Usnesení 09. 07. 2009

Usnesení ze 4. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 9. července 2009

Usnesení RM č. 130/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Jaroslavy Tschiedelové, ., Nové Město pod Smrkem

1. bere na vědomí

2. neuděluje

paní Jaroslavě Tschiedelové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

3. doporučuje

paní Jaroslavě Tschiedelové obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na ostatní vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd. příp. se zajímat na oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ o možnost ubytování na městské ubytovně.

B) dopis paní Zdeňky Červeňákové,. Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. trvá

na svém usnesení č. 103/2009/B ze dne 4. 6. 2009.

C) dopis paní Josefy Maškové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení - paní Josefě Maškové,
nar. ..1930, trvale bytem ., 46601 Jablonec nad Nisou.

D) dopis paní Pavlíny Doležalové, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. uděluje

paní Pavlíně Doležalové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

E) dopis manželů Fáberových, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy pro Miroslava a Miluši Fáberovy na byt č. 12 v objektu č.p. 378 na adrese Podhorská ., Jablonec nad Nisou na dobu určitou tří měsíců ode dne podpisu nájemní smlouvy pod podmínkou vyrovnání všech závazků vůči pronajímateli, nejpozději však ke dni 31. 7. 2009.

F) dopis manželů Petra a Kateřiny Koralových, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

Kateřině a Petru Koralovým pronájem obecního bytu o velikosti 1+2 v objektu Rybářská 10A/4605 v Jablonci nad Nisou, neboť není t. č. žádný volný

3. doporučuje

panu Petru Koralovi zajímat se o pronájem bytu v obecním zájmu přes zaměstnavatele - Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.

G) dopis pana Daniela Habětínka, ředitel CORNY městské haly, Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Usnesení RM č. 131/2009

Deregulace nájemného

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1.jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech v Jablonci nad Nisou dle zákona č. 107/2006 Sb. na úroveň cílové hodnoty měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 180/2009 Sb., a to od 1. ledna 2010.

2. zvýšení ubytovacích poplatků včetně DPH v obecních bytech v Jablonci nad Nisou při uzavírání a prodlužování smluv od 1. ledna 2010 na úroveň jednostranně zvýšeného nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb.

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města, uplatnit v návrhu rozpočtu pro rok 2010 taková opatření, aby celý objem navýšení nájemného byl určen pro opravy bytového fondu

Usnesení RM č. 132/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Rybářská 8B/4604

I. P.,

trv. ., Železný Brod

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

A. E.,

bytem ., Liberec 7

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

D. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 23/3507

M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

2. změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 9

U Tenisu 4675

K. A., nar. . 1941,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Jana Bubeníková)

b. j. č. 19

Široká 26/4797

Mgr. R. K., nar. . 1969,
Trv., Praha - Radotín
(býv. nájemce Aleš Horák)

3. poskytnutí slevy z nájemného u níže uvedených nájemců obecních bytů takto :

a) Mgr. J. H., Nad Mlýnem 3/1769, Jbc - 45 %, z předpisu měsíčního
čistého nájemného za období od 1. 5. do 30. 6. 2009

b) E. B., Nad Mlýnem 3/1769, Jbc - 30 %, z předpisu měsíčního čistého
nájemného za období od 1. 5. do 31. 8. 2009

c) I. P., Nad Mlýnem 3/1769, Jbc - 35 %, z předpisu měsíčního
čistého nájemného za období od 1. 5. do 31. 8. 2009

Usnesení RM č. 133/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

A) schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 617 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění kontejneru na komunální a tříděný odpad s vlastníkem pozemku společností Pekárna Šumava a.s., se sídlem Na Výšině 3373/11, Jablonec n.N., IČ 273 534 43. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

2. pronájem p.p.č. 1288 o výměře 706 m2 a p.p.č. 1290 o výměře 133 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady pro pana Jiřího Němce, bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

3. pronájem části p.p.č. 523 díl „A“ o výměře 391 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady pro paní Jitku Kašťákovou, bytem ., Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné stanoví ve výši 5,- Kč/m2/rok.

