Usnesení rady 02/2010

Usnesení z 2. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 11. února 2010

Usnesení RM č.19/2010

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.20/2010

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Skřivánčí 66/3058

O. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Smetanova 63/4291

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Lípová 9/3521

S. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu 6 měsíců

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Rybářská 8B/4604

J. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2683

L. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 23/3507

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

R. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Palackého 65/4424

M. R.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Spojovací 4/3316

B. B.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

V. U.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Podzimní 54/1654

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 5/3051

Š. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 13/3057

I. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 9/3053

I. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 10/3855

E. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 10A/4605

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8Aa/4604

M. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

Z. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. návrh na uzavření ubytovacích smluv k ubytovacím jednotkám:

1+1

Liberecká 146/2342

J. a D. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

L. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

4a) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 14, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 2343, Liberecká 148 12 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný P. P.)

4b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 38, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 3521, Lípová 9 v Jablonci nad Nisou (nájemce M. D.)

5. poskytnutí 3 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2010, a to 1 b. j. pro zaměstnance Městské policie Jablonec nad Nisou, 1 b. j. pro zaměstnance p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou a 1 b. j. pro zaměstnance p. o. Městská knihovna Jablonec nad Nisou.

6. poskytnutí slevy z nájemného u níže uvedených nájemců obecních bytů:

pro pana B. U., paní E. Ž., paní H. K., paní A. D., pana J. V., pana Z. T., všichni bytem Jablonec nad Nisou ve výši 10 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu, a to od 1. 1. 2010 do doby odstranění uvedených závad

7. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 7

F. L. Čelakovského 4/3676

V. P., nar. . 1983,
trv. ., Klatovy
(býv. nájemce M. P.-K.)

8. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Lesní 6B/4660, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 12,

1+3

Lesní 6B/4660

V. D., nar. .. 1991,
trv. ., Rychnov u Jablonce n. N.
(býv. nájemce M. D.)

Usnesení RM č. 21/2010

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Miroslavy Živné, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neuděluje

paní Miroslavě Živné výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

B) dopis paní Naděždy Vackové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

paní Naděždě Vackové pronájem jiného obecního bytu o velikosti 1+1

3. doporučuje

paní Naděždě Vackové se v případě zájmu o volné bytové jednotky o velikosti 1+3 obrátit se na oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ, kde jí budou tyto nabídnuty, pokud budou ještě právně volné. Dále doporučuje řešit bytovou situaci výměnou bytu s jiným nájemcem.

C) dopis ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

řešení bytové záležitosti paní MUDr. A. T. V., lékařky ARO p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

3. doporučuje

řešit MUDr. A. T. V. bytem v obecním zájmu

D) dopis paní Doris Tandlerové, ., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

s tím, že aktuálně platný ceník jízdného v kategorii cestujících „důchodci 70 - 80 let“ se nyní nebude měnit

E) dopis pana Hynek Šebek, Jiřetín pod Bukovou 110

1. bere na vědomí

2. souhlasí
s navrženým obsahem odpovědi a jejím odesláním místostarostou Ing. Otakarem Kyptou.

F) dopis pana Jiřího Rona, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. uděluje

panu Jiřímu Ronovi výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou.

G) dopis paní N.D., ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1+1 v objektu Řetízková 9 v Jablonci nad Nisou pro paní N. D. s tím, že stávající byt vrátí městu.

H) dopis paní J. F., ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronajmout paní J. F. obecní byt č. 14 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 25/3508 v Jablonci nad Nisou s tím, že byt stávající vrátí městu.

I) případ RNDr. Františka Řehoře, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

J) případ paní Edity Nejedlé, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

K) případ Ing. Petra Hostaše, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

L) případ Petra Havla, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

M) případ Petra Linharta, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

N) případ Věry Čejkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

O) případ Milady Kučerové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

P) případ Vladimíra Hoffmana, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje prominutí penále

Q) dopis paní M. G., ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 3 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 148/2343 v Jablonci nad Nisou pro paní M. G., s tím, že stávající ubytovací jednotku stávající vrátí městu.

R) dopis paní M. K., ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. trvá

na svých usneseních č. 150/2008/C ze dne 28. 8. 2008 a č. 213/2008/B ze dne 6. 11. 2008

3. nesouhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě Rybářská 10B/4605 s paní M.K., trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, na dobu neurčitou.

S) dopis Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

řešení bytové záležitosti pana MUDr. Č. T.

