Usnesení 12. 03. 2009

Usnesení ze 4. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 12. března 2009

Usnesení RM č. 45/2009

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 46/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

A) schvaluje

1.návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Na Vršku 10/3855

E. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 9/3053

I. S.,

trv. .

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 10A/4605

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8A/4604

M. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

Z. K.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 9/3053

N. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

V. a J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

P. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Podhorská 129/90

J. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

E. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podhorská 64/562

Z. P.,

trv. Podhorská 64, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Mírové náměstí 14/482

P. R.,
trv. Mírové náměstí 14, Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+2

Růžová 3A/2994

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

R. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

2+kk

Široká 24/4798

L. S.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Liberecká 146/2342

J. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Skřivánčí 66/3058

R. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

3+kk

U Tenisu 17/4776

R.S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

B. Němcové 54/4403

M. a V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Slunná 440

Mi. a J. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 13

Široká 12/4857

M. S., nar. . 1980,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Marcela Srnová)

4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno:

b. j. 0+1

č. 20512217

B. Němcové 44/3691

Mgr. S. T., nar. . 1963,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce M. Koravski)

B) souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. Z. a Mgr. Ji. Š., trvale bytem . . v Jablonci nad Nisou a paní K. K., trvale bytem . v Jablonci nad Nisou s podmínkou, že tento souhlas s dohodou o výměně bytů nabývá platnosti dnem, kdy bude nemovitost, která je předmětem této výměny, tj. bytová jednotka č. 3418/8 v budově č.p. 3418 (Liberecká 50) v k. ú. Jablonec nad Nisou, vložena do katastru nemovitostí na jméno nového vlastníka - na Z. Š.. Nájemní smlouva k obecnímu bytu 1+3 v domě Mírové náměstí 14/482 v Jablonci nad Nisou bude uzavřena s K. K. po předložení výpisu z katastru nemovitostí o vlastnictví bytové jednotky č. 3418/8 v objektu Liberecká 3418/50 na Z. Š..

Usnesení RM č. 47/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis Českého červeného kříže, E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. nesouhlasí

s výší ceny ročního předplatného pro držitele Jánského plakety dle nařízení města o maximálních cenách v MHD, a to ve výši 420,- Kč.

3. ukládá

panu Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

jednat ve věci ponechání ceny roční jízdenky MHD na původní částce ve výši 120,- Kč jako výraz společenského uznání bezpříspěvkových dárců krve - držitelů zlaté Jánského plakety.

B) dopis paní Hany Korcinové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. trvá

na svém usnesení č. 24/2009/3.a) o ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 66 v objektu Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou s termínem vyklizení do 15. 3. 2009.

Usnesení RM č. 48/2009

Opravy školských objektů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o problematice oprav školských objektů a tuto zprávu

A) bere na vědomí

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

předložit radě města na květnovém jednání doplněný materiál zpracovaný ve spolupráci s odborem rozvoje a oddělením hospodářské správy MěÚ o výhledu oprav školských objektů v letech 2010 - 2012

Usnesení RM č. 49/2009

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o problematice ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonce nad Nisou

schvaluje

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonce nad Nisou uvedený v důvodové zprávě s účinností od 1. dubna 2009,

a to dle varianty 2 (v bodě 1.a ceníku)

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor a

A) schvaluje

1. náklady na vynaložené investice společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 603 23 906, se sídlem Průmyslová 1446/44, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, do nebytového prostoru v objektu Mírové nám. 3100/19, prodejny č. III - západ, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve výši 236.780,50 Kč a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 474-2008-FaM/OMP ze dne 4. 8. 2008. Tímto dodatkem budou započteny investice vynaložené společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 603 23 906, se sídlem Průmyslová 1446/44, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, do nebytového prostoru v objektu Mírové nám. 3100/19, prodejny č. III - západ, k.ú. Jablonec nad Nisou, oproti nájemnému, a to formou postupného započítávání oproti splátkám nájemného ve výši 50 % z každé splátky, přičemž výše upraveného nájemného bude činit 7.972,50 Kč měsíčně s platností od 1. 2. 2009 až do úplného započtení investic.

