Usnesení 05. 11. 2009

Usnesení z 11. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 5. listopadu 2009

Usnesení RM č.211/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č.212/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemních smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Vršku 10/3855

P. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 13/3057

L. R..,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 21/4325

Z. B.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 16/3763

P. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8A/4604

V. L.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Vršku 16/3763

K. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Vršku 10/3855

I. M. aj. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

B. Němcové 54/4403

H. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Liberecká 26A/4000

R. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Skřivánčí 66/3058

P. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 27/3059

E. D.,

trv. .Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Smetanova 63/4291

P. a Š. K.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

V. S.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Rybářská 10B/4605

A. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Vršku 10/3855

V. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 176

J. a M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Řetízková 9/3053

J. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 11/3054

R. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Úbočí 14/4326

M. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Spojovací 4/3316

Bo. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+4

Jánská 4/1881

M. K. F.,

bytem ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V.Ur.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 11/3056

L. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Podzimní 54/1674

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Řetízková 5/3051

Š. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 13/3057

I. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+2

Na Úbočí 14/4326

K. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Kolmá 4A/4654, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 5,

1+2

Kolmá 4A/4654

Ing. M. K.,
nar. ... 1979,
trv. ., Jablonec n. N.
(býv. nájemci Přemysl a Šárka Landovi)

4. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce:

1+1

Liberecká 148/2343

P. aj. B.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

D. F.i,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Střelecká 7/1638

D. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Střelecká 7/1638

K. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

5a) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 6, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná Jaroslava Giňová)

5b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 36, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3521, Lípová 9 v Jablonci nad Nisou (nájemce Michaela Fliťarová)

5c) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 28, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 4325, Na Úbočí 21 v Jablonci nad Nisou (nájemce Renata Matějková)

6. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 10

U Tenisu 4675

A. V., nar. . 1982,
trv. ., Semily
(býv. nájemce Naděžda Děkanová)

7. uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 2 o velikosti 1+2 v objektu Prosečská 176, Jablonec nad Nisou s paní Stanislavou Stehlíkovou na dobu určitou 3 měsíce s tím, že v případě nutnosti vyklizení této bytové jednotky v návaznosti na vybudování nových „holobytů“ paní S. Stehlíková byt uvolní a přestěhuje se do poskytnuté bytové náhrady.

B) ruší

své usnesení č. 190/2009/G) ze dne 8. 10. 2009, kterým byl schválen záměr mimořádného řešení bytové situace paní Oleny Burkut, bytem ., Jablonec nad Nisou, tj. bytem v obecním zájmu.

C) souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi manž. Miroslavem a Šárkou Pospíšilovými, trvale bytem . v Jablonci nad Nisou a Josefem Jirákem, trvale bytem . v Jablonci nad Nisou.

D) bere na vědomí

dopis paní Stanislavy Stehlíkové, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 213/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis pana Ing. Václava Suchého, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

záměr řešení bytové situace pana Václav Suchého, bytem ., Jablonec nad Nisou pronájmem jiné bytové jednotky o velikosti 1+1 s tím, že stávající bytovou jednotku následně vyklidí a vrátí městu.

B) dopis JUDr. Ivy Hlaváčkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. trvá

na ukončení nájemního vztahu k bytové jednotce č. 20 v objektu

č.p. 3054 v ulici ., Jablonec nad Nisou mezi městem Jablonec nad Nisou a společnými nájemci Miroslavem a Marcelou Obršlíkovými.

C) dopis Ing. Jana Bajgara, ., Jablonec nad Nisou

1.bere na vědomí

s tím, že dopravní značení bylo upraveno

D) dopis paní Moniky Habové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

obnovení nájemní smlouvy paní Monice Habové, ., Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č.52 v objektu č.p. 4325 v ulici Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou, a trvá na okamžitém vyklizení bytu.

E) dopis manželů Čapkových, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neuděluje

manželům Ladislavu a Miloslavě Čapkovým, trv. bytem ., Jablonec nad Nisou, výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

3. doporučuje

manželům Ladislavu a Miloslavě Čapkovým, trv. bytem ., Jablonec nad Nisou, v případě nezájmu o poskytnutý byt zajímat se o možnost pronájmu bytu pro seniory.

