Usnesení 18. 06. 2009

Usnesení z 2. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 18. června 2009.

Usnesení RM č. 123/2009

Hodnotící komise v rámci realizace IPRM Žižkův vrch a okolí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

složení Hodnotící komise IPRM Žižkův vrch a okolí dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 124/2009

Organizační změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn na MěÚ a

stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 284

Usnesení RM č. 125/2009

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Schvalování darovacích smluv

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

A) schvaluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijímat finanční a věcné dary, určené k zabezpečení její hlavní činnosti, do svého vlastnictví na základě uzavřených darovacích smluv.

B) uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou předchozí souhlas k přijetí peněžitých darů účelově neurčených v souladu s § 39b), odst.1, zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

C) pověřuje

MUDr. Víta Němečka, ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,

podpisem všech darovacích smluv

D) ukládá

MUDr. Vítu Němečkovi, řediteli Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., informovat souhrnným výčtem o uzavřených darovacích smlouvách lx ročně radu města

Usnesení RM č. 126/2009

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou po proběhlé diskusi

požaduje

od jednatelů městem Jabloncem nad Nisou založených společností s ručením omezeným předkládání

1. roční výroční zprávy s účetní uzávěrkou organizace

2. průběžných čtvrtletních zpráv o hospodaření organizace podložených stanoviskem dozorčí rady organizace

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost kopie: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel.483 357 319

Vytvořeno 25.6.2009 13:13:59 | přečteno 1697x | Petr Vitvar
load