Usnesení rady 03/2010

Usnesení ze 3. zasedání Rady města Jablonce nad Nisou konaného dne 11. března 2010

Usnesení RM č. 37/2010

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 38/2010

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

F. L. Čelakovského 4/3676

MUDr. A. V., trv. ., Karlovy Vary

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 25/3508

J. F., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

0+1

Na Vršku 16/3763

D. V., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Liberecká 29/3510

Z. S., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Na Úbočí 14/4326

M. L., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Palackého 42/3763

L. D., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

P. S., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Úbočí 21/4325

V. K., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok
nájemné je stanoveno smluvní ve výši 5.505,- Kč/měsíc

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 10/3855

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

B. M.

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

Široká 12/4857

J. M.,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
P. M., trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

E. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Mírové náměstí 14/482

P. R., trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

2+kk

Široká 24/4798

L. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rychnovská 37

L. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

Z. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

B. Němcové 54/4403

M. a V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2+kk

Široká 26/4797

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2683

A. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3. návrh na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacích jednotkám:

0+1

Liberecká 146/2342

I. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

J. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

R. L.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

4. a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 2, o velikosti 2+kk v objektu č. p. 4864, Široká 8 v Jablonci nad Nisou (nájemce Zdeněk Remsa)

b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 16, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3855, Na Vršku 10 v Jablonci nad Nisou (nájemci Vladimír a Jitka Karlovi)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 19

Široká 21/4787

Mgr. L. K., nar. .1963,
trv. ., Mladá Boleslav
(býv. nájemce Jiří Klimánek)

6. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 1. 2009 s p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou na pronájem ubytovacích jednotek v objektu č. p. 3521 v Jablonci nad Nisou, Lípová 9 a to tak, že nájemné bude upraveno na 46,23 Kč/m2/měsíc + DPH bez záloh za služby, a to s účinností od 1. 4. 2010.

Usnesení RM č. 39/2010

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Z. Ohnutkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. trvá

na svém usnesení č. 2/2010/2.c) ze dne 14. 1. 2010, kterým schválila ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3055, . v Jablonci nad Nisou pro manžele Ohnutkovi

B) dopis paní Marie Řebíčkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

paní Marii Řebíčkové, nar. .1935, bytem v Jablonci nad Nisou, .. ., prominutí dluhu ve výši 7.906,- Kč na poplatku z prodlení za nájem bytu č. 4, o velikosti 1+3 s částečným příslušenstvím, umístěném v 3. nadzemním podlaží objektu č.p. 180 na adrese ., v katastru Proseč nad Nisou, obci Jablonci nad Nisou, který jí vzniknul za období 11/2003 - 12/2003.

C) dopis paní Alexandry Michalíkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronajmout manž. Michalíkovým obecní byt o velikosti 1+1 s tím, že byt stávající vrátí městu. K nově pronajatému bytu bude sepsána nájemní smlouva na dobu určitou a stanovena další podmínka nutnosti splácet dlužné nájemné k bytu č. 7 v objektu ., Jablonec nad Nisou.

D) dopis paní Jany Jeřábkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

vrácení již zaplacených poplatků z prodlení paní Janě Jeřábkové, nar. ..1966, bytem ., 46604 Jablonec nad Nisou

E) dopis paní Hany Korcinové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

paní Haně Korcinové, nar. . 1952, bytem v Jablonci nad Nisou, ., prominutí dluhu ve výši 900,50,- Kč na poplatku z prodlení vztahující se k bytu č. 66 v objektu č.p. 3763 v ulici Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou, který jí vzniknul za pozdní platbu vyúčtování služeb za rok 2008.

F) dopis pana Miroslava Přibyla, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. ruší

usnesení č. 14/2010/A/1 ze dne 14. ledna 2010, kterým byl vypovězen nájem bytu č. 10 v objektu č.p. 2127 na adrese ., Jablonec nad Nisou pod podmínkou uzavření dohody o skončení nájmu bytu.

3. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. č. 10 v objektu č.p. 2127 na adrese .., Jablonec nad Nisou na dobu 6 měsíců, s možností prolongace za podmínky plnění povinností nájemce.

G) dopis paní Blanky Kiferové, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neuděluje

t. č. výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

H) dopis paní Michaely Kováčové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronajmout paní Michaele Kovačové obecní byt o velikosti 1+3 nebo 1+4 s tím, že byt stávající vrátí městu.