2. vrácení nájemného společnosti COLLEGIUM Trade s.r.o., IČ 603 23 906, se sídlem Průmyslová 1446/44, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za období od 15. 6. do 3. 8. 2008, kdy nemohla společnost prostory užívat, a to ve výši 23.952,- Kč

3. slevu na nájemném společnosti COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 603 23 906, se sídlem Průmyslová 1446/44, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za období rekonstrukce nebytového prostoru, a to od 4. 8. do 30. 9. 2008 v celkové výši 28.548,- Kč

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

projednat problematiku zajišťovacích instrumentů nájemních vztahů v komisi pro rozvoj a podporu podnikání

Usnesení RM č. 51/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

A)schvaluje

1. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění a strpění stavby kanalizační přípojky, septiku a vsakovacího zařízení, přístupu a příjezdu ke stavbě přes p.p.č. 636/1, 645/6, 2349/1 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem údržby, rekonstrukcí a oprav pro vlastníka objektu Plynární 4448/19 včetně st.p.č. 6029. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 10.000,- Kč.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 662/1, 665/1, 666 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění kabelové smyčky NN (ulice U Hřiště) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 816/9, 755/203 vše v k.ú. Rýnovice za účelem přeložky telekomunikačních sítí okružní křižovatky Belgická - Československé armády se společností Telefonica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ: 601 93 336 a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., České Mládeže 632/32, Liberec, IČ: 709 460 78 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4a) pronájem p.p.č. 498 v k.ú. Rýnovice a v p.p.č. 659 v k.ú. Mšeno n.N. o celkové výměře 20 m2 za účelem uložení dešťové stoky a revizní šachty (ulice Želivského) s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ: 708 900 05. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 500,- Kč/rok.

4b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 498 v k.ú. Rýnovice a v p.p.č. 659 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem uložení dešťové stoky a revizní šachty (ulice Želivského) s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ: 708 900 05. Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2/rok + DPH. Minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

5. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 7.10.1994 na pronájem p.p.č. 1125/1 v k.ú. Proseč n.N., která je uzavřena s panem Zdeňkem Šimonem, bytem ., Jablonec n. N.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem přeložky kabelového vedení NN (ulice Turnovská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 454/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem posílení kabelového vedení NN (ulice Nerudova) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

8a) pronájem části p.p.č. 1560/1, 1561 vše v k.ú. Mšeno n.N. o celkové výměře 778 m2 za účelem stabilizace břehu nádrže a vybudování dvou schodišť pro akci Sluneční lázně s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok + DPH. Minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

8b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v části p.p.č. 1560/1, 1561 vše v k.ú. Mšeno n.N. o celkové výměře 778 m2 za účelem vybudování dvou schodišť pro akci Sluneční lázně s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2/rok + DPH. Minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

9. pronájem části p.p.č. 2816 o výměře 170 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou dřevěné koliby pro pana Jaroslava Skala, bytem . ., Jablonec n.N. s tím, že stavba bude odstraněna na náklady nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.3.2009 - 31.12.2009. Nájemné ve výši 4.250,- Kč/měsíc s tím, že nebude skládána kauce nájemného.

10. zřízení věcného břemene práva spočívajícím v umístění a strpění stavby kanalizační přípojky přes p.p.č. 338/13 v k.ú. Jablonec n. N. a tomu odpovídající právo přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem údržby, rekonstrukcí a oprav pro vlastníka objektu č.p. 707 postaveném na st.p.č. 584/3 v k.ú. Jablonec n. N. za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč

11. pronájem části p.p.č. 2527/6 o výměře 1245 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „RTN - železniční zastávka Jablonec n.N. - centrum I.etapa“ od vlastníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a účinností ode dne protokolárního předání pozemkové parcely pronajímatelem nájemci. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2/rok s tím, že v případě, že se město stane plátcem DPH bude nájemné o tuto výši zvýšeno.

B) mění

1. usnesení č. 86/2006/A/4 ze dne 8.6.2006 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 882/7, 898/13, 917/21, 917/23, 917/24, 921/3, 2376/8, 2382/5, 2382/6, 2382/7, 2382/9,2382/11, 2382/13, 2382/14, 2550/1, 2550/4, 2550/5, 2550/10 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění kabelového vedení NN v ulici Na Roli, Průmyslová se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 15/2009/1 ze dne 22.1.2009 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 735/17 v k.ú. Rýnovice pro vlastníky p.p.č. 735/1, 735/2, 735/3, 735/13 vše v k.ú. Rýnovice. Věcné břemeno se zřizuje dohodou za cenu 50,- Kč.

