Usnesení rady 23/2010

Usnesení z 23. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.10.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/204/2010

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/205/2010

A.1 schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy :
A***** D*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
1+3, Podhorská 20A/1800, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
L***** a M***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv :
L***** J*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
O***** F*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** L*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
K***** P*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** P*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33/2682, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** R*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** H*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** L*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** B*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7/3052, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
E***** D*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63/42921, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** M***** a J***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
H***** N*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** R*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Liberecká 26A/4000, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** S*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** M *****, trv. *****v Jablonci nad Nisou
byt 2kk, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 měsíc

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč :
M***** V ***** , ***** trv. *****, Janov nad Nisou (býv. nájemce J***** P*****)
b. j. č. 10, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou
P***** G*****, ***** trv. Hutisko Solanec ***** (býv. nájemce J***** T*****)
b. j. č. 9, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou
M***** S *****, nar. *****, trv. *****, Ostrava
(býv. nájemce Vlasta Gumulák)
b. j. č. 5, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

návrhy na uzavření ubytovacích smluv :
E***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
J***** Č*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
K***** Čá*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
A***** J*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 22, o velikosti 1+2 v objektu Řetízková 7/3052 v Jablonci nad Nisou (nájemce R***** Č*****)

A.6 schvaluje

záměr pronajmout byt v obecním zájmu na dobu určitou 1 rok
B***** J *****, trv. *****

B. bere na vědomí

mimořádné ubytování níže uvedených rodin v Ubytovně pro rodiče s dětmi, Za Plynárnou 13, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 měsíc
1/ E***** K *****, trv. bytem *****, Jablonec nad Nisou
2/ M***** H *****, trv. bytem ***** , Jablonec nad Nisou
3/ C***** N *****, tr. bytem *****, Jablonec nad Nisou
4/ L***** P *****, trv. bytem *****, Jablonec nad Nisou

RM/206/2010

A.1 bere na vědomí

dopis pana A***** S*****, *****Horní Maxov *****Lučany nad Nisou
a nedoporučuje panu A***** S***** udělit výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis pana L***** R*****, *****Horní Maxov *****, Lučany nad Nisou
a nedoporučuje udělit panu L*****R***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.3 bere na vědomí

dopis manželů M***** a M***** L*****, B. Němcové *****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje poskytnutí obecního bytu manž. M***** a M***** L*****.

A.4 bere na vědomí

dopis paní P*****C*****, Rybářská*****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje vrácení již zaplaceného poplatku z prodlení ve výši 561,- Kč paní P*****C*****, Rybářská*****Jablonec nad Nisou

A.5 bere na vědomí

dopis manželů J***** a I***** E***** , Podhorská*****, Jablonec nad Nisou a schvaluje manž. J*****a I*****E*****uzavření nájemní smlouvu na dobu neurčitou k bytu č. ***** v objektu Podhorská*****Jablonec nad Nisou

A.6 bere na vědomí

dopis slečny P*****R***** , Mírové náměstí ***** ***** Jablonec nad Nisou a schvaluje
záměr pronajmout sl. P***** R***** obecní byt o velikosti 1+1 s tím, že byt stávající vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.7 bere na vědomí

dopis paní L*****F*****, Jarní *****, Jablonec nad Nisou , neschvaluje
jí pronájem jiného obecního bytu a doporučuje paní L***** F***** se aktivně snažit o výměnu bytu s jiným nájemcem a v případě zájmu se zajímat o pronájem bytu zvláštního určení s poskytovanou terénní pečovatelskou službou.

A.8 bere na vědomí

dopis paní B***** P*****, Žitná *****, Jablonec nad Nisou a neuděluje
paní B***** P***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

A.9 bere na vědomí

dopis paní M***** O*****, ***** Jablonec nad Nisou a neuděluje paní M***** O***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.10 bere na vědomí

dopis pana J***** P*****, Rychnovská *****, Jablonec nad Nisou a doporučuje
panu J*****P***** hlásit se za splnění stanovených podmínek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

A.11 bere na vědomí

dopis pan J*****K*****, Podhorská ***** ***** azylový dům Naděje, Jablonec nad Nisou, neschvaluje řešení bytové záležitosti pana J***** K***** a paní J***** B*****, a to přidělení přístřeší v objektech v Zeleném údolí a doporučuje panu J***** K***** a paní J***** B***** hlásit se za splnění stanovených podmínek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

A.12 bere na vědomí

dopis paní J***** M*****, Rychnovská ***** Jablonec nad Nisou a schvaluje
poskytnutí slevy z předpisu měsíčního čistého nájemného pro paní J***** M*****, bytem Rychnovská ***** Jablonec nad Nisou ve výši 25 % za užívání bytu od 1. 10. 2010 do doby odstranění uvedených závad nebo prodeje objektu.