4. pronájem st.p.č. 2963 o výměře 17 m2 Jablonecké Paseky za účelem pozemku pod plechovou garáží pro manžele Antonína a Evu Derkovi, bytem ., Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

5. ukončení nájemní smlouvy č. 181-2009-FaM/OMP ze dne 17.6.2009 na pronájem části p.p.č. 2816 o výměře 170 m2 v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena s panem Jaroslavem Skalem, bytem ., Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.9.2009.

6. ukončení nájemní smlouvy č. 202-2008-FaM/OMP ze dne 24.3.2008, která je uzavřena s Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 45797072, a to dohodou ke dni 31.7.2009.

7. uzavření nájemní smlouvy na pronájem ideální poloviny p.p.č. 215/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem podnikatelské činnosti - pozemek pod řadovou garáží (LV 7343) s vlastníkem, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, s účinností od 1.10.2009 do doby prodeje pozemku, nejdéle však do 30.9.2014. Nájemné ve výši 279,- Kč/rok s tím, že pronajímatel může každoročně s účinností na období od 1.ledna upravit výši nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce.

Současně bude uhrazené nájemné za bezesmluvní užívání v období od 1.4.2007 do 30.9. 2009 ve výši 663,25 Kč.

8. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 296/1 v k.ú. Rýnovice (umístění přípojky NN, ulice Ladova) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

9. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 1436/9 ke garáži bez č.p/č.e na st.p.č. 3334 a st.p.č. 3334 vše v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka garáže bez č.p/č.e na st.p.č. 3334 a st.p.č. 3334 vše v k.ú. Jablonec n. N. za symbolickou cenu ve výši 50,- Kč + DPH 19%.

10. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 1100/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve prospěch vlastníka budovy bez č.p/č.e na st.p.č. 1100/2 a st.p.č. 1100/2, budovy bez čp/če na st.p.č. 1100/3 a st.p.č. 1100/3, budovy bez č.p/č.e na st.p.č. 1100/4 a st.p.č. 1100/4, budovy bez č.p/č.e na st.p.č. 1100/5 a st.p.č. 1100/5, budovy bez č.p/č.e na st.p.č. 1100/6 a st.p.č. 1100/6, budovy bez č.p/č.e na st.p.č. 1100/7 a st.p.č. 1100/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za jednorázovou částku ve výši 100,- Kč +19% DPH.

B) neschvaluje

pronájem části p.p.č. 973/7 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.

C) mění

1. usnesení č. 69/2009/B/1 ze dne 9. dubna 2009 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zástavby Horní Proseče se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31.03.2010 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30.09.2011. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok s účinností od 1.5.2009.

2. usnesení č. 69/2009/B/2 ze dne 9. dubna 2009 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 654, 690/3, 537/27 vše v k.ú. Proseč n.N. o celkové výměře 7 474 m2 za účelem uložení inženýrských sítí se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31.03.2010 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30.09.2011. Nájemné se stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 134/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 600/6 v k.ú. Kokonín.

2. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4102 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 803/73 o výměře 269 m2 v k.ú. Kokonín.

4. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 69 v k.ú. Kokonín.

5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1720/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

6. zveřejnění záměru směny st.p.č. 812/2 o výměře 64 m2 a p.p.č. 470/1 o výměře 380 m2 vše v k.ú. Kokonín.

7. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2330/7 obálkovou metodou v objektu Revoluční 28/2330 o velikosti 1+2 a celkové výměře 85,1 m2 v 5. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 851/6902 na společných částech domu a stavební parcele č. 2295 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

8. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 4354/06 obálkovou metodou v objektu Na Úbočí 31/4353, 33/4354 o velikosti 1+3 a celkové výměře 77,40 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 774/34623 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 988/19, 988/20 vše v k. ú. Rýnovice.

9. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 2994/11 v objektu Růžová 3a/2994 o výměře 16,9 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 169/3638 na společných částech domu a stavební parcele č. 970/2 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

10. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 2994/12 v objektu Růžová 3a/2994 o celkové výměře 65,7 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 657/3638 na společných částech domu a stavební parcele č. 970/2 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

11. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1390/19 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice.

