Usnesení rady 12/2010

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13. 5. 2010

USNESENÍ RM/109/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. výsledky hospodaření společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za 1. čtvrtletí 2010 dle předložených výkazů a důvodové zprávy

USNESENÍ RM/110/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

  1. výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2009 včetně účetní závěrky za rok 2009, přílohy účetní závěrky za rok 2009, zprávy o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2009
  2. zúčtování hospodářského výsledku ve výši 304 679,91 Kč z účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízením na účet 429 - Neuhrazené ztráty z minulých let v souladu s Vyjádřením Dozorčí rady pro jednání rady města

B. b e r e n a v ě d o m í

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Vyjádření Dozorčí rady pro valnou hromadu: a) k účetní závěrce společnosti za rok 2009 b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2009 c) k Zprávě o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2009 d) Výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2009

USNESENÍ RM/111/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. ing. Václava Doležela (dekret číslo 0072) jako auditora obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. pro roky 2010 až 2014

USNESENÍ RM/112/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

v y s l o v u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Rámcové dohody o dodávce pohonných hmot s OMV Česká republika, s.r.o., která je přílohou důvodové zprávy

V Jablonci nad Nisou 13. 5. 2010.

Tento soubor usnesení rady pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 1.6.2010 12:25:34 | přečteno 1494x | Petr Vitvar
load