A.13 bere na vědomí

dopis paní I***** Kl*****, Smetanova *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje
záměr pronájmu bytové jednotky č.***** o velikosti 1+2 v objektu Smetanova *****, Jablonec nad Nisou paní I***** K***** s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.14 bere na vědomí

dopis paní M***** D*****, Smetanova *****, Jablonec nad Nisou a
trvá na svém usnesení č. č. 315/2010/5 ze dne 2. 9. 2010, kterým byla paní M***** D***** ukončena nájemní smlouva k bytu č. ***** v objektu Smetanova *****, Jablonec nad Nisou.

A.15 bere na vědomí

dopis paní B*****a V***** M*****, Revoluční *****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje manž. B***** a V***** M***** pronájem bytu v objektu Na Vršku *****v Jablonci nad Nisou.

A.16 bere na vědomí

děkovný dopis paní Marie Řežábkové, ***** Jablonec nad Nisou

A.17 bere na vědomí

dopis paní D***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti 1+1, Liberecká 146/2342 paní D***** S*****, trv. *****, Hronov

A.18 bere na vědomí

dopis pana J***** B*****, ***** Jablonec nad Nisou a schvaluje návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti 1+1, Liberecká 148/2343 panu J***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, odpovědět na předložené dopisy.

RM/207/2010

A.1 schvaluje

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě,

A.2 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace z 74 na 80 míst,

A.3 schvaluje

navýšení kapacity školní družiny Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace z 110 na 130 míst.

RM/208/2010

A. bere na vědomí

informativní zprávu o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti na vodní hladině VD Mšeno a přilehlých veřejných prostranstvích

RM/209/2010

A. schvaluje

Plán zimní údržby 2010 - 2011

RM/210/2010

A. bere na vědomí

změny ve výši úhrad za poskytování pečovatelské služby dle důvodové zprávy

RM/211/2010

A. bere na vědomí

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby dle důvodové zprávy

RM/212/2010

A. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2010 pro Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou na podporu akce

RM/213/2010

A.1 uděluje

souhlas s přijetím finančních darů účelově určených do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 200 000,-- Kč

A.2 uděluje

souhlas s přijetím věcných darů do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 2 700,-- Kč
Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 1 180,-- Kč
Základní školu Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ve výši 60 000,-- Kč
Základní školu Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace ve výši 2 407,-- Kč

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv
- ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
- ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o.
- ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
- ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

RM/214/2010

A. schvaluje

odpisové plány nových příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3971, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

RM/215/2010

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4 - 10, úpravy v rámci rozpočtu humanitního odboru, odboru financí a majetku, odboru správy majetku a rozpočtu města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1 373 197 tis. Kč

A.2 schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2010 za školské příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

RM/216/2010

A.1 schvaluje

zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu

A.1 schvaluje

přes nově vzniklou p.p.č. 3020 v k.ú. Jablonec n. N. pro st.p.č. 931 v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou částku ve výši 100,- Kč + DPH.
A.1 schvaluje

přes část p.p.č. 2500/30 v k.ú. Jablonec n. N. pro nově vzniklou p.p.č. 3020, p.p.č. 323/1 a p.p.č. 323/7 vše v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou částku ve výši 100,- Kč + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
A.2 schvaluje

v p.p.č. 1999/8, 2011/1, 2017/6, 2025/2, 2099/5, 2116/2, 2116/4, 2125/4, 2483/1 a 2553/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodu, odboček a plynovodních přípojek - ul. Lesní, Lesní Stezka, Zelená, Pod Hájem, Raisova) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

ve st.p.č. 517 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodu, odboček a plynovodních přípojek - ul. Lesní, Lesní Stezka, Zelená, Pod Hájem, Raisova) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2505 v k.ú. Jablonec nad Nisou (vybudování vyústního objektu dešťové kanalizace do Novoveského potoka - akce
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2505 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce vodovodního řadu a výstavba splaškové kanalizace - akce
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1512/4, 2440/1 a 2445/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka NTL plynovodu - ul. V Nivách, Na Mýtině) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 930/1 v k.ú. Kokonín (přeložka NTL plynovodu - ul. Kaštanová) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/23 v k.ú. Jablonec nad Nisou (umístění 3 ks chrániček - akce
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes část p.p.č. 916/5 v k.ú. Jablonecké Paseky pro objekt č.p. 45 na st.p.č. 205/2, st.p.č. 205/2 a p.p.č. 926/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky, které jsou t.č. v podílovém spoluvlastnictví ideální Ľ Ing. Danuše Zíkové, bytem Hlavní 256, Úžice a ideální ľ paní Heleny Trnkové, bytem Koněvova 342/123, Praha, Žižkov a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 10.000,- Kč + DPH.
A.9 schvaluje

