Usnesení rady 20/2010

Usnesení ze 20. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 16.09.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/183/2010

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/184/2010

A.1 bere na vědomí

dopis paní D*****M*****, *****, *****a neschvaluje poskytnutí obecního bytu rodině manž. D***** a J***** M*****

A.2 bere na vědomí

dopis Mgr. Z***** K*****, ***** Ž***** B***** a neuděluje Mgr. Z***** K***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou a doporučuje Mgr. Z***** K***** zajímat se o bydlení i u jiných vlastníků bytů než je město

A.3 bere na vědomí

dopis Vl***** L*****, *****, *****a neuděluje paní V***** L***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou a doporučuje paní V*****L***** zajímat se o získání příspěvku na bydlení, a to na kontaktním místě úřadu práce

A.4 bere na vědomí

dopis slečny V***** H*****, *****a uděluje slečně V***** H***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

A.5 bere na vědomí

dopis paní L***** J***** a ostatních nájemníků objektu ***** a vyjádření OSM MěÚ o realizované a připravované údržbě v uvedeném objektu

A.6 bere na vědomí

dopis paní A***** D*****, *****a schvaluje záměr pronajmout manž. D***** obecní byt o velikosti 1+3

A.7 bere na vědomí

dopis pana F***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje manželům Al***** a F***** K***** záměr pronájmu bytu o velikosti 1+2 menších rozměrů s tím, že byt stávající vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,
odpovědět na projednané dopisy

RM/185/2010

A.1 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
Š***** J*****, ***** trv. ***** Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Martin K*****)
b. j. č. 88, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
L***** B*****, nar. *****, trv. *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce M***** T*****)
b. j. č. 71, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Kolmá:
Ing. E*****E*****, ***** trv. *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemci manž. Haiblíkovi)
b. j. č. 3, Kolmá 4A/4654, Jablonec nad Nisou

A.3 schvaluje

L***** Š*****, bytem*****, *****
slevu ve výši 60 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu od 1. 8. 2010 do doby odstranění uvedených závad případně prodeje bytové jednotky.

A.4 schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v obecním zájmu Mgr. P*****B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou, 1+3, Soukenná 15, Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 1 rok

RM/186/2010

A. schvaluje

upravené znění Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou s účinností od 1. 10. 2010 dle důvodové zprávy.

RM/187/2010

A. bere na vědomí

informaci o postupu města Jablonce nad Nisou při obsazování bytů v objektech, které nejsou ve výlučném vlastnictví města, uvedený v důvodové zprávě

RM/188/2010

A.1 schvaluje

změnu v postupu při přijímání občanů, kteří nemají trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou, do bytů v domech zvláštního určení, kde je poskytována terénní pečovatelská služba dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Metodiku pro pronájem bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou, kde je poskytována terénní pečovatelská služba.

RM/189/2010

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 980/3 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 916/5 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 522 o výměře 189 m2 a části p.p.č. 523 o výměře 146 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 720 a části p.p.č. 638/3 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem předzahrádky.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 534/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem předzahrádky k restauraci.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 983/1 v k.ú. Proseč n.N. za účelem přístupu.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č 403/400, geometrickým nártem označeno jako díl
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3893 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže.

A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 465 o výměře 2332 m2 a p.p.č. 464 o výměře 1075 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 2550/1 v k.ú. Jablonec n.N.

A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2841 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod garáží.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 918/12 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 937/2 v k.ú. Kokonín za účelem přístupu.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2577/12 o výměře 320 m2 a p.p.č. 2577/13 o výměře 389 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 528 o výměře 192 m2 v k.ú. Rýnovice.
A.16 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části st.p.č. 1765 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem narovnání hranic.
A.17 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 69/2 o výměře 424 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady.
A.18 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4111 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže.
A.19 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3316/11 v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 v 5. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.
A.20 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3316/2 v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.
A.21 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné nebytové jednotky č. 2994/11 v objektu Růžová 3a/2994 o výměře 16,9 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 169/3638 na společných částech domu a stavební parcele č. 970/2 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.22 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 2994/12 v objektu Růžová 3a/2994 o celkové výměře 65,7 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 657/3638 na společných částech domu a stavební parcele č. 970/2 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.23 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže o výměře 10 m2 v přízemí objektu Komenského 11/595 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.24 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 4237/15 o celkové výměře 98,1 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 981/29901 na společných částech domu a stavební parcele č. 5914, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou pro stávající nájemkyni bytu.
A.25 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2153/9 o nové výměře 651 m2 v k.ú.Jablonec n.N. za účelem zahrady.
B. bere na vědomí

zveřejnění záměru prodeje objektu bez čp/če (kaple) na st.p.č. 240 včetně st.p.č. 240 vše v k.ú. Vrkoslavice

