Usnesení 22. 01. 2009

Usnesení z 2. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 22. ledna 2009.

Usnesení RM č. 12/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 13/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. návrhy na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Úbočí 14/4326

L. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

D. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

B. F.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

J. V.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

R.J.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Smetanova 63/4291

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

H. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 9/3055

L. B.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Prosečská 200

R. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Hvězdná 7/160

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 200

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

M. P.,
trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

Š. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského 4/3676

J. H., trv. . ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

Z. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

B. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 52, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 4325, Na Úbočí 21 v Jablonci nad Nisou (nájemce Monika Habová)

b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 24, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3057, Na Kopci 13 v Jablonci nad Nisou (nájemce MUDr. Václav Pluhař)

4.návrhy na uzavření ubytovacích smluv k těmto ubytovacím jednotkám:

0+1

Liberecká 146/2342

J. R..,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

J. a V. R.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

R.. H., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

Usnesení RM č. 14/2009

Poskytnutí nepeněžního daru

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nepeněžního daru č. 964-2008-OSM/OVS s Občanským sdružením Mateřské centrum Jablíčko

Usnesení RM č. 15/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 735/17 v k.ú. Rýnovice pro vlastníky p.p.č. 735/1, 735/2, 735/3, 735/13 vše v k.ú. Rýnovice. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

2. ukončení nájemní smlouvy č. 288-2008-FaM/OMP ze dne 21.5.2008, která je uzavřena s panem M.. H.., bytem ., Jablonec n.N. a to dohodou k 31.1.2009.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 2426/1 v k.ú. Jablonec n.N. (přípojka plynu k rodinnému domu na p.p.č. 1389/8 v k.ú. Jablonec n.N., ul. Mánesova) s panem P. F., bytem ., Jablonec n.N. se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2056/3, 2080/12, 2474/10, 2474/23, 2493/1 vše v k.ú. Jablonec n.N. (nová trafostanice, kabely vysokého a nízkého napětí v ulici Raisova, Horská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2043/1, 2077/1, 2078/1, 2080/19, 2081, 2082/2, 2085/1, 2085/4, 2089/2 a st.p.č. 2490, 4618 vše v k.ú. Jablonec n.N. (nová trafostanice, kabely vysokého a nízkého napětí v ulici Raisova, Horská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 30.000,- Kč.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 27 v k.ú. Proseč n.N. (stavba JN, Proseč n.N, U Sokolovny 184 - kabelová smyčka ) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/6 v k.ú. Proseč n.N. (stavba JN, Proseč n.N, Horní č.p. 1156 - kabelová smyčka) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

Usnesení RM č. 16/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru darování p.p.č. 2047/15 o výměře 825 m2 v k. ú. Mšeno n.N.

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1275 o celkové výměře 52 m2 v k. ú. Mšeno n. N. za účelem zázemí.

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2137/3 o výměře 224 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2988 o výměře 18 m2 v k .ú. Jablonec n. N.

5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1594/1 v k. ú. Jablonec n. N.

6. zveřejnění záměru směny a prodeje části p.p.č. 622/1 o celkové výměře 1108 m2 a p.p.č. 622/2 o výměře 724 m2 vše v k. ú. Rýnovice

7. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1808/1 v k. ú. Jablonecké Paseky.

8. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2055/4 o výměře 74 m2 v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 17/2009

Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

doporučuje

zastupitelstvu města rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2009 schválit

Usnesení RM č. 18/2009

Zprávy o činnosti komisí RM - 2. část

Rada Města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti komisí RM a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 19/2009

Financování bezplatné kyvadlové autobusové dopravy Jablonec n.N. - Liberec v době SKI 2009

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o financování bezplatné kyvadlové autobusové dopravy Jablonec nad Nisou - Liberec v době SKI 2009 a

A) bere na vědomí

předložený materiál

B) doporučuje

zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou schválit částku ve výši 227 766,- Kč vč. DPH na zajištění bezplatné kyvadlové autobusové dopravy Jablonec n.N. - Liberec v době SKI 2009

Usnesení RM č. 20/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 21/2009

Střednědobý finanční výhled města na roky 2010 - 2014

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

doporučuje

zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2010 až 2014 uvedený na straně č. 13 důvodové zprávy

Usnesení RM č. 22/2009

Příspěvek na „hejtmanský ples“

Rada města Jablonce nad Nisou projednala diskusní vystoupení Ing. Kypty a

doporučuje

zastupitelstvu města schválit příspěvek na „hejtmanský ples“ Libereckého kraje ve výši 25 tis. Kč

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 12.2.2009 12:57:26 | přečteno 2074x | Petr Vitvar
load