Usnesení RM č. 40/2010

Vyhodnocení Akčního plánu KP 2009

Rada města Jablonce nad Nisou

A) bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plánu I. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou za rok 2009

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, předložit vyhodnocení Akčního plánu za rok 2009 Zastupitelstvu města

Usnesení RM č. 41/2010

Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

Rada města Jablonce nad Nisou

A) doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle návrhu komise humanitní péče RM.

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, předložit návrh rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro r. 2010 poskytovatelům sociálních služeb Zastupitelstvu města.

Usnesení RM č. 42/2010

Objekty města ve špatném technickém stavu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o objektech ve špatném technickém stavu v majetku města a

A) bere na vědomí

zprávu o postupu realizace řešení celkem 32 sledovaných objektů ve špatném technickém stavu

B) ukládá

Ing. Renatě Vítové a Ing. Vladimíru Zemínovi, ředitelům odborů MěÚ

předložit RM ve IV.čtvrtletí 2010 zprávu o postupu řešení objektů uvedených v příloze č. 1 této zprávy.

Usnesení RM č. 43/2010

Telekomunikační služby

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o záměru provedení aukce na výběr dodavatele telekomunikačních služeb z důvodu předpokládaných úspor

A) schvaluje

provedení elektronické aukce na výběr jediného dodavatele telekomunikačních služeb pro město Jablonec nad Nisou a městem založené a zřízené organizace prostřednictvím mandátní smlouvy s firmou eCentre a.s.

B) ukládá

ředitelům a jednatelům městem založených a zřízených organizací se na záměru uvedeném v bodě A) aktivně a vstřícně podílet, a to mimo jiné i podpisem smlouvy „o společném postupu“ v této věci

Usnesení RM č. 44/2010

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. - dodatek nájemní smlouvě

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o uzavření dodatku k nájemní smlouvě

schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP ze dne 18. 2. 2002 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 4586/1, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, a to tak, že upravuje předmět nájmu dle důvodové zprávy. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení RM č. 45/2010

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1445 (Revoluční 17a) včetně st.p.č. 1224 a p.p.č. 2232/13 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) s tím, že objekt bude zveřejněn bez minimální ceny.

2. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1340/1 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+1 a celkové výměře 32,9 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 329/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

3. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1340/2 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+0 a celkové výměře 39,5 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 395/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

4. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1340/4 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+3 a celkové výměře 68,5 m2 ve 2. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 685/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

5. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1340/6 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+2 a celkové výměře 60,1 m2 ve 3. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 601/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

6. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1340 o celkové výměře 249,3 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 2493/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 46/2010

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1. pronájem p.p.č. 1331/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vybudování víceúčelového hřiště s letní scénou, parkovou úpravou a herními prvky pro Dům dětí a mládeže Vikýř, příspěvková organizace, Podhorská 49, Jablonec n.N., IČ 75122294. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 1.000,- Kč/rok.

2. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2136/4, 2494 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou („přípojka NN k p.p.č. 2147/15, ulice Kokonínská“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2469/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou („kanalizační přípojka splaškových vod k objektu č.p. 265 na st.p.č. 491 v k.ú. Jablonec n.N., Milířová“) s manželi Zuzanou a Vlastimilem Kolomazníkovými, bytem Olbrachtova 605/11, Liberec XV a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1896, 1888 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou („Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Jablonec n.N. - Tanvald, přeložka plynovodní přípojky“) se společností RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 955 67, a investorem stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2171/2 v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Dlouhá, kabely NN pro objekt č.p. 2236/45) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1148/3 v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Podzimní, přeložka pojistkové skříně) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2330/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou („revitalizace sportovního areálu Srnčí důl - přípojka NN“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1119, 1368 vše v k.ú. Proseč nad Nisou („vrchní kabelové vedení NN, ulice Jabloňová“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/bm + DPH.

9. změnu usnesení č. 177/2009 ze dne 10.9. 2009a to tak, že bude uzavřen dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 663-2008-FaM/OMP ze dne 19.11.2009 a to tak, že o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30.10.2010. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

10. uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 337-2006-FaM/OMP ze dne 29.9.2006 s tím, že o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.10.2011, s účinností od 1.4.2009 a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby převodu vlastnictví nebo do doby zániku smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP.

11. uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 239/2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti ISI, spol. s.r.o., IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle a to na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemku nebo do odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději však do 31.12.2013. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok s tím, že v případě nedodržení termínu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude nájemné zpětně dopočítáno do výše 35,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 47/2010

Navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace o 15 míst - odloučené pracoviště Husova 3

Usnesení RM č. 48/2010

Pronájem vodohospodářských děl SVS a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech vodohospodářských děl

schvaluje

pronájem

1.Kanalizace v ulici Řetízková (délka sítě 38,09 metrů )

2. Kanalizace Proseč nad Nisou II. etapa (délka sítě celkem 615,60 m)

3. Vodovod Proseč nad Nisou II. etapa (délka sítě celkem 652,34 m)

Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouvy na vodohospodářská díla budou uzavřeny na dobu určitou, do doby převodu děl do majetku SVS. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

Usnesení RM č. 49/2010

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

schvaluje

výpověď z nájmu bytu č. 5, o velikosti 0+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 2343, k.ú. Jablonec nad Nisou na adrese Liberecká 148, Jablonec nad Nisou, nájemci J K, nar.. 1956, bytem , Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J. K. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 50/2010

Jednací řád rady města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke změně jednacího řádu rady města a

schvaluje

nové znění Jednacího řádu Rady města Jablonce nad Nisou

Usnesení RM č. 51/2010

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke změně organizačního řádu MěÚ a

stanovuje

od 1.4.2010 počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 285

Usnesení RM č. 52/2010

Podání projektu „Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů Městského úřadu Jablonec nad Nisou“

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

souhlasí

s podáním projektu „Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů Městského úřadu Jablonec nad Nisou“ do Výzvy č. 57 vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Usnesení RM č. 53/2010

Informace o činnosti oddělení interního auditu, stížností a kvality za rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o činnosti oddělení interního auditu, stížností a kvality za rok 2009 a

bere jej vědomí

Usnesení RM č. 54/2010

Jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady Městského divadla v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

A) bere na vědomí

1. ukončení mandátu členů Správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. pana Ing. Romana Gaala, pana Bc. Ondřeje Friče, Ing. Zdeňka Janečka a MUDr. Alexandry Jörgové a ukončení mandátu člena dozorčí rady Blanky Ježkové k datu 14. dubna 2010.

2. Správní radou učiněnou kooptaci Ing. Romana Gaala do dozorčí rady za odstoupivšího Jaroslava Zemana na dobu do 14. 4. 2011

B) jmenuje

do správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2010 pro funkční období tříleté v tomto pořadí:

1. Jaroslav Zeman

2. Petr Vobořil

3. Ing. Zdeněk Janeček - obnovení mandátu

4. MUDr. Alexandra Jörgová - obnovení mandátu

do dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2010 pro tříleté funkční období:

Blanka Ježková - obnovení mandátu

Usnesení RM č. 55/2010

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise dopravní, komise pro rozvoj a podporu podnikání, komise pro ochranu životního prostředí a

A. podnět komise dopravní č. 1/2010

bere na vědomí

s tím, že problematikou kategorizace silnic se bude na návrh místostarosty města Ing. Otakara Kypty zabývat jednání zastupitelstva

B. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 1/2010

bere na vědomí

s tím, že koordinátorem zpracování nového územního plánu a tím i koordinátorem rozvoje podnikatelských ploch je úřad územního plánování MěÚ, s kterým lze tuto problematiku konzultovat

C. podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 1/2010

1. bere na vědomí

2. souhlasí

se zařazením „Revitalizaci Novoveského koupaliště“ do priorit žádostí o dotační podporu

D. podnět komise kulturní č. 1/2010

1. bere na vědomí

2. souhlasí

po prošetření věci kulturní komisí s vyplacením finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč občanskému sdružení 303 FM.

Usnesení RM č. 56/2010

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 57/2010

Změna v komisi

Rada města Jablonec nad Nisou projednala diskusní vystoupení místostarosty Petra Vobořila a

A) odvolává

z komise pro sport a tělovýchovu pana Jana Tkáče

B) jmenuje

do komise pro sport a tělovýchovu Ing. Milana Maturu

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Petr Vobořil
místostarosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 8.4.2010 9:43:09 | přečteno 1905x | Petr Vitvar
load