Usnesení rady 08/2010

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 22.4.2010

USNESENÍ RM/77/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

řešení zabezpečení dětí předškolního věku v době přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin v roce 2010 dle návrhu uvedeného v bodech A-E důvodové zprávy formou smluvního zajištění s externími subjekty

B. s c h v a l u j e

příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodu A důvodové zprávy

C. u k l á d á

Petru Vobořilovi, místostarostovi zajistit vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a splní podmínky uvedené v bodě B důvodové zprávy

USNESENÍ RM/78/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s o u h l a s í

v souladu s § 32a odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb. s podepsáním dodatku Smlouvy o partnertsví mezi Základní školou Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace (Příjemce dotace) a Masarykovou základní školou a Obchodní akademií Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace (Partner 1) ve znění uvedeném v důvodové zprávě

USNESENÍ RM/79/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

d o p o r u č u j e

v souvislosti s podnětem komise prevence kriminality č. 3/2010 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. bezplatně pronajmout atletický stadion Střelnice společnosti Sport bez předsudků - Zaviko International, s.r.o., Beroun na akci „Sport bez předsudků 2010 - Liberecko bez předsudků“ konanou předběžně dne 25.5.2010.

V Jablonci nad Nisou 22.4.2010

Tento soubor usnesení rady pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 1.6.2010 14:14:01 | přečteno 1438x | Petr Vitvar
load