Usnesení 08. 10. 2009

Usnesení z 10. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 8. října 2009

Usnesení RM č.188/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.189/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+3

Komenského 11/595

J. a .J. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu neurčitou

1+2

Palackého 42/3767

M. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Liberecká 29/3510

S. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok
nájemné je stanoveno smluvní
ve výši 3.684,- Kč/měsíc

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 9/3055

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 146/2342

M. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Na Úbočí 21/4325

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Rybářská 10B/4605

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Opletalova 33/2682

I. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 11/3054

M. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

Z. O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

J. a V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+4

Liberecká 26B/4001

Š. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

0+1

Liberecká 146/2342

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3, o velikosti 1+3 v objektu č. p. 745, Růžová 9 v Jablonci nad Nisou (nájemce Ing. I. M.)

3b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 10, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná N. R.)

4. poskytnutí slevy z nájemného u níže uvedených nájemců obecních bytů:

4a) pro paní J. L., bytem Jablonec nad Nisou, ve výši 20 % z předpisu měsíčního čistého nájemného od 1. 6. 2009 do doby prodeje objektu.

4b) pro manžele J. a Ji. R., bytem Jablonec nad Nisou, ve výši 20 % z předpisu čistého nájemného za užívání kuchyně, koupelny a sklepa od 1. 9. 2009 do doby prodeje objektu.

Usnesení RM č. 190/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis paní Aleny Cincibusové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města, učinit kroky vedoucí k prodeji objektu Pražská 76, Jablonec nad Nisou

B) dopis pana Ladislava Godly, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení - Ladislavu Godlovi, trvale bytem Jablonec nad Nisou, ve výši 8. 889,- Kč

C) dopis pana Ladislava Godly, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1 v objektu, Jablonec nad Nisou, panu Ladislavu Godlovi, trv. bytem Jablonec na Nisou na dobu určitou 3 měsíce.

D) dopis manželů Miloslavy a Karla Hettfleischových, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 8 v objektu Jablonec nad Nisou, manželům Miloslavě a Karlu Hettfleischovým, trv. bytem Jablonec na Nisou na dobu neurčitou s tím, že bytovou jednotku č. 2 v objektu Jablonec nad Nisou, řádně vyklidí a neprodleně předají městu.

E) dopis paní Lenky Dytrychové, . Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. uděluje

paní Lence Dytrychové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou. V případě vítězství ve výběrovém řízení bude prodlužování nájemní smlouvy k bytu vázáno na řádné hrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a také řádné splácení zbývající dlužné částky za byt v Jablonci nad Nisou.

F) dopis paní Hany Korcinové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení - Haně Korcinové, nar. .1952, trvale bytem Jablonec nad Nisou, ve výši 1. 128,50,- Kč.

G) dopis paní Oleny Burkut, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr mimořádného řešení bytové situace paní Oleny Burkut, bytem Jablonec nad Nisou, tj. bytem v obecním zájmu.

Usnesení RM č. 191/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

A) schvaluje

1. uzavření dohody o umístění telekomunikační stanice na objektu č.p. 800 (Horní nám. 1) v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností MobilKom a.s., IČ 481 71 000, se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8. Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 11. 2009, přičemž úhrada za umístění telekomunikační stanice bude činit 80.000,- Kč/rok + DPH 19%.

2. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 83,70 m2 v objektu Mírové náměstí 3100/19, prodejna č. II - západ v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Fio leasing, a.s., IČ 618 60 841, se sídlem V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, Praha 1, za účelem poskytování služeb obchodníka s cennými papíry a bankovních služeb. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 17.000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

3. uzavření dodatků k nájemním smlouvám sjednaným před 1. 1. 2009 pro pronájmy nebytových prostor vyjma nepodnikatelských subjektů a garáží, kterými bude stávající nájemné sníženo 15 % po dobu 1 roku na základě písemné žádosti nájemníka a nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno.

B) ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku,předložit do výboru pro hospodaření s majetkem města vyhodnocení usnesení uvedeného pod bodem A/3 a následně o závěru výboru informovat radu města

Usnesení RM č. 192/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1038, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1038/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem umístění přístřešku pro kontejnery s vlastníkem, kterým je Pozemkový fond ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

2. uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. B/9887115 ze dne 13.9.1994 a to tak, že se mění doba trvání nájemní smlouvy do 31.12.2020. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 296/1 v k.ú. Rýnovice za účelem umístění vodovodní a plynovodní přípojky (ulice Ladova) s manželi Jarmilou a Václavem Hofmanovými, bytem ., Rychnov u Jablonce nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

4. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 296/1 v k.ú. Rýnovice za účelem umístění kanalizační přípojky (ulice Ladova) se společností HaDe ložiska s.r.o., Ladova 200/6, IČ 602 77 351, Jablonec n.N. a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 1720/12, 2457/2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přeložky telekomunikačního vedení (ulice Alešova) s investorem stavby společností TEKSTAV s.r.o., Rybářská 2847/9, Jablonec n.N., IČ 27291341 a se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ 601 933 36 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad + DPH 19%.

6a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2545/1, 1001/53, 2386/4 vše v k.ú. Jablonec n.N. (nové zemní kabelové vedení NN, ulice Palackého) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

6b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2544, 1043/1, 1001/54, 998/8 a st.p.č. 3492 vše v k.ú. Jablonec n.N. (nové zemní kabelové vedení NN, ulice Palackého) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH 19%.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1095, 15 vše v k.ú. Rýnovice (U Družiny - nová trafostanice a kabelové vedení NN, VN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 973 v k.ú. Kokonín (telekomunikační přípojka pro objekt na st.p.č. 816, ulice Jasanová) se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 601 933 36 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 1792/3 v k.ú. Jablonec n.N. (plynovodní přípojka NTL k objektu na st.p.č. 1826, ulice Milířová) se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 875/1 v k.ú. Kokonín (přeložka NTL plynovodu - nová trafostanice JIH) se stavebníkem společností ČEZ distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 272 324 25 a se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

11. pronájem části p.p.č. 1905/2 díl „a“ o výměře 345 m2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro pana Jana Schindlera a paní Jiřinu Schindlerovou, oba bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

12. pronájem části p.p.č. 403/392 díl o výměře 9 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem provozování hostinské činnosti pro pana Nhu Nguyen Nang, se sídlem náměstí ., Hořice, IČ 443 172 80. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

13. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.1993 uzavřené s panem Zdeňkem Bílkem, narozen r. 1966, bytem ., Jablonec n.N. a to tak, že schvaluje pronájem části p.p.č. 1178/3 o výměře 256 m2 a části p.p.č. 1178/4 o výměře 132 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy dojde k odstranění všech staveb zde postavených. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

14. pronájem části p.p.č. 1178/4 o výměře 31 m2 geometrickým náčrtem označené jako díl „c“ v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2234 v Jablonci nad Nisou, Pod Skalkou 2234/9, Jablonec n.N., IČ 254 72 046. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

15. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 443 v k.ú. Vrkoslavice (ulice Ke Starému Buku - kanalizační a vodovodní přípojka) s vlastníkem stavby panem Miroslavem Hympánem, ., Kladno a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

16. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 903/1 v k.ú. Rýnovice (Stará Osada - stavba přípojky NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 9.000,- Kč + DPH 19%.

17. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 233-2008-FaM/OMP ze dne 7.5.2008 a to tak, že schvaluje pronájem st.p.č. 92 o výměře 1358 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem užívání pozemku pod stavbou hotelu Praha společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o., IČ 27340007, se sídlem Mírové náměstí 408/3, Jablonec n. N. s tím, že v ostatních bodech se smlouva nemění.

18. zánik věcného břemene - práva stezky pro p.p.č. 790/15 ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako oprávněného z věcného břemene přes p.p.č. 790/10 ve vlastnictví pana Jaroslava Kulhánka jako povinného z věcného břemene, vše v k.ú. Kokonín.

