Usnesení rady 16/2010

Usnesení ze 16. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.09.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/153/2010

A. bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

RM/154/2010

A.1 bere na vědomí

dopis paní M*****Š*****, Jablonec nad Nisou a schvaluje
M*****Š*****návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 13, o velikosti 1+2 v objektu Liberecká 23/3507, Jablonec nad Nisou s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.2 bere na vědomí

dopis paní H*****P*****, Jablonec nad Nisou a schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 1. 045,- Kč za paní H*****P*****,
*****, Jablonec nad Nisou, váznoucí na bytě č.*****, Jablonec nad Nisou.

A.3 bere na vědomí

dopis paní Š*****K*****, Jablonec nad Nisou, neuděluje
výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou a doporučuje sl. K*****řešit svou bytovou situaci s pomocí rodiny, tj. matky, která je vlastníkem *****v Jablonci nad Nisou.

A.4 bere na vědomí

dopis manželů V*****a B*****M*****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje poskytnutí obecního bytu rodině manž. B*****a V*****M*****.

A.5 bere na vědomí

dopis paní A*****J*****, Jablonec nad Nisou a žádost zamítá pro neuhrazení jistiny dluhu

A.6 bere na vědomí

dopis pana P*****J*****, Jablonec nad Nisou s tím, že nájemní smlouva k bytu č. 93 v objektu F.L.Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou se prodlužuje na dobu určitou jeden rok .

A.7 bere na vědomí

dopis paní I*****P*****, Jablonec nad Nisou a schvaluje
záměr pronajmout paní I*****P*****v objektu O*****v Jablonci nad Nisou s tím, že byt stávající vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.8 bere na vědomí

dopis paní D*****M*****, Jablonec nad Nisou a trvá
na uvedení koupelny do původního stavu, a to do 14 dnů od převzetí tohoto rozhodnutí. Pokud nebudou ve stanovaném termínu práce započaty, nebude paní M*****již nájemní smlouva prodloužena a město uvede byt na náklady paní M*****do původního stavu. Dále pak, pokud případným protiprávním jednáním paní M*****vznikne městu škoda, zejména v souvislosti se shora zmíněnou dotací, bude město nuceno takovou škodu na paní M*****vymáhat soudní cestou.

A.9 bere na vědomí

dopis paní B*****K*****, Jablonec nad Nisou a uděluje
slečně B*****K*****výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

A.10 bere na vědomí

dopis paní R*****V*****, *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje
paní R*****V*****návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce *****, Jablonec nad Nisou s tím, že veškeré úpravy bytu si provede na vlastní náklady.

A.11 bere na vědomí

dopis paní D*****J*****, Jablonec nad Nisou neuděluje
paní D*****J*****, výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

A.12 bere na vědomí

dopis manželů J*****a Vl*****K*****, Jablonec nad Nisou a trvá na oprávněnosti žaloby na vyklizení bytu z důvodu trvající pohledávky k městu.

A.13 bere na vědomí

dopis pana R*****S*****, Jablonec nad Nisou, neschvaluje
panu R*****S*****pronájem obecního bytu a doporučuje
panu S*****se v případě zájmu při řešení své bytové situace zajímat i o ubytování na některé z městských ubytoven, kde je t. č. volná ubytovací kapacita, příp. se obrátit s požadavkem na pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

A.14 bere na vědomí

dopis pana J*****P*****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje
panu J*****P*****pronájem obecního bytu v objektu R*****v Jablonci nad Nisou.

A.15 bere na vědomí

dopis pana Ing. V*****S*****, Jablonec nad Nisou, neschvaluje panu V*****S*****pronájem jiného obecního bytu o velikosti 1+2 a doporučuje panu V*****S*****se v případě zájmu o volné bytové jednotky o velikosti 1+3 obrátit se na oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ, kde mu budou tyto nabídnuty, pokud budou ještě právně volné. A dále doporučuje řešit bytovou situaci výměnou bytu s jiným nájemcem.