RM/190/2010

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/2 a p.p.č. 2500/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodní přípojky - ul. Pražská, Na Hranici) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 824/1 a p.p.č. 979 vše v k.ú. Rýnovice (kabelové vedení NN - připojení budoucí čerpací stanice odpadních vod - ul. Československé armády) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.3 schvaluje

v p.p.č. 691/5, 979/1 a 1011/21 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodních přípojek - ul. 1. Máje) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 375,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.3 schvaluje

v p.p.č. 691/1, 1011/1, 1011/2, a 1030/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodních přípojek - ul. 1. Máje) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.4 schvaluje

v p.p.č. 560/11 a p.p.č. 560/16 vše v k.ú. Lukášov (kabelové vedení NN - ul. Pod Vodárnou) se společností se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.4 schvaluje

v p.p.č. 859 v k.ú. Rýnovice (kabelové vedení NN - ul. Pod Vodárnou)
se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

změnu usnesení rady města č. 110/2007/A/10 ze dne 10. 5. 2007, a to tak, že

A.5 schvaluje

smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1745/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.5 schvaluje

smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1699/7, 1745/1 a 1750/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, v celkové výši 10.000,- Kč+ DPH.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.6 schvaluje

změnu usnesení rady města č. 242/2007/A/1b) ze dne 6. 12. 2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 362/67 v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.7 schvaluje

změnu usnesení rady města č. 177/2009/A/17 ze dne 10. 9. 2009, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 2408/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2557/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelová přípojka NN - ul. Korejská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

změnu usnesení rady města č. 106/2009/A/6 ze dne 4. 6. 2009, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 46/4 v k.ú. Kokonín a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.10 schvaluje

změnu usnesení rady města č. 3/2009/A/6 ze dne 8. 1. 2009, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o st.p.č. 3329, 3330, 3331, 3332 a 3333 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 250,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.11 schvaluje

změnu usnesení rady města č. 149/2006/4 ze dne 5. 10. 2006, a to tak, že

A.11 schvaluje

smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 4/52, 209/2 a 863/4 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.11 schvaluje

smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 4/14 a 737/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 375,- Kč/m2 + DPH s tím, že věcné břemeno bude zaměřeno včetně ochranného pásma.
Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.12 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2502/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (vyústění dešťové kanalizace do koryta řeky Lužické Nisy - akce

RM/191/2010

A. schvaluje

předloženou úpravu rozpočtu na rok 2010 za organizaci Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

RM/192/2010

A. schvaluje

realizaci cyklopruhů v ulici Palackého v Jablonci nad Nisou v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu Libereckého kraje.

RM/193/2010

A. projednala

předložený materiál Smlouva č. 10054826 o poskytnutí podpory na akci

B. schvaluje

znění a uzavření této smlouvy mezi Státním fondem životního prostředí ČR a městem Jablonec nad Nisou

C. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu, dle důvodové zprávy

RM/194/2010

A. bere na vědomí

výroční zprávu za rok 2009 za společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

RM/195/2010

A. souhlasí

s přijetím finančního daru účelově určeného do vlastnictví organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 20 000,-- Kč

B. pověřuje

podpisem této darovací smlouvy ředitelku Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/196/2010

A. bere na vědomí

zprávu likvidátora společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. v likvidaci

B. doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny:

B.1 doporučuje

navýšení dotace pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. o 1 751,- tis. Kč

B.2 doporučuje

navýšení dotace pro společnost Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. v likvidaci o 876,- tis. Kč

RM/197/2010

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

RM/198/2010

A.1 schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 444/OFaM/97/MPO ze dne 27.10.1997, na pronájem části p.p.č. 1971/1, části p.p.č. 2481 a části p.p.č. 2001/6 o celkové výměře 688 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady, která je uzavřena s manželi V***** a Z***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 160-2009-FaM/OMP ze dne 7.4. 2009, která je uzavřena s vlastníkem Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 s tím, že předmětem pronájmu bude část p.p.č 2527/6 o výměře 322 m2 v k.ú. Jablonec n.N. a nájemné ve výši 3.220,- + DPH. Účinnost od 1.8.2010

RM/199/2010

A. bere na vědomí

informaci o dopise pí Pokorné a p. Moravce ve věci Slunečních lázní, jejich nájmu a opravy s tím, že věc se předává k projednání do výboru pro hospodaření s majetkem města.

Vytvořeno 20.9.2010 13:30:08 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:22 | přečteno 1785x | Petr Vitvar
load