Usnesení 10. 09. 2009

Usnesení z 9. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 10. září 2009

Usnesení RM č. 173/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 174/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1.návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

Na Vršku 10/3855

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu 6 měsíců

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Vršku 10/3855

V. a Jj. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

2+kk

Široká 8/4864

Z. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Rybářská 10B/4605

O. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rybářská 10B/4605

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Úbočí 21/4325

E. B..,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2683

A. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1, o velikosti 1+2 v objektu Rychnovská 37 v Jablonci nad Nisou (nájemce Ladislav Godla)

3b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 6, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2343, Liberecká 148 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní František a Viera Mikovi

Usnesení RM č. 175/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Hany Hrádkové, . Jablonec nad Nisou

1.bere na vědomí

2.neschvaluje

vrácení již uhrazeného poplatku z prodlení

B) dopis pana Oldřicha Skřítka, ., Jablonec nad Nisou

1.bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronajmout panu Oldřichu Skřítkovi, trv. bytem ., Jablonec nad Nisou jiný obecní byt o velikosti 1+1 v přízemí domu nebo v domě s výtahem s tím, že stávající byt následně vyklidí a vrátí městu.

C) dopis pana Jaroslava Obyta, ., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Usnesení RM č. 176/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A) schvaluje

1. změnu Metodiky postupu při vymáhání dluhů a to tak, že ruší část III. A. odstavec druhý Metodiky postupu při vymáhání dluhů týkající se stanovení výše kauce a výpovědní doby pro nájmy nebytových prostor a nahrazuje ho následujícím zněním:

„Dále platí, že při sjednávání nájemních smluv k nebytovým prostorům musí být před podpisem nebo při podpisu nájemní smlouvy složena kauce ve výši buď trojnásobku výše měsíčního nájemného, nebo jednonásobku čtvrtletní splátky nájemného.“

2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 941-2008- FaM/OMP, uzavřené s Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o., IČ 72743778, se sídlem Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o odloučené pracoviště v ulici Vítězslava Nezvala, tj. o objekt čp. 119 (Vítězslava Nezvala 12) na st.p.č. 567, včetně st.p.č. 567 a p.p.č. 844/23 vše v k.ú. Jablonecké Paseky, a to s účinností od 1. 9. 2009.

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 941-2008- FaM/OMP zůstávají beze změn.

3. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 135/96/MPO ze dne 29. 4. 1996 uzavřené se společností TEXO PLUS, s.r.o. na objekt Slunečních lázní č.p. 444 včetně st.p.č. 1570 o výměře 777 m2 a p.p.č. 1571 o výměře 604 m2 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou.

B) bere na vědomí

zprávu o nájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 193 (5. května 2) v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 177/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o výpůjčce st.p.č. 403/15 o výměře 721 m2 a st.p.č. 403/16 o výměře 738 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem užívání pozemků pod objekty mateřské školy v ulici Josefa Hory s vlastníkem, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111. Smlouva bude uzavřena s účinností od 01.10.2009 do doby převodu nemovitostí, nejdéle však do 30.04.2014.

2. uzavření smlouvy o výpůjčce st.p.č. 1106/23 o výměře 633 m2 a st.p.č. 1106/24 o výměře 446 m2 a p.p.č. 1106/1 o výměře 4857 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem užívání pozemků pro Dům pro seniory ve Mšeně n.N. s vlastníkem, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111. Smlouva bude uzavřena s účinností od 01.10.2009 do doby převodu nemovitostí, nejdéle však do 30.04.2014.

3. pronájem p.p.č. 255/2 o výměře 548 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro manžele R. a M. V. a paní L. S., všichni bytem Pražská 618/41, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

4. pronájem části p.p.č. 1390/19 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že nájemné bude stanoveno po dobu přípravných prací ve výši 35,- Kč/m2/rok, po dobu výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok.

5. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 663-2008-FaM/OMP ze dne 19.11.2009 a to tak, že o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30.10.2009. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1216/4, 1216/6, 1216/7, 1216/21, st.p.č. 5506 vše v k.ú. Jablonec n.N. (umístění posilovacího kabelu NN pro Plavecký bazén, Jablonec n.N. o.p.s.) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1435/4 v k.ú. Jablonec n.N. (kabelová smyčka NN k p.p.č. 1427/1 v k.ú. Jablonec n.N - Mlýnská.) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 121, 42 vše v k.ú. Proseč n. N. (kabelové vedení NN, ulice Nad Školkou) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

9a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2306 v k.ú. Jablonec n.N. (nová trafostanice a kabely VN a NN, ulice Komenského č.p. 446/6) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

9b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v st.p.č. 92 v k.ú. Jablonec n.N. (nová trafostanice a kabely VN a NN, ulice Komenského č.p. 446/6) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- + DPH 19 %.

10a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2045, 2047/13 vše v k.ú. Mšeno n.N. (nová trafostanice a kabely VN a NN, Pasecký vrch) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

10b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1941/12 v k.ú. Mšeno n.N. (nová trafostanice a kabely VN a NN, Pasecký vrch) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- + DPH 19 %.

11. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1111 v k.ú. Rýnovice (Na Stráni - umístění kabelů NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

12. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1095 v k.ú. Rýnovice (U Družiny - kabelová smyčka NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

13. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 907, 868, 996, 894 vše v k.ú. Vrkoslavice ( ulice Západní, Revoluční, Jedlová - rekonstrukce kabelů NN ) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 814, 819 vše v k.ú. Rýnovice (ulice Belgická - stavba kabelové smyčky NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

15. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 547 v k.ú. Proseč n.N. (ulice Na Domovině, U Tenisu - posílení kabelů NN pro ČLTK Bižuterie Jablonec n.N.) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 958/1 v k.ú. Jablonec n.N. přeložka NTL plynovodu (ulice Větrná, č.p. 1919/20A) se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 955 67 a panem Jiřím Mockem, ., Jablonec n.N s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH 19 %.

17. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 1334/4, 1340/1, 1432/11, 1442/4, 1468/39, 2420/2, 2426/1, 2427, 1431/2 a st.p.č. 1829/1, 2030/1 vše v k.ú. Jablonec n.N. rekonstrukce NTL a plynovodních přípojek (Podzimní ulice) se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

18. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 241/9 v k.ú. Vrkoslavice (přípojka plynovodu pro rodinný dům na p.p.č. 241/1, ulice Brusičská) se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a manželi Ing. R. a Ing. B. D., bytem Liberecká 3717/45, Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

19. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 241/9, 232 vše v k.ú. Vrkoslavice (vodovodní přípojka pro rodinný dům na p.p.č. 241/1, ulice Brusičská) s manželi Ing. R. a Ing. B. D., bytem Liberecká 3717/45, Jablonec n.N. s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

20a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 2480/2 v k.ú. Jablonec n.N. (přeložka VTL plynovodu - nová trafostanice JIH) se stavebníkem společností ČEZ distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 272 324 25 a se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

20b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 1983/1 v k.ú. Jablonec n.N. (přeložka VTL plynovodu - nová trafostanice JIH) se stavebníkem společností ČEZ distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 272 324 25 a se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH 19 %.

21. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 5/1 v k.ú. Lukášov a v p.p.č. 845/2 v k.ú. Rýnovice (umístění zemního optického kabelu Jablonec n.N. - Liberec - ulice Československé armády) se společností ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, Praha, IČ 264 70 411 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 30.000,- Kč + DPH 19 %.

22. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 2543/1, 987/6, 964/14 vše v k.ú. Jablonec n.N. (telekomunikační přípojka pro REZIDENCI JARDIN, ulice Petra Bezruče) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 601 933 36 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

23. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 2277, 2306, 2352/21 vše v k.ú. Jablonec n.N. (optický kabel pro ČSOB a.s., ulice Komenského, Kostelní) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ 601 933 36 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad ve výši 9.750,- Kč + DPH 19%.

24.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 2428/2 v k.ú. Jablonec n.N. (vedení přípojek veřejného osvětlení a přípojky diodového osvětlení, ulice Podhorská) s vlastníkem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 659 933 90 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku vlastníka, který bude přílohou smlouvy.

25. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene spočívající v umístění a strpění stavby kanalizace a vodovodu, přístupu a příjezdu ke stavbě přes p.p.č. 793 v k.ú. Proseč n.N., který je ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 421 964 51, za účelem údržby, rekonstrukcí a oprav pro vlastníka Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovická 1689, Teplice, IČ 490 99 469. Věcné břemeno se zřizuje dohodou ve výši 25,- Kč/m2 + DPH 19%.

26. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene spočívající v umístění a strpění stavby kanalizace a vodovodu, přístupu a příjezdu ke stavbě přes p.p.č. 537/48, 783, 785/1 vše v k.ú. Proseč n.N., které jsou ve vlastnictví Severočeských komunálních služeb, s.r.o., Smetanova 4588/91, Jablonec n.N., IČ 62 738 542, za účelem údržby, rekonstrukcí a oprav pro vlastníka Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovická 1689, Teplice, IČ 490 99 469. Věcné břemeno se zřizuje za cenu ve výši 10,- Kč/m2 + 19 % DPH.

27. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 12.12.1994 uzavřené za účelem umístění světelných městských hodin se společností SGR Marketing-Service-Center, v.o.s., se sídlem Lípová 13, Praha 2, IČ 471 14 193.

28. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 12.12.1994 uzavřené za účelem provozování velkoplošných reklam se společností SGR Marketing-Service-Center, v.o.s., se sídlem Lípová 13, Praha 2, IČ 471 14 193.

29. výši nájemného u nájemních smluv uzavíraných při smlouvách o smlouvách budoucích kupních na prodej pozemků v centru města po dobu příprav 15,- Kč/m2 a rok a od doby zahájení stavby a dále po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok.

U nájemních smluv uzavíraných při smlouvách o smlouvách budoucích kupních na prodej pozemků do výměry 1000 m2 v ostatních lokalitách stanovit výši nájemného po dobu příprav 10,- Kč/m2 a rok a od doby zahájení stavby a dále po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok.

U nájemních smluv uzavíraných při smlouvách o smlouvách budoucích kupních na prodej pozemků o výměře nad 1000 m2 v ostatních lokalitách stanovit výši nájemného ve výši 1,- Kč/m2 a rok po celou dobu nájmu a to do max. výše 10.000,- Kč ročně.

30. zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a strpění stavby kanalizační přípojky přes p.p.č. 1115/7 v k.ú. Jablonec n. N. a tomu odpovídající právo přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem údržby, rekonstrukcí, kontroly a oprav pro vlastníka p.p.č. 1302/2, vlastníka objektu č.p. 1360 postaveném na st.p.č. 1327/1 a vlastníka objektu č.p. 805 postaveném na st.p.č. 849/1 dále pak věcné břemeno přístupu a příjezdu přes p.p.č. 1115/7 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka p.p.č. 1302/2 vše v k.ú. Jablonec n. N. vše za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč + DPH 19%.

B) mění

usnesení č. 51/2009/A/3 ze dne 12.3.2009 a to tak, že se smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene doplňuje o p.p.č. 814 v k.ú. Rýnovice a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH 19%. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení RM č. 178/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 403/392 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem za účelem provozování hostinské činnosti.

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1905/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

3. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1178/3 a části p.p.č. 1178/4 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1013/5 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

5. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 5347 o výměře 24 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

6. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 5348 o výměře 24 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

7. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1943 o celkové výměře 285 m2 v k.ú. Mšeno n. N.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2565/12 o výměře 1611 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

9. zveřejnění záměru darování objektu č.p. 3280 na st.p.č. 4383, k.ú. Jablonec nad Nisou pro JUDO Klub Jablonec n.N., IČ 43257232, se sídlem U Stadionu 3280/2, Jablonec nad Nisou.

10. zveřejnění záměru pronájmu objektu Slunečních lázní č.p. 444 na st.p.č. 1570 včetně st.p.č. 1570 o výměře 777 m2 a p.p.č. 1571 o výměře 604 m2 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou.

