Usnesení 07. 05. 2009

Usnesení ze 6. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 7. května 2009

Usnesení RM č. 82/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 83/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 148/2343

P. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3+kk

Široká 20/4790

B. J.,

zast. zák. zástupcem p. H. Koudelkovou
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 7/3052

E. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

L. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

R. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 146/2342

J. G.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Rybářská 8B/4604

P. H.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Skřivánčí 66/3058

D. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Skřivánčí 66/3058

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Lidická 7/678

M. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

Ing. I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 9/3053

MUDr. M. M.,

trv. ., Praha 10

na dobu určitou 2 roky

1+1

B. Němcové 54/4403

H. N.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Skřivánčí 66/3058

Mgr. B. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

F. L. Čelakovského 4/3676

MUDr. J. W., trv. ., Heřmanův Městec
na dobu určitou 2 roky

3+kk

Široká 10/4860

D. S.,

zast. zák. zástupcem p. E. Suchou,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

J. K. a D. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Prosečská 176

J. a M- N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

2. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 306

U Tenisu 4675

J. V., nar. .. 1947,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce ing. Pavel Polodna)

3a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 26, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3763, Na Vršku 16 v Jablonci nad Nisou (nájemce Iveta Čarná)

b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 8, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní Kristýna a Josef Hankovi)

4. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k této ubytovací jednotce:

0+1

Liberecká 146/2342

V. U.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

Usnesení RM č. 84/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. dopis paní Mariky Lackové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Marice Lackové, nar. ..1958, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou.

B. dopis paní Marcely Pfeifferové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Marcele Pfeifferové, nar. ..1973, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou.

C. dopis paní Šárky Brožkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. trvá

na svém usnesení č. 66/2009/3.a) ze dne 9. 4. 2009 a vyklizení bytu

3. doporučuje

paní Šárce Brožkové zajímat se za splnění stanovených podmínek o výběrová řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, příp. se s požadavkem na pronájem jiného bytu obrátit na ostatní vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

D. dopis paní Ireny Grohové, ., Jablonec nad Nisou

bere na vědomí
odpověď pana Vobořila na dopis paní Grohové

Usnesení RM č. 85/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

poskytnutí slevy na nájemném za pronájem nebytového prostoru - prodejny č. I na západní straně objektu č.p. 3110 (Mírové náměstí 19) o výměře 60,4 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, společnosti BISPOL GOLD s.r.o., se sídlem Mánesova 21, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 254 26 427, na základě nájemní smlouvy č. 370-2003-FaM/OMP ze dne 1. 7. 2003 (ve znění dodatku č. 1), v celkové výši 2.295,- Kč

Usnesení RM č. 86/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1884, 1888, 1896 vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění zemního kabelového vedení NN (ulice Podhorská) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19%.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2361 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění zemního kabelového vedení NN (ulice U Nisy - pro garáže na p.p.č. 719/1) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19%.

3. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy - pojistkové skříně na objekt č.p. 1429 na st.p.č. 1619 v k.ú. Jablonec n.N. se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 1.000,- + DPH 19%.

4. pronájem části p.p.č. 720 o výměře 25 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem užívání pozemku pod dočasnou stavbou na prodej potravin pro společnost Stillo Jablonec, s.r.o., se sídlem Liberecká 3715/49, Jablonec nad Nisou, IČ 273 00 439. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce s podmínkou, že v prodejně nebudou prodávány rozlévané, alkoholické nápoje a že nájemce zajistí úklid a vývoz odpadků s provozem prodejny související. Nájemné ve výši 1 500,- Kč/m2/rok.

5. pronájem části p.p.č. 403/392 o výměře 26 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej drobného občerstvení pro L. K., Východní 266, Liberec 30, IČ 693 92 986, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1 500,- Kč/m2/rok.

6. výpůjčku části p.p.č. 960/4 v k.ú. Jablonecké Paseky a části p.p.č. 1871, 1880, 1884, 1888, 1896, 1898 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem „Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Jablonec n.N. - Tanvald (ulice Podhorská)“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec 1, IČ 65 99 33 90. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou dva roky, s účinností od 1.6.2009.

7. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene p.p.č. 2440/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění nového zemního kabelového vedení VN (ulice V Nivách) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19%.