v p.p.č. 48, 83/10, 83/13, 236/10, 246/32, 1315/8, 1315/9, 1316/5, 1316/6, 1843/8, 1846/4, 1860, 1880/2, 1887/3, 1914/1, 1935/3, 1979/8, 1999/8, 2011/1, 2118/2, 2127/15, 2138/1, 2138/5, 2139/38, 2153/10, 2171/2, 2204/1, 2256/1, 2268/23, 2293/2, 2293/3, 2294/1, 2295/1, 2295/2, 2295/5, 2296, 2323/1, 2402/1, 2411/2, 2412/3, 2464/3, 2464/12, 2464/14, 2471/1, 2471/4, 2473/1, 2474/3, 2479/1, 2480/1, 2480/2, 2483/1, 2494, 2498/1, 2500/4, 2508/3, 2531/1, 2564 a 2621/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

v p.p.č. 52/3, 1947/2, 2621/1 a 3003 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, kde jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 625,- Kč/m2 + DPH a dále v p.p.č. 1315/4, 1555, 1556/1, 1905/2, 1905/8, 1934/1, 1983/1, 1999/24, 1999/25, 2149/1, 2171/16 a 2172/4 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, kde jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (nové kabely VN z trafostanice Jablonec n. N. - jih) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25, a to
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v umístění septiku, vedení potrubí k septiku a tomu odpovídajícímu právu přístupu a příjezdu k septiku na p.p.č. 558/3 v k.ú. Kokonín pro vlastníka objektu č.p. 465 na st.p.č. 514 v k.ú. Kokonín, t.č. pana Petra Staňka, bytem Na Kopci 3056/11, Jablonec n. N. a pro vlastníka objektu č.p. 466 na st.p.č. 513 v k.ú. Kokonín, t.č. manžele Jaroslava a Ludmilu Paldusovy, bytem Maršovická 466, Jablonec n. N. - Kokonín a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 10.000,- Kč + DPH s tím, že věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou, do doby vybudování kanalizace v ulici Maršovická.
A.11 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes část p.p.č. 1013/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou pro každého vlastníka objektu garáže bez čp/če na st.p.č. 3147 a st.p.č. 3147 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 150,- Kč/ m 2+ DPH.
A.12 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes část pozemku č. 394/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), p.č. 398 (lesní pozemek) a p.č. 399/1 (ostatní plocha, jiná plocha) vše v k.ú. Lukášov pro objekt č.p. 25 na pozemku č. 387, p.č. 387 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 388 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Lukášov a jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 10.000,- Kč + DPH s tím, že součástí smlouvy o zřízení věcného břemene bude dohoda o užívání lávky přes pozemek č. 397 v k.ú. Lukášov, přemosťující Harcovský potok.
A.13 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve strpění mostu a právu chůze přes část pozemku č. 397 v k.ú. Lukášov s vlastníkem pozemku, tj. se státním podnikem Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, IČ 708 90 005. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 20,- Kč/ m 2+ DPH, minimálně však ve výši 1.000,- Kč + DPH.
A.14 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.14 schvaluje

v p.p.č. 2697 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN pro objekt na st.p.č. 2758/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou - ul. Budovatelů) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.14 schvaluje

v p.p.č. 2695 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN pro objekt na st.p.č. 2758/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou - ul. Budovatelů) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.15 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 151/1 v k.ú. Rýnovice (zemní kabely NN - ul. Janovská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH.
A.16 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2505 v k.ú. Jablonec nad Nisou (stavební úpravy Novoveského koupaliště - vývod nouzového bezpečnostního přelivu z koupaliště do Novoveského potoka a částečná úprava hráze) s vlastníkem pozemku, tj. se státním podnikem Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, IČ 708 90 005. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 20,- Kč/ m 2+ DPH, minimálně však ve výši 1.000,- Kč + DPH.
A.17 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 442/39 v k.ú. Jablonec nad Nisou (propojovací kabely NN mezi trafostanicemi JN 5029 a JN 0488 - ulice Puškinova) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.18 schvaluje