19. pronájem nemovitostí v následujícím znění:

„Rada města Jablonce nad Nisou“

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění,

1. schvaluje pronájem následujících nemovitostí :

(i) pozemková parc. č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m2;

(ii) pozemková parc. č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m2;

(iii) pozemková parc. č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m2;

(iv) pozemková parc. č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m2;

(v) pozemková parc. č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m2;

(vi) pozemková parc. č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m2;

(vii) stavební parc. č. St. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m2;

(viii) stavební parc. č. St. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2;

(ix) pozemková parc. č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m2;

(x) pozemková parc. č. 142 - ostatní plocha, o výměře 2207 m2;

(xi) pozemková parc. č. 2301/4 - ostatní plocha, o výměře 608 m2, oddělená od pozemkové parcely č. 2301/1 na základě geometrického plánu č. 4521-678/2008 ze dne 30. května 2008 pro rozdělení a změnu hranic pozemkové parc. č. 2301/1 - ostatní plocha;

(xii) části pozemkové parc. č. 2301/1 - ostatní plocha, o výměrách 44 m2 a 352 m2;

(xiii) část pozemkové parc. č. 2384/4 - ostatní plocha, o výměře 308 m2;

(xiv) část pozemkové parc. č. 2304/1 - ostatní plocha, o výměře 202 m2;

(xv) část pozemkové parc. č. 2589 - ostatní plocha, o výměře 206 m2;

(xvi) část pozemkové parc. č. 2352/21 - ostatní plocha, o výměře 662 m2;

(xvii) část pozemkové parc. č. 2352/19 - ostatní plocha, o výměře 265 m2;

(xviii) část pozemkové parc. č. 2352/17 - ostatní plocha, o výměře 20 m2; a

(xix) část pozemkové parc. č. 2352/24 - ostatní plocha, o výměře 37 m2;

včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, všechny nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro dané katastrální území v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou; části pozemků uvedených shora ad (xii) až (xix) jsou vyznačeny na geometrickém náčrtu ze dne 28. 7. 2009, který je připojen k tomuto rozhodnutí;

včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, všechny nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro dané katastrální území v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

Společnosti CRESTYL properties, s.r.o. se sídlem Praha 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, IČ: 276 21 588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119527;

Za nájemné ve výši 120.000 Kč ročně;

2. schvaluje návrh příslušné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí se společností CRESTYL properties, s.r.o.

3. pověřuje Mgr. Petra Tulpu, starostu města, a Ing. Otakara Kyptu, místostarostu města, aby jménem města Jablonce nad Nisou uzavřeli schválenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí.

V Jablonci nad Nisou dne _________ 2009

Schváleno Radou města Jablonce nad Nisou

Usnesení č. 192/2009

ze dne 8. 10. 2009

Usnesení RM č. 193/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 170/4 obálkovou metodou v objektu J. K. Tyla 4/170 o velikosti 1+1 a celkové výměře 36 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 360/2904 na společných částech domu a stavební parcele č. 118, vše v k. ú. Rýnovice.

2. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 562/8 v objektu Podhorská 64/562 o výměře 93,6 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 936/6097 na společných částech domu a stavební parcele č. 467/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

3. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2093 (Podzimní 49) na st.p.č. 2030/1 včetně st.p.č. 2030/1, p.p.č. 1431/2 a nově vzniklé p.p.č. 1469/39 o výměře 53 m2 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) s tím, že na p.p.č. 1431/2 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy pro vlastníky pozemků a staveb na st.p.č. 2030/2, 2030/3, 3417, 3418, 5777 a 6118 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

4. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 125 (Želivského 3) na st.p.č. 459/1 včetně st.p.č. 459/1 o nové výměře 474 m2 a p.p.č. 458 vše v k.ú. Rýnovice (včetně příslušenství).

5. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1495 (Raisova 5) na st.p.č. 1286 včetně st.p.č. 1286 a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

6. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2284 ( V Luzích 67) na st.p.č. 2238 včetně st.p.č. 2238 a části p.p.č. 1271/4 o výměře cca 161 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

7. zveřejnění záměru směny p.p.č. 1098 o výměře 2561 m2, p.p.č. 1094 o výměře 747 m2, p.p.č. 1092 o výměře 1994 m2, p.p.č. 1100 o výměře 791 m2 vše v k.ú. Proseč n. N.

8. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č 1144/7 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady.

9. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 927/4 o výměře 349 m2 a p.p.č. 927/5 o výměře 419 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

10. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2460/1 a p.p.č. 1748/1 o výměře 133 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

11. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1340/43 v k.ú. Jablonec n. N.

12. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 889/7, části p.p.č. 882/7 a části p.p.č. 2728 vše v k.ú. Jablonec n. N.

13. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 827/1 o celkové výměře 1245 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

14. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 211/1 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýnovice s tím, že budou osloveni všichni okolní vlastníci nemovitostí.

15. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2199/1 o výměře 1085 m2 p.p.č. 2199/33 o výměře 113 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

16. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 66/1 o cca výměře 169 m2 v k.ú. Proseč n. N.

17. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 114/1 o cca výměře 176 m2 v k.ú. Proseč n. N.

18. zveřejnění záměru směny p.p.č.2584/52 o výměře 78 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

19. zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2584/92 o výměře 9 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

Usnesení RM č. 194/2009

Kontroly organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o kontrolách organizací

A) bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací

1. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

- hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 4)

2. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

- hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 5)

3. SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

- hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 6)

4. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

- hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 7)

5. Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

- hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2008 (str. 8)

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, v pozici předsedy dozorčí rady společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. zabývat se kontrolními zjištěními uvedenými v protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly a výsledek předložit na valnou hromadu dne 5. 11. 2009.

Usnesení RM č. 195/2009

Očekávaný výhled umisťování neplatičů města do nově vytypovaných objektů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala Očekávaný výhled umisťování neplatičů města do nově vytypovaných objektů města

A) bere ho na vědomí

B) schvaluje

opatření navržená v důvodové zprávě k zajištění dostatečné kapacity přístřeší pro účely umístění vypovězených nájemců

C) ukládá

1. Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku,

jednat se stávajícími nájemníky objektu Prosečská 176 o možnosti výměny bytů v jiných objektech vlastněných městem a připravit odhad nákladů rekonstrukce objektu na holobyty

2. Ing. Vladimírovi Zemínovi, řediteli odboru správy majetku, PhDr. Janu Heinzlovi, manažeru pro sociální věcia Mgr. Leoši Teuflovi, vedoucímu právního oddělení,

připravit metodiku postupu vůči neplatičům v městských bytech

Usnesení RM č. 196/2009

Plán zimní údržby 2009-2010

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zajištění zimní údržby v období 2009-2010

schvaluje

Plán zimní údržby 2009-2010 s doplněním akceptace požadavku osadního výboru Proseče na údržbu chodníku Prosečské ulice

Usnesení RM č. 197/2009

Prohlášení o partnerství s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR)

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o prohlášení o partnerství s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) a

schvaluje

partnerství s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 198/2009

Informativní zpráva o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti na vodní ploše vodního díla Mšeno

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti na vodní ploše vodního díla Mšeno

bere na vědomí

Usnesení RM č. 199/2009

Schválení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace - odloučené pracoviště Arbesova 50 a Pasířská 10

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 - odloučené pracoviště Arbesova 50 a Pasířská 10 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 200/2009

Výpovědi z nájmu bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu a

A) vypovídá

1. manželům J. B., nar..1948 a D. B. nar...1951, oba bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici Prosečská 210, nájem bytu č. 2, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I.kategorie umístěném v 1.nadzemním podlaží objektu č.p.210, na adrese Prosečská 210 v Jablonci nad Nisou , na základě ustanovení § 711 odst.2, písm.b) zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy manželé B. hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Společní nájemci - J. B. a D. B. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

2. panu J. N. (roz. L.), nar...1982, bytem v Jablonci nad Nisou, nájem bytu č. 3, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, IV.kategorie umístěném ve 2.nadzemním podlaží objektu č.p.1473, na adrese Pražská 98 v Jablonci nad Nisou, na základě ustanovení § 711 odst.2, písm.b) zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy pan J. N. hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J. N. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

3. paní D. N., nar...1973, bytem v Jablonci nad Nisou, nájem bytu č. 23, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I.kategorie umístěném v 6.nadzemním podlaží objektu v Jablonci nad Nisou, na základě ustanovení § 711 odst.2, písm.b) zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy paní D. N.
hrubým způsobem porušila své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že řádně a včas nezaplatila nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - D. N. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

