Usnesení 08. 01. 2009

Usnesení z 1. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 8. ledna 2009.

Usnesení RM č. 1/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 2/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se

A) dopisu paní A. N., ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neuděluje

slečně A. N. výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou - možnost účastnit se výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

B) dopisu paní I. F., ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. ruší

své usnesení číslo 200/2/2008

3. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29, velikosti 1+3, ., na dobu 6 měsíců pro I. a M. F.

Usnesení RM č. 3/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

A) schvaluje

1. pronájem části p.p.č. 1720/6, části p.p.č. 2457/2 a části p.p.č. 1723/6 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. se společností TEKSTAV, s.r.o., IČ 27291341, se sídlem Rybářská 2847/9, Jablonec n. N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. Nájemné stanoví po dobu přípravných prací, do doby vydání stavebného povolení, ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok.

2. uzavření smlouvy o výpůjčce na stavbu „Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou“ a to dle geometrického plánu č. 282-192/2008 s tím, že trvalým záborem budou dotčeny p.p.č. 41/2, 41/3, 48/2, 146/2, 161/2, 191/2, 191/4, 192/2, 192/4 o celkové výměře 7559 m2 vše v k.ú. Lukášov, dočasným záborem nad jeden rok části p.p.č. 13, 41/1, 48/1, 146/3, 146/1, 161/1, 191/3, 191/1, 192/3, 192/1 o celkové výměře 2510 m2 vše v k.ú. Lukášov, dočasným záborem do jednoho roku části p.p.č. 5/1, 146/3, 191/1, 192/1 o celkové výměře 950 m2 vše v k.ú. Lukášov. Smlouva bude uzavřena do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Silnice I/14 Kunratice - Jablonec n.N.“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 56, Praha 4.

3. pronájem části p.p.č. 600/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou plechové garáže pro M. K., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

4a) ukončení nájemní smlouvy č. 668-2007-FaM/OMP ze dne 3. 3. 2008 uzavřené se společností Stillo Jablonec, s.r.o. se sídlem Liberecká 3715/49, IČ: 273 00 439, a to dohodou ke dni 31.12.2008.

4b) vrácení uhrazeného nájemného za pronájem části p.p.č. 692/3 v k.ú. Proseč n.N. společnosti Stillo Jablonec, s.r.o. se sídlem Liberecká 3715/49, IČ: 273 00 439 a to od doby účinnosti nájemní smlouvy č. 668-2007-FaM/OMP ze dne 3.3.2008.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 93/1, 2384/4 a st.p.č. 92 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění telekomunikačních kabelů k akci „Hotel Praha“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2352/12, 2352/13, 2352/14, 2352/15, 684/1, 663/3, 663/1, 663/4 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem přeložky inženýrských sítí (pro akci okružní křižovatka Tovární - Liberecká) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

7. zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes část p.p.č. 1144/1 v k.ú. Mšeno n. N. k objektu č.p. 4500 na st.p.č. 1146/3 a p.p.č. 1146/2 vše v k.ú. Mšeno n. N.

B) mění

1. usnesení č. 176/2008/B ze dne 11. září 2008 a to tak, že se mění výpovědní lhůta na 6 měsíců. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

2. usnesení č. 217/2008/2 ze dne 6. listopadu 2008 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 679/1 o výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem zástavby Horní Proseče se společností INTERMA, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s tím, že o vydání územního rozhodnutí bude požádáno do 28.2.2009 o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31.3.2009 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12.2010. Nájemné stanoví po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok.

3. usnesení č. 217/2008/3 ze dne 6. listopadu 2008 a to tak, že schvaluje pronájem p.p.č. 654, 690/3, 537/27 vše v k.ú. Proseč n.N. o celkové výměře 7 474 m2 za účelem uložení inženýrských sítí se společností INTERMA, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ: 631 450 57. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s tím, že o vydání územního rozhodnutí bude požádáno do 28.2.2009, o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31.3.2009 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12.2010. Nájemné se stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Usnesení RM č. 4/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor:

A) schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 452 - 2002 - OF/OMP, uzavřené se společností PROALKO, s.r.o., IČ 254 52 746, se sídlem Lužická 3365/4, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, na nebytový prostor v objektu Mírové náměstí 3100/19 - prodejnu č. III - východ v k.ú. Jablonec nad Nisou, dohodou ke dni 28. 2. 2009.

