Usnesení rady 04/2010

Usnesení ze 4. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 8. 4. 2010

USNESENÍ RM/58/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o kontrole plnění usnesení rady města

USNESENÍ RM/59/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e
 1. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:
  1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou P >******* G >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou
  1+1, Liberecká 25/3508, Jablonec nad Nisou V >*******S >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 2 měsíce
 2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:
  1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou MUDr. J >******* A >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou M >******* Č >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou K >******* G >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou L >******* H >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou M >******* Ch >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou I >******* K >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  1+2, 28. října 16/1858, Jablonec nad Nisou S >******* P >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  1+1, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou L >******* Č >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  3+kk, Široká 14/4837, Jablonec nad Nisou E >******* Š >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  0+1, Opletalova 33/2683, Jablonec nad Nisou I >******* P >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců
  0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou M >******* P >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  3+kk, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou I >******* Ž >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
  1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou J >******* Š >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
  3+kk, Široká 20/4790, Jablonec nad Nisou B >******* J >*******, zast. zákonným zástupcem p. H >******* K >*******, trv. >******* Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
 3. návrhy na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacím jednotkám:
  1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou J >*******a O >******* F >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
  0+1, Střelecká 7/1638, Jablonec nad Nisou Z >******* K >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce
 4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
  b.j. č. 17, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou J >******* Z >*******, >******* trv. Janov nad Nisou >******* (býv. nájemce D >******* S >*******)
  j. č. 9, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou A >*******Ř >*******, >*******, trv. >******* Tanvald (býv. nájemce J >*******S >*******)
  j. č. 16, Široká 8/4864, Jablonec nad Nisou MUDr. J >******* A >*******, >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce K >******* J >*******)
 5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul.
  F. L. Čelakovského: b. j. č. 3, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou M >******* K >*******, >******* trv. >*******, Praha 3 (býv. nájemce R >******* L >*******)
 6. M >******* V >*******, bytem >*******, Jablonec nad Nisou slevu ve výši 10 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu od 1. 1. 2010 do doby odstranění uvedených závad
B. s o u h l a s í

s dohodou o výměně bytů mezi A >******* V >*******, trvale bytem >*******, Jablonec nad Nisou a R >******* S >*******, trvale bytem >*******, Tanvald

USNESENÍ RM/60/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í
 1. dopis paní S >*******V >*******a neuděluje jí výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou
 2. dopis pana J >*******Š >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemního bytu č.14 o velikosti 1+2 v domě >*******panu J >*******Š >*******
 3. dopis paní H >*******J >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje jí prominutí penále.
 4. dopis pana M >*******S >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje mu prominutí penále.
 5. dopis pana >*******. B >*******M >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje mu prominutí penále
 6. dopis paní G. T >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje záměr pronajmout jí obecní byt >*******, Jablonec nad Nisou, s tím, že stávající vrátí městu.
 7. dopis paní M >*******K >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje záměr pronajmout jí obecní byt >*******, Jablonec nad Nisou s tím, že stávající vrátí městu
 8. dopis paní J >*******N >*******, Jablonec nad Nisou, a neuděluje jí výjimku z pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou
 9. dopis manželů A >*******a F >*******V >*******, Jablonec nad Nisou, a neuděluji jim výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou
 10. slečny P >*******R >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a doporučuje jí řešit svoji bytovou situaci výměnou bytu s tím, že případné kontakty lze získat i na oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ
 11. dopis pana V >*******U >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje mu prominutí dluhu ve výši 500,- Kč, pokutu za opožděně uhrazený ubytovací poplatek za byt č. 2, o velikosti 1+0 s částečným příslušenstvím, umístěném v objektu č.p. 2342 - bytovém domě, na adrese >*******v katastru a obci Jablonci nad Nisou, zapsaném na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště v Jablonci nad Nisou, který mu vzniknul za období 3/2010.
 12. dopis pana O >*******E >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje prominutí poměrné části dluhu za pololetní zálohy za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v období od 7/2009 do 12/2009, a to ve výši odpovídající měsíci lednu a únoru 2009, tj. 2.875,- Kč
 13. dopis pana Z >*******R >*******, >*******Jablonec nad Nisou, a schvaluje návrh na uzavření nájemní smlouvy pro Z >*******R >*******na dobu určitou 3 měsíce.
 14. dopis pana J >*******F >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a schvaluje mu prominutí penále.
 15. dopis pana M >*******S >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje mu prominutí penále
 16. dopis pana M >*******M >*******, Jablonec nad Nisou, a schvaluje mu prominutí penále.
 17. dopis paní M >*******K >*******, >*******, Jablonec nad Nisou
 18. dopis manželů J >******* a V >******* K >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a
schvaluje