3. doporučuje

ubytovat MUDr. Č. T. na ubytovně nemocnice v objektu Lípová 9, Jbc, kde jsou t.č. volné ubytovací jednotky

T) dopis paní M. J., ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronajmout bytovou jednotku č. 2 v objektu Pobřežní 21/3919 manž. M. a B. J., resp. po rekolaudaci této bytové jednotky bude nájemcem osoba se zdravotním postižením, s tím, že stávající byt vrátí městu.

Usnesení RM č. 22/2010

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1. paní Lucii Pokorné, IČ 12045608, s místem podnikání Stříbrná 2239/6, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, započtení nákladů v celkové výši 238.800,- Kč (včetně 20% DPH) na nezbytné opravy objektu slunečních lázní oproti nájemnému formou postupného započítávání oproti splátkám nájemného ve výši 50 % z každé splátky, přičemž výše upraveného nájemného bude činit 3.750,- Kč/ měsíc s platností od 1. dubna 2010 až do úplného započtení investic s tím, že tato částka se bude ročně navyšovat poměrnou částkou o míru inflace.

2. poskytnutí slevy na nájemném za pronájem nebytového prostoru o výměře 156 m2 v objektu Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou, společnosti HUSKY CZ s.r.o., IČ 25101625, se sídlem Huťská 2985/5, PSČ 141 00 Praha 4, Záběhlice, v celkové výši 15.000,- Kč.

Usnesení RM č. 23/2010

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 338/3 a části p.p.č. 338/67o celkové výměře cca 1745 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zázemí k hotelu Sport.

2. zveřejněnízáměru prodeje p.p.č. 350 o výměře 48 m2 v k.ú. Proseč n. N.

3. zveřejněnízáměru směny části st.p.č. 23/2 nově označené jako p.p.č. 3011 o výměře 43 m2, části p.p.č. 2940 nově označené jako p.p.č. 2940/2 o výměře 5 m2 a části p.p.č. 2852 nově označené jako p.p.č. 2852/2 o výměře 20 m2 (celková výměra 68 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N.

4. zveřejněnízáměru směny p.p.č. 4 o výměře 233 m2 v k.ú. Lukášov ve vlastnictví města Jablonce n. N.

5. zveřejněnízáměru prodeje p.p.č. 701/2 o výměře 592 m2 v k.ú. Kokonín.

6. zveřejnění prodeje části p.p.č. 746/1 v k.ú. Kokonín

7. zveřejněnízáměru prodeje části p.p.č. 693 a části p.p.č. 692/1 vše v k.ú. Mšeno n. N.

8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 855/4 o celkové výměře 319 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

9. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1950/1 v objektu Podhorská 89/1950 o velikosti 1+3 a celkové výměře 104,2 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1042/6331 na společných částech domu a stavební parcele č. 1802, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.

10. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1399/1 v objektu Raisova 2/1399 o velikosti 1+2 a celkové výměře 66,9 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 669/3387 na společných částech domu a stavební parcele č. 1295, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.

11. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 71/5 v objektu Palackého 73/71 o velikosti 1+1 a celkové výměře 39,2 m2 ve 2. nadzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 392/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.

12. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 71/7 v objektu Palackého 73/71 o velikosti 1+0 a celkové výměře 57,4 m2 ve 3. nadzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 574/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.

13. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 71/8 v objektu Palackého 73/71 o velikosti 1+1 a celkové výměře 37,1 m2 ve 3. nadzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 371/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.

14. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 71/9 v objektu Palackého 73/71 o celkové výměře 32,8 m2 v 1. podzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 328/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.

Usnesení RM č. 24/2010

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1. pronájem části p.p.č. 1591 o výměře 40 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na občerstvení pro D. K., bytem ., Jablonec n.N. IČ 401 81 545. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 16.000,- Kč/rok.

2. ukončení nájemní smlouvy č. 279-2009-FaM/OMP ze dne 28.5. 2009 na pronájem části p.p.č. 362 o výměře 15 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby jímacího objektu pro závlahu in-line hřiště s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05, a to dohodou.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 303 v k.ú. Jablonec n.N. (Park Tyršovy sady, přeložka kabelů NN pro úpravy parku) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví 500,- Kč za umístění rozvodové skříně a 90,- Kč/m2 + DPH.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1257, 1144/7, 1144/9 v k.ú. Mšeno n.N. („kabelová přípojku NN“) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

5. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části st.p.č. 2157 (průjezd) v k.ú. Jablonec n. N za účelem přístupu pro Městskou policii a občanů, kteří využívají jejich služeb s vlastníkem panem Nguyen Du Tiepem, bytem nám. Sokolovské 311/2, 46001 Liberec II. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do doby vybudování nového vchodu do objektu č.p. 402 (Kamenná 11) v Jablonci n. N. Nájemné stanovit ve výši 2.500,- Kč/měsíc s tím, nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou platností od 1. 9. 2009.