4. manželům M. D., nar..1958 a J. D., nar...1965, oba bytem v Jablonci nad Nisou, nájem bytu č. 3, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, umístěném ve 2.nadzemním podlaží objektu v Jablonci nad Nisou, na základě ustanovení § 711 odst.2, písm.b) zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy manželé
D. hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Společní nájemci - M. D. a J. D. - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

5. panu R. L., nar. .1969, trvale bytem Jablonec nad Nisou, nájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 s přísl. v objektu Jablonec nad Nisou na základě ustanovení
§ 711 odst.2, písm.b) a ust. §719 odst. 1) zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy pan R. L. hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že pronajatý byt nebo jeho část jinému přenechal do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - R. L. - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

B) odstupuje

od smlouvy o nájmu bytu č. 17, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I.kategorie umístěném ve 4.nadzemním podlaží objektu v Jablonci nad Nisou sjednané dne 27.3.2000 mezi městem Jabloncem nad Nisou, IČO: 262 340, se sídlem v Jablonci nad Nisou, na Mírovém náměstí 3100/19 a společnými nájemci Z. Š., nar..1972 a I. Š., nar...1973, oba bytem v Jablonci nad Nisou, podle ustanovení § 679, odst. 3, zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a změny, kdy důvodem pro odstoupení je zejména skutečnost, že nájemce užívá byt takovým způsobem, že pronajímateli vznikla škoda a značná škoda mu i nadále hrozí.

Usnesení RM č. 201/2009

Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého Dodatku č. 1 k Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0194/S k projektu „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“

A) schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0194/S k projektu „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského v Jablonci nad Nisou“

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, podepsat výše uvedený dodatek smlouvy dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 202/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro výchovu a vzdělávání a podnět komise pro sport a tělovýchovu a

1. podnět komise pro výchovu a vzdělávání č. 19/2009

A) bere na vědomí

B) ukládá

Jindřichu Berounskému, předsedovi komise dopravní, přizvat na nejbližší jednání komise dopravní zástupce uvedených škol

2. podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 6/2009

A) bere na vědomí

B) nepodporuje

žádost o finanční příspěvek (dotaci) TJ Bižuterie o.s. - oddíl plavání, na akci „International swiminng championship“ - Český pohár v dálkovém plavání 2009 (8.8. 2009 - Jablonecká přehrada).

Usnesení RM č. 203/2009

Pomoc o.s. Compitum formou vánoční sbírky

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice občanského sdružení Compitum v Jablonci nad Nisou a

schvaluje

vyhlášení veřejné sbírky na pomoc o.s. Compitum v rámci Vánočních trhů.

Usnesení RM č. 204/2009

Zpráva o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 1. pololetí roku 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 1. pololetí 2009.

Usnesení RM č. 205/2009

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

1. Vladimíra Mařase

z Komise pro sport a tělovýchovu

2.Mgr. Zbyňka Dudu

z Kulturní komise

Usnesení RM č. 206/2009

Zahraniční služební cesta starosty

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do Poznaně a

schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města Mgr. Petra Tulpy do Poznaně ve dnech 20. a 21. října 2009.

Usnesení RM č. 207/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 208/2009

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - schválení darů II.Q.2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy

A) uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. souhlas s přijetím věcných darů ve výši 4.069,-Kč a účelově určených peněžitých darů v celkové výši 35.970,- Kč, jmenovaných v důvodové zprávě, za období od 1.7. do 30.9. 2009 do svého vlastnictví.

B) pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 209/2009

Dopis občana

Rada města Jablonce nad Nisou projednala dopis občana Ing. Františka Radkoviče a

bere jej na vědomí

Usnesení RM č. 210/2009

Žádost o příspěvek města na odkup souboru nástrojů po ukončení činnosti JABLONEX GROUP a. s.

Rada města Jablonce nad Nisou po předloženého materiálu

A) schvaluje

záměr odkupu souboru nástrojů pro výrobu kovových komponentů k bižuterii a vzorkovny

B) doporučuje

Zastupitelstvu města poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 mil. Kč na odkup souboru nástrojů pro výrobu kovových komponentů k bižuterii a vzorkovny od společnosti JABLONEX GROUP a. s.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 22.10.2009 10:36:41 | přečteno 1788x | Petr Vitvar
load