a) panu V >******* K >*******, >******* a paní J >******* K >*******, >******* oba bytem >*******Jablonec nad Nisou, prodloužení nájemní smlouvy na byt č. >*******, v budověč.p. >******* - bytovém domě v Jablonci nad Nisou, na adrese >*******na dobu 3 měsíců

b) panu V >******* K >*******, >*******a paní J >******* K >*******, >*******, oba bytem >*******Jablonec nad Nisou, prominutí dluhu ve výši 4.201,- Kč na poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného za byt č. >*******, v budově >******* - bytovém domě v Jablonci nad Nisou, na adrese >*******za období od 9/2004 - 3/2010

B. u k l á d á Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

odpovědět na uvedené dopisy.

USNESENÍ RM/61/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. ukončení nájemní smlouvy č. 10/NP/2003/REKA (garáž u objektu V Aleji 6), uzavřené dne 1.6. 1996 s panem L >*******Š >*******, bytem >*******Jablonec n.N., a to dohodou k 31.5. 2010.
 2. uzavření dohody o umístění anténní technologie za účelem umístění internetového připojení a příslušných komponentů na objektu a v objektu č.p. 3763/16 (Na Vršku) v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ERKOR s.r.o., se sídlem Přemyslova 30, PSČ 501 68, Hradec Králové, IČ 47472995, za podmínek stanovených vlastníkem objektu. Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 5. 2010, přičemž úhrada za umístění internetového přijímače a technologie bude činit 1000,- Kč/rok + DPH.
 3. uzavření dohody o umístění anténní technologie za účelem umístění internetového připojení a příslušných komponentů na objektu a v objektu Liberecká 3507/25 - 3510/29 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ERKOR s.r.o., se sídlem Přemyslova 30, PSČ 501 68, Hradec Králové, IČ 47472995, za podmínek stanovených vlastníkem objektu. Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.5. 2010, přičemž úhrada za umístění internetového přijímače a technologie bude činit 1.000,- Kč/rok + DPH.

USNESENÍ RM/62/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 163 v k.ú. Rýnovice za účelem přístupu
 2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1011/22 o výměře 144 m, části p.p.č. 694/3 o výměře 33 m2 a části p.p.č. 696/4 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N.
 3. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 844/30, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 1094 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží.
 4. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3901 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vypořádání pozemku pod stavbou řadové garáže.
 5. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2275/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění odpadové nádoby.
 6. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2544 o výměře 1 m2 části p.p.č. 142 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání pozemků pod reklamními hodinami.
 7. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č 2035/1 o výměře 231 m2 a p.p.č. 2393/1 o výměře 131 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby administrativně výrobního objektu.
 8. zveřejnění záměru pronájmu garáže bez č.p./č.e. na st.p.č. 1133 v k.ú. Jablonec nad Nisou (ulice V Aleji) o celkové výměře 16,5 m2.
 9. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3316/11 obálkovou metodou v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 v 5. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

USNESENÍ RM/63/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993 na pronájem části p.p.č 1135/1 v k.ú. Mšeno n.N., s panem J >******* K >*******Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.4.2010.
 2. ukončení nájemní smlouvy č. 798-2007-FaM/OMP ze dne 28.1. 2007 na pronájem p.p.č. 162 o výměře 397 m2 a p.p.č. 163 o výměře 167 m2 vše v k.ú. Rýnovice, která je uzavřena s paní I >******* N >******* Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.4.2010.
 3. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 543-2009-FaM/OMP na pronájem části p.p.č. 403/392 o výměře 26m2 zaúčelem umístění stánku na prodej drobného občerstvení, která je uzavřena s paní L >******* K >******* Liberec 30, IČ 693 92 986, z důvodu neplacení nájemného.
 4. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvěč. 48-2009-FaM/OMP ze dne 20.4.2009 a to tak, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.09.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.05.2011 a o kolaudační souhlas bude zažádáno nejpozději do 30.06.2013. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok ode dne, kdy bude lokalita dopravně přístupná. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
 5. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvěč. 713-2006-FaM/OMP ze dne 2. 7. 2007 s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude zažádáno do 30. 9. 2010. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.
 6. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 491-2003-FaM/OMP ze dne 24.11.2003, která je uzavřena se společností STAVEX-GH, v.o.s., se sídlem Panenská 2932/48, Jablonec n.N, IČ 64650677.
 7. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 46-2003-OF/OMP ze dne 27.1.2003, která je uzavřena s panem P >******* K >*******Jablonec n.N.
 8. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 560-2007-FaM/OMP ze dne 6.2.2008, která je uzavřena se společností Masný průmysl Česká Lípa, s.r.o., Zákupy, Borská 58, IČ 252 65 750.