spočívajícího v umístění pojistkové skříně v objektu č.p. 430 na st.p.č. 122 (ulice Budovatelů) a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 500,- Kč + DPH.
A.18 schvaluje

ve st.p.č. 122 v k.ú. Jablonec nad Nisou (umístění zemního kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně v objektu č.p. 430 na st.p.č. 122 - ulice Budovatelů) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 625,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.18 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.18 schvaluje

v p.p.č. 188/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (umístění zemního kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně v objektu č.p. 430 na st.p.č. 122 - ulice Budovatelů) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.19 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1257/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová smyčka NN pro nový objekt - ulice Stříbrná) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.20 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2345/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (zemní kabelová smyčka NN - ul. Pasířská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.21 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 897/1 v k.ú. Kokonín (svodová přípojka NN - Tyršova stezka) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.22 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/20 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodní přípojky - ul. Pražská) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/217/2010

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 980/3, geometrickým náčrtem označené jako díl
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993 na pronájem části p.p.č. 729/1 (po přečíslování parcel nově jako část p.p.č.729/5) v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady, uzavřené s V*****U***** Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.11.2010.

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 149-2007-FaM/OMP ze dne 28.6.2007, která je uzavřena s paní J***** Š***** Turnov, na pronájem části p.p.č. 338/11, geometrickým náčrtem označené jako p.p.č. 338/80 o výměře 14 m 2a p.p.č. 338/92 o výměře 195 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady, a to dohodou ke dni 30.11.2010.
A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2153/9 o nové výměře 651 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro manžele H***** a L***** L*****, Jablonec n.N. a manželé J***** a E***** H*****Držkov *****. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.
A.5 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 620-2007-FaM/OMP ze dne 30.11.1993 a to tak, že se prodlužuje lhůta využití pozemku dle předložené studie 03/1994 o tři roky, tj. do 24. 9.2013.
A.6 schvaluje

pronájem části p.p.č. 522 o výměře 189 m 2a části p.p.č. 523 o výměře 146 m 2vše v k.ú. Rýnovice pro paní J***** S***** Jablonec n.N. za účelem zahrady s tím, že v případě ukončení pronájmu budou všechny stavby zde umístěné odklizeny na náklady nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.7 schvaluje

pronájem části p.p.č. 534/2 o výměře 20 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem předzahrádky k restauraci pro společnost Stillo Jablonec s.r.o., se sídlem Liberecká 49, Jablonec n.N., IČ 273 00 439. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m 2/rok s tím, že od 1.7. 2010 do doby účinnosti nájemní smlouvy bude uhrazeno nájemné za neoprávněné užívání pozemků
A.8 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1362 díl
A.9 schvaluje

pronájem části p.p.č. 724/8, geometrickým náčrtem označené jako díl

RM/218/2010

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 338/11, geometrickým náčrtem označena jako p.p.č. 338/80 o výměře 14 m 2a p.p.č. 338/92 o výměře 195 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1797 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání zahrady.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 797/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby řadových garáží.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1438/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1745/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 729/5 a části p.p.č. 727 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 463 o výměře 2 529 m 2v k.ú.Lukášov za účelem chovu zvířat
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 666/1, geometrickým plánem označené jako p.p.p. 666/14 o výměře 109 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod regulační stanicí.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1037/1 v k.ú. Jablonec n.N.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 414/16, geometrickým plánem nově označené jako díl
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2074/1 o výměře 121 m 2a p.p.č. 2075/2 o výměře 90 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

A.13 schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky dle geometrického plánu č. 282-192/2008 budou trvalým záborem budou dotčeny p.p.č. 194/3 o výměře 1319 m 2, dočasným záborem nad jeden rok p.p.č. 146/3, 194/8 o celkové výměře 763 m 2, dočasným záborem do jednoho roku p.p.č. 191/1, 191/3 o celkové výměře 129 m 2vše v k.ú. Lukášov a dle geometrického plánu č. 289-192/2008 budou trvalým záborem budou dotčeny p.p.č. 192/6, 192/7, 192/5, 192/9 o celkové výměře 3372 m 2, dočasným záborem nad jeden rok p.p.č. 192/1, 192/8, 192/10 o celkové výměře 838 m 2, dočasným záborem do jednoho roku p.p.č. 192/1 o výměře 208 m 2a trvalým záborem bude dotčena p.p.č. 149 o výměře 972 m 2vše v k.ú. Lukášov.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 37 (Rychnovská 37) včetně části st.p.č. 190, části p.p.č. 766, p.p.č. 1002 a p.p.č. 767/6 vše v k.ú. Kokonín (včetně příslušenství) s tím, že přes p.p.č. 766 bude zřízeno věcné břemeno přístupu pro každého vlastníka p.p.č 767/7 v k.ú. Kokonín.
A.15 schvaluje

