Usnesení 09. 04. 2009

Usnesení z 5. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 9. dubna 2009

Usnesení RM č. 65/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 66/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1.návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Kopci 9/3055

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

1+4

Komenského 11/595

A. G.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu neurčitou

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

0+1

Opletalova 31/2683

A. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 13/3057

MUDr. J. A.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Hvězdná 7/160

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Smetanova 63/4291

M. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

28. října 16/1858

S. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

K.G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 11/3054

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 9/3053

Mgr. L. T.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 10A/4605

L. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3+kk

Široká 14/4837

E. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

M. Šč.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

F. L. Čelakovského

4/3676

M. P.,
trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Podhorská 20A/1800

H. H.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 148/2343

J. a V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3+kk

Široká 16/4836

I. Ž.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

3.a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 26, o velikosti 1+2 v objektu č. p. 4605, Rybářská 10A v Jablonci nad Nisou (nájemci Jan a Šárka Brožkovi)

b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 9, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 2343, Liberecká 148 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný Daniel Mika)

4.návrh na uzavření ubytovací smlouvy k této ubytovací jednotce:

0+1

Střelecká 7/1638

J. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

5.změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 82

F. L. Čelakovského 4/3676

J. S., nar. . 1949,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Petr Suchánek)

6. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 17

Široká 18/4803

L. Č., nar. . 1956,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Tomáš Pour)

Usnesení RM č. 67/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Dagmar Brožové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí poplatku za odtah vozidla

B. dopis Nemocnice Jablonec n.N., Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr nájmu bytu velikosti 2+1 v objektu Rybářská 8B/46O4 pro p. Irenu Petrákovou na dobu určitou 1 rok

C) dopis npor. Bc. Roman Šípek, Policie ČR, 28. října 10, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr pronájmu obecního bytu pro prap. Davida Hovoru na dobu určitou 1 rok

Usnesení RM č. 68/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor a

A) schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž o celkové výměře 22,80 m2 v objektu č.p. 4291 (Smetanova 63) v k.ú. Jablonec nad Nisou s paní L.P., bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem garážování osobního automobilu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.190,- Kč měsíčně (včetně DPH), nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 5. 2009.

B) mění

usnesení rady města č. 50/2009/A/1 konané dne 12. 3. 2009, a to tak, že schvaluje náklady na vynaložené investice společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 603 23 906, se sídlem Průmyslová 1446/44, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, do nebytového prostoru v objektu Mírové nám. 3100/19, prodejny č. III - západ, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve výši 236.780,50 Kč a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 474-2008-FaM/OMP ze dne 4. 8. 2008. Tímto dodatkem budou započteny investice vynaložené společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 603 23 906, se sídlem Průmyslová 1446/44, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, do nebytového prostoru v objektu Mírové nám. 3100/19, prodejny č. III - západ, k.ú. Jablonec nad Nisou, oproti nájemnému, a to formou postupného započítávání oproti splátkám nájemného ve výši 50 % z každé splátky s platností od 1. 2. 2009 až do úplného započtení investic (tato částka se bude ročně navyšovat poměrnou částkou o míru inflace).

Usnesení RM č. 69/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1566, 1568/1, 1570, 1572 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem překládky telekomunikačních kabelů - Sluneční lázně se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH 19%.

2a) pronájem části p.p.č. 362 o výměře 15 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby jímacího objektu pro závlahu in-line hřiště s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do dne, kterým vzniknou právní účinky smlouvy o zřízení věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného řemene č. 0911090029, na základě které zřídí pronajímatel na části předmětného pozemku ve prospěch nájemce věcné břemeno z titulu umístění trvalé stavby na předmětném pozemku, nejdéle však na dobu 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 500,- Kč/rok.

2b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v části p.p.č. 362 o výměře 15 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby jímacího objektu pro závlahu in-line hřiště s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2 + DPH. Minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

3a) pronájem části p.p.č. 1560/1 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem odkanalizování oblasti ul. Za Hrází s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do dne, kterým vzniknou právní účinky smlouvy o zřízení věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 0911090063, na základě které zřídí pronajímatel na části předmětného pozemku ve prospěch nájemce věcné břemeno z titulu umístění trvalé stavby na předmětném pozemku, nejdéle však na dobu 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 24.000,- Kč/rok.

3b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v části p.p.č. 1560/1 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem odkanalizování oblasti ul. Za Hrází s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč/m2 + DPH. Minimálně ve výši 1.000,- Kč + DPH.

4. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 116-2000/OF/OMP, uzavřené dne 21.3.2000 s Miroslavem Kudláčkem, ., Jablonec n.N. a to tak, že s účinností od 1.5. 2009 snižuje nájemné na částku 20.000,- Kč/rok.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.p.č.141 v k.ú. Proseč n.N. za účelem umístění zemního kabelového vedení NN (ulice Prosečská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH 19%.

6. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 49-2009-FaM/OMP, která je uzavřena se společností Kamenná s.r.o., IČ: 28670337, se sídlem Pražská 1419/96, Jablonec n. N. a to tak, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 03. 2011, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31. 10. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2012. V ostatních bodech se smlouva nemění.

7. zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes p.p.č. 624 v k.ú. Jablonec n.N. pro vlastníky jednotek objektu č.p. 245, 5. května 61 a stavební parcely č. 1438 vše v k.ú. Jablonec n.N. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

8. zřízení věcného břemene užívání stavby komunikace (pro vlastníka stavby komunikace) na stavbě garáží postavených na st.p.č. 692/28, st.p.č. 692/29, st.p.č. 692/30, st.p.č. 692/31, st.p.č. 692/32 a st.p.č. 692/33 vše v k.ú. Proseč n. N., a dále pak zřízení věcného břemene strpění trávníku na stavbě garáží postavených na st.p.č. 692/26 a st.p.č. 692/27 obě v k.ú. Proseč n. N.

9. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 557-2007-FaM/OMP ze dne 9.11. 2007, kterým se mění užívání části p.p.č. 485/1 v k.ú. Mšeno n.N. na užívání pozemku pod stánkem za účelem prodeje pekárenských výrobků. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

B) mění

1. usnesení č. 3/2009/B/2 ze dne 8. ledna 2009 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zástavby Horní Proseče se společností INTERMA, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 30.6.2009 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31.12.2010. Nájemné stanoví po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok.

2. usnesení č. 3/2009/B/3 ze dne 8. ledna 2009 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 654, 690/3, 537/27 vše v k.ú. Proseč n.N. o celkové výměře 7 474 m2 za účelem uložení inženýrských sítí se společností INTERMA, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 30.6.2009 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31.12.2010. Nájemné se stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok.

C) ruší

usnesení č. 152/2008/A/9 ze dne 28.8. 2008

Usnesení RM č. 70/2009

Problematika DPH

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy k problematice DPH a

schvaluje

1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 26.1.2009 s Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o. na pronájem ubytovacích jednotek v objektu Lípová 9, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

2. uzavření dodatků ke smlouvám, kde je účelem smlouvy umístění anténního systému, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

3. změnu usnesení RM č. 130/2008 z 12.6.2008, a to tak, že ke stávajícím cenám dle Pravidel k dohodám o užívání pozemků a zařízení v majetku města bude připočtena daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

4. uzavření dodatků k „Dohodám o užívání“ na užívání autocvičiště v Kokoníně, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

5. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.1.2009 s Jabloneckým kulturním a informačním centrem, o.p.s. č. 9-2009-FaM/OMP, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o 2.600,- Kč a to s účinností od 1.4.2009

6. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se Stavebním bytovým družstvem LIAZ č. 554-2000-OT/DSÚ, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

7. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s f. TEXO PLUS, společnost s ručením omezeným č. 135/96/MPO, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

8. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s f. Petr Kopal č. 404-97-OT/DSÚ, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

9. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s f. EURO AWK s.r.o. č. 532-98-TO/DSÚ, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

10. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s f. OUTDOOR AKZENT ze dne 21.10.1991, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

11. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s f. SGR Marketing Service Center Praha v.o.s. ze dne 12.12.1994, a to tak, že nájemné bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

12. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Plaveckým bazénem Jablonec nad Nisou, o.p.s. č. 56/97/OFaM/MPO, a to tak, že nájemné bude zvýšeno na částku 100.000,- Kč za rok plus daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1.4.2009

Usnesení RM č. 71/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 245/06 v objektu 5.května 61/245 o výměře 25,5 m2 v 1. podzemním podlaží objektu a spoluvlastnického podílu o velikosti 255/5666 na společných částech domu a stavební parcele č. 1438, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Kupní cena bude stanovena dohodou.

2. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 245/07 v objektu 5.května 61/245 o výměře 22,7 m2 v 1. podzemním podlaží objektu a spoluvlastnického podílu o velikosti 227/5666 na společných částech domu a stavební parcele č. 1438, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Kupní cena bude stanovena dohodou.

3. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1897/12 v objektu č.p. 1897 U Jeslí 8 o výměře 21,2 m2 v suterénu objektu a spoluvlastnického podílu o velikosti 212/7668 na společných částech domu a stavební parcele č. 1797, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou. Kupní cena bude stanovena dohodou.

4. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2221 (Alešova 30) na st.p.č. 2110/1 včetně st.p.č. 2110/1, st.p.č. 2110/2 a p.p.č. 1723/18, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

5. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2171 (Průmyslová 6) na st.p.č. 2093 včetně st.p.č. 2093, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

6. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - prodejny v objektu č.p. 1534 (Lidická 9) v k.ú. Jablonec nad Nisou, o celkové výměře 113,14 m2.

7. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 70 (U Staré lípy 1) na st.p.č. 408 včetně části st.p.č. 408, vše v k. ú. Jablonecké Paseky (včetně příslušenství).

8. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 403/392 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej drobného občerstvení.

9. zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 960/4 o výměře 397 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky a části p.p.č. 1871, 1880, 1884, 1888, 1896, 1898 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem „Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Jablonec n.N. - Tanvald (ulice Podhorská)“.

10. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2969 o výměře 20 m2, st.p.č. 2970 o výměře 19 m2 a části p.p.č. 2717 vše v k.ú. Jablonec n. N.

11. zveřejnění záměru prodeje a směny p.p.č. 714 o výměře 2092 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu.

12. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1390/19 o cca výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice.

13. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 825/4 o výměře 196 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem ucelení nemovitosti.

14. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2599 o výměře 72 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady.

15. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2153/9 o celkové výměře 1173 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

16. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1435/1 o výměře 600 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem ucelení areálu firmy.

17. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 126/1 o výměře 6201 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zástavby několika rodinnými domy s tím, že podmínkou pro prodej je předložení zastavovací studie konzultované s ÚÚP.

18. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 720 o výměře 25 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem užívání pozemku pod dočasnou stavbou prodejny potravin.

19. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1178/4 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

20. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2252/1 o výměře 405 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

21. zveřejnění záměru prodeje pozemků pod předzahrádkami bytových domů nově označených jako p.p.č. 692/34 o výměře 5 m2, p.p.č. 692/35 o výměře 6 m2, p.p.č. 692/36 o výměře 5 m2, p.p.č. 692/37 o výměře 5 m2 a p.p.č. 692/38 o výměře 5 m2 vše v k.ú. Proseč n. N.

Usnesení RM č. 72/2009

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

schválit poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM.

Usnesení RM č. 73/2009

Zpráva o současném stavu p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou.

Návrh na vyplacení odměny RNDr. Ireně Grohové

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) bere na vědomí

zprávu o současném stavu p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou

B) neschvaluje

návrh na vyplacení odměny RNDr. Ireně Grohové dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 74/2009

Zpráva o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 2. pololetí roku 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2008

Usnesení RM č. 75/2009

Označování ulic názvy a budov čísly

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o

označování ulic a budov

schvaluje

způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly uvedený v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 76/2009

Změny ve složení komisí RM

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

jmenuje

1. do Komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny

Ing. arch. Ivana Jirkala

Mgr. Lucii Prandnerovou

2. do dopravní komise

Daniela Šulce

Usnesení RM č. 77/2009

Prázdninový provoz mateřských škol

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) doporučuje

Heleně Mrklasové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace řešit přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin dle návrhu ředitelky mateřské školy uvedeného v důvodové zprávě a

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

jednat o náhradním řešení v době uzavření mateřské školy a předložit příštímu jednání rady města návrh na uzavření smlouvy na řešení náhradního provozu

Usnesení RM č. 78/2009

Pověření řízením odboru

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) ruší

k 31. 3. 2009 pověření ing. Diany Zappeové řízením humanitního odboru MěÚ Jablonec nad Nisou, přijaté usnesením číslo 262/2008 k

B) pověřuje

řízením humanitního odboru Městského úřadu v Jablonci nad Nisou od 1. 4. 2009 Mgr. Jana Heinzla

Usnesení RM č. 79/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro prevence kriminality č. 1/2009, podnět dopravní komise č. 2/2009 a podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 2/2009 s tím, že

A) podnět komise prevence kriminality č. 1/2009

bere jej na vědomí

B) podnět komise dopravní č. 2/2009

bere jej na vědomí

C) podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 2/2009

1. bere jej na vědomí

2. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

podpořit (garantovat) žádost TK ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou finanční spoluúčastí ze strany města (ne ve 100% výši) - spolupodíl k dotaci ze státního rozpočtu na přístavbu dvoukurtové tenisové haly (II. etapa).

Usnesení RM č. 80/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 81/2009

Změna usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

mění své usnesení číslo 37/2009 ze dne 12. února 2009, které nově zní:

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

k 1. 9. 2009 navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, o 20 míst v odloučeném pracovišti Pasířská 72, Jablonec nad Nisou.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za zkrácenou verzi: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 22.4.2009 10:30:38 | přečteno 1992x | Petr Vitvar
load