B.15 ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, odpovědět na projednané dopisy.

RM/155/2010

A. potvrzuje

schválené návrhy na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schválené návrhy na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, v období, kdy nejednala Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 2. 7. do 1. 9. 2010, které schválil ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku MěÚ po předchozím projednání v poradě vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou dne 10. 8. 2010:

A.1 potvrzuje

návrhy na uzavření nájemních smluv:
E***** E*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
J***** a L***** R*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou; ***** Tanvald
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ř*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2863, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
G***** T*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Skřivánčí 12/1833, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
J***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.2 potvrzuje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
J***** a V***** R*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** J*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** Š*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** D*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** M***** a J***** V*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** R*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** a J***** Š*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Z*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** B*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** a K***** H*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 měsíc
J***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
P***** C*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
I***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 6 měsíců
G***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
M***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
M***** E*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
L***** E*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
M***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
M***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
Marku Křížovi, trv. Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
V***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
J***** P*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
V***** S*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A/4604, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 roky
M***** S*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Komenského 11/595 Jablonec nad Nisou
dobu určitou 1 rok
L***** M*****, trv. *****Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 3 měsíce
J***** a M*****N*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 6 měsíců
R***** Č*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 7/3052, Jablonec nad Nisou
dobu určitou 2 měsíce

A.3 potvrzuje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Horská 8A//4663, Jablonec nad Nisou:
M***** S*****, ***** trv. ***** Jablonec nad Nisou (býv. nájemce K***** V*****)
b. j. č. 11, Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou

B.1 schvaluje

návrhy na uzavření nájemních smluv:
J***** P*****, trv. *****, Smržovka
0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

B.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
V***** U*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Libercká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** S*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** D*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
O***** J*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** B*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M*****K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** M*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
E***** N*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** a A***** P*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18/2127, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** R*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Mírové náměstí 14/482, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** S*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** G*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rychnovská 37, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** V*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** K*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M*****T*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** Z*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** T*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
E***** B*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33/2682, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** O*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** Ch*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** M*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

B.3 schvaluje

v postupně uvolňovaných bytech v objektech Opletalova 31, 33, 35 a Petra Bezruče 54, které jsou pronajímány v rámci Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou (např. jako byty malometrážní), nájemné dle schváleného usnesení RM; ve stávajících obsazených bytech, které byly obsazovány jako byty zvláštního určení, bude ponecháno nájemné ve stávající výši.

B.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
Ing. J***** a H***** A*****, ***** trv. *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemci V***** a M***** P*****)
b. j. č. 6, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou
M***** L*****, ***** trv. *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce R***** K*****)
b. j. č. 18, Široká 14/4837, Jablonec nad Nisou

B.5 schvaluje

ukončení nájemních a ubytovacích smluv:
k ubytovací místnosti č. 9, o velikosti 1+1 v objektu Libercká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní K*****a L***** H*****)
k bytové jednotce č. 2, o velikosti 2+kk v objektu Široká 8/4864 v Jablonci nad Nisou (nájemce Z***** R*****)
k bytové jednotce č. 4, o velikosti 1+2 v objektu Smetanova 63/4291 v Jablonci nad Nisou (nájemci M***** a M***** D*****)
k bytové jednotce č. 36, o velikosti 1+1 v objektu Lípová 9/3521 v Jablonci nad Nisou (nájemce S***** S*****)
k bytové jednotce č. 24, o velikosti 0+1 v objektu Řetízková 11/3054 v Jablonci nad Nisou (nájemce K***** V*****)

RM/156/2010

A. schvaluje

navýšení kapacity školní jídelny Základní školy v Jablonci nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace z 220 na 260 jídel

RM/157/2010

A.1 schvaluje

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

výjimku z počtu žáků v 7. třídě Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

RM/158/2010

A.1 bere na vědomí

výroční zprávu společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. za rok 2009

A.2 bere na vědomí

výroční zprávu společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. za rok 2009

RM/159/2010

A.1 uděluje

souhlas s přijetím finančních darů účelově určených do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 5 511 035,-- Kč