zveřejnění záměru směny objektu č.p. 1990 (Nemocniční 12) na st.p.č. 1937/1 včetně st.p.č. 1937/1 a p.p.č. 805/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.16 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1966/1, 1966/2, 1970/1, 1970/2, 1971/2, 1972, 1974/3, 1974/4, 2001/3, 2007/1, 2017/6, 2019/2, 2019/5, 2634 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem realizace projektu Ekologického centra.
A.17 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu a prodeje p.p.č. 338/50 o výměře 790 m 2v k.ú. Jablonec n.N.

RM/219/2010

A. bere na vědomí

zprávu o postupu realizace řešení objektů města ve špatném technickém stavu.

B. ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, Ing. Liboru Jakoubkovi a Ing. Renatě Vítové , ředitelům odborů seřadit objekty podle priorit a navrhnout do rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2011 vytypované objekty k realizaci

RM/220/2010

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - sklad v objektu Podhorská 18, Jablonec nad Nisou o celkové výměře 108,39 m 2s panem Jiřím Zavadilem, IČ 120 47 759, místo podnikání Dlouhá 94, Jablonec nad Nisou za účelem skladu vodoinstalatérského a topenářského materiálu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 3.600,-Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 11. 2010.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1.441,32 m 2v objektu č.p. 800 (Horní náměstí 1) na st.p.č. 738 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.000,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 19. 11. 2010.
A.2 schvaluje

pro Základní uměleckou školu, Jablonec nad Nisou, p.o.

A.2 schvaluje

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 441-2008-FaM/OMP uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, kterým se zužuje předmět nájmu o objekt č.p. 1811 na st.p.č. 1679 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Mlýnská 4), a to dohodou ke dni 31. 1. 2011.
Ostatní náležitosti nájemní smlouvy, týkající se nájmu objektu č.p. 2500 na st.p.č. 2460/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská 47) s výjimkou služebního bytu o velikosti 1 + 3 v přízemí objektu zůstávají beze změny.
B. neschvaluje

slevu na nájemném ve výši 50% pro společnost BOWLING Live s.r.o. se sídlem Pod Vodojemem 2718, 76001 Zlín, IČ 25606140 za pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. a č.e. na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/221/2010

A.1 vypovídá

nájem bytu č. 10, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, v objektu č.p. 3766 na adrese Palackého 40 v Jablonci nad Nisou, nájemci D***** L*****, nar. *****2, bytem Palackého ***** Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - *****- je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.2 vypovídá

nájem bytu č. 4, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v objektu č.p. 1473 na adrese Pražská 98 v Jablonci nad Nisou, nájemci V***** B*****, nar. *****, bytem Pražská *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - *****- je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.3 vypovídá

nájem bytu č. 17, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, v objektu č.p. 4325 na adrese Na Úbočí 21 v Jablonci nad Nisou, nájemci D***** Č*****i, nar. *****, bytem Na Úbočí *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - *****eňák - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší

A.4 vypovídá

nájem bytu č. 2, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v objektu č.p. 1376 na adrese Dlouhá 25A v Jablonci nad Nisou, nájemci M***** Č*****, nar. *****, hlášena bytem B. Němcové 3655/2, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - ***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

RM/222/2010

A. bere na vědomí

informaci o změně v organizační struktuře MěÚ Jablonec nad Nisou

B. stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Jablonec nad Nisou k datu 1. 3. 2011 číslem 284

C. schvaluje

změny Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou a přílohy č. 1 Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

RM/223/2010

A. bere na vědomí


Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 1. pololetí 2010.

RM/224/2010

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

RM/225/2010

A. ukládá

Ing. Milanu Maturovi, jednateli Sport Jablonec n.N. s.r.o.,
uplatňovat stejný postup vůči všem bývalým zaměstnancům společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s , tj. neuzavřít pracovní smlouvu s bývalými zaměstnanci plaveckého bazénu, kterým bylo vyplaceno odstupné, po dobu tolika měsíců, kolikanásobek odstupného byl zaměstnancům plaveckého bazénu vyplacen při ukončení jejich pracovního poměru v této organizaci

Vytvořeno 20.10.2010 8:30:13 - aktualizováno 4.1.2019 14:00:21 | přečteno 1913x | Petr Vitvar
load