Usnesení RM č. 214/2009

Objekty města ve špatném technickém stavu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o objektech ve špatném technickém stavu v majetku města a

A) bere na vědomí

zprávu o postupu realizace řešení 12ti objektů ve špatném technickém stavu

B) ukládá

Ing. Renatě Vítové a Ing. Vladimíru Zemínovi, ředitelům odborů MěÚ

předložit RM v I.čtvrtletí 2010 aktualizovanou zprávu o postupu u těchto objektů a navrhnout objekty k řešení v roce 2010 včetně mapových příloh

Usnesení RM č. 215/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na objekt Slunečních lázní č.p. 444 na st.p.č. 1570 včetně st.p.č. 1570 a p.p.č. 1571 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s paní Lucií Pokornou, IČ 12045608, se sídlem Stříbrná 2239/6, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem provozování hostinské činnosti. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 90.000 Kč ročně včetně DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 1. 2010.

Usnesení RM č. 216/2009

Pronájem pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o věcných břemenech a

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 395/1 v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Wolkerova, prodloužení řadu a přípojka plynu k objektu č.p. 1988) se stavebníkem společností JSB bijoux, s.r.o., Čestlická 736/6, Praha, IČ 274 48 568 a se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č 395/1, 418/29 vše v k.ú. Jablonec n.N. (ulice Wolkerova, Skřivánčí - rekonstrukce NTL plynovodu) se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

3a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 537/6, 476 vše v k.ú. Proseč n.N - stavební úprava (rekonstrukce NN - ulice Horní, Za Říčkou) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH 19 %.

3b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 449, 454 vše v k.ú. Proseč n.N - stavební úprava (rekonstrukce NN - ulice Horní, Za Říčkou) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH 19 %.

4. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes část p.p.č. 864 o výměře 19 m2, nově označenou jako p.p.č. 864/5 v k.ú. Rýnovice pro vlastníky části p.p.č. 864 nově označenou jako p.p.č. 864/1 vše v k.ú. Rýnovice za symbolickou cenu ve výši 100,- Kč + DPH 19%.

B) neschvaluje

pronájem p.p.č. 636/5 o výměře 28 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod plechovou garáží.

Usnesení RM č. 217/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 949 (Pražská 76) na st.p.č. 816/1 včetně st.p.č. 816/1 o nové výměře 362 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2816 o výměře 170 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou dřevěné koliby.

3. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 527 o výměře 419 m2 v k.ú. Vrkoslavice.

4. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 93/1 v k.ú. Proseč n. N.

5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1337/1 o výměře 336 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 371/3 o výměře 528 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 334/43 o výměře 275 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady u objektu Turnovská 3

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2199/25 o výměře 338 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady u objektu Na Hranici 9

9. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2380/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod stánkem na prodej pekárenských výrobků.

10. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2101/1 dle geometrického plánu označené jako p.p.č 2101/18 o výměře 115 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady.

11. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 3057 (Na Kopci 13) v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 32 m2.

12. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 3058 (Skřivánčí 66) v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 32 m2.

Usnesení RM č. 218/2009

V. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 13 - 27, úpravy v rámci rozpočtu městské policie, humanitního odboru, odboru financí a majetku, odboru správy majetku, odboru rozvoje a rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.445.059 tis. Kč

2. úpravy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou - Mateřská škola Uhelná 5 Jablonec nad Nisou, Základní škola Pasířská 72 Jablonec nad Nisou, Základní škola Mozartova 24 Jablonec nad Nisou, Základní škola Pivovarská 15 Jablonec nad Nisou, Základní škola Arbesova 30 Jablonec nad Nisou, DDM Vikýř, Městská knihovna Jablonec nad Nisou, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou na str. 28 - 34

Usnesení RM č. 219/2009

Změna (dodatek) Veřejnoprávní smlouvy

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice veřejnoprávních smluv a

schvaluje

změnu veřejnoprávní smlouvy s obcí Janov nad Nisou, uzavřené pro výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ve správním obvodu této obce, v podobě přijetí jejího Dodatku č. 3 za účelem prodloužení její platnosti.

Dle důvodové zprávy ve znění Dodatku č. 3 smlouvy uvedené v příloze.