B) neschvaluje

slevu na nájemném paní Janě Matouškové, IČ 445 76 145, s místem podnikání Ještědská 170/81, Liberec 8, za pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 113,14 m2 v objektu č.p. 1534 (Lidická 9), k.ú. Jablonec nad Nisou.

C) mění

usnesení rady města č. 238/2008/1 konané dne 4. 12. 2008, a to tak, že schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 92,52 m2 v objektu č.p. 3100, Mírové nám. 19 v k.ú. Jablonec nad Nisou, s obecně prospěšnou společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 286 86 454, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51, Jablonec nad Nisou, za účelem poskytování obecně prospěšných služeb obyvatelům města Jablonec nad Nisou a jeho návštěvníkům.

V ostatních bodech zůstává usnesení nezměněno.

Usnesení RM č. 5/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje objektu bez čp/če na st. p. č. 838/2, a st. p. č. 838/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání.

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 929 o výměře 16.586 m2 a p.p.č. 887 o výměře 279 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. za účelem ucelení území v souladu se schválenou zastavovací studií.

3. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1078/15 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem narovnání majetkových vztahů pod zahradním domkem a manipulační plochy.

4. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 2141/8 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví města Jablonce n. N.

5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1058 v k.ú. Vrkoslavice za účelem vypořádání stávajícího oplocení.

6. zveřejnění záměru směny p.p.č. 426 o výměře 69 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví města Jablonce n. N.

7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 847/19 o výměře 872 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky v souladu s platným ÚP v plochách „B3“.

8. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 2550/1 o výměře 21 m2 a o výměře 2 m2 a části p.p.č. 2383/1 o výměře 102 m2 a části p.p.č. 927/35 o výměře 6 m2 (celkem 131 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N.

9. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 54,63 m2 v objektu Mírové náměstí 3100/19 - prodejna č. III - východ, k.ú. Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 6/2009

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Na Šumavě 43

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) jmenuje

1. konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, v tomto složení:

předseda komise - zástupce zřizovatele:

Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí odd. školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou

zástupce zřizovatele:

Petr Vobořil, místostarosta

zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:

RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

zástupce České školní inspekce:

Mgr. Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu, ČŠI Masarykova 801/28, 460 01 Liberec

odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení:

Mgr. Jiří Vondráček, ředitel Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Ivana Zascheová, učitelka Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

zástupce Školské rady při ZŠ Na Šumavě 43:

Romana Smutná, zástupce školské rady

2. tajemnicí konkurzní komise - zaměstnanec zřizovatele:

Lenka Lipšová, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MěÚ

B) deleguje

na konkurzní komisi pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C) ukládá

Ing. Dianě Zappeové, pověřené řízením humanitního odboru,

vyhlásit nejpozději do 12. ledna 2009 konkurz na funkci ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

Usnesení RM č. 7/2009

Platy ředitelů organizací

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) schvaluje

výši platů ředitelů příspěvkových organizací a mzdy jednatelů společností s ručením omezeným od 1.1.2009 dle přílohy č.1 důvodové zprávy upřesněné při jednání rady města o sloupec č. 4 tabulky číslo 2

B) doporučuje

správní radě obecně prospěšných společností stanovit mzdy ředitelů o.p.s. od 1.1.2009 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy upřesněné při jednání rady města o sloupec č. 4 tabulky číslo 2

Usnesení RM č. 8/2009

Zprávy o činnosti komisí RM - 1. část

Rada Města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti komisí RM a

bere na vědomí

1. zprávu komise pro realizaci programu regenerace MPZ

2. zprávu komise dopravní

Usnesení RM č. 9/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty komise pro sport a tělovýchovu č. 31 a 32/2008 a

A) podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 31/2008

1. bere na vědomí

informaci o Projektu „Jablonecký džem“ .

2. povoluje

realizaci Projektu „Jablonecký džem 2009“.

B) podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 32/2008

1. bere na vědomí

2. schvaluje

přesunutí nevyčerpané rezervy finančních prostředků Komise pro sport a tělovýchovu r. 2008 do objemu finančních prostředků Komise pro sport a tělovýchovu rok 2009 - navýšení o 110 000,- Kč.

Usnesení RM č. 10/2009

Plán svatebních obřadů a obřadů SPOZ - Vítání občánků na rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

plán svatebních obřadů na rok 2009 a plán obřadů SPOZ - vítání občánků na rok 2009

Usnesení RM č. 11/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 12.2.2009 10:55:03 | přečteno 2009x | Petr Vitvar
load