8. a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 2550/1, 2550/4, 2550/6, 2550/8, 2550/11 vše v k.ú. Jablonec n.N. a p.p.č. 508 v k.ú. Mšeno n.N. (novostavba STL plynovodu a přípojek) se společností ALKORA s.r.o., se sídlem Lidická 1564/13, Jablonec n.N., IČ: 250 120 29 a se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 2550/5, 2550/7, 2550/9 vše v k.ú. Jablonec n.N. (novostavba STL plynovodu a přípojek) se společností ALKORA s.r.o., se sídlem Lidická 1564/13, Jablonec n.N., IČ: 250 120 29 a se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a úhradu za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10 000,- Kč + DPH 19 %.

9. uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 988/11 o výměře 504 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem užívání pozemku pod objektem s vlastníkem, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2009 do doby prodeje pozemku, nejdéle však do 30.6.2014. Nájemné ve výši 10.080,- Kč/rok. Současně bude vlastníkovi doplacena náhrada za bezesmluvní užívání v období od 16.9.2003 do 30.6.2009 ve výši 41.797,- Kč.

10.uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 988/11 o výměře 504 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem užívání pozemku pod objektem s vlastníkem, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2009 do doby prodeje pozemku, nejdéle však do 30.6.2014. Nájemné ve výši 10.080,- Kč/rok. Současně bude vlastníkovi doplacena náhrada za bezesmluvní užívání v období od 16.9.2003 do 30.6.2009 ve výši 41.797,- Kč.

11. uzavření smlouvy o výpůjčce p.p.č. 781/9 o výměře 45 m2 a p.p.č. 781/10 o výměře 540 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemků jako zahrada pro mateřskou školku s vlastníkem, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5. 2009 do doby převodu nemovitostí, nejdéle však do 30.4.2014.

12. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č.1306k p.p.č. 1311 v k.ú. Proseč n. N. za symbolickou cenu 100,- Kč + DPH 19 % s tím, že cesta bude veřejně přístupná a věcné břemeno bude do katastru nemovitostí vloženo až po vybudování štěrkové přístupové cesty.

13.zřízení věcného břemeno práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 226/2 ke garáži bez č.p./č.e. na st.p.č. 3308 a st.p.č. 3308 a ke garáži bez č.p./č.e. na st.p.č. 4867 a st.p.č. 4867 vše v k.ú. Jablonec n. N. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 50,- Kč + DPH 19 %.

14.pronájem

1) vodovodu mezi ulicemi Lesní a Horská ( 108,22 metrů)

2) kanalizace v mezi ulicemi Lesní a Horská (119,52 metrů)

Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu pěti let od ode účinnosti jednotlivých nájemních smluv s tím, že platnost nájemních smluv zaniká též přechodem vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

Usnesení RM č. 87/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 66/33 o výměře 1140 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem rozšíření fotbalového hřiště pro mládežnický klub.

2. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1436/9 o výměře 319 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

3. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 282 dílu „c“ o výměře 5 m2 v k.ú. Vrkoslavice.

Usnesení RM č. 88/2009

I. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 8.-22., úpravy v rámci rozpočtů odborů a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.496.353 tis. Kč

2. úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou, a to:Mateřská škola Uhelná 5, Mateřská škola Havlíčkova 4, Mateřská škola Montessori Zámecká 10, Mateřská škola spec. Palackého 37, Základní škola Liberecká 26, Základní škola 5. května 76, Základní škola Na Šumavě 43, Základní škola Pasířská 72, Základní škola Mozartova 24, Základní škola Pivovarská 15, Základní škola Rychnovská 215, Základní škola Arbesova 30, Základní škola Pod Vodárnou 10, DDM Vikýř Podhorská 49, Základní umělecká škola Podhorská 47,Nemocnice Jablonec nad Nisou, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou a Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 89/2009

Jmenování nových členů správní a dozorčí rady Městského divadla v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

A) bere na vědomí

ukončení mandátu členů správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. pana Ing. Libora Šebesty, pana Mgr. Jiřího Rudolfa, paní Boženy Caklové a Ing. Antonína Schäfera a ukončení mandátu člena dozorčí rady Ing. Romany Šefrané k datu 14. dubna 2009.