Usnesení RM č. 220/2009

Hodnocení ředitelů škol, schválení platů a stanovení mimořádných odměn

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. k 1. 11. 2009 plat těmto ředitelům škol:

Mgr. Michaele Hanyšové, ředitelce ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76

Mgr. Jiřímu Vondráčkovi, řediteli ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72

Mgr. Marcele Rousové, ředitelce ZŠ Jablonec nad Nisou, Mozartova 24

Mgr. Janě Brethové, ředitelce MŚ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37

Bc. Vítu Rakušanovi, řediteli ZUŠ Jablonec nad Nisou, Podhorská 47

Jolaně Stejskalové, ředitelce MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. mimořádné odměny ředitelům škol dle přílohy č. 2a důvodové zprávy

Usnesení RM č. 221/2009

Dodatek k příloze č. 3 Kalamitní opatření Plánu zimní údržby města Jablonce nad Nisou 2009 - 2010

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

dodatek k příloze č.3 Kalamitní opatření starosty města Jablonce nad Nisou pro případ mimořádných situací zimního období 2009 - 2010.

Usnesení RM č. 222/2009

DPML, a.s. - vložení pozemků, upsání akcií, jmenování zmocněnce

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. upsání 3 (tří) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), když hodnota celé nové emise činí celkem 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to vkladem těchto nemovitostí do jmění společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s.:

- parcela č. 2956, o výměře 59 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

- parcela č. 362/5, o výměře 1.102 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

- parcela č. 362/87, o výměře 860 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

- parcela č. 362/88, o výměře 57 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

- parcela č. 362/91, o výměře 26 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

- parcela č. 362/92, o výměře 39 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

- parcela č. 362/94, o výměře 2 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

- parcela č. 2533/3, o výměře 96 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace

- parcela č. 2637/8, o výměře 4.197 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace

- parcela č. 766/9, o výměře 632 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace

- parcela č. 745/130, o výměře 27 m² - ostatní plocha, zeleň

- parcela č. 745/131, o výměře 69 m² - ostatní plocha, zeleň

- parcela č. 745/132, o výměře 8 m² - ostatní plocha, zeleň

- parcela č. 2352/35, o výměře 1.709 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace

- parcela č. 2352/37, o výměře 84 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace

tak, jak je vše dnes zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV č. 10001, k.ú. Jablonec nad Nisou, obec a okres Jablonec nad Nisou a to za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s.,

IČ: 47 31 19 75, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372.

2. aby bylo vložení nepeněžitého vkladu popsaného v článku 1) tohoto usnesení do jmění společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem a do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a taktéž souhlasí s tím, aby návrhy na zápisy změn v těchto registrech podala společnost Dopravní podnik města Liberce, a. s.

B) zmocňuje

JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, místostarostu města,

ke všem úkonům souvisejícím s upsáním akcií upsáním 3 (tří) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to vkladem nemovitostí popsaných v článku 1) tohoto usnesení do jmění společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., zejména, nikoliv však výlučně, k podpisu smlouvy o upsání akcií a prohlášení o vložení nepeněžitého vkladu do jmění společnosti a k zastupování v řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku a o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Usnesení RM č. 223/2009

Funkční období komisí rady města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k funkčnímu období komisí rady města a

schvaluje

úpravu, podle které platí

a) komise rady města Jablonce nad Nisou existující ke dni tohoto projednání jsou vytvořeny na dobu neurčitou a zrušit je může rada města svým usnesením,

b) funkční období členů komisí rady města Jablonce nad Nisou (pozice předsedů a členů) končí dnem druhého jednání rady města Jablonce nad Nisou po komunálních volbách

Usnesení RM č. 224/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět komise pro výchovu a vzdělávání č. 21/2009 a

bere na vědomí

s tím, že městská policie zvýší dohled ulic Revoluční, Lidická, 5. května a U Zeleného stromu se zaměřením na výskyt problémové mládeže.

Usnesení RM č. 225/2009

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce RM na I. pololetí roku 2010

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Rady města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2010 uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení RM č. 226/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 227/2009

Žádost o dotaci na akci Cyklopruhy v ulici Palackého v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál Žádost o dotaci na akci Cyklopruhy v ulici Palackého v Jablonci nad Nisou a

schvaluje

realizaci cyklopruhů v ulici Palackého v Jablonci nad Nisou v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu Libereckého kraje

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 22.12.2009 10:57:39 | přečteno 1746x | Petr Vitvar
load