3. usnesení č. 110/2007/A/11 ze dne 10.5.2007 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene rozšířenou o p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení RM č. 52/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 769/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady.

2. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3656/12 v objektu B. Němcové 2/3655, 4/3656 o velikosti 1+3 a celkové výměře 70,0 m2 v 6. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 700/22394 na společných částech domu a stavební parcele č. 518/20, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 1.105.000,-Kč.

3. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3666/5 v objektu B. Němcové 20/3665, 22/3666 o velikosti 1+2 a celkové výměře 56,3 m2 ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 563/20208 na společných částech domu a stavební parcele č. 518/13, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 935.000,-Kč.

4. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3768/12 v objektu Palackého 44/3768, 46/3769 o velikosti 1+2 a celkové výměře 56,4 m2 v 6. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 564/20240 na společných částech domu a stavební parcele č. 4/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 935.000,-Kč.

5. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3768/2 v objektu Palackého 44/3768, 46/3769 o velikosti 1+2 a celkové výměře 56,4 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 564/20240 na společných částech domu a stavební parcele č. 4/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 935.000,-Kč.

6. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1890/3 v objektu Turnovská 12/1890 o velikosti 1+3, celkové výměře 92,4 m2 ve 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 924/4667 na společných částech domu a stavební parcele č. 1733/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 765.000,- Kč.

7. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 987/3 v objektu SNP 15/987 o velikosti 1+0, celkové výměře 37,2 m2 v 1. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 372/3385 na společných částech domu a stavební parcele č. 796, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 425.000,- Kč.

8. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1420/1 v objektu Pražská 12/1420 o velikosti 1+2 a celkové výměře 97,7 m2 ve 4. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 977/5288 na společných částech domu a stavební parcele 1247, vše v k. ú Jablonec nad Nisou. Minimální cena pro výběrové řízení formou obálkové metody je určena částkou 533.366,-Kč.

9. zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů:

Objekt

Byt. jednotka č.

Spoluvlastnický podíl

Stav. parcela č.

Spojovací 2/3317

3317/01

581/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/02

355/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/03

625/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/04

584/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/05

351/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/06

621/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/07

584/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/08

355/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/09

625/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/10

584/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/11

355/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/12

625/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/13

584/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/14

355/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/15

625/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/16

584/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/17

355/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/18

625/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/19

584/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/20

355/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/21

625/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/22

584/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/23

655/25169

4583

Spojovací 2/3317

3317/24

625/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/02

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/03

607/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/04

613/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/05

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/06

603/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/07

613/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/08

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/09

604/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/10

628/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/11

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/12

607/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/13

628/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/14

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/15

607/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/16

628/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/17

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/18

607/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/19

628/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/20

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/21

607/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/22

628/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/23

355/25169

4583

Spojovací 4/3316

3316/24

607/25169

4583

vše k.ú. Jablonec nad Nisou

Objekt

Byt. jednotka č.

Spoluvlastnický podíl

Stav. parcela č.

Budovatelů 8

3395/14

219/30616

4417/1

Liberecká 42

3422/09

637/2601

4545,4546

Liberecká 50

3418/17

366/22929

4541,4542

Mlýnská 46a

1410/09

302/7485

381

Podhorská 129

90/01

884/4977

222/1

Podhorská 144

69/05

679/3779

405/1

Saskova 38

2098/05

500/4801

1988

Skřivánčí 57

3068/02

514/7043

2974

Smetanova 56

2610/07

800/7219

2581/1

Podzimní 23

1243/02

610/3819

1277/1

Podzimní 23

1243/04

619/3819

1277/1

Podzimní 23

1243/06

643/3819

1277/1

vše k.ú. Jablonec nad Nisou

Objekt

Byt. jednotka č.

Spoluvlastnický podíl

Stav. parcela č.

F.L.Čelakovského 3

4268/01

745/31498

1108/19

Mládí 14

3774/03

719/18544

4/8,4/9

vše k.ú. Mšeno nad Nisou

Objekt

Byt. jednotka č.