11. zveřejnění záměru pronajmout a prodat nemovitosti v následujícím znění:

„MĚSTO JABLONEC NAD NISOU v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění,

zveřejňuje svůj záměr

I. pronajmout následující nemovitosti v lokalitě centra města Jablonce nad Nisou, vymezené ulicemi Generála Mrázka, Komenského a Mírovým náměstím:

(i) pozemková parc. č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m2;

(ii) pozemková parc. č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m2;

(iii) pozemková parc. č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m2;

(iv) pozemková parc. č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m2;

(v) pozemková parc. č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m2;

(vi) pozemková parc. č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m2;

(vii) stavební parc. č. St. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m2;

(viii) stavební parc. č. St. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2;

(ix) pozemková parc. č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m2;

(x) pozemková parc. č. 142 - ostatní plocha, o výměře 2207 m2;

(xi) pozemková parc. č. 2301/4 - ostatní plocha, o výměře 608 m2, oddělená od pozemkové parcely č. 2301/1 na základě geometrického plánu č. 4521-678/2008 ze dne 30. května 2008 pro rozdělení a změnu hranic pozemkové parc. č. 2301/1 - ostatní plocha;

(xii) části pozemkové parc. č. 2301/1 - ostatní plocha, o výměrách 44 m2 a 352 m2;

(xiii) část pozemkové parc. č. 2384/4 - ostatní plocha, o výměře 308 m2;

(xiv) část pozemkové parc. č. 2304/1 - ostatní plocha, o výměře 202 m2;

(xv) část pozemkové parc. č. 2589 - ostatní plocha, o výměře 206 m2;

(xvi) část pozemkové parc. č. 2352/21 - ostatní plocha, o výměře 662 m2;

(xvii) část pozemkové parc. č. 2352/19 - ostatní plocha, o výměře 265 m2;

(xviii) část pozemkové parc. č. 2352/17 - ostatní plocha, o výměře 20 m2; a

(xix) část pozemkové parc. č. 2352/24 - ostatní plocha, o výměře 37 m2;

včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, všechny nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro dané katastrální území v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou; části pozemků uvedených shora ad (xii) až (xix) jsou vyznačeny na geometrickém náčrtu ze dne 28. 7. 2009, který je zveřejněn společně s tímto záměrem; a

II. následně prodat následující nemovitosti v lokalitě centra města Jablonce nad Nisou, vymezené ulicemi Generála Mrázka, Komenského a Mírovým náměstím:

(i) pozemková parc. č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m2;

(ii) pozemková parc. č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m2;

(iii) pozemková parc. č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m2;

(iv) pozemková parc. č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m2;

(v) pozemková parc. č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m2;

(vi) pozemková parc. č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m2;

(vii) stavební parc. č. St. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m2;

(viii) stavební parc. č. St. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2;

(ix) pozemková parc. č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m2;

(x) pozemková parc. č. 142 - ostatní plocha, o výměře 2207 m2; a

(xi) pozemková parc. č. 2301/4 - ostatní plocha, o výměře 608 m2, oddělená od pozemkové parcely č. 2301/1 na základě geometrického plánu č. 4521-678/2008 ze dne 30. května 2008 pro rozdělení a změnu hranic pozemkové parc. č. 2301/1 - ostatní plocha;

včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, všechny nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro dané katastrální území v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

V Jablonci nad Nisou dne _________ 2009

Za správnost: Iveta Lelková

Vyvěšeno dne: __________________

Sejmuto dne: __________________

V Jablonci nad Nisou dne _________ 2009

Schváleno Radou města Jablonce nad Nisou

Usnesení č. 178/12/2009

ze dne 10. září 2009

Usnesení RM č. 179/2009

Pravidla k dohodám OSM/OR o užívání pozemků a zařízení v majetku města,
které nejsou vymezeny jako veřejné prostranství

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

Pravidla k dohodám OSM/OR o užívání pozemků a zařízení v majetku města, které nejsou vymezeny jako veřejné prostranství s účinností od 10.9.2009.

Usnesení RM č. 180/2009

Návrh úsporných opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových změn navržená úsporná opatření

Usnesení RM č. 181/2009

Pravidla finančního řízení a kontrol organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

schvaluje

1. po diskusi Pravidla finančního řízení a kontrol organizací zřízených a založených městem Jablonec nad Nisou s účinností od 1.10.2009.

2. změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou podle strany č. 9 nově schválených Pravidel finančního řízení a kontrol organizací zřízených a založených městem Jablonce nad Nisou

Usnesení RM č. 182/2009

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení funkcí ředitelů mateřských škol

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

1. konkurzní komise pro posuzování uchazečů na funkci ředitelů příspěvkových organizací:

- Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

v tomto složení:

předseda komise - zástupce zřizovatele:

Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí odd. školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou

zástupce zřizovatele

Petr Vobořil, místostarosta města

zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:

Mgr. Renata Rychetská, vedoucí oddělení vedení rejstříku škol odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

zástupce České školní inspekce:

Mgr. Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu ČŠI, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec

odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení:

Martina Suchomelová, ředitelka Mateřské školy Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace:

Ivana Jindřichová, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Lovecká 11

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace:

Iva Hornová,učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Střelecká 14

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace:

Marie Křístková, učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Jugoslávská 13

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace:

Romana Pustaiová,učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Československé armády 37

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace:

Helena Štěpánková,učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Mechová 10

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace: Naďa Rulcová,učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Dolní 3969

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace:

Alena Michálková,učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Tichá 19

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace:

Jana Horáčková,učitelka odloučeného pracoviště - MŠ Josefa Hory 31

2. tajemnicí konkurzních komisí - zaměstnanec zřizovatele:

Lenka Lipšová, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MěÚ

3. odborníka s hlasem poradním:

Božena Caklová - předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání

B) deleguje

na konkurzní komise pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

vyhlásit nejpozději do 18. září 2009 konkurzy na funkce ředitelů mateřských škol s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 183/2009

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

vypovídá

1. paní Soně Bílé, nar. .1976, bytem v Jablonci nad Nisou, v Rybářské ulici 14, nájem bytu č. 3, o velikosti 1+3 s částečným příslušenstvím, umístěném v 2. nadzemním podlaží objektu č.p. 1933 - bytového domu, na adrese Rybářská 14, v katastru a obci Jablonci nad Nisou, zapsaném na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště v Jablonci nad Nisou, na základě ustanovení § 711, odst. 2., písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, kdy paní Soňa Bílá hrubě porušila své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatila nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši přesahující trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemkyni doručena. Nájemce - paní Soňa Bílá - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší.

2. paní Lence Mirgové, nar. .1961, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici Na Kopci 11, nájem bytu č. 1, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, umístěném v 1. podlaží objektu č.p. 3056 - bytového domu, na adrese Na Kopci 11, v katastru a obci Jablonci nad Nisou, zapsaném na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště v Jablonci nad Nisou, na základě ustanovení § 711, odst. 2., písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, kdy paní Lenka Mirgová hrubě porušila své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatila nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši přesahující trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemkyni doručena. Nájemce - paní Lenka Mirgová - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší.

Usnesení RM č.184/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu

bere je na vědomí

Usnesení RM č.185/2009

Uzavření smlouvy o partnerství

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

souhlasí

v souladu s § 3a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. s podepsáním Smlouvy o partnerství mezi Základní školou Jablonec nad Nisou, 5. května 76 (příjemce dotace), Masarykovou základní školou Obchodní akademií Tanvald, Školní 416 (Partner č. 1) a Montessori - občanským sdružením (Partner 2) ve znění uvedené v důvodové zprávě

Usnesení RM č.186/2009

Udělení výjimky z OZV č. 2/2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy rozhodla dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů

uděluje výjimku

společnosti Forbes Sever s.r.o., se sídlem Žižkova 757, 13 01 Roudnice nad Labem, IČ: 27324451, z obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 a to pro provozování výherních hracích přístrojů v herně „SPORT BAR FORBES GAME CORSO“ , na adrese Mírové náměstí 17, Jablonec nad Nisou na dobu určitou do 31. 12. 2009

Usnesení RM č.187/2009

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou po vyslechnutí diskusního vystoupení místostarosty Ing. Otakara Kypty a

ukládá

Mgr. Leoši Teuflovi, vedoucímu právního oddělení,

urychleně řešit podání žaloby na určení vlastnictví bytových domů, které dnes spravuje ÚZSVM a o které má město Jablonec nad Nisou zájem

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 25.9.2009 10:42:17 | přečteno 2204x | Petr Vitvar
load