B) jmenuje

1. do správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2009 pro tříleté funkční období

Boženu Caklovou

Ing. Antonína Schäfera

Ing. Vladimíra Veselého

Bc. Janu Hamplovou

2. do dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2009 pro tříleté funkční období

Ing. Romanu Šefranou

Usnesení RM č. 90/2009

Změna zakládacích listin o.p.s.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o navrhovaných změnách v zakládacích listinách obecně prospěšných společností založených městem Jablonec nad Nisou a

ukládá

správním radám obecně prospěšných společností založených městem Jablonec nad Nisou, aby ve smyslu ust. § 13 zákona č. 248/1995 Sb., provedly změny v zakládacích listinách společností dle požadavků zakladatele, tak jak jsou uvedeny v důvodové zprávě upřesněné při jednání rady města

Usnesení RM č. 91/2009

Opravy školských objektů 2006 - 2012

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o problematice oprav školských objektů v letech 2010 - 2012 a tuto zprávu

A) bere na vědomí

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

materiál po dopracování připravit k projednání v listopadovém zastupitelstvu města

Usnesení RM č. 92/2009

Hodnocení ředitelů škol, schválení platů a stanovení mimořádných odměn

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. od 1. 5. 2009 platy ředitelů škol dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. mimořádné odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

Usnesení RM č. 93/2009

Zabezpečení dětí předškolního věku v době přerušení provozu MŠ

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

řešení zabezpečení dětí předškolního věku v době přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin v r. 2009 dle návrhu uvedeného v bodech A-E důvodové zprávy formou smluvního zajištění s externími subjekty

B) schvaluje

příspěvek města Jablonce nad Nisou ve výši 100,-Kč/dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodu A) důvodové zprávy

C) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi,

1. zajistit vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a splní podmínky uvedené v bodě B) důvodové zprávy

2. připravit do červnového ZM návrh rozpočtové změny z rezervy města na poskytnutí finančního příspěvku na zabezpečení dětí předškolního věku ve výši finančního rámce dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 94/2009

Vyúčtování služeb v DPS za rok 2007

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) bere na vědomí

vyúčtování služeb v bývalé příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec n. N. za rok 2007

B) schvaluje

návrh způsobu vyúčtování služeb za rok 2007 klientům bývalé příspěvkové organizace Sociální služby Jablonec n. N.

C) ukládá

Mgr. Lucii Stanické, ředitelce p. o. Centrum sociálních služeb Jablonec n. N.

připravit pro radu města v 2. pololetí 2009 materiál k změně metodiky vyúčtování poskytovaných služeb v organizaci pro rok 2010

Usnesení RM č. 95/2009

Nařízení č. 1/2009 města Jablonce nad Nisou O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou

vydává

Nařízení č. 1/2009 města Jablonce nad Nisou „O stanovení maximálních cen MHD města Jablonce nad Nisou„.

Usnesení RM č. 96/2009

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na II. pololetí roku 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na II. pololetí roku 2009 uvedené ve vlastní zprávě

Usnesení RM č. 97/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět dopravní komise č. 1/2009, podněty komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 1,2,3 a 4/2009 a podnět komise humanitní péče č. 1/2009

A. podnět komise dopravní č. 1/2009

bere jej na vědomí

B. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 1/2009

bere jej na vědomí

C. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 2/2009

bere jej na vědomí

D. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 3/2009

bere jej na vědomí

E. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 4/2009

bere jej na vědomí

F. podnět komise humanitní péče č. 1/2009

1. bere jej na vědomí

2. ukládá

Ing. Liboru Jakoubkovi, řediteli odboru rozvoje

po získání podmínek dotace na rekonstrukci DPS Novoveská informovat komisi humanitní péče.

Usnesení RM č. 98/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 99/2009

Zahraniční služební cesta starosty

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do polského Zgorzelce dne 25. května 2009 a

schvaluje

1. zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy, do polského Zgorzelce dne 25. května 2009.

2. zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy, do polské Jelení Hory dne 8. května 2009.

3. zahraniční služební cestu starosty města, Mgr. Petra Tulpy, do německého Kaufbeuerenu dne 29. 5. 2009

Usnesení RM č. 100/2009

Diskuse

Rada města Jablonce nad Nisou projednala diskusní vystoupení místostarosty Ing. Kypty a

ukládá

Janu Tkáčovi, jednateli společnosti Sport Jablonec nad Nisou s.r.o

zajistit materiální stránku Mistrovství České a Slovenské republiky ve víceboji

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 28.5.2009 14:14:13 | přečteno 1953x | Petr Vitvar
load