Spoluvlastnický podíl

Stav. parcela č.

Nad Mlýnem 3

1769/02

1378/4791

1582

Nad Mlýnem 3

1769/03

1121/4791

1582

Nad Mlýnem 3

1769/04

490/4791

1582

Nad Mlýnem 3

1769/07

954/4791

1582

SNP 30

1705/01

1053/5317

1909

SNP 30

1705/02

741/5317

1909

SNP 30

1705/03

1191/5317

1909

SNP 30

1705/04

621/5317

1909

SNP 30

1705/05

1020/5317

1909

SNP 30

1705/06

691/5317

1909

Lesní 1a

258/01

993/2757

2978

Lesní 1a

258/02

950/2757

2978

Lesní 1a

258/03

432/2757

2978

Lesní 1a

258/04

382/2757

2978

Růžová 3a

2994/01

719/3638

970/2

Růžová 3a

2994/02

664/3638

970/2

Růžová 3a

2994/03

719/3638

970/2

Růžová 3a

2994/04

710/3638

970/2

Revoluční 54

1456/01

990/4075

1281

Revoluční 54

1456/02

809/4075

1281

Revoluční 54

1456/03

1342/4075

1281

Revoluční 54

1456/04

934/4075

1281

Raisova 2

1399/02

606/3387

1295

Raisova 2

1399/03

830/3387

1295

Raisova 2

1399/04

626/3387

1295

Raisova 2

1399/05

261/3387

1295

Raisova 2

1399/06

395/3387

1295

Podhorská 89

1950/02

1051/6331

1802

Podhorská 89

1950/03

1076/6331

1802

Podhorská 89

1950/04

1077/6331

1802

Podhorská 89

1950/05

1262/6331

1802

Podhorská 89

1950/06

823/6331

1802

Podhorská 64

562/01

1060/6097

467/2

Podhorská 64

562/02

1059/6097

467/2

Podhorská 64

562/03

887/6097

467/2

Podhorská 64

562/04

190/6097

467/2

Podhorská 64

562/05

550/6097

467/2

Podhorská 64

562/06

910/6097

467/2

Podhorská 64

562/07

505/6097

467/2

5. května 59

739/01

775/4540

624

5. května 59

739/03

1343/4540

624

5. května 59

739/04

1460/4540

624

vše k.ú. Jablonec nad Nisou

Objekt

Byt. jednotka č.

Spoluvlastnický podíl

Stav. parcela č.

Palackého 73

71/01

1046/5735

1064

Palackého 73

71/02

835/5735

1064

Palackého 73

71/03

919/5735

1064

Palackého 73

71/04

593/5735

1064

Palackého 73

71/06

677/5735

1064

vše k.ú. Mšeno nad Nisou

10. zveřejnění záměru prodeje stavby bez č.p. postavené na st.p.č. 716, k.ú. Vrkoslavice

Usnesení RM č. 53/2009

Problematika DPH

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. VI/2005/6 ze dne 16. června 2005 a to tak, že ke stávajícím cenám stanovených dohodou ve výši 10.000,- Kč a cenám dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene bude připočítávána daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

B) schvaluje

1a) uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem garáží, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

1b) v případech, kdy nedojde k uzavření dodatku, bude podána výpověď z nájmu

2a) uzavření dodatků k nájemním smlouvám, které jsou uzavřeny za účelem parkování, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

2b) v případech, kdy nedojde k uzavření dodatku, bude podána výpověď z nájmu

3. uzavření dodatku k nájemní smlouvě, která je uzavřena s f. Jaroslav Rengl za účelem pronájmu plakátovacích sloupů, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

4. uzavření dodatku k dohodě o umístění reklamních zařízení, která je uzavřena s f. Ladislav Kopal, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

5. uzavření dodatků k nájemním smlouvám, které jsou uzavřeny s městskými organizacemi Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s a s f. Ladislav Kopal (pronájmy nemovitostí na hřbitovech), a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

6. uplatnění postupů navržených a uvedených na str. 5 a 6 pod bodem 1.-5. této důvodové zprávy

7. úpravu cen u schválených a dosud neuzavřených smluv, které jsou dotčeny režimem DPH (rozhodné datum od 1. 4. 2009, kdy se město stává plátcem DPH)

C) ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku

zařadit do rozpočtových změn částku 100 tis. Kč na odvod DPH

Usnesení RM č. 54/2009

Změna v orgánech společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí rezignaci

Eduarda Hrdiny

z dozorčí rady Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s.