Usnesení RM č. 135/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A) schvaluje

1. uzavření dodatků k nájemním smlouvám č. 370 - 2003 - FaM/OMP (nájemce BISPOL GOLD, s.r.o.), č. 474 - 2008 - FaM/OMP (nájemce COLLEGIUM TRADE s.r.o.), č. 132 - 2003 - OF/OMP (nájemce Petr Janda), č. 689 - 2002 - OH/Ř (nájemce Městská galerie MY, o.s.), č. 135 - 2009 - OF/OMP (nájemce Jiří Benda) a č. 17 - 2002 - OF/OMP (nájemce OLYMP spol. s r.o.), specifikujících zabezpečení objektu č.p. 1900 (Mírové nám. 19) v k.ú. Jablonec nad Nisou v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 241/2001 Sb., o požární prevenci

2. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 183,55 m2 v objektu Komenského 22/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, se sídlem Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021, Praha 4, za účelem bankovních a souvisejících obchodních aktivit pobočky společnosti Raiffeisenbank a.s. s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 121.143,- Kč čtvrtletně, tj. 484.572,- Kč ročně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, s účinností od 27. 11. 2009 do 27. 11. 2014 s tím, že kauce je stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

B) neschvaluje

slevu na nájemném společnosti jadi.cz s.r.o., IČ 25494481, se sídlem Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za pronájem nebytového prostoru - prodejny o celkové výměře 187,4 m2 v objektu Podhorská 1800/20a v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 136/2009

III. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4. - 9., úpravy v rámci rozpočtu odboru financí a majetku a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.522.154 tis. Kč

2. úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, Městská knihovna Jablonec nad Nisou a Základní škola Mozartova 24, Jablonec nad Nisou

3. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě, úpravy v rámci rozpočtu oddělení krizového řízení v celkovém objemu 50 tis. Kč

Usnesení RM č. 137/2009

Příspěvkové organizace - vymezení majetku

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o hospodaření s majetkem příspěvkových organizací od 1.4.2009

schvaluje

A) nabývání veškerých oběžných aktiv a drobného dlouhodobého majetku pořízených v běžném roce do vlastnictví příspěvkových organizací včetně hospodaření s nimi, a to na základě ročního plánu nákladů a výnosů

B) nabývání dlouhodobého majetku mimo nemovitého majetku včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu do vlastnictví příspěvkových organizací

C) přijetí darů účelově neurčených (mimo Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - již schváleno v RM 18.6.2009)

Usnesení RM č. 138/2009

Výpovědi z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

vypovídá

1. nájem bytu č. 1, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, umístěném v prvním podlaží objektu č.p. 4268 na adrese F. L. Čelakovského 3 v Jablonci nad Nisou společným nájemcům Nataše Sovinové, nar. .1959, F. L. Čelakovského 4268/3, 46604 Jablonec nad Nisou a Josefu Sovinovi, nar. . 1956, bytem F. L. Čelakovského 4268/3, 46604 Jablonec nad Nisou a to na základě ustanovení § 711, odst. 2., písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, když společní nájemci hrubě porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatili nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši přesahující trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemcům doručena. Nájemci - Nataša a Josef Sovinovi - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší.

2. nájem bytu č. 28, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, umístěném ve čtvrtém podlaží objektu č.p. 4326 na adrese Na Úbočí 14, v Jablonci nad Nisou nájemci Daně Hubené, nar. .1973, bytem Na Úbočí 4326/14, 46605 Jablonec nad Nisou a to na základě ustanovení § 711, odst. 2., písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, když nájemkyně hrubě porušila své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatila nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši přesahující trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemkyni doručena. Nájemkyně - Dana Hubená - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší

3. nájem bytu č. 6, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, umístěném ve druhém podlaží objektu č.p. 4325 na adrese Na Úbočí 21, v Jablonci nad Nisou nájemci Karlu Pluhovskému, nar. .1966, bytem Na Úbočí 4325/21, 46605 Jablonec nad Nisou a to na základě ustanovení § 711, odst. 2., písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, když nájemce hrubě porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši přesahující trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Karel Pluhovský - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší

4. nájem bytu č. 18, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, umístěném v pátém podlaží objektu č.p. 3052 na adrese Řetízková 7, v Jablonci nad Nisou nájemci Davidu Frenclovi, nar. . 1975, bytem Řetízková 3052/7, 46601 Jablonec nad Nisou a to na základě ustanovení § 711, odst. 2., písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, když nájemce hrubě porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši přesahující trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - David Frencl - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší

5. nájem bytu č. 3, o velikosti 1+3 s příslušenstvím v objektu č.p. 125na adrese Želivského 125/3 v Jablonci nad Nisou, nájemci Petře Liškové, nar..1974, bytem Želivského 125/3, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Petra Lišková - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

6. nájem bytu č. 2, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, v objektu č.p. 176 na adrese Prosečská 176 v Jablonci nad Nisou, nájemci Stanislavě Stehlíkové, nar..1948, bytem Prosečská 176, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Stanislava Stehlíková - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

7. nájem bytu č. 5, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 510 na adrese Podhorská 510/5 v Jablonci nad Nisou, společným nájemcům Petře Burjánkové,nar..1960 a Josefu Burjánkovi, nar..1956, oba bytem Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Nájemci - Petra Burjánková a Josef Burjánek - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

8. nájem bytu č. 1, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 562 na adrese Podhorská 562/64 v Jablonci nad Nisou, společným nájemcům Aleně Markalousové, nar. .1963 a Jaroslavu Markalousovi, nar..1968, oba bytem Podhorská 562/64, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Nájemci - Alena Markalousová a Jaroslav Markalous - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 139/2009

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - věcné dary

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

A) uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. souhlas s přijetím věcných darů ve výši 114.363,-- Kč a účelově určených peněžitých darů v celkové výši 128.800,-- Kč, jmenovaných v důvodové zprávě, za období od 1.4. do 30.6. 2009 do svého vlastnictví.

B) pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 140/2009

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. - věcný dar

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

přijetí daru z Krajského úřadu Libereckého kraje Městské knihovně Jablonec nad Nisou, p. o.

Usnesení RM č. 141/2009

Změny ve složení komisí RM

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

pana Michala Hausenblase z Komise prevence kriminality

Usnesení RM č. 142/2009

Smlouva s SKS s.r.o. poplatek za surovinu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené smlouvy s SKS s.r.o., která řeší poplatek za surovinu

A) souhlasí

s cenou poplatku za suroviny uvedené v příloze č. 14 dodatku č. 5 ze dne 24.9.2007 smlouvy o dílo č. 52-95-MHD ze dne 15.5.1995 se společností SKS s.r.o.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

podepsat smlouvu uvedenou v příloze důvodové zprávě s SKS s.r.o., která řeší poplatek za surovinu

Usnesení RM č. 143/2009

Evropský týden mobility

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pořádání Evropského týdne mobility

A) schvaluje

zapojení do akce Evropský týden mobility

B) zmocňuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města Jablonec nad Nisou, k podpisu Charty 2009

Usnesení RM č. 144/2009

Vyjádření města Jablonec nad Nisou k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

souhlasí

se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení vzdělávacího oboru
79-01-B/001 pomocná škola s nejvyšším povoleným počtem žáků 6
u Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 2360/4, příspěvková organizace, a to s účinností od 1. 9. 2009.

Usnesení RM č. 145/2009

Dodatky k nájemním smlouvám pro společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. a Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o Dodatcích k nájemním smlouvám se společností Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. a Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. a

schvaluje

1. uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 7-2005-FaM/OMP ze dne 30. 12. 2004, uzavřené se společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 254 12 604, se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu o stavby a věci movité v areálu letního kina, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 56/97/OFaM/MPO ze dne 5.3.1997, uzavřené se společností Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s., IČ 250 07 556, se sídlem Svatopluka Čecha 4204, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu, a to tak, že předmětem nájmu bude objekt č.p. 4204 na st.p.č. 5506 včetně veškeré technologie sloužící k provozování plaveckého bazénu a st.p.č. 5506, p.p.č. 1216/1 včetně dětského brouzdaliště, p.p.č. 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1216/10, 1216/11, 1216/12, 1216/21 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 21.7.2009 14:11:39 | přečteno 2100x | Petr Vitvar
load