A.2 uděluje

souhlas s přijetím věcných darů do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 273 748,-- Kč
Základní školu Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace ve výši 3,-- Kč
Základní školu Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace ve výši 12 798,-- Kč

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv
- ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
- ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

RM/160/2010

A. schvaluje

opravu v textu usnesení RM/150/2010, bod C., kdy
původní text:

C. trvá
v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 875/2010 ze dne 24.6.2010 na termínu zrušení společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou, o.p.s. ke dni 31.8.2010

se opravuje v čísle odkazovaného usnesení ZM na:

C. trvá
v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 872/2010 ze dne 24.6.2010 na termínu zrušení společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. ke dni 31.8.2010

RM/161/2010

A. schvaluje

úpravy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2010 v položkovém členění předložené organizacemi Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školskými příspěvkovými organizacemi dle důvodové zprávy

RM/162/2010

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.960/10 geometrickým plánem nově označenou jako díl
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1362 díl
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 519/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístupu.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2101/1, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 2101/19 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 724/8 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kokonín za účelem pozemku pod garáží
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2198/5, 2198/6, 2539, 1020 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 739/3 o výměře 2346 m2, st.p.č. 740/2 včetně garáže bez č.p./č.e. o výměře 93 m2, p.p.č. 743/4 o výměře 325 m2, p.p.č. 743/6 o výměře 303 m2, p.p.č. 743/9 o výměře 2406 m2, p.p.č. 743/10 o výměře 2235 m2, p.p.č. 743/11 o výměře 2418 m2, p.p.č. 743/12 o výměře 2269 m2, p.p.č. 743/13 o výměře 2436 m2 vše v k.ú. Rýnovice.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru darování p.p.č. 2609/8 o výměře 9464 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vybudování hospice pro Liberecký kraj

B. bere na vědomí

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1842 v k.ú. Jablonecké Paseky

RM/163/2010

A. bere na vědomí

informaci o změně stanov DPML, a.s. a obchodního názvu společnosti na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

B. pověřuje

místostarostu JUDr. Ing. Lukáše Pletichu předložit zastupitelstvu města materiál ke zvolení zástupce na jednání valné hromady

RM/164/2010

A. vydává

nařízení města Jablonec nad Nisou č. 2/2010 o určení míst ke stání na místních komunikacích

B.1 schvaluje

aktualizovaný Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonec nad Nisou

B.2 schvaluje

smlouvu o spolupráci při poskytování služeb mezi městem Jablonec nad Nisou a společnostmi Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. a ERIKA, a.s.

C. ruší

usnesení rady města č. 73/2010 ze dne 8. 4. 2010

RM/165/2010

A. odvolává

Pavla Langra
z Komise prevence kriminality


B. jmenuje

Petra Šikolu
do Komise prevence kriminality

RM/166/2010

A. bere na vědomí

vyjádření dopravního a silničního úřadu a odboru rozvoje k podnětu dopravní komise č. 5/2010, týkající se stížnosti p. Maška na nevhodné parkování vozidel v ul. Podhorská s tím, že v současné době rozpočet města neumožňuje zpevnění plochy u autobusového nádraží k parkování vozidel a tato otázka proto bude řešena při přípravě rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2011

RM/167/2010

A. schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města Mgr. Petra Tulpy do Jelení Góry
dne 12. září 2010.

RM/168/2010

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období

RM/169/2010

A. bere na vědomí

ústní informaci Ing. Tichého, vedoucího oddělení komunikace s veřejností MěÚ Jablonec n.N., o připravovaném vydání městského propagačního platidla s využitím znaku města Jablonec nad Nisou

RM/170/2010

A. bere na vědomí

předložený návrh na darování výpočetní techniky obci Bílý Kostel

B. souhlasí

s převodem výpočetní techniky dle důvodové zprávy

Vytvořeno 3.9.2010 11:45:15 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:21 | přečteno 1853x | Petr Vitvar
load