B) jmenuje

Ivanu Kořínkovou

do dozorčí rady Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s. na dobu 3 let do 12. 3. 2012

Usnesení RM č. 55/2009

Jmenování ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

ke dni 13. 3. 2009 do funkce ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Mgr. Lucii Stanickou

B) schvaluje

ke dni 13. 3. 2009 paní Mgr. Lucii Stanické, ředitelce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o, měsíční plat dle důvodové zprávy

C) ruší

ke dni 13. 3. 2009 pověření PhDr. Miroslava Schovance řízením příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 56/2009

Jmenování ředitele ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

ke dni 31.7.2009 z funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Mgr. Jitku Žitnou

B) jmenuje

ke dni 01.08.2009 do funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Mgr. Jana Koláře

C) schvaluje

ke dni 01.08.2009 Mgr. Janu Kolářovi, řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace plat dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 57/2009

Zpráva o dokončení rekonstrukce účetnictví v Sociálních službách Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) bere na vědomí

zprávu o dokončení rekonstrukce účetnictví v Sociálních službách Jablonec nad Nisou, p.o.

B) ukládá

Mgr. Lucii Stanické, ředitelce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

prověřit sporné body ve vyúčtování služeb souvisejících s bydlením a výsledek předložit po vyjasnění na jednání Rady města Jablonec nad Nisou v měsíci květnu 2009

Usnesení RM č. 58/2009

Výpověď z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

vypovídá

paní Veronice Balogové, nar. 2.11.1943, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici V Luzích 67, nájem bytu č. 3, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, umístěném v podkroví objektu č.p. 2284 - bytového domu, na adrese V Luzích 67, v katastru a obci Jablonci nad Nisou, zapsaném na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště v Jablonci nad Nisou, na základě ustanovení § 711, odst. 2., písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, kdy paní Veronika Balogová hrubě porušila své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatila nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši přesahující trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemkyni doručena. Nájemce - paní Veronika Balogová - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 59/2009

Organizační změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn na MěÚ a

A) schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou a jeho příloh dle obsahu důvodové zprávy

B) stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 281

C) ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku

zařadit do rozpočtových změn posílení rozpočtu města na příslušných kapitolách o částku 1.760 tis. Kč ve dvou splátkách .

Usnesení RM č. 60/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 1/2009, podněty komise pro ochranu zvířat a životního prostředí 11/2008 a 2/2009 a

A) podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 1/2009

1. bere jej na vědomí

2. ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

ve spolupráci s oddělením dotací vyhodnotit možnosti získání dotací pro záměr rekonstrukce budovy lázní.

B) podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 11/2008

1. bere jej na vědomí

2. ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku

zařadit do nejbližších rozpočtových změn částku 100 tis. Kč pro účel ošetření významných stromů rostoucích na pozemcích fyzických osob

C) podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 2/2009

1. bere jej na vědomí

2. ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku

zařadit do nejbližších rozpočtových změn částku 15 tis. Kč pro účelový příspěvek na odměny pro vítěze soutěže „Kvetoucí Jablonec“.

Usnesení RM č. 61/2009

Změny ve složení komisí RM

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

rezignaci Davida Matury na členství v Kulturní komisi

Usnesení RM č. 62/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 63/2009

Zahraniční služební cesta starosty

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do Bruselu ve dnech 30. a 31.3.2009 a

schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy, do Bruselu ve dnech 30. a 31.3.2009.

Usnesení RM č. 64/2009

Výběrové řízení na výkup p.p.č. 2158/1 v k.ú. Jablonec n.N.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) doporučuje

účast města na výběrovém řízení na výkup p.p.č. 2158/1 o výměře 782 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou od ČR - Úřadu pro zastupování s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město

B) pověřuje

JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, místostarostu města,

k účasti na výběrovém řízení.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357319

Vytvořeno 20.3.2009 10:55:36 | přečteno 1827x | Petr Vitvar
load