Usnesení RM č. 25/2010

Kontroly organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací

A) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

-hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 4 důvodové zprávy)

B) Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Palackého 65,

-hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v 1. pololetí roku 2009 (str. 5 důvodové zprávy)

C) Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o., Mírové náměstí 19,

-hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v období leden - září 2009 (str. 6 důvodové zprávy)

D) Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Mírové náměstí 19,

-hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v období leden - září 2009 (str. 7 důvodové zprávy)

Usnesení RM č. 26/2010

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2010

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy onávrhurozpočtu příspěvkových organizací na rok 2010 v položkovém členění

schvaluje

1. rozpočty příspěvkových organizací na rok 2010 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec n. N. dle důvodové zprávy.

2. návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2010

Usnesení RM č. 27/2010

Zjednodušený rozsah vedení účetnictví příspěvkových organizací

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

příspěvkovým organizacím zřízeným městem Jablonec nad Nisou, vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písmeno c) zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 28/2010

Jardin Property, a. s.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o Jardin Property, a.s. a

bere na vědomí

dopis společnosti Jardin Property, a.s.

Usnesení RM č. 29/2010

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Přehled darovacích smluv 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

bere na vědomí

přehled získaných darů na účely zdravotnictví za rok 2009, které získala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 30/2010

Navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a

schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace celkem o 80 míst (odloučené pracoviště Švédská 14 o 5 míst a odloučené pracoviště Vítězslava Nezvala 12 o 75 míst).

Usnesení RM č. 31/2010

Změny v komisích RM

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

rezignaci

1. Jiřího Krejčíka

z Komise pro realizaci programu regenerace MPZ

2. Mgr. Michaely Křížové

z Komise pro výchovu a vzdělávání

B) odvolává

Mgr. Lucii Prandnerovou

z Komise pro realizaci programu regenerace MPZ

C) jmenuje

1. Mgr. Martina Nechvíle

do Komise pro realizaci programu regenerace MPZ

2. Ing. Oldřicha Šimůnka

do Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Usnesení RM č. 32/2010

Vlajka pro Tibet

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se akce „Vlajka pro Tibet“ a

souhlasí

se zapojením města Jablonec nad Nisou do kampaně „Vlajka pro Tibet“ dne 10.března 2010

Usnesení RM č. 33/2010

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise humanitní péče a komise pro výchovu a vzdělávání a

A) podnět komise humanitní péče č. 1/2010 k prodloužení otevírací doby lékárny v nemocnici vč. vyjádření ředitele nemocnice MUDr. Víta Němečka, MBA

bere na vědomí

B) podnět komise pro výchovu a vzdělávání č. 1/2010

bere na vědomí

s tím, že návrh představovat nové ředitele (jednatele) městem zřízených nebo založených organizací akceptuje

Usnesení RM č. 34/2010

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 35/2010

Dopis občana

Rada města Jablonce nad Nisou projednala dopis občana p. Hušky, předsedy Svazu důchodců ve věci jízdného na trati tramvaje č. 11 pro občany starší 70 let a dopis

bere na vědomí

Usnesení RM č. 36/2010

Odvolání jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. a jmenování nového jednatele

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o odvolání jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. a jmenování jednatele nového

A) odvolává

pana Jana Tkáče z funkce jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o, IČ: 25434411, se sídlem v Jablonci nad Nisou, v ulici U Stadionu 1/4586 s účinností odvolání ke dni jednání Rady města Jablonec nad Nisou, tj. ke dni 11. 2. 2010

B) jmenuje

Ing. Milana Maturu do funkce jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ: 25434411, se sídlem v Jablonci nad Nisou, v ulici U Stadionu 1/4586 s účinností jmenován ke dni 12. 2. 2010, a to na dobu určitou do jmenování nového jednatele. Současně rada města jmenovanému stanovila mzdu dle návrhu předloženého na jednání rady města.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 16.2.2010 12:54:28 | přečteno 2033x | Petr Vitvar
load