USNESENÍ RM/64/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e ponechání objektu č.p. 1917 (Liberecká 158), k.ú. Jablonec nad Nisou ve skupině „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví) a provést demolici objektu v nejkratším termínu.

B. u k l á d á Ing. Liboru Jakoubkovi, řediteli odboru rozvoje, uplatnit na červnovém jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou do rozpočtových změn požadavek na finanční prostředky na realizaci demolice objektu, uvedeného v bodě A.

USNESENÍ RM/65/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. u d ě l u j e Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. souhlas s přijetím věcných darů ve výši 2.069,-- Kč a účelově určených peněžitých darů v celkové výši 16.000,-- Kč, jmenovaných v důvodové zprávě, za období od 1.1. do 31.3. 2010 do svého vlastnictví

B. p o v ěř u j e

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

USNESENÍ RM/66/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČO: 254 34 411, se sídlem v Jablonci nad Nisou, v ulici U Stadionu 1/4586, s ing. Milanem Maturou, nar. >*******, bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******ve znění, které tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

USNESENÍ RM/67/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

návrhy jednotlivých komisí RM na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů a tělovýchovy a sportu.

B. u k l á d á Petru Vobořilovi, místostarostovi města předložit návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 Zastupitelstvu města.

USNESENÍ RM/68/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s ch v a l u j e

Metodiku postupu při vymáhání dluhů ve znění dle důvodové zprávy

USNESENÍ RM/69/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e

Žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje 2010 G-24 "Podpora prevence kriminality" na projekty města Jablonce nad Nisou "Sportovní aktivity" "Příměstský tábor" "Dědečku, babičko, zahrajme si maličko"

B. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, zabezpečit předložení žádosti do 15. dubna 2010 na odbor sociálních věcí, bezpečnosti a národnostních menšin Krajského úřadu Libereckého kraje

USNESENÍ RM/70/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í podnět dopravní komise číslo 2/2010 a 3/2010 vč. vyjádření dopravního a silničního úřadu MěÚ Jablonec nad Nisou k těmto podnětům.

B. u k l á d á Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku, řešit otočku a zastávku autobusů MHD v Jabloneckých Pasekách a o splnění úkolu informovat radu města na jednání v květnu t.r.

USNESENÍ RM/71/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období

USNESENÍ RM/72/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2009.

USNESENÍ RM/73/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í předložený materiál Modernizace kamerového a dohlížecího systému - zpoplatnění parkovacích míst pomocí SMS a

B. s o u h l a s í s navrženou parkovací plochou (parkoviště na Horním náměstí) i cenou po dobu testovacího režimu (13,-Kč za SMS) s tím, že po jeho vyhodnocení budou schválené ceny zařazeny do platného ceníku.

C. s ch v a l u j e cenu po dobu testovacího režimu (13,- Kč za SMS) s tím, že po jeho vyhodnocení budou schválené ceny zařazeny do platného ceníku.

USNESENÍ RM/74/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s ch v a l u j e

Smlouvu o odstraňování vozidel, tvořících překážku silničního provozu, s Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o., včetně novelizovaného ceníku upřesněného při jednání RM, který je přílohou důvodové zprávy, a to s platností od 1. května 2010.

USNESENÍ RM/75/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s ch v a l u j e

zahraniční služební cestu Mgr. Petra Tulpy, starosty města, do Jelení Góry v průběhu měsíce dubna 2010.

USNESENÍ RM/76/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

jednatelům obchodních společností, založených městem Jablonec nad Nisou, předávat materiály pro jednání rady města prostřednictvím oddělení řízení organizací a rozpočtu Odboru financí a majetku MěÚ tak, aby mohly být předkládány radě města plnohodnotně v SW T-mapy.

V Jablonci nad Nisou 8. 4. 2010

Poznámka: Toto je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplné verze dokumentu je k nahlédnutí na městském úřadě.

Vytvořeno 26.4.2010 11:15:24 | přečteno 1834x | Petr Vitvar
load