního plánování

RM/258/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise pro výchovu a vzdělávání takto:
Caklová Božena - předseda
Stejskalová Jolana - místopředseda
členové
Fišerová Vlasta Ing.
Květová Zdeňka
Mužíček Oskar Ing.
Pletichová Helena PaedDr.
Puzrlová Markéta Mgr.
Rousová Marcela Mgr.
Rozmahel Rudolf Mgr.
Sloupová Martina
Šípková Martina
Špoták František Mgr.
Žur Pavel Mgr.

B. bere na vědomí

že tajemnicí komise je Bachmannová Šárka, pracovnice humanitního odboru

RM/259/2010

A. jmenuje

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí takto:
Jiříček Vladimír - předseda
Drašarová Renata - místopředseda
členové
Baudyš Jaromír MVDr.
Černíková Jana
Holanová Dagmar
Najmanová Lenka RNDr.
Pletichová Wildnerová Lea MVDr.
Řezáč Jaroslav
Svátková Renata
Šimůnek Oldřich Ing.
Ulbrych Milan Mgr.
Vrabcová Marie

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním mohou do Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí docházet:
Lochovská Jitka Bc., vedoucí oddělení životního prostředí
Loprais Ludvík, zástupce ředitele MP

B.2 bere na vědomí

že tajemnicí komise je Kopalová Irena, pracovnice odboru rozvoje

RM/260/2010

A. ruší

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy Komisi pro rozvoj a podporu podnikání

RM/261/2010

A. souhlasí

s používáním referentských služebních vozidel MěÚ Jablonec nad Nisou vedle služební potřeby také k soukromé potřebě starosty a místostarostů města s tím, že soukromé jízdy budou vyúčtovávány

B. schvaluje

s účinností od 12. 11. 2010 vedlejší náhrady (cestovní paušál) pro starostu města ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/262/2010

A. schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

RM/263/2010

A. schvaluje

záměr realizace projektu ve výzvě č. 69 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Efektivně řízený úřad“ s tím, že žádost vezme v úvahu již schválený projektu ve výzvě č. 57 ze stejného operačního programu pod názvem „Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů MěÚ Jablonec nad Nisou“

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,
zajistit podání žádosti do 30. 11. 2010 Ministerstvu vnitra ČR

Vytvořeno 19.11.2010 11:00:10 - aktualizováno 4.1.2019 14:00:21 | přečteno 2